Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 22/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και βεβαίωση αποτυχίας αυτού. Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του οφειλέτη, των εισοδημάτων του και της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους. Δεν απαιτείται επίδοση στους πιστωτές ξεχωριστού εγγράφου σχεδίου και χωριστής κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της αιτούσας, συνταξιούχου του ΙΚΑ, με μηνιαίες αποδοχές περίπου 1.200 €. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 64.600 €. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών της αιτούσας στο ποσό των 240 €υρώ για μια τετραετία. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Με την κρινόμενη, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν.3869/2010] και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 α] η από 20.3.2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με την οποία η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού της ανωτέρω με τους πιστωτές απέτυχε την 17.1.2001 και β] υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 16.3.2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (υπ` αριθμ. 68/2011 πιστοποιητικό της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Θηβών). Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν / 64- Ανάτυπο σελ. 1477) και δεν απαιτείται κανένα άλλο στοιχείο για την πληρότητα της, όπως η πιστώτριες αβάσιμα ισχυρίζονται. Ο ισχυρισμός των πιστωτριών ότι η αίτηση δεν είναι παραδεκτή διότι δεν τους έχουν επιδοθεί από τον οφειλέτη τα προβλεπόμενα από το νόμο, κατάσταση περιουσίας του τελευταίου και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν είναι βάσιμος, καθόσον ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης, πληρούται τόσο δια της επιδόσεως της κρινόμενης που τα συμπεριλαμβάνει, όσο και της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού, που επίσης τα περιέχει. Είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3 8, 9, 10 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας και τα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ........................., κάτοικος ............ Θηβών, ηλικίας 60 ετών, είναι συνταξιούχος του Ι.Κ.Α, η δε μηνιαία σύνταξη της ανέρχεται στο ποσό των 1.200 ευρώ. Είναι παντρεμένη με τον ............................, ο οποίος δεν εργάζεται και μοναδικό εισόδημα της οικογένειας αποτελεί η σύνταξη της αιτούσας. Περιουσιακά στοιχεία δεν έχει πέραν ενός ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου.................μοντέλο 2000, του οποίου η αξία δεν ξεπερνά τα 2.000 ευρώ. Για τις ανάγκες της στέγασης της ίδιας και του συζύγου της χρησιμοποιείται ακίνητο που τους έχει παραχωρηθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, το έτος 1999 του οποίου ωστόσο η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τον εν λόγω οργανισμό. Όπως δε προκύπτει από το από 6.5.1999 συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης διαμερίσματος, το οριστικό παραχωρητήριο θα εκδοθεί εφόσον έχουν καταβληθεί από την αιτούσα οι μηνιαίες δόσεις που έχουν συμφωνηθεί οι οποίες «δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 240, ούτε περισσότερες από 360, ανάλογα με το ύψος του τελικού τιμήματος». Από το περιεχόμενο του παραπάνω συμφωνητικού συνάγεται ότι αφενός η αιτούσα δεν έχει την κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, αφετέρου με βάση την ανωτέρω καθορισθείσα διάρκεια, δεν πρόκειται να την αποκτήσει και για τα επόμενα δώδεκα χρόνια. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, η αιτούσα είχε αναλάβει: Α.- Οσον αφορά την πρώτη των πιστωτριών τραπεζική εταιρεία «.....................ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»: 1.- Με την υπ` αριθμ. ................. σύμβαση καταναλωτικής πίστης, έχει αναλάβει χρέος που κατά την 27.4.2011 (ημερομηνία επίδοσης της κρινόμενης) ανέρχεται στο ποσό των 6.375,00 ευρώ κατά κεφάλαιο και τόκους. Β.- Από την δεύτερη των πιστωτριών «.......... ....... .»: 1.- Με την υπ` αριθμ. ....... σύμβαση δανείου όλα σε 1, έχει αναλάβει χρέος 10.475,45 ευρώ (10.362,28 κεφάλαιο και 106,64 τόκο ι) . 2.- Με την υπ` αριθμ. ................σύμβαση δανείου όλα σε 1, έχει αναλάβει χρέος που ανέρχεται στο ποσό των 38.937,67 ευρώ (38.633,25 ευρώ κεφάλαιο και 284,92 ευρώ τόκοι) και συνολικά έχει αναλάβει χρέος που ανέρχεται στο ποσό των 49.413,12 ευρώ. Γ.- Στην τρίτη των πιστωτριών «ΤΡΑΠΕΖΑ ..................... .», με την υπ` αριθμ. ..............σύμβαση καταναλωτικού δανείου, έχει αναλάβει χρέος που ανέρχεται στο ποσό των 8.820,87 ευρώ (8.777,77 ευρώ κεφάλαιο και 43,10 ευρώ τόκοι) και συνολικά οι οφειλές της αιτούσας έναντι των ως άνω πιστωτριών ανέρχονται στο ποσό των 64.608,99 ευρώ. Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή - συνεκτιμώντας την ηλικία της, την γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, την έλλειψη εισοδημάτων, πέραν της σύνταξης της, το κόστος διαβίωσης της ίδιας και του συζύγου της, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Με βάση τα ανωτέρω, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010. Όπως προαναφέρθηκε, η σύνταξη της αιτούσας που αποτελεί και το μοναδικό εισόδημα του ζευγαριού ανέρχεται σε 1.200 ευρώ το μήνα, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες αποφάσεις του Διευθυντή του ΙΚΑ και άλλα εισοδήματα η οικογένεια δεν έχει. Συνεπώς, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των χρεών της αιτούσας που θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 ν.3869/2010). Οσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στις πιστώτριες, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, της έλλειψης άλλων εισοδημάτων πέραν της σύνταξης της, ανέρχεται στο ποσό των 240,00 ευρώ το μήνα. Η εκποίηση του οχήματος της αιτούσας, όπως το Δικαστήριο εκτιμά, δεν κρίνεται σκόπιμη και. πρόσφορη καθόσον ενόψει των γνωστών σε όλους οικονομικών συγκυριών, δεν θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον και σε κάθε περίπτωση δεν θα αποφέρει αξιόλογο τίμημα, λαμβανομένου υπόψη και του ύψους των απαιτήσεων των πιστωτριών. Ειδικότερα η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στην μεν πρώτη των μετεχόντων πιστωτών τράπεζα «................. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 9,86 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 23,66 ευρώ ευρώ και συνολικά ευρώ 1.135,87 (23,66 Χ 48 μήνες). Στη δεύτερη των πιστωτριών «............BANK Α.Ε», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 76,48 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 183,55 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και συνολικά για τα 4 έτη (48 μήνες) το ποσό των 8.810,49 ευρώ. Στην τρίτη των πιστωτριών «Τράπεζα ................», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 13,65 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 32,76 ευρώ το μήνα και συνολικά για το χρονικό διάστημα των 4 ετών το ποσό των 1.572,48 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση η αιτούσα για την τετραετία ανέρχεται σε 11.518,84 ευρώ. Για τις υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτριών από τα καταναλωτικά δάνεια, η αιτούσα θ` απαλλάσσεται υπό τον όρο ότι θα καταβάλει κανονικά και σύμφωνα με το νόμο, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα τα ποσά που ορίστηκαν ανωτέρω. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν την 5η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, ποσού 23,66 ευρώ προς την πρώτη των μετεχόντων πιστωτών τράπεζα «............. ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε»,, ποσού 183,55 ευρώ προς τη δεύτερη των πιστωτριών «............ BANK Α.Ε» και ποσού 32,7 6 ευρώ προς την τρίτη των πιστωτριών «Τράπεζα................Α.Ε.».

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.