Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διαζύγιο - Απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση - Θάνατος διαδίκου πριν την αμετάκλητη απόφαση - Καταργείται η δίκη και η έννομη σχέση που δημιουργήθηκε με την αγωγή του διαζυγίου (Άρειος Πάγος, αριθμός απόφασης 1561/2009)

[...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 1438 ΑΚ ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα (1439 - 1441 ΑΚ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 604 ΚΠολΔ, στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 παρ. 1, αν πεθάνει ο ένας από τους διαδίκους πριν γίνει η απόφαση αμετάκλητη, η δίκη καταργείται ως προς το κύριο αντικείμενό της. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι η λύση του γάμου με διαζύγιο επέρχεται μόνον αφότου γίνει αμετάκλητη η περί τούτου δικαστική απόφαση και ότι, αν πριν από το αμετάκλητο της απόφασης αυτής, επέλθει ο θάνατος ενός των διαδίκων συζύγων καταργείται η περί διαζυγίου δίκη και μάλιστα η έννομη σχέση της δίκης, η δημιουργηθείσα με την αγωγή περί διαζυγίου. Σε μια τέτοια περίπτωση το δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί καταργημένη τη δίκη, γιατί ήδη από και δια του θανάτου και λόγω τούτου έχει επέλθει η λύση του γάμου και δεν νοείται μετά από αυτήν δια διαζυγίου λύση του (ΟλΑΠ 653/1984). Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ` αριθμ. 280/2006 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου, απορρίφθηκε κατ` ουσίαν η έφεση της ήδη αναιρεσείουσας ... (όπως το πατρώνυμο αυτής παραδεκτώς διορθώνεται ως άνω από το εσφαλμένο ...), κατά της υπ` αριθμ. 41/2005 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, με την οποία είχε απαγγελθεί η λύση του γάμου της με τον αναιρεσίβλητο λόγω τετραετούς διαστάσεως. Κατά της ως άνω τελεσίδικης απόφασης, η αναιρεσείουσα άσκησε την από 11-11-2006 αίτηση αναίρεσης, κατατεθείσα στη Γραμματεία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στις 13-11-2006 (βλ. υπ` αριθμ. 93/2006 πράξη καταθέσεως του γραμματέα του ως άνω δικαστηρίου), δικάσιμος προς συζήτηση της οποίας ορίσθηκε με την από 22-11-2007 πράξη του Προέδρου του Α2 Πολιτικού Τμήματος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας αποφάσεως. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στην ορισθείσα δικάσιμο, εμφανίσθηκε στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αναιρεσείουσας και ανήγγειλε το θάνατο του αναιρεσιβλήτου συζύγου της, προς απόδειξη του οποίου προσκόμισε την υπ` αριθμ. ... ληξιαρχική πράξη θανάτου αυτού, του Ληξίαρχου Δήμου Μυστρά Παναγιώτη Τσάκωνα, από την οποία προκύπτει ότι ο αναιρεσίβλητος ...απεβίωσε στις ..., δηλαδή μετά την άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Κατ` ακολουθίαν από του κατά τον ανωτέρω χρόνο επελθόντος θανάτου του αναιρεσιβλήτου, το Δικαστήριο τούτο δεν έχει εξουσία να αποφανθεί επί της κρινομένης αίτησης αναίρεσης αλλά μόνον την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε με την 18-3-2004 αγωγή περί διαζυγίου του θανόντος αναιρεσιβλήτου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφαίνεται ότι έχει καταργηθεί η δίκη επί της από 18-3-2004 αγωγής διαζυγίου του θανόντος αναιρεσιβλήτου... κατά της αναιρεσείουσας ..., επί της οποίας εκδόθηκε η τελεσίδικη υπ` αριθμ. 280/2006 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου και κατ`αυτής ασκήθηκε η 11 Νοεμβρίου 2006 αίτηση αναίρεσης.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.