Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διαζύγιο - Διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού - Υπαιτιότητα κάποιου συζύγου, εξ αιτίας της οποίας αιτείται το διαζύγιο (Άρειος Πάγος, αριθμός απόφασης 670/2001)

[...] Επειδή, κατά το άρθρο 1439 παρ.1 ΑΚ, όπως ισχύει μετά το ν.1329/83, καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα ή εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη διατύπωση από λόγο λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων η νέα ως άνω διάταξη πέτυχε τη συγχώνευση των υπαιτίων και ανυπαιτίων λόγων του προϊσχύσαντος δικαίου (παλαιά άρθρα 1439 έως 1446 ΑΚ) χωρίς απόλυτη εξάρτηση από την υπαιτιότητα, ήτοι το γαμικό παράπτωμα της υπαίτιας πράξης ή παράλειψης, για τη γέννηση του διαπλαστικού δικαιώματος της διάζευξης. Η έννοια λοιπόν του κλονιστικού γεγονότος του νέου δικαίου, δηλαδή του λόγου που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου συζύγου ή και των δύο συζύγων, είναι πολύ ευρύτερη από την έννοια της υπαιτιότητας του προϊσχύσαντος δικαίου και περιλαμβάνει τόσον τα γνησίως υπαίτια γεγονότα, όπως είναι λ.χ. η μοιχεία, η διγαμία, η εγκατάλειψη, η επιβουλή της ζωής, η βάναυση συμπεριφορά κλπ και τις υπαίτιες, αλλά μη καταλογιστές πράξεις, όπως είναι η μέθη, όσον και τις καταστάσεις που δεν συνδέονται διόλου με υπαιτιότητα, όπως είναι οι ψυχικές παθήσεις, οι επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, οι ανικανότητες στις γενετήσιες σχέσεις κλπ. Συνεπώς η επίκληση και αναγραφή στην αγωγή ότι ο ισχυρός κλονισμός στη σχέση του γάμου επήλθε από αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου και το αίτημα αυτής να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος με αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου δεν καθιστούν την αγωγή αβάσιμη κατά νόμο, διότι η έννοια της υπαιτιότητας στη νέα μορφή του ισχυρού κλονισμού στην έννομη σχέση του γάμου δεν είναι άμοιρη συνεπειών, αλλά εμπεριέχεται και φέρεται στη φράση από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων και προφανώς με αυτή την έννοια αναφέρεται και στην ένδικη αγωγή, όπως προκύπτει από την κατ' άρθρον 561 παρ.2 ΚΠολΔικ επισκόπηση του περιεχομένου της. Απορρίψασα λοιπόν η πληττόμενη απόφαση τον πρωτοδίκως προταθέντα και με λόγο εφέσεως επαναφερθέντα στο δικάσαν εφετείο ισχυρισμό της αναιρεσείουσας, ότι η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι ο αναιρεσίβλητος-ενάγων ζητούσε να κηρυχθεί αυτή αποκλειστικά υπαίτια της λύσεως του γάμου, έστω και με άλλη αιτιολογία, δεν έσφαλε περί την ερμηνεία και εφαρμογή του κανόνα του ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ και ο από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολΔικ πρώτος λόγος αναιρέσεως για παραβίαση αυτού είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Απορριπτέος, ως αόριστος, κρίνεται και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται η από το άρθρο 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δικ. αιτίαση για παραβίαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ, αφού δεν προσδιορίζεται το σφάλμα περί την ερμηνεία και εφαρμογή του εν λόγω κανόνα δικαίου. Ο τρίτος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δικ. για παραβίαση του άρθρου 1439 παρ. 1 Α.Κ. και ελλιπή-ανεπαρκή αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, διότι, ενώ αναφέρει ότι η έγγαμη, σχέση έχει κλονισθεί ισχυρά, από λόγους που αφορούν και το πρόσωπο της εναγομένης αναιρεσείουσας ώστε η εξακολούθηση αυτής να είναι αφόρητη, για τον ενάγοντα, δεν αναφέρει το στοιχείο του βάσιμα αφορήτου της εξακολούθησης της έγγαμης συμβίωσης, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι με τα ως άνω διαλαμβανόμενα σ' αυτήν εννοείται το βάσιμα αφόρητη για τον ενάγοντα αναιρεσίβλητο και δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται ρηματικά στην απόφαση και ο όρος βάσιμα της παραγράφου 1 του άρθρου 1439 ΑΚ, αν τούτο συνάγεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Απορρίπτει την από 6 Δεκεμβρίου 2000 αίτηση της ............................για αναίρεση της 7899/2000 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Και Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στην δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου εκ διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) δραχμών.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.