Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εργατικό ατύχημα και αποζημίωση (Νόμος 551/1915) - Περιπτώσεις μη εφαρμογής του παρόντος νόμου - Είσπραξη προστίμων

Περιπτώσεις μη εφαρμογής του παρόντος νόμου. Αρθρο 18. Δεν ισχύουν αι διατάξεις του νόμου τούτου προκειμένου περί υπαλλήλων και εργατών σιδηροδρομικών εταιρειών, αίτινες ίδρυσαν ταμεία συντάξεων, συμφώνως προς τας διατάξεις του ν. ΓΣΚ` της 9 Ιουν.1907 περί του ταμείου συντάξεων του προσωπικού της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου (τ.21) και μόνον εφ` όσον τα ταμεία ταύτα χορηγούσι σύνταξιν εις τον εν τη εκτελέσει της εργασίας ή εξ αφορμής ταύτης ατυχήσαντα εργάτην ή υπάλληλον και εφ` όσον η σύνταξις αύτη, κεφαλαιοποιουμένη, κατά την κρίσιν του δικαστού, συμπληροί το κατά τον παρόντα νόμον καταβλητέον ποσόν αποζημιώσεως άλλως δικαιούται ο παθών να ζητήση κατά τον νόμον την συμπλήρωσιν του ποσού. Προκειμένου περί εργατών μεταλλείων, μεταλλουργείων, κλπ., εφ` όσον δι`αυτούς ισχύουσιν αι διατάξεις του ν.ΒΟΜΑ π. Περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλλουργείοις παθόντων και των οικογενειών αυτών, ως ετροποποιήθη ούτος διά των Ν.ΓπΠΑ`και 2114 (15.Μγ.), ο παθών ή οι συγγενείς αυτού δικαιούνται να αξιώσωσι την εφαρμογήν του άρθρ. 3 του παρόντος, καταβαλλομένης της αποζημιώσεως εξ ολοκλήρου υπο του κυρίου της επιχειρήσεως, επί στερήσει παντός περαιτέρω δικαιώματος πρός σύνταξιν. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο καθορισμός του έτους και του μισθού γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις του ως άνω ν.ΒΟΜΑ`, ως ετροποποιήθη, η δε ελάττωσις του ημερομισθίου επί μερικής ανικανότητος λογίζεται ίση προς το 1/3 του ημερομισθίου του παθόντος. (Προκειμένου περί εργατών θαλάσσης, αι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επιφυλασσομένης πάντοτε της εφαρμογής του ν.ΓΣΚΣΤ` π. Ναυτικού απομαχικού Ταμείου). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρ. 5 του Ν.Δ. 408/1941 η αληθής έννοια του ανωτέρω άρθρ. 18 είναι ότι τότε μόνον δεν δύναται ν` αξιωθή η κατά τον παρόντα νόμον εξ ατυχήματος αποζημίωσις, όταν η παρά των εν τω άνω άρθρω αναφερομένων ταμείων χορηγουμένη σύνταξις παρέχεται τω παθόντι λογω του ατυχήματος και μόνον δι`αυτό, κεφαλαιοποιουμένη δε κατά την κρίσιν του δικαστηρίου και μετ` αφαίρεσιν των εις βάρος του ησφαλισμένου γενομένων κρατήσεων και του τόκου τούτων συμπληροί το κατά τον παρόντα νόμον καταβλητέον ποσόν αποζημιώσεως. Το δικαστήριο εν τη κατά τα προειρημένα αποφάσει του δέον να μνημονεύη ειδικώς τα στοιχεία, βάσει των οποίων ήχθη εις την κρίσιν, ότι η σύνταξις κεφαλαιοποιουμένη συμπληροί ή ού την υπό του νόμου παρεχομένην αποζημίωσιν. Ο εργοδότης απαλλάσσεται της εκ του Β.Δ. 24 Ιουλ. 1920 υποχρεώσεως προς καταβολήν των παρά τούτου προβλεπομένων αποζημιώσεως, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εάν ο παθών περιλαμβάνεται μεταξύ των ασφαλιστέων εις το ΙΚΑ. (άρθρ. 60 παρ. 3 Α.Ν. 1846/1951 περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Είσπραξη προστίμων. Αρθρο 19. Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται κατά τας διατάξεις των νόμων περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων και κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, εις έντοκον λογαριασμόν και εις πίστωσιν του Ταμείου Προνοίας υπέρ των εργατών. Δι` ειδικού νόμου θέλουσι κανονισθή τα της διαθέσεως του κεφαλαίου τούτου. Αι προς εφαρμογήν του νόμου τούτου απαιτούμεναι διατάξεις ορίζονται διά Β.Δ/τος. Η ισχύς του άρθρ. 3 του παρόντος εκτείνεται αναδρομικώς επί αγωγών εκκρεμουσών κατά την δημοσίευσιν του ν. 2193 ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, εφ` όσον δεν έχει εκδοθή επ` αυτών τελεσίδικος απόφασις και εφ` όσον το σχετικόν ατύχημα έλαβε χώραν μετά την 1 Ιαν. 1917.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.