Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Ρευστοποίηση δικαιώματος ψιλής κυριότητας του οφειλέτη (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 5003/2012)

Διατάξεις: άρθρα 9 [παρ. 1], 15 Ν 3869/2010, 54, 63, 64 ΠτΚ

[...] Ο αιτών με την ένδικη αίτησή του ζητά την αντικατάσταση του εκκαθαριστή, δικηγόρου Θεσσαλονίκης, που ορίστηκε με την με αριθ. 6546/21.10.2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε επί σχετικής αιτήσεώς του για ρύθμιση των χρεών του κατά τις διατάξεις του Ν 3869/2010, προκειμένου να εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού, το εμπράγματο δικαίωμά του επί του περιγραφομένου στην υπό κρίση αίτηση ακινήτου, κατ’ άρθρο 9 του ως άνω νόμου και κατά τους όρους της απόφασης, για το λόγο ότι ο ως άνω εκκαθαριστής δεν αποδέχτηκε τον διορισμό του, αποποιούμενος αυτόν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπαγωγής του στο Ν 3869/2010. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 54 παρ. 1 του ΠτΚ, το οποίο αναλογικώς εφαρμόζεται στη διαδικασία του Ν 3869/2010, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 1 εδ. δ’ και 15 του νόμου αυτού και κατά την προκείμενη διαδικασία του άρθρου 741 του ΚΠολΔ. Είναι δε νόμιμα στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ΠτΚ, τα οποία επίσης εφαρμόζονται αναλογικώς κατ’ άρθρα 9 παρ. 1 εδ. δ’ και 15 Ν 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν. Από τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα εξής: Δυνάμει της με αριθ. 6546/21.10.2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε κατά την εκούσια δικαιοδοσία, επί σχετικής αιτήσεως του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του κατά τις διατάξεις του Ν 3869/2010, διορίσθηκε εκκαθαριστής κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του ως άνω νόμου, ο Γ. Π., δικηγόρος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού, το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του αιτούντος επί του ακινήτου που περιγράφεται στην ως άνω απόφαση, ευρισκομένου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, προς ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος. Ο ως άνω ορισθείς εκκαθαριστής δήλωσε εγγράφως προς τον Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης ότι αποποιείται τον διορισμό του, επικαλούμενος οικονομική του αδυναμία να ανταπεξέλθει στις δαπάνες που απαιτούνται για τις δημοσιεύσεις στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπαγωγής του αιτούντος στο Ν 3869/2010. Επομένως και εφόσον αποδείχθηκε ότι ο εκκαθαριστής αποποιήθηκε τον διορισμό του, όχι για σπουδαίο λόγο κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι στο στάδιο αυτό της διαδικασίας εκποίησης δεν προβλέπεται κάλυψη των εξόδων με κάποιο τρόπο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αντικατασταθεί ο ως άνω εκκαθαριστής.

[...] Παρατηρήσεις Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 Ν 3869/2010, εκκαθαριστής διορίζεται από το δικαστήριο, εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει τούτο αναγκαίο για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτελέσεως των όρων ρυθμίσεως των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη. Ο διοριζόμενος από το δικαστήριο εκκαθαριστής για την εκτέλεση του έργου της ρευστοποιήσεως δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τον διορισμό του. Έχει την ευχέρεια της αποποιήσεως. Τότε γεννάται ζήτημα αντικαταστάσεώς του. Για την τελευταία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν την αντικατάσταση του συνδίκου (βλ. άρθρα 63 και 64 του ΠτωχΚ). Η σπουδαιότητα ή μη των λόγων της αποποιήσεως έχει σημασία για το θέμα του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 64 του ΠτωχΚ (αδυναμία διορισμού του ως εκκαθαριστή για την επόμενη τριετία). Για την αντικατάσταση του εκκαθαριστή αρμόδιο είναι το ίδιο δικαστήριο που τον διόρισε εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία. Νομιμοποιείται να ζητήσει την αντικατάσταση μετά την αποποίηση είτε ο οφειλέτης είτε κάποιος από τους μετέχοντες στη διαδικασία του άρθρου 8 του Ν 3869/2010 πιστωτές. Εάν είστε συνδρομητής, για να δείτε το πλήρες κείμενο, υποσημειώσεις, παραπομπές σε νομολογία και άλλα, παρακαλώ συνδεθείτε στην βάση μας nbonline.gr πατώντας εδώ. Εάν δεν είστε συνδρομητής μας μπορείτε να εγγραφείτε στην βάση μας για να δείτε το πλήρες κείμενο. Αποκτήστε δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση nbonline.gr διάρκειας τριών ημερών.

Πηγή: EφΑΔ 12/2012, 1130

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.