Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διαδικασία υπαγωγής στο νόμο 3869/2010 - Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων (Ειρηνοδικείο Κορίνθου, αριθμός απόφασης 89/2013)

[...] Φέρονται προς συζήτηση οι με αριθμό καταθέσεως ΥΠ197/2011 και υπ 198/2011 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που υποβάλει έκαστος των συζύγων, οι οποίοι έχουν, ως επί το πλείστον, κοινές δανειακές υποχρεώσεις, αλλά και κοινές βιοτικές συνθήκες και ανάγκες και συνεπώς κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα πρέπει να συνεκδικαστούν, προς διευκόλυνση και επιτάχυνση διεξαγωγής της δίκης αλλά και μείωση των εξόδων, αφού άλλωστε, υπάγονται αμφότερες στην εκούσια δικαιοδοσία (άρθ.246 σε συνδυασμό με άρθ.741 του ΚΠολΔ). Όπως προκύπτει από τις με αριθ. 4846 και 4847β/11-1-2012555Δ/17-2-2012 εκθέσεις επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείου Αθηνών ............................, που προσκομίζουν οι αιτούντες, αντίγραφα των υπό κρίση αιτήσεων, στις οποίες εμπεριέχονται και η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β` του ν.3889/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών με την αναφερομένη στο ίδιο άρθρο πρόκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθης. Πλην όμως, η τελευταία δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει δε να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 περ. 1 ΚΠολΔ) Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 225 §§1 και 2 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους και μετά την εκκρεμοδικία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Η μεταβίβαση όμως του επίδικου πράγματος ή δικαιώματος, που έγινε μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας, δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης, διότι αυτή δεν αποβαίνει αναγκαίο παρακολούθημα της ουσιαστικής έννομης σχέσης, αλλά η δίκη συνεχίζεται μεταξύ των διαδίκων, εωσότου νομίμως περατωθεί. Μέχρι τότε μόνος νομιμοποιούμενος να διεξαγάγει τη δίκη είναι ο διάδικος που μεταβίβασε μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα (ΑΠ 1591/2003), η σε περίπτωση θανάτου αυτού, ο νομιμοποιούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 290 του ΚΠολΔ, να συνεχίσει στο όνομα του τη δίκη, κληρονόμος αυτού (ΑΠ 644/2000, ΑΠ 103/1997, ΑΠ πλειοψ. 372/1989). Ο ειδικός διάδοχος του δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και δεν εισέρχεται στη θέση του δικαιοπαρόχου του, διαδίκου, ούτε μετά τον θάνατο του τελευταίου, αλλά έχει δικαίωμα, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, ν` ασκήσει παρέμβαση, ακόμη και για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 1/1996). Εξάλλου η δικαστική, ρύθμιση των οφειλών, που ανοίγει με την αίτηση του αρθρ. 4 § 1 ν. 3869, αποτελεί μη γνήσια υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, δηλαδή γνήσια ιδιωτικού δικαίου διαφορά, που για λόγους σκοπιμότητας έχει υπαχθεί στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Συνέπεια δευτερογενούς διαγνώσεως συγκεκριμένου δικαιώματος δικαστικής διαπλάσεως αποτελεί, αντίθετα, η επιδιωκόμενη διάπλαση στις μη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, Σ` αυτές το αντικείμενο της δίκης ταυτίζεται προς το αντίστοιχο αντικείμενο της δικής της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και ιδίως με το αντικείμενο της διαπλαστικής αγωγής (Πάρις Αρβανιτάκης : «Η εκούσια διαδικασία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν.3869/2010, σε σεμινάριο επιμορφώσεως Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή δικαστικών Λειτουργών). Συνεπώς και στις διάφορες του ν. 3869/2010 εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 225 ΚΠολΔ, που όπως προαναφέρθηκε ορίζει ότι η διάθεση του περιουσιακού δικαιώματος, στο οποίο αφορά το αιτούμενο ρυθμιστικό μέτρο εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι έγκυρη, και η σχετική διαδικασία συνεχίσει την πορεία της ακώλυτα, ο δε ειδικός διάδοχος του αρχικά νομιμοποιούμενου έχει δικαίωμα, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, ν` ασκήσει παρέμβαση, Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης εμφανίστηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «......................», που εδρεύει στην Αθήνα ως εδική διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων της καθης η αίτηση «..............................................», που έχουν μεταβιβασθεί προς την Τράπεζα ................ δυνάμει της με αριθμό 4/27.07.2012 αποφάσεως της ΤτΕ (Φ.Ε.Κ. τ. Β 2209/27.07.2012), και συγκεκριμένα εν προκειμένω ως ειδική διάδοχος της απαίτησης (ως μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «......................................») που απορρέουν από την με αριθμό 421/2008 σύμβαση στεγαστικού Δανείου (δανειακός λογαριασμός παρακολούθησης και εξυπηρέτησης της οφειλής εκ της άνω αιτίας: ......................), που συνήφθη μεταξύ της ............................... και των αιτούντων οφειλετών και χορηγήθηκε από την «.............................», και η οποία μεταβιβάσθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς (στις οποίες υποκαθίσταται πλήρως) ως στοιχείο του ενεργητικού και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Η δήλωση αυτή της ως άνω εκτιμάται κατά τα αναφερόμενα στην μείζονα σκέψη ως κύρια παρέμβαση στην παρούσα εκκρεμή δική εφόσον αφενός η ανωτέρω παρεμβαίνουσα έχει έννομο συμφέρον ως ειδική διάδοχος της αρχικώς καθης για την απαίτηση από την με αριθμό ..../2008 σύμβαση στεγαστικού Δανείου ζητάει δε είναι να υπαχθεί στον σχετικό διακανονισμό για την απαίτηση αυτή. (βλ Γ, Ευστρατιάδης : «Ν.3869/2010 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», σελ. 7, σε σεμινάριο επιμορφώσεως Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή δικαστικών Λειτουργών), Με την υπό κρίση πρώτη αίτηση (αρ.καταθ.197/2011), η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση, ζητά με βάση τις διατάξεις του Ν.3869/2010 "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις α) να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθ.7 του Ν.3869/10, με τη συγκατάθεση όλως των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και επικουρικά να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών, β) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη της και γ) να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη, ενώ στην αίτηση της αυτή περιλαμβάνει την κατάσταση της περιουσίας της και των κάθε φύσης εισοδημάτων της, την κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και τα έξοδα καθώς και σχέδιο διευθέτησης οφειλών της. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο, (περίοδος 1η, άρθ.3 Ν του 3869/2010 ), κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθ.1 περ.β του ΚΠολΔ σε συνδ με περίοδο 2η, άρθ. 3 του Ν.3869/2010 και αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ.1 επ. του Ν.3869/2010, πλην του αιτήματος α) να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί το σχέδιο διευθέτησης κατ` άρθ. 7 του Ν,3869/2010 το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ` άρθ.7 του Ν.3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθ.4 παρ.1 του Ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στην Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση. β) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί από τα χρέη της. το οποίο είναι απαράδεκτο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας κατ`άρθ. 739 του ΚΠολΔ ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία. Πάντως το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης (και όχι η αιτουμένη αναγνώριση) από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ` άρθ.11 παρ.1 του Ν 3869/2010 συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ.4 παρ.1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ.3 του άρθ.11 του Ν 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών». Περαιτέρω για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε η επιβαλλόμενη προδικασία των αρθ. 2, 5 παρ.1 και 7 παρ.1 του Ν.3869/2010 και προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα έγγραφα, κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 , του αρθ. 4 του Ν.3869/2010, ειδικότερα 1) τηρήθηκε, με τη διαμεσολάβηση προσώπου αττ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν.3869/2010) , η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον τελευταίο, με την σχετική βεβαίωση, η οποία εμπρόθεσμα κατατέθηκε (άρθ.4 παρ.2, περ.α του Ν.3869/2010 στην γραμματεία του Δικαστηρίου, ήτοι στις 2-9-2011, 2) επίσης εμπρόθεσμα, κατατέθηκε στην γραμματεία του Δικαστηρίου η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας (αρθ. 4 παρ.2, περ.β του Ν.3869/2010), αφενός για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας, των εισοδημάτων της, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και αφετέρου για το ότι η αιτούσα δεν έχει προβεί σε μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της την τελευταία τριετία και γ) απέτυχε ο κατ` άρθ,5 παρ.1 και 7 παρ.1 του Ν.3869/2010 δικαστικός συμβιβασμός, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες (βλ. παρατηρήσεις των). Επίσης από την κατ` άρθ. 13 του Ν.3869/2010 αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για την αιτούσα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης οφειλών της ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της (βλ. έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τμήματος Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Με την δεύτερη υπό κρίση αίτηση (αρ.καταθ.198/2011), ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών ίου προς την αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητά με βάση τις διατάξεις του Ν.3869/2010 "Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις" α) να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθ.7 του Ν.3869/10, με τη συγκατάθεση όλως των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Και επικουρικά να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών β) να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του η αναφερόμενη στην αίτηση κύρια κατοικία του γ) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη του και δ) να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη, ενώ στην αίτηση του αυτή περιλαμβάνει την κατάσταση της περιουσίας του και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ,την κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και τα έξοδα, καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπο εισάγεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο, (περίοδος 1η, άρθ.3 Ν του 3869/2010), κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθ.1 περ.β του ΚΠολΔ σε συνδ. με περίοδο 2η, άρθ. 3 του Ν.3869/2010 και αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ.1 επ. του Ν.3869/2010, πλην του αιτήματος α) να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί το σχέδιο διευθέτησης κατ` άρθ.7 του Ν.3869/2010 το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ` άρθ.7 του Ν.3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθ.4 παρ.1 του Ν.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στην Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση β) να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του η κατοικία του δεδομένου ότι όπως αναφέρεται στο ιστορικό της αιτήσεως η οικία ανήκει την σύζυγο του και όχι στον ίδιο, β) να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θσ απαλλαγεί από τα χρέη του, το οποίο είναι απαράδεκτο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση, δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας κατ` άρθ. 739 του ΚΠολΔ ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία, Πάντως το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης (και όχι η αιτουμένη αναγνώριση) από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ` άρθ.11 παρ.1 του Ν.3869/2010, συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων ττου του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ.4 παρ.1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ.3 του άρθ.11 του Ν 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών».

Περαιτέρω για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε η επιβαλλόμενη προδικασία των αρθ. 2, 5 παρ.1 και 7 παρ.1 του Ν.3869/2010 και προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα έγγραφα, κατά τα οριζόμενα στην παρ.2, του άρθ.4 του Ν.3869/2010, ειδικότερα : 1) τηρήθηκε, με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τον τελευταίο, με την σχετική βεβαίωση, η οποία εμπρόθεσμα κατατέθηκε (άρθ.4 παρ.2, περ.α του Ν.3869/2010 στην γραμματεία του Δικαστηρίου, ήτοι στις 2-9-2011, 2) επίσης εμπρόθεσμα, κατατέθηκε στην γραμματεία του Δικαστηρίου η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (άρθ. 4 παρ.2, περ.β του Ν.3869/2010), αφενός για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας, των εισοδημάτων του, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και αφετέρου για το ότι ο αιτών δεν έχει προβεί σε μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του την τελευταία τριετία και γ) απέτυχε ο κατ` άρθ.5 παρ.1 και 7 παρ.1 του Ν.3869/2010 δικαστικός συμβιβασμός, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρία (βλ παρατηρήσεις ). Επίσης από την κατ` άρθ. 13 του Ν.3869/2010 αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για τον αιτούντα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης οφειλών του ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ, 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών 43 ετών και η αιτούσα 42 ετών, είναι σύζυγοι. Από τον γάμο αυτό έχουν αποκτήσει ένα τέκνα, τον .................., ηλικίας σήμερα 7 ετών. Οι αιτούντες, από το έτος 2011 είναι άνεργοι (βλ. σχετικό δελτίο ΟΑΕΔ) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους για το έτος 2011 ανερχόταν στα 12009 (9589€ και 2420 € αντίστοιχα), όπως προκύπτει από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ.ετους 2012 Η αιτούσα είναι κυρία α) του υπ`αριθμ. Α2 διαμερίσματος το α` ορόφου πάνω από το ισόγειο, πολυκατοικίας επί της οδού ..................., που αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο λιβινγκ-ρουμ και κουζίνα, ένα wc και ένα λουτρό, φίς, ένα ημιυπαίθριο χώρο επιφανείας τ.μ. 10,00, έναν εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έχει επιφάνεια 68 τ.μ. όγκο ιδιόκτητο 197,20 τ.μ,,αναλογία όγκου κοινοχρήστων 39,48/00, συνολικό όγκο 236,68μ.κ., ψήφους στη διοίκηση της πολυκατοικίας 146/1000, συμμετοχή στις δαπάνες των κοινοχρήστων 126/1000, συμμετοχή στις δαπάνες του ανελκυστήρα 117/1000 και έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 144/1000 και συνορεύει με όριο του οικοπέδου την οδό .............., κοινόχρηστο πλατύσκαλο του ορόφου, το κλιμακοστάσιο, το φρέαρ του ασανσέρ και το υπό στοιχεία A1 διαμέρισμα και τον ακάλυπτο χώρο. και β) της υπό στοιχεία Υ2 αποθήκης του ισογείου, της Ιδιας ως άνω οικοδομής, επιφάνειας 8,50 τ.μ,, όγκο καθαρό 22,95κ.μ., αναλογία όγκου κοινοχρήστων 4,29κ.μ., συνολικό όγκο 27,24 κ.μ., ποσοστό ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 1/1000 σε όλο το οικόπεδο, ψήφους 1/1000, καμία συμμετοχή στις δαπάνες ασανσέρ και συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες 14/1000, συνορεύει γύρω γύρω με υπέδαφος του οικοπέδου, Υ1 αποθήκη, κοινόχρηστο διάδρομο και Υ3 αποθήκη. Το άνω ακίνητο περιήλθε στην αιτούσα δυνάμει του υπ αριθ. 1702/22-5-2008 συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών ν.3741/1929 της συμ/φου Αθηνών ..............., νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Α1 Υποθ/κειου Κορίνθου σε τόμο 552 και αριθμό 364. Η παραπάνω οικία αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων και της οικογένειας τους. Η εμπορική αξία του ακινήτου αυτού (διαμερίσματος και αποθήκης) ανέρχεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στα 100.000 ευρώ περίπου λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του, του εμβαδού του και της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Επίσης ο αιτών είναι κύριος του ................ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας citroen C3, με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 2006, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ` αρθ. 9 παρ. 1 ν.3869/10 εκποίηση του. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης οι αιτούντες είχαν- αναλάβει τα παρακάτω χρέη, με τις ίδιες δανειακές συμβάσεις ως πρωτοφειλέτης η αιτούσα και ως εγγυητής ο αιτών από την ......................................1) Στεγαστικό δάνειο αριθμ ........................ 421/2008 συνολική απαίτηση 38.803,,67€ κεφάλαιο 38.735,23 τόκοι 68,44€(έως 4-11 -2011) 2 ) Στεγαστικό δάνειο αριθμ 335/2008 συνολική απαίτηση 83.587,06€ κεφάλαιο 83.986,81€ τόκοι 4-11-2011 42,70. Ήτοι συνολικά 112.390,73€ Η απαίτηση της τράπεζας από τα δάνεια αυτά είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με υποθήκες στην κύρια κατοικία των αιτούντων. Τα δάνεια αυτά κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και ο εκτοκισμός τους συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Δυνάμει της με αριθμό 4/27.07.2012 αποφάσεως της ΤτΕ (Φ.Ε.Κ. τ. Β 2209/27.07.2012), η με αριθμό ...../2008 σύμβαση στεγαστικού Δανείου μεταβιβάστηκε από την καθης στην κυρίως παρεμβαίνουσα, η οποία κατέστη με αυτόν τον τρόπο ειδική διάδοχος της απαίτησης αυτής (βλ. παράρτημα αρθ. 1,2 ιδ της 4/27.07.2012 της αποφάσεως της ΤτΕ) Οι αιτούντες έχουν περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές τους, η οποία οφείλεται εφενός στο ότι είναι και οι δυο άνεργοι, αφενός στο ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, που έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εισόδημα τους, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης. Η αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στην συγκεκριμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των αιτούντων στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2. Θα πρέπει, δηλαδή, θα γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του αρθ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 4ετία, και αυτής του αρθ. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία. Οσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής κατ` άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/10, το προς διάθεση στις πιστώτριες τους ποσό θα πρέπει να ορισθεί στα 100 € το μήνα και για χρόνο που δεν υπερβαίνει την 4ετία, λαμβανομένου υπόψη ότι οι αιτούντες στις αιτήσεις τους αναφέρουν ότι προσφέρουν το ποσό αυτό. Ειδικότερα οι αιτούντες θσ πρέπει να καταβάλουν μηνιαίως ευθυνόμενοι εις ολόκληρο ο καθένας για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στην 1) «ΤΡΑΠΕΖΑ ......................», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 31,70% επί του συνόλου των απαιτήσεων το ποσό των 31.70 ευρώ, και 2) στην .... της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 68,30% επί του συνόλου των απαιτήσεων το ποσό των 68.30 ευρώ. Μετά δε την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η παρεμβαίνουσα θα έχει λάβει 1522 € με υπόλοιπο απαίτησης 37282 € και η καθ ης θα έχει λάβει 3278€ με υπόλοιπο απαίτησης 80309. Περαιτέρω, η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί για την αιτούσα, .............................με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010 ρύθμιση, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών των αιτούντων και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (Αθαν. Κρητικός, 6.π., αρ, 16, σελ. 148). Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων, για την οποία η αιτούσα, η οποία είναι κυρία αυτής θα πρέπει να κσταβάλλει το 85% της εμπορικής του αξίας, δηλαδή το ποσό των 85.000 € (100.000X85%), Όπως προαναφέρθηκε το υπόλοιπο της απαιτήσεως των καθων μετά τις καταβολές επί 4ετία ανέρχεται σε 37282 € και 80309 αντίστοιχα Η ικανοποίηση της καθης, θα γίνει μέχρι το ποσό των 85.000 ευρώ ήτοι του 85%, της εμπορικής αξίας της κατοικίας της αιτούσας, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών τους με την τήρηση και αυτής της ρύθμισης με μηνιαίες καταβολές επί 15 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της 4ετίσς από τη δημοσίευση της απόφασης. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των 472 € (85.000: 180 μήνες της δεκαπενταετίας) το οποίο επιμερίζεται στην 1η (ποσοστό 31,70% επί του συνόλου των απαιτήσεων) στο ποσό των 150 € και στην 2η (ποσοστό 68,30% επί του συνόλου των απαιτήσεων) στο ποσό των 322€. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει δεκτή εκάστη των αιτήσεων και ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθ. θ παρ.6 του Ν.3869/2010, Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με αριθμό καταθέσεως 197/2011 και 198/2011 αιτήσεις και την κύρια παρέμβαση ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ αμφότερες τις αιτήσεις. ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις επί τετραετία (48 μήνες) ισόποσες μηνιαίες καταβολές, των αιτούντων απευθείας προς τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσης και θα είναι καταβλητέες την 1η εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός, ως εξής : στην κυρίως παρεμβαίνουσα ...................................Α.Ε το ποσό των 31.70 ευρώ και την καθης ..........................................68.30, το οποίο θα καταβάλουν οι αιτούντες υποχρεούμενοι εις ολόκληρο ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, ήτοι α) του ιδιοκτησίας της αιτούσας υπ`αριθμ. Α2 διαμερίσματος το α1 ορόφου πάνω από το ισόγειο, πολυκατοικίας επί της οδού ....................., επιφάνειας 68 τ.μ, που συνορεύει με όριο του οικοπέδου την οδό .............., κοινόχρηστο πλατύσκαλο του ορόφου, το κλιμακοστάσιο, το φρέαρ του ασανσέρ και το υπό στοιχεία Α1 διαμέρισμα και τον ακάλυπτο χώρο, και β) της ιδιοκτησίας της αιτούσας υπό στοιχεία Υ2 αποθήκης του ισογείου, της ίδιας ως άνω οικοδομής, επιφάνειας 8,50 τ.μ., που συνορεύει με υπέδαφος του οικοπέδου, Υ1 αποθήκη, κοινόχρηστο διάδρομο και Υ3 αποθήκη.. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας τους, στην κυρίως παρεμβαίνουσα .............................το ποσό των 150 ευρώ και την καθης ....................................το ποσό των 322 € επί 180 μήνες, που θα αρχίσουν την 1η ημέρα του επόμενου μήνα μετά την πάροδο των καταβολών της τετραετίας και θα είναι καταβλητέες την 1η εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός . Η καταβολή των δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.