Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Απόρριψη ένστασης πτωχευτικής ικανότητας γεωργοκτηνοτρόφων (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 6293/2012)

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Διαδικασία υπαγωγής στο ν.3869/2010. - Απόρριψη ένστασης πτωχευτικής ικανότητας γεωργοκτηνοτρόφων - Καθορισμός μηδενικών καταβολών - Ορισμός νέας δικασίμου για επανεξέταση της κατάστασης των αιτούντων - Ικανοποίηση των πιστωτών μέσω της εκποίησης ακινήτου των αιτούντων, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών.

[...] Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπάγγελτα ή με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσοτέρων δικών που εκκρεμούν σ` αυτό μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αν αυτές υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 741 του ίδιου κώδικα, τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία των άρθρων 743 έως 781 του ίδιου κώδικα, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή. Τέλος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 κατά τον καθορισμό της μηνιαίας δόσης του αιτούντα λαμβάνεται υπόψη η αμοιβαία δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου.

Στην προκειμένη περίπτωση φέρονται προς συζήτηση στη δικάσιμο αυτή: Α) η με αριθμό κατάθεσης 8790/2011 αίτηση του .................και Β) η με αριθμό κατάθεσης 8791/2011 αίτηση της,............................ Οι εν λόγω αιτήσεις, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρέπει να συνεκδικαστούν, διότι, όπως προαναφέρεται, είναι συναφείς και έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης. Α) Με την κρινόμενη αίτηση του ο αιτών της με αριθμό κατάθεσης 8790/2011 αίτησης, όπως το περιεχόμενο αυτής διευκρινίστηκε παραδεκτά κατ` άρθρο 224 ΚΠολΔ, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην αίτηση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και λαμβανομένου υπόψη ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος του έχουν μηδενικά εισοδήματα, με σκοπό την απαλλαγή του απ` αυτά, αιτούμενος την εκποίηση του ποσοστού του ακινήτου του που αναφέρεται στην αίτηση. Β) Με την κρινόμενη αίτηση της η αιτούσα, της με αριθμό κατάθεσης 8791/2011 αίτησης, όπως το περιεχόμενο αυτής διορθώθηκε παραδεκτά κατ` άρθρο 224 ΚΠολΔ, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην αίτηση, σε κάποιες εκ των οποίων, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς, ενέχεται ως εγγυήτρια, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, λαμβανομένου υπόψη ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγος της έχουν μηδενικά εισοδήματα, με σκοπό την απαλλαγή της απ` αυτά, αιτούμενη την εκποίηση του ποσοστού του ακινήτου της που αναφέρεται στην αίτηση. Με τα παραπάνω περιεχόμενα οι αιτήσεις αρμόδια φέρονται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010) εφόσον για το παραδεκτό τους α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπων απ` αυτά που έχουν τη σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Νικόλαο Χαρίση (βλ. σχετικές βεβαιώσεις), β) κατατέθηκαν μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για τη ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ). Οι εν λόγω αιτήσεις είναι ορισμένες, καθότι εμπεριέχουν όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία, (άρθρα 1 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ν.3869/2010), απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης που υπέβαλαν οι πιστώτριες ως ουσιαστικά αβάσιμης. Είναι δε νόμιμες στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6,8 και 9 παρ. 1 και 12 του ν.3869/2010.

Δεδομένου ότι δεν επετεύχθη ο δικαστικός συμβιβασμός ως προς τους δύο αιτούντες, πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα αυτών, καθότι οι πιστώτριες δεν αποδέχτηκαν ούτε τα αρχικά ούτε τα αναθεωρημένα σχέδια διευθέτησης που υπέβαλαν οι αιτούντες. Όσον αφορά το γεγονός, ότι η πιστώτρια με την επωνυμία «................» δεν απάντησε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.3869/2010 των δέκα πέντε ημερών, τούτο δεν ασκεί έννομη επιρροή προς επίτευξη των δικαστικών συμβιβασμών δεδομένου, ότι οι απαιτήσεις της έναντι του πρώτου αιτούντα ανέρχονται στο ποσό των 25.056,30 ευρώ, ενώ το σύνολο των οφειλών αυτού (αιτούντα) ανέρχεται στο ποσό των 257.172,70 ευρώ, ενώ έναντι της δεύτερης αιτούσας, η απαίτηση της ίδιας πιστώτριας ανέρχεται στο ποσό των 24.292,72 ευρώ ενώ το σύνολο των οφειλών αυτής ανέρχεται στο ποσό των 204.039,66 ευρώ. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «......................» με το διακριτικό τίτλο «.............» άσκησε κύρια παρέμβαση, ισχυριζόμενη ότι διατηρεί αυτοτελή απαίτηση κατά του πρώτου αιτούντα 647 ευρώ, η οποία προέρχεται από σύμβαση πιστωτικής κάρτας και έχει συμπεριληφθεί στις απαιτήσεις της τραπεζικής εταιρίας ..........και ζητά η εν λόγω απαίτηση να συμπεριληφθεί στη ρύθμιση με δικαιούχο αυτή. Η εν λόγω παρέμβαση ασκήθηκε παραδεκτά κατ` άρθρο 54 του πτωχευτικού κώδικα και άρθρο 15 του ν.3869/2010. Είναι δε νόμιμη ερειδόμενη στη διάταξη του άρθρου 79 του ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί η ουσιαστική βασιμότητα αυτής συνεκδικαζομενη με την κρινόμενη αίτηση. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης, ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ` όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα παρακάτω: Ο αιτών της υπό στοιχεία Α) αίτησης...................., ετών 56, είναι σύζυγος της αιτούσας της υπό στοιχεία Β) αίτησης ..............................., ετών 55 και από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει τρία ενήλικα τέκνα. Οι αιτούντες είναι Έλληνες ομογενείς και από το 1977 έως το 2007 ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια ενός αγρού 2.600 τ.μ., που βρίσκεται στο Πλάτανο Ημαθίας, όπου και κατοικούσαν σε παρακείμενη οικία και στον οποίο καλλιεργούσαν λαχανικά και τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν στη κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (λαχαναγορά). Το έτος 2007 έλαβαν δάνειο από τις πιστώτριες και προέβησαν στην κατασκευή στάβλου, όπου εγκατέστησαν δέκα αγελάδες (10) αγελάδες προκειμένου να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Όμως μετά από 1-1,5 χρόνο τα παραπάνω ζώα ασθένησαν και διετάχθη από τον κτηνίατρο η θανάτωση τους προκειμένου, προφανώς να μη διαδοθεί η ασθένεια τους σε άλλα ζώα. Έκτοτε δε δεν εργάζονται, διότι ο μεν αιτών παρουσίασε διάφορα προβλήματα υγείας, όπως μεταβολικό σύνδρομο-σακχαρώδη διαβήτη τύπου II, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και υπεβλήθη σε αγγειοπλαστική και εξαιτίας των οποίων νοσηλεύτηκε επανειλημμένα (βλ. την από 16/06/2009 γνωμάτευση του Διευθυντή της παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Βέροιας) και την από 20/05/2011 γνωμάτευση του Διευθυντή του τμήματος Β` Καρδιολογική του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου, η δε δεύτερη, όπως καταθέτει ο μάρτυρας απόδειξης εργάστηκε κατά το παρελθόν ως καθαρίστρια είτε σε κατοικίες είτε σε καταστήματα, αλλά πλέον δεν εργάζεται προφανώς διότι η ανεύρεση σχετικής εργασίας είναι πλέον δύσκολη, λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, η δε ανεύρεση άλλης εργασίας είναι αδύνατη, διότι αυτή είναι ανειδίκευτη. Σημειώνεται ότι η κατάσταση της υγείας του πρώτου (αιτούντα) παραμένει κακή εξαιτίας του οξύτατου εμφράγματος του μυοκαρδίου που υπέστη το Μάιο του 2011 και εξ` αυτού του λόγου κρίθηκε ανάπηρος κατά ποσοστό 67% από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή Ν. Θεσ/νίκης ν.3528/2007 και δικαιούχος του επιδόματος προνοίας (βλ. την με αριθμ. Πρωτοκόλλου 13986/23-08-2011 γνωμάτευση της παραπάνω επιτροπής). Επίσης ο εν λόγω αιτών υπέβαλε αίτηση στο αρμόδιο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας προκειμένου να εξεταστεί από υγειονομική επιτροπή ούτως ώστε, αφού εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του, να κριθεί δικαιούχος αναπηρικής σύνταξης. (βλ. σχετικά έγγραφα που προσκομίζονται). Οι αιτούντες πλέον δεν κατοικούν στην οικία τους στο Πλάτανο Ημαθίας αλλά φιλοξενούνται από τον υιό τους ................ στη κατοικία του στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Ο εν λόγω δε υιός τους καλύπτει αποκλειστικά το σύνολο των βιοτικών αναγκών τους. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, καθότι οι καθών-πιστώτριες δεν προβάλλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους: Στον................του είχαν χορηγηθεί τα παρακάτω δάνεια (1) Από την ...........AE α) με την υπ` αριθμ. ................. σύμβαση αλληλόχρεος λογαριασμός από τον οποίο οφείλεται το ποσό των 25.056,30 ευρώ μαζί με τους τόκους μέχρι της 13/10/2010 και τα έξοδα β) Με τη με αριθμό ................. σύμβαση καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι 30/04/2010 το ποσό των 24.292,72 ευρώ γ) Με τη με αριθμό ............σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι 24/09/2010 το ποσό των 1.970,66 ευρώ. 2) Από την ...........................α) Με τη με αριθμό ......................... σύμβαση στεγαστικό δάνειο από το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι 26/10/2010 το ποσό των 18002,85 ευρώ. β) Με τη με αριθμό ................σύμβαση στεγαστικό δάνειο απ το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 26/10/2010 και τα έξοδα το ποσό των 37.452,69 ευρώ. γ) Με τη με αριθμό ...............τοκοχρεολυτικό δάνειο από το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 26/10/2010 και τα έξοδα το ποσό των 29.179,45 ευρώ. δ) Με τη με αριθμό 7327 σύμβαση στεγαστικό δάνειο από το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 26/10/2010 και τα έξοδα το ποσό των 8.717,72 ευρώ. Οι παραπάνω τέσσερις τελευταίες απαιτήσεις της τραπεζικής εταιρίας..................AE είναι ασφαλισμένες με προσημειώσεις υποθήκης για ποσά 26.000, 48.000, 31.800 και 6.500.000 δρχ αντίστοιχα επί ενός ακινήτου που βρίσκεται στο Πλάτανο Ημαθίας ήτοι μιας ισόγειας κατοικίας, έκτασης 56,25 τ.μ. σε ένα οικόπεδο έκτασης 2.686 τ.μ. σε ένα, το οποίο ανήκει στον εν λόγω αιτούντα κατά ποσοστό 1/2 εξ` αδιαιρέτου ε) Με τη με αριθμό.............σύμβαση πίστωσης από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 26/10/2010 και τα έξοδα το ποσό των 51.151,97 ευρώ και στ) Εγγυήθηκε την τήρηση των όρων της με αριθμό ............ σύμβαση πίστωσης, την οποία συνήψε η σύζυγος του και δεύτερη αιτούσα και από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 26/10/2010 και τα έξοδα το ποσό των 22.856,32 ευρώ. 3) Από την ..................με τη με αριθμό .................................καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 11/10/2010 και τα έξοδα το ποσό των 13.138,65 ευρώ. 4) Από την ................με το με αριθμό .................προσωπικό δάνειο από το οποίο οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 30/06/2010 και τα έξοδα το ποσό των 12.433,28 ευρώ. 5) Από τη .............με τη με αριθμό .................σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 3/2/2011 το ποσό των 616,64 ευρώ και 6) Από την προσθέτως παρεμβαίνουσα με τον διακριτικό τίτλο...................με τη με αριθμό ........................ σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι 3/2/2010 και τα έξοδα το ποσό των 647,06 ευρώ. Η.....................οφείλει ως συνοφειλέτης, μαζί με το σύζυγο της στην τραπεζική εταιρία .........................τις προαναφερόμενες με αριθμούς 2 α), 2β), 2γ) και 2δ) οφειλές. Επίσης εγγυήθηκε την τήρηση των όρων της προαναφερόμενης οφειλής με στοιχεία 2 ε) και τέλος οφείλει τη με στοιχεία 2στ) οφειλή, καθότι στη σχετική σύμβαση συμβλήθηκε ως πρωτοφειλέτης. Σημειώνεται και οι δύο τελευταίες οφειλές οφείλονται στην ίδια Τραπεζική εταιρία (.............. .................).

Τα παραπάνω χρέη είναι ληξιπρόθεσμα, καθότι οι σχετικές συμβάσεις έχουν καταγγελθεί και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, οι αιτούντες δεν έχουν ίδια εισοδήματα και δεν αναμένεται να έχουν στο εγγύς μέλλον αυτοί (οι αιτούντες) βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, η δε αδυναμία αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, καθότι δεν υποβλήθηκε σχετική ένσταση από τις πιστώτριες παραδεκτά δηλαδή μέχρι την περάτωση της συζήτησης, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 754 ΚΠολΔ. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 1 και 9 παρ. 1 απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης που υπέβαλαν οι πιστώτριες ως ουσιαστικά αβάσιμες ισχυριζόμενες ότι οι αιτούντες έχουν την πτωχευτική ικανότητα, καθότι, όταν έπαυσαν τις πληρωμές τους ασκούσαν το επάγγελμα του γεωργού και του κτηνοτρόφου και διέθεταν τα προϊόντα τους σε τρίτους με σκοπό το κέρδος και επομένως είχαν την εμπορική ιδιότητα, διότι η γεωργία και η κτηνοτροφία αρχικά δεν αποτελούν εμπορική δραστηριότητα επειδή ελλείπει το στοιχείο της διαμεσολάβησης και τότε μόνο πρόκειται για αντικειμενικά εμπορική πράξη όταν λαμβάνει χώρα συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα (Εφ. Θεσ/νίκης 811/1997 Ελ.Δ/νη 39/162, Εφ. Αθ. 1464/1992 Ελ. Δ/νη 37/403 και Εφ. Λαρ. 261/2006 Τ.Ν.Πλ- Νόμος), πράγμα το οποίο δεν αποδείχτηκε στη προκείμενη περίπτωση αφού οι ίδιοι οι αιτούντες προσωπικά καλλιεργούσαν τον προαναφερόμενο αγρό και διέθεταν στη συνέχεια τα προϊόντα του στη λαχαναγορά και οι ίδιοι επίσης εξέτρεψαν τις δέκα αγελάδες δηλαδή δεν χρησιμοποιούσαν τρίτους για τις εν λόγω δραστηριότητες και επίσης δεν αποδείχτηκε ότι αυτές (δραστηριότητες) γίνονταν συστηματικά με τη χρήση μηχανημάτων και ειδικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι οι αιτούντες δεν διαθέτουν κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο εκτός από την κυριότητα, κατά ποσοστό 50% εξ` αδιαιρέτου ο καθένας, μιας ισόγειας οικίας εμβαδού 56,25 τ.μ., κτισμένης το 1968, η οποία είναι κτισμένη επί ενός αυτοτελούς οικοπέδου, με αριθμό τεμαχίου ......, έκτασης 2.686 τ.μ. που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο ..... του Δ. Δ. Πλατάνου Ημαθίας, του οποίου την κυριότητα απέκτησαν δυνάμει του υπ` αριθμ....../1997 συμβολαίου αγοράς της Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρειας Γλυκερίας Ντοβρή, το οποίο μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξάνδρειας στο τόμο .... αριθμό .... και του οποίου η εμπορική αξία σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ. Ενόψει του ότι, όπως προαναφέρεται, ο ...........................- αιτών αναφέρει τη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης και η σύζυγος του δεύτερη αιτούσα είναι πιθανόν να εργαστεί ως καθαρίστρια, καθότι ένα μήνα πριν έπαυσε να εργάζεται σε ανάλογη εργασία, λόγω παύσης εργασιών του καταστήματος που εργαζόταν, το Δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι οι αιτούντες είναι 56 και 55 αντίστοιχα, κρίνει, στα πλαίσια της δυνατότητας της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, ότι πρέπει να ορίσει μηδενικές καταβολές και συγχρόνως νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό αυτών (των καταβολών) την 24 Οκτωβρίου 2013. Περαιτέρω η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών θα γίνει με την εκποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν.3869/2010, του προαναφερόμενου ακινήτου των αιτούντων. Για το σκοπό αυτό δε, πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος, κατά τη κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να έχει την ιδιότητα του Δικηγόρου και επειδή στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων του παρόντος Δικαστηρίου υπάρχουν μόλις πέντε (5) τον αριθμό, όπως ορίζει η σχετική διάταξη (άρθρο 9 παρ.1), κρίνεται απαραίτητο κατ` αναλογική εφαρμογή της διάταξης του Πτωχ. Κώδικα, η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του ν.3869/2010, να διοριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των συνδίκων και συγκεκριμένα τον ... Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος, αφού ειδοποιηθεί από την Γραμματεία του Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό ευρετήριο του άρθρου 13 του ν.3869/2010, θα προβεί στην ελεύθερη εκποίηση κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορές στις πιστώτριες ή σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την κρίση του ο εκκαθαριστής με ελάχιστο τίμημα το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, το οποίο είτε θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου είτε τούτο θα αποτελέσει προϊόν δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους είτε τέλος με την πίστωση του τιμήματος υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης μεταβίβασης της κυριότητας μέχρι την εξόφληση αυτού (τιμήματος). Επίσης ο εν λόγω εκκαθαριστής κατ` αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 του Πτωχ. Κώδικα πρέπει να επιμεληθεί την εγγραφή της παραπάνω απόφασης στο Υποθ/κείο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Στη συνέχεια κατ` αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων παρακάτω διατάξεων του Πτωχ. Κώδικα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του ν.3869/2010 και σε περίπτωση ανεύρεσης αγοραστή, ο οποίος θα προσφέρει το παραπάνω τίμημα και θα δύναται να τηρήσει τους προαναφερόμενους όρους ως προς την καταβολή του θα καταρτίσει το σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης.

Στη συνεχεία, αφού επιδώσει στο Δημόσιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του παρακάτω αναφερόμενου πίνακα διανομής και προβεί στη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες επίσης από την εκποίηση του εν λόγω ακινήτου και αφ` ετέρου ότι μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών, θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής (άρθρο 161 Πτωχ. Κώδικα), ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο παρόν Ειρηνοδικείο και ότι εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εν λόγω τοιχοκόλληση θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ανακοπή κατ` αυτού τόσο οι μετέχοντες στη ρύθμιση πιστωτές όσο και οι εξαιρούμενοι αυτής αναφερόμενοι στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010, καθότι το Δικαστήριο κρίνει ότι οι εν λόγω πιστωτές (του άρθρου 1 παρ.2) πρέπει να ικανοποιηθούν από το τίμημα της εν λόγω εκποίησης, αφού ο νομοθέτης εξαίρεσε αυτούς της ρύθμισης του άρθρου 4 του ν.3869/2010 προς όφελος τους, το οποίο όφελος πραγματώνεται με την εν λόγω συμπεριέλευση στο πίνακα διανομής. Στη συνέχεια θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154,155 επ. του Πτωχ. Κώδικα σε συνδυασμό με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3869/2010 και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών από τη τοιχοκόλληση στο Ειρηνοδικείο του πίνακα διανομής θα προβεί στη διανομή του ποσού της εκποίησης εφόσον όμως δεν ασκηθούν ανακοπές κατ` αυτόν. Ενόψει των παραπάνω πρέπει οι κρινόμενες αιτήσεις να γίνουν δεκτές ως ουσιαστικά βάσιμες. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις με αριθμούς 8790/2011 και 8791/2011 αιτήσεις με την ασκηθείσα κύρια παρέμβαση. Δέχεται τις παραπάνω αιτήσεις και την ασκηθείσα κύρια παρέμβαση. Καθορίζει μηδενικές καταβολές από τους αιτούντες. Ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό την 24 Οκτωβρίου 2013. Διατάσσει την ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο του ακινήτου που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης με τουλάχιστον τίμημα το ποσό των εβδομήντα χιλ. ευρώ (70.000) και τους όρους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. Ορίζει εκκαθαριστή τον ... Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο παρόν Ειρηνοδικείο, τα δε καθήκοντα του, πέραν των οριζομένων στη παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3869/2010, καθορίζονται στο ιστορικό της παρούσης.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.