Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο - Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοινών τέκνων των αιτούντων συζύγων (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 31/2010)

Εκούσια δικαιοδοσία. Επανάληψη της συζήτησης. Το δικαστήριο έκρινε αναγκαίο όπως, αναβαλλομένης της οριστικής απόφασης επί αιτήσεως συναινετικού διαζυγίου, διατάξει την προσκομιδή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοινών τέκνων των αιτούντων.

[...] Οι αιτούντες σύζυγοι ζητούν με την κοινή αίτησή τους να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος που τελέστηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2004 στην Αρχίπολη του Δήμου Αφάντου Ρόδου. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 39, 740 ΚΠολΔ, 121 ΕισΝΑΚ), για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. ΚΠολΔ) είναι νόμιμη στηριζομένη στη διάταξη του άρθρου 1441 ΑΚ. Επειδή, από τη διάταξη του άρθρου 744 ΚΠολΔ όπου ορίζεται, ότι το δικαστήριο μπορεί και αυτεπάγγελτα να διατάξει κάθε μέτρο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, προκύπτει ότι εισάγεται απόκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 106 ΚΠολΔ και καθιερώνεται για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το ανακριτικό σύστημα, το οποίο παρέχει στο δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας και συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης πραγματικών γεγονότων, ακόμη και μη προταθέντων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ετσι το δικαστήριο που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μπορεί και αυτεπάγγελτα να λάβει υπόψη πραγματικούς ισχυρισμούς, που δεν προτάθηκαν από τους διαδίκους για την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών γεγονότων (ΑΠ 1374/2005, αδημ., ΑΠ 41/2003, ΝοΒ 2003, 1619). Επειδή, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 744 και 759 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι επί διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας το δικαστήριο δύναται να διατάξει με παρεμπίπτουσα απόφασή του απόδειξη, κατά τις κοινές διατάξεις, διεξαγόμενη επιμέλεια των διαδίκων, όταν τούτο είναι απαραίτητο προς διακρίβωση της αληθείας (ΑΠ 187/1977 ΝοΒ 25. 666, ΑΠ 78/1980 ΝοΒ 28.1433, ΑΠ 9/1980 ΝοΒ 28.1129, ΑΠ 526/1980 ΝοΒ 28.1947) (ΕφΑθ 8571/1982, ΤΝΠ, Νόμος). Επειδή, τέλος, κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ, που δια του άρθρου 741 του ίδιου Κώδικα εφαρμόζεται και στην εκούσια δικαιοδοσία (ΕφΘεσ 1024/80 Αρμ. 35.142) το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περαιωμένη, όταν κατά την μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη εμφανίζονται κενά ή αμφίβολα σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση. Η συζήτηση που επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης (ΑΠ 308/90, ΕλλΔνη 32, 975, ΑΠ 783/83 ΕΕΔ 37, ΕφΘεσ 1719/90 Ελ/Δνη 31,1334, ΕφΑθ 11202/86 ΕλλΔνη 28,1323). Κατ` εφαρμογή, λοιπόν, των προαναφερόμενων διατάξεων το Δικαστήριο, προς διαπίστωση της ουσιαστικής βασιμότητας ή μη της αίτησης, με την οποία οι αιτούντες προβάλουν το αίτημα περί λύσης του γάμου τους δεδομένου ότι δεν προσκομίστηκε πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όπως ζητήθηκε από το Δικαστήριο), το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο όπως, αναβαλλομένης της οριστικής απόφασης του, διατάξει την προσκομιδή, κατά την νέα της υποθέσεως συζήτηση με επιμέλεια των αιτούντων, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης της αρμόδιας υπηρεσίας, εν προκειμένω του Δήμου (ΕφΘεσ 451/1994, ΤΝΠ Νόμος) προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη κοινών τέκνων των αιτούντων. Συνεπώς, πρέπει να διαταχθεί επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να προσκομιστεί το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο, ώστε το Δικαστήριο να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για τα πραγματικά περιστατικά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθεί από τους αιτούντες πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.