Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Αναστολή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 3890/2011)

[...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, για την χορήγηση της αναστολής απαιτείται συμπλεκτικώς η συνδρομή τριών αυτοτελών προϋποθέσεων, δηλαδή: α) η προηγούμενη ή σύγχρονη με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως, άσκηση της, κατ` άρθρο 933 ΚΠολΔ ανακοπής, η οποία ολοκληρώνεται με την επίδοσή της στον καθ` ου απευθύνεται αυτή, β) η πιθανολόγηση του παραδεκτού αυτής και της βασιμότητας ενός τουλάχιστον λόγου της και γ) η πιθανολόγηση ότι η αναγκαστική εκτέλεση, που είναι ακόμη εκκρεμής, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα. Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον και ισχυριζόμενη ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ζητεί ν` ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και του ορισθέντος την 16-2-2011 πλειστηριασμού, που επισπεύδεται από την καθ` ης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας της, δυνάμει της από 21-1-2011 επιταγής προς εκτέλεση και της με αριθμό 1101/21-1-2011 Δ΄ Επαναληπτικής Περίληψης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Α., για διενέργεια πλειστηριασμού, κάτω από το απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 19609/2009 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που άσκησε νομοτύπως κατά της επισπευδομένης εκτελέσεως, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στο δικόγραφο. Η αίτηση ασκήθηκε εμπροθέσμως (άρθρο 938 παρ. 3 ΚΠολΔ), αρμοδίως δε καθ`ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό, με την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα της αιτούσας για καταδίκη της καθ' ης στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων, το οποίο είναι μη νόμιμο και απορριπτέο, καθόσον, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, επί αιτήσεως χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθ' ου. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Με το άρθρο 1 Ν. 3869/3-8-2010 που αφορά στη "Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις", ορίζονται τα εξής: "1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο Δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση των οφειλών που: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέλη προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά". Στις διατάξεις του άρθρου 9 του ιδίου νόμου ορίζεται η διαδικασία ρευστοποιήσεως της περιουσίας και προστασίας της κύριας κατοικίας και ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 2 ότι ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο Δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα της εκατό. Στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 19 ορίζεται ότι για έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 9 παρ. 2 και οι αιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 υποβάλλονται μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 3588/2007 "Πτωχευτικός Κώδικας", πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις πληρωμές του. Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι προϋπόθεση για την πτώχευση εμπόρου που έπαυσε την εμπορία του είναι η παύση της εμπορίας να έγινε μέσα στο χρόνο της παύσεως των πληρωμών του και ο τελευταίος να ανάγεται στο χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε την εμπορική ιδιότητα. Η μη πληρωμή χρεών που ήταν προγενέστερα της παύσης της εμπορίας δεν αρκεί για να κηρυχθεί σε πτώχευση, εάν δεν υπάρχει και παύση των πληρωμών κατά το χρόνο παύσης της εμπορίας (βλ Κοτσίρη Πτωχευτικό δίκαιο 7η έκδοση σελ. 99 επ.).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος της αιτούσας Μ. Λ. του Ν., που εξετάστηκε στο ακροατήριο με επιμέλεια της αιτούσας και όλων των εγγράφων που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της καθ` ης η αίτηση, προς ικανοποίηση απαιτήσεώς της ύψους 29.980,26 ευρώ, που απορρέει από τη με αριθμό 38085662-0 τραπεζική επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK, εκδόσεως της αιτούσας σε διαταγή της καθ` ης η αίτηση, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 26-2-2009, για την οποία εκδόθηκε η με αριθμό 19609/2009 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της αιτούσας. Αντίγραφο εξ απογράφου της διαταγής πληρωμής, με την από 13-10-2009 επιταγή προς πληρωμή, επέδωσε η καθ` ης στην αιτούσα και με τη με αριθμό 1044/11-11-2009 κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Θ. Κ., κατασχέθηκε αναγκαστικώς ένα ακίνητο της αιτούσας και συγκεκριμένα ένα (1) διαμέρισμα, εμβαδού 150 τ.μ., στον υπερυψωμένο ισόγειο όροφο (ανώγειο), δηλαδή πάνω από το ημιϋπόγειο, αποτελούμενο από τρία (3) δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο, αποχωρητήριο, αποθήκη, χωλ και διάδρομο, που βρίσκεται στο δεξιό τμήμα οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης 5.084 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Πυλαίας του Νομού Θεσσαλονίκης, στη θέση «Χ.» και στην οδό Ε. αριθ. 15, παρά το Πρότυπο Νηπιαγωγείο, όπισθεν του Κολλεγίου Αρρένων, και έχει ποσοστό εξ αδιαιρέτου στον αγρό 10%, το οποίο εκτιμήθηκε, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 628/2010 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου στο ποσό των 225.000,00 ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 685/2011 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, στο ποσό των 120.000 ευρώ, εκτίθεται δε σε πλειστηριασμό την 16-2-2011, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 1101/21-1-2011 Δ΄ Επαναληπτικής Περίληψης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή. Η αιτούσα, κατά της επισπευδόμενης σε βάρος της άνω αναγκαστικής εκτελέσεως, άσκησε παραδεκτώς και εμπροθέσμως, ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, την με αριθμό καταθέσεως 4320/8-2-2011 ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (βλ. τη με αριθμό 5620β/9-2-11) έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Κ. Κ.), η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 19-3-2012, με την οποία ζητεί την ακύρωση της προαναφερόμενης υπ΄ αριθ. 1101/21-1-2011 Δ΄ Επαναληπτικής Περίληψης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού. Ταυτοχρόνως με την εν λόγω ανακοπή άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναστολής εκτελέσεως, σύμφωνα με την προμνησθείσα διάταξη του άρθρου 938 ΚΠολΔ. Με τον μοναδικό λόγο ανακοπής η αιτούσα ισχυρίζεται ότι στο πρόσωπο της συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και η επισπευδόμενη σε βάρος της αναγκαστική εκτέλεση πρέπει να ακυρωθεί, διότι το ακίνητο που κατασχέθηκε αποτελεί την κύρια κατοικία της και υπάγεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3869/2010, που απαγορεύει τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι θα κριθεί νόμιμος και ουσία βάσιμος. Ειδικότερα η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο, που δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα. Η τελευταία συνήψε σύμβαση έργου ασφαλιστικού συμβούλου με την καθ΄ ης, η ισχύς της οποίας άρχισε την 22-4-2008 έληξε δε την 15-5-2009 κατόπιν καταγγελίας της εκ μέρους της καθ΄ ης η αίτηση, η δε επίδικη οφειλή προέκυψε από αυτή τη σύμβαση έργου. Ποτέ δεν είχε την εμπορική ιδιότητα. Η επίδικη οφειλή δεν γεννήθηκε εντός του έτους 2010, αλλά προέρχεται από μεταχρονολογημένη επιταγή. Εξάλλου δεν πρόκειται για χρέος που πηγάζει από αδικοπραξία που τελέστηκε με δόλο, αφού η καθ` ης η αίτηση επέλεξε να ασκήσει την αξίωση της από την επιταγή, προβαίνοντας σε έκδοση διαταγής πληρωμής και όχι την αυτοτελή αξίωση της από αδικοπραξία. Η αιτούσα έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των χρεών της, αφού, όπως πιθανολογείται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα σε συνδυασμό και με την κατάθεση της προαναφερόμενης μάρτυρος, πέραν της οφειλής του προς την καθ` ης, οφείλει προς την Τράπεζα ALPHA BANK το ποσό των 75.000 ευρώ περίπου, που αφορά κυρίως οφειλή στεγαστικού δανείου, πλέον τόκων ενώ πιθανολογείται ότι δεν έχει καταβάλει στην ανωτέρω Τράπεζα είκοσι (20), περίπου, τοκοχρεωλυτικές δόσεις του ανωτέρω δανείου. Το ακίνητο που κατασχέθηκε αποτελεί τη μοναδική ακίνητη περιουσία της ιδίας και του συζύγου της, σύμφωνα με το Ε9 που προσκομίζεται και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο με δύο τέκνα όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο και 25.000 ευρώ για έκαστο τέκνο και μάλιστα προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος. Στο ακίνητο αυτό διαμένει η ίδια με την οικογένειά της και αποτελεί την κύρια κατοικία της. Συντρέχουν, συνεπώς, στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 1 και ακύρως επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της, η οποία πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη σ` αυτήν, αφού αδυνατεί να στεγάσει την οικογένειά της σε άλλο ακίνητο. Κατ` ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η επισπευδόμενη σε βάρος της αιτούσας αναγκαστική εκτέλεση, τα δε δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας (άρθρο 178 Κώδικα Δικηγόρων, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως το ποσό αυτών ορίζεται, ειδικότερα, στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, που επισπεύδεται εις βάρος της αιτούσας από την καθ` ης η αίτηση, με τη με αριθμό 1101/21-1-2011 Δ΄ Επαναληπτική Περίληψη Αναγκαστικής Κατάσχεσης Α. για διενέργεια πλειστηριασμού του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Θ. Κ., με την οποία ορίστηκε ο πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας της αιτούσας που περιγράφεται στο σκεπτικό, την 16-2-2011, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 4320/8-2-2011 ανακοπής, που άσκησε η αιτούσα, υπό τον όρο ότι η ανακοπή της θα συζητηθεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 19-3-2012. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ` ης, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

πηγή: dsanet.gr

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.