Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή ατομικών διωκτικών μέτρων - Η αναστολή περιλαμβάνει και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (Ειρηνοδικείο Κορίνθου, αριθμός απόφασης 165/2013)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ασφαλιστικά μέτρα. Αναστολή ατομικών διωκτικών μέτρων. Η ως άνω αναστολή περιλαμβάνει και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ως ασφαλιστικού μέτρου.

[...] Σύμφωνα με το άρθρο 781 ΚΠολΔ, που εντάσσεται σης ρυθμίζουσες τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας διατάξεις, το Δικαστήριο που δικάζει την αίτηση μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα ή αυτεπαγγέλτως να εκδώσει προσωρινή διαταγή και να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα για να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί δικαίωμα ή να ρυθμιστεί κατάσταση έως την έκδοση απόφασης του. Με την ως άνω διάταξη και τις ειδικότερες για την εφαρμογή της προϋποθέσεις παρέχεται από το δικονομικό νομοθέτη επαρκής πρόνοια για την αντιμετώπιση τυχόν επειγουσών περιπτώσεων σε υποθέσεις που εκδικάζονται συμφωνά με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (ίδετε ΜΠρΧαλκ 2825/2007, Δίκη 2008, 169, ΜΠρΘεσ 41204/2005, Αρμ 2006, 1585, ΜΠρΒολ 2327/2003, ΕΕμπΔ 2004, 215). Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικώς ως προς τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη διαδικασία του Ν 3869/2010, μπορεί να διαταχθεί η αναστολή των ατομικών διωκτικών μέτρων, ακόμα και πριν την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, και των ασφαλιστικών μέτρων κατά του αιτούντος οφειλέτη με σκοπό την προστασία της περιουσίας του μέχρι την έκδοση -οριστικής- απόφασης του Δικαστηρίου (ίδετε Βενιέρη/Κατσά, Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, σελ, 182). Η τυχόν ως άνω διατασσόμενη αναστολή των ασφαλιστικών μέτρων κατά του οφειλέτη, έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως του, περικλείει σαφώς την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των ακινήτων αυτού (ίδετε συναφώς ΜΠρΗρακλ. 3440/2010 ΝΟΜΟΣ). Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η απαγόρευση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εξασφαλίζει επροσθέτως τη μη αλλοίωση της θέσης των πιστωτών διά της ταχύτερης εξασφάλισης προνομιακής μεταχείρισης ορισμένων εξ αυτών (ίδετε Βενιέρη/Κατσά, ο.π., σελ. 178), καθώς και την αποτροπή της ενδεχόμενης μείωσης της περιουσίας του οφειλέτη η οποία θα αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο για την εξέλιξη της διαδικασίας υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του νόμου. Τέλος, η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή, η οποία δεν συνιστά δικαστική απόφαση (ίδετε ΟλΑΠ 17/2009 ΝΟΜΟΣ), αλλά εκτελεστό τίτλο (άρθ. 904 παρ, Ιεδ. ζ ΚΠολΔ), ισχύει έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, εκτός αν έχει συγκεκριμένη περιορισμένη χρονική διάρκεια, ήτοι έως τη συζήτηση της αιτήσεως. Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε κατ` άρθρον 781 ΚΠολΔ μπορεί να ανακληθεί από το Δικαστήριο που την εξέδωσε οποτεδήποτε ακόμα και αυτεπαγγέλτως, λόγω μεταβολής των συνθηκών ως προς τον επικείμενο κίνδυνο που κλήθηκε να αποτρέψει ή την ίδια την ουσία της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για την ανάκληση της ως άνω προσωρινής διαταγής εκδικάζεται και αυτή με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (ίδετε ΜΠρΑθ 6729/2006, ΕΕργΔ 2006, 1489. Αρβανιτάκη, σε Κεραμέα/Νΐκα/Κονδύλη, τ. Π, σελ 1541) Με την υπό κρίση αίτηση της η αιτούσα, επικαλούμενη κίνδυνο, τον οποίο εκθέτει, ζητά να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ επί των ακινήτων του καθ` ου που περιγράφονται στο δικόγραφο της, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτηση της που περιγράφεται λεπτομερώς στην αίτηση, συνολικού ύψους 16.014,80 ευρώ, πλέον τόκων και πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 1289 ΑΚ, και εξόδων, και κινδυνεύει, αφενός λόγω της ελαττωμένης και επισφαλούς περιουσιακής κατάστασης του καθ` ου, αφετέρου δε λόγω της πιθανολογούμενης εκ μέρους του καταδσλιευπχής μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων και επιβάρυνσης αυτών με εμπράγματες εξασφαλίσεις τρίτων. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθ. 22 και 683 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 686 ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 1274 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ, 682 παρ. 1 και 706 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να καταδικαστεί ο καθ` ου στη δικαστική της δαπάνη διότι λόγω του αντικειμένου της αίτησης, κατ` άρθρον 178 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν επιδικάζονται έξοδα. Σημειώνεται, ως προς την αναφορά της αίτησης στο να ασφαλιστούν και οι τόκοι πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 1289 ΑΚ, ότι η προνομιακή κατά τη διάταξη αυτή μεταχείριση των τόκων αφορά μόνον τους καθυστερούμενους τόκους ενός έτους πριν από την κατάσχεση, καθώς και τους μετά την κατάσχεση παρασχεθέντες και έως την πληρωμή του χρέους ή το αμετάκλητο του πίνακα κατάταξης, ενώ για τους πέραν του έτους τόκους ο ενυπόθηκος δανειστής έχει από το νόμο τίτλο προς απόκτηση υποθήκης (ίδετε Βαθρακοκοίλη Β, Ερμηνεία Νομολογία Αστικού Κώδικα, τόμος Δ, ημΐτομος Β, σελ. 644), σε κάθε, πάντως περίπτωση, στην αίτηση δεν περιλαμβάνεται επιμέρους αίτημα περί εγγραφής του κεφαλαίου της απαίτησης ως τοκοφόρου. Συνεπώς, -η αίτηση, κατά το κύριο αίτημα της που κρίθηκε νόμιμο, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, των εγγράφων που μετ` επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι και από την όλη αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο καθ` ου η αίτηση έχει καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 31.08.2012 υπ` αριθ. κατάθεσης ΥΧ 462/2012 αίτηση του για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 και προσδιορίστηκε η 20.04.2015 ως δικάσιμος για τη συζήτηση της. Η αίτηση του αυτή έχει επιδοθεί στους καθ` ων πιστωτές του, μεταξύ αυτών και η αιτούσα (υπ` αριθ. 11442Β/20.09.2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Κορίνθου...................., προσκομιζόμενη μετ` επικλήσεως από τον καθ` ου). Δεδομένης της προγενέστερης κατάθεσης της κύριας αυτής αίτησης του, εκδόθηκε στη συνέχεια, κατόπιν αυτοτελούς αιτήσεως του περί χορηγήσεως προσωρινής κατ` άρθρον 781 ΚΠολΔ διαταγής, η υπ` αριθ. 1119/2012 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, που έχει επιδοθεί νομίμως στην αιτούσα και συγκεκριμένα στο Υποκατάστημα της στην Κόρινθο, καθώς αφορούσε υπόθεση μέσα στα όρια της «καθ` ΰλην» αρμοδιότητας του τελευταίου (ίδετε ΑΠ 1443/2006, ΝοΒ 2007, 670), (ίδετε υπ` αριθ. Π825Β/21.11.2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Πρωτοδικείου Κορίνθου................), με την οποία (απόφαση) διατάχθηκε η αναστολή κάθε ατομικού καταδιωκτικού και ασφαλιστικού μέτρου, καθώς και κάθε πράξης εκτέλεσης κατά της περιουσίας του έως την έκδοση απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως του υπό τον όρο καταβολής από πλευράς του ποσού 100 ευρώ μηνιαίως στις πιστώτριες αυτού συμμέτρως, αρχής γενομένης από την 01.12.2012. Την τήρηση του όρου αυτού, κατά το διάστημα που έχει μεσολαβήσει, δεν αμφισβητεί η αιτούσα, ενώ το στοιχείο αυτό πιθανολογήθηκε και από τα προσκομιζόμενα από τον καθ` ου αποδεικτικά κατάθεσης για το Δεκέμβριο 2012, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2013. Ως εκ τούτου, η αιτούσα δε μπορεί πλέον να ζητήσει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, εν προκειμένω εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα του καθ` ου, ανεξαρτήτως του χρόνου άσκησης της υπό κρίση αιτήσεως και της προγενέστερης της ως άνω χορήγησης άλλης προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Κορίνθου, κατόπιν αιτήματος της απούσας περί προσωρινής απαγόρευσης της νομικής και πραγματικής μεταβολής των ακινήτων του καθ` ου έως του ποσού των 20.000 ευρώ και την έκδοση απόφασης επί της υπό κρίση αίτησης. Για το λόγο αυτόν, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην ουσία της. Τέλος, ως προς το υποβαλλόμενο δια του σημειώματος πρόσθετου αιτήματος της αιτούσας περί ανάκλησης της προσωρινής διαταγής, χορηγηθείσας με την υπ` αριθ. 1119/2012 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, το τελευταίο υποβάλλεται απαράδεκτος, καθώς ο τρόπος υποβολής του δεν πληροί τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 747 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη περί της αίτησης ανάκλησης προσωρινής διαταγής του άρθρου 781 ΚΠολΔ. Τέλος, το Δικαστήριο δεν έκρινε ότι συντρέχουν οι ανωτέρα» αναφερθείσες προϋποθέσεις για την αυτεπαγγελτη ανάκληση της προσωρινής διαταγής που χορηγήθηκε με την υπ` αριθ. 1119/2012 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, διότι η αιτούσα δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει συγκεκριμένη μεταβολή των συνθηκών, από τον χρόνο χορήγησης της διαταγής, αναφορικά με την ίδια την ουσία της υπόθεσης και τον κίνδυνο που ο εκτελεστός τίτλος κλήθηκε να αποτρέψει,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ AYTOΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.