Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Απώλεια εμπορικής ιδιότητας - Δεν απεδείχθη ότι μέχρι την απώλεια της εμπορικής ιδιότητος είχε περιέλθει σε παύση πληρωμών και ως εκ τούτου υπάγεται στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (Ειρηνοδικείο Αγιάς, αριθμός απόφασης 3/2013)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο Ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Περίπτωση πρώην ιδιοκτήτη κομμωτηρίου. Απώλεια εμπορικής ιδιότητας με τη διακοπή των εργασιών. Δεν απεδείχθη ότι αυτός μέχρι την απώλεια της εμπορικής τoυ ιδιότητος είχε περιέλθει σε παύση πληρωμών και ως εκ τούτου δεν εμποδίζεται η υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου αυτού. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για μια τετραετία. Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Εξαίρεση από τη διαδικασία ρευστοποίησης ενός αγρού και ενός παλαιού αυτοκινήτου που κρίνονται απρόσφορα να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον.

[...] Από την υπ`αριθμ. 493β/19-7-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών .....................που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την 19-1-2012 οπότε αναβλήθηκε αρχικά για την 5-4-2012 και συνέχεια για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τετάρτη τηιν καθών. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς, ενόψει ότι η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση προς όλους τους διαδίκους, θα δικαστεί σαν να ήταν παρούσα (άρθρο 754 παρ. 2, 226 παρ. 4 ΚΠολΔ). Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητος και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση που περιέχεται στην αίτηση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τo σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση που αναλυτικά εκθέτει, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά κατά ένα μέρος. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 3 ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται οι προβλεπόμενες από το αρθρ. 4 παρ. 2 ως άνω νόμου α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. τη από 1-6-2011 βεβαίωση του δικηγόρου ... και β)υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος από 27-6-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία (το περιεχόμενο της τελευταίας όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση επιτρεπτώς συμπληρώθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως). Οι αντίθετοι ισχυρισμοί των καθών περί απαραδέκτου της αιτήσεως είναι απορριπτέοι αφού τα ως άνω έγγραφα είχαν ήδη προσκομισθεί με την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή τις οφειλές του (αρθρ. 13 παρ. 2). Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του αρθρ. 4 παρ. 1 ν.3869/2010 είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενης ως αβασίμου της σχετικής ενστάσεως αοριστίας των πιστωτριών τραπεζών, και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 του ιδίου νόμου. Εφόσον συνεπώς δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ αιτούντος και πιστωτών του πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου (βλ. πρακτικά συνεδριάσεως), τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και τις ομολογίες που συνάγονται από τους εν γένει ισχυρισμούς των διαδίκων (261 ΚΠολΔ) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών παλαιότερα, πριν 2008, είχε ως φαίνεται οργανωμένη επιχείρηση κομμωτηρίου, τεσσάρων θέσεων, με τον ανάλογο εξοπλισμό που λειτουργούσε στα Καμίνια Πειραιά σε μισθωμένο κατάστημα 50 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 1800 ευρώ. Τα ανωτέρω συνηγορούν στο ότι αυτός εκέκτητο την εμπορική ιδιότητα και δεν επρόκειτο περί μικρεμπόρου έστω και αν μετά το 2008 η επιχείρηση του περιορίσθηκε και λειτουργούσε σε μικρότερο κατάστημα 2 θέσεων. -Η επιχείρηση του αιτούντος έπαυσε να λειτουργεί περί τα τέλη του 2010 και ο αιτών προέβη στη σχετική δήλωση διακοπής εργασιών (βλ. με αριθμ. 193/17-12-2010 σχετική δήλωση προς ΣΤ ΔΟΥ Πειραιά με ημερομηνία διακοπής 24-10-2010) και επομένως αυτός στη συνέχεια έπαυσε να έχει την εμπορική ιδιότητα. Ωστόσο εν προκειμένω δεν απεδείχθη ότι αυτός μέχρι την απώλια της εμπορικής τoυ ιδιότητος είχε περιέλθει σε παύση πληρωμών, που ως γνωστόν πρέπει να είναι γενική και μόνιμη, και ως εκ τούτου δεν εμποδίζεται η υπαγωγή του στη ρύθμιση του, του ν.3869/2010, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών των καθών.

Περαιτέρω προέκυψαν τα εξής: Ο αιτών μετά την ως άνω παύση της επαγγελματικής του δραστηριότητος παρέμεινε άνεργος, αναγκάσθηκε μάλιστα να μετακομίσει και εγκατασταθεί στο χωριό Αμυγδαλή Αγιας (τόπο καταγωγής της γυναίκας του) όπου πλέον διαμένει με την οικογένεια του σε μισθωμένη οικία με μηνιαίο μίσθωμα 83 ευρώ, ήδη δε έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Πιστωτές του είναι η ........................., η.................., η..........................και η .............., το δε ύψος των χρεών του προς αυτές ανέρχεται ήδη μαζί με τους τόκους συνολικά σε 205.646,85 ευρώ. Ειδικότερα οφείλει προς την πρώτη εξ αυτών (από στεγαστικό δάνειο, αριθμ. συμβ. ............./21-3-2007] 179.395,36 Ευρώ. στη δεύτερη (κάρτα ..........................) 6.888.20 ευρώ, στην τρίτη (καταναλωτικό) 1 7.8 14,20 ευρώ και στην τέταρτη εξ αυτών 1.549,09 ευρώ. Ο αιτών είναι παντρεμένος, έχει τρία ανήλικα τέκνα 5,7 και 10 ετών και διαμένει ήδη με την οικογένεια του, όπως προαναφέρθηκε» στην Αμυγδαλή Αγιας σε μισθωμένη οικία με μηνιαίο μίσθωμα 83 ευρώ. Από εκμίσθωση διαμερίσματος 78 τ,μ. ευρισκομένου στα καμίνια Πειραιά, συνιδιοκτησίας αυτού και της συζύγου του (50% έκαστος) λαμβάνει ήδη μηνιαίο μίσθωμα 350 ευρώ. Η σύζυγος του εξάλλου καλλιεργεί (συνεπικουρούμενη από αυτόν) κηπευτικά (σχετικώς μισθώνει και χωράφι 6 στρ. με ετήσιο μίσθωμα 400 ευρώ) τα οποία, έχοντας σχετική άδεια, πωλεί σε λαϊκές αγορές. Ενόψει τούτου και βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας το δικαστήριο εκτιμά ότι εκ της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητος εξασφαλίζεται μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 340 ευρώ. Επίσης αυτή ως τρίτεκνη μητέρα λαμβάνει επίδομα από τον ΟΓΑ ανερχόμενο σε 260 ευρώ το μήνα. Περαιτέρω ο αιτών και η σύζυγος του δέχονται σε σταθερή βάση την οικονομική βοήθεια των γονέων τους. Η εν λόγω τακτική οικονομική ενίσχυση εκτιμάται ότι συνεισφέρει αρκετά στη μείωση των αναγκαίων μηνιαίων δαπανών αυτών. Ενόψει συνεπώς των ανωτέρω εκτιμάται ότι το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των εν γένει βιοτικών αναγκών του αιτούντος και της οικογένειας του ανέρχεται σε 650 ευρώ. Περαιτέρω ο αιτών είναι συγκύριος των κάτωθι ακινήτων: 1)κατά ποσοστό 50% (του ετέρου 50% ανήκοντος στην σύζυγο του) ενός διαμερίσματος 78 τ.μ. που βρίσκεται στον τρίτο όροφο πολυώροφης οικοδομής επί της οδού ......................στα Καμίνια Πειραιά, 2)κατά ποσοστό 1/3 ενός αγρού 2.000..τ.μ, που βρίσκεται στη θέση «Φινατζιά» της κτηματικής περιφέρειας του χωριού Χωσιαρίου του δήμου Γυθείου Λακωνίας. Η εμπορική αξία του ως άνω διαμερίσματος (μετά της θέσεως σταθμεύσεως στην πυλωτή) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, κατά το χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως, ο δε αιτών ζήτησε την εξαίρεση του από την εκποίηση ως αποτελούντος την κύρια και μοναδική κατοικία του (επί του παρόντος εκμισθωμένου από αυτόν με μηνιαίο μίσθωμα 350 ευρώ κατά τα προεκτεθέντα), Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι η εμπορική αξία αυτού έχει ήδη μειωθεί στις 90.000 ευρώ δεν αποδείχθηκε αφού δεν προσκομίσθηκαν επαρκή προς τούτο στοιχεία. Περαιτέρω όσον αφορά το έτερο ως άνω ακίνητο (αγρό) εκτιμώμενης αξίας 1500 ευρώ, με βάση και την κοινή πείρα, το μικρό ποσοστό συνιδιοκτησίας του αιτούντος επ`αυτού, δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, κρίνεται δε σε κάθε περίπτωση ότι δεν είναι επιδεκτικό ρευστοποιήσεως κατά τρόπο που να παρέχει προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος. Επομένως κατά την εκτίμηση του δικαστηρίου η εκποίηση του θα πρέπει να θεωρηθεί ασύμφορη λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας. Εξάλλου δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συμφέροντος εκμετάλλευσης αυτού. Περαιτέρω ο αιτών έχει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας DAIMLER GHRYSLER, τύπου ΡΤ CRUISER, 1598 cc, με αριθμ. κυκλοφ. ..............., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2004, εκτιμώμενης αξίας περί τα 2000 ευρώ (το οποίο είχε αγορασθεί από αυτόν με παρακράτηση κυριότητος ήδη όμως έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δόσεις του τιμήματος) και το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις αναγκαίες μετακινήσεις αυτού και της οικογένειας του. Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας και της παλαιότητας του, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρει κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών του αιτούντος λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ). Ενόψει των ανωτέρω το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα ως άνω εισοδήματα για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, κάθε μηνιαία καταβολή του πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 300 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα ο-αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην πρώτη πιστώτρια .....................262 ευρώ, στη δεύτερη ...........................10 ευρώ, στην τρίτη ..................26 ευρώ και στην τέταρτη ......................2 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται σχετικό αίτημα απ`αυτόν, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας του από την εκποίηση. Έτσι θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε 60.000 ευρώ (120.000 ευρώ Χ 50%) δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 51.000 ευρώ (60.000 ευρώ Χ 85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει δύο (2) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως, ο χρόνος δε εξόφλησης θα πρέπει να οριστεί σε δεκαεπτά (17) χρόνια, λαμβανομένου υπόψιν του σύνολον των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί η απαίτηση της ως άνω πρώτης πιστώτριας (..............) που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη και συνεπώς συντρέχει περίπτωση προνομιακής ικανοποιήσεως της (αρθρ. 9 παρ. 2). Ενόψει συνεπώς των ανωτέρω η μηνιαία δόση της ρυθμίσεως αυτής θα πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 250 ευρώ (51.000 ευρώ : 204 μήνες) και. θα είναι καταβλητέα, κατά τα προεκτεθέντα στην πρώτη πιστώτρια .............. Συνακολούθως πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το αρθρ. 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της τετάρτης των καθών και αντιμωλία των λοιπών. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση, ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ της μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του σε 300 ευρώ συνολικώς, ήτοι 262 ευρώ προς την .........., 10 ευρώ προς την ............., 26 ευρώ προς την...........................και 2 ευρώ προς την................................, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της αποφάσεως μήνα. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι το διαμέρισμα, εμβαδού 78 τ,μ. που βρίσκεται στον 3° όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού...............στα Καμίνια Πειραιά. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να κατάβαλει, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, επί 17 χρόνια (204 μήνες) στην πιστώτρια του ....................250 ευρώ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα δύο (2) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.