Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Δάνεια που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Δεν προκύπτει κάποιο εμπόδιο για τη συμπεριέλευση των δανείων του στην ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (Ειρηνοδικείο Ερινεου, αριθμός απόφασης 1/2012)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο Ν.3869/2010. Προϋποθέσεις. Δάνεια που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δεν προκύπτει κάποιο εμπόδιο για τη συμπεριέλευση των δανείων του στην ρύθμιση του ν.3869/2010. Δεν καθίσταται αόριστη η αίτηση του νόμου αυτού εκ του γεγονότος ότι στην παραγγελία επίδοσης αυτής δεν αναφέρονται οι επιπτώσεις από τη μη αποδοχή του προτεινόμενου από τον αιτούντα σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Αιτών έγγαμος, με δύο ενήλικα τέκνα, συνταξιούχος με αποδοχές 1.136 ευρώ και άνεργη σύζυγο και τέκνα, σε αναμονή λήψης της εφάπαξ παροχής του εκ 30.000 ευρώ περίπου, επιμεριζόμενη ετησίως σε 2.500 ευρώ και 208,33 ευρώ μηνιαίως, με ακίνητο ως κατοικία αξίας 54.000 ευρώ, αλλά με οφειλές από δάνεια που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ περίπου. Δεκτή η αίτηση με καταβολές επί 4ετία. Εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του.

[...] Ο αιτών επικαλούμενος με τη αίτηση του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτών του, όπως συνάγεται σαφώς από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, με την εξαίρεση της κυρίας κατοικίας του σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπ` όψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά: Ο ισχυρισμός του μετέχοντος Τ.Π.Δ ότι δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση αυτή οι σχετικές οφειλές του αιτούντος προς αυτό είναι απορριπτέος καθότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει η εξαίρεση των εν λόγω οφειλών, αφού δεν συμπεριλαμβάνεται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις του άρθρου 1 §2 του ν.3869/2010 και επομένως εφ` όσον ο νομοθέτης ήθελε να μη υπαγάγει στην προκείμενη ρύθμιση αυτές τις οφειλές θα το έπραττε, όπως έπραξε με την επελθούσα τροποποίηση του εν λόγω νόμου, με το Ν.4019/2011 (ΦΕΚ Α216/30-9-2011) όπου προβλέφθηκε εξαίρεση από την παρούσα ρύθμιση των χορηγημένων δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.3586/1987. Oσον αφορά το ειδικότερο νομικό καθεστώς που διέπει τους όρους χορήγησης των δανείων από το εν λόγω ταμείο επίσης δεν προκύπτει ότι απ` αυτές προκύπτει κάποιο νομικό εμπόδιο για τη συμπεριέλευση των δανείων αυτού (του Ταμείου) στην προκείμενη ρύθμιση για τους παρακάτω λόγους: Πρώτον με το άρθρο 62 του ν.2214/1994 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χορηγούμενων από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεολυτικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, προς τους δημοσίους υπαλλήλους κάθε δανειζόμενος υποχρεούται να εκχωρεί υπέρ του δανειστού, μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των μηνιαίων απολαβών του (μισθός, επιδόματα κλπ). Η εν λόγω εκχώρηση με τη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 θα, εξακολουθεί να ισχύει και απλώς μεταβάλλεται το ποσοστό του μισθού που παρακρατείται, το οποίο προφανώς θα είναι κατώτερο του ποσοστού των 6/10, καθότι ο οφειλέτης σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, και φέροντας στο Δικαστήριο τα χρέη του, συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής προς το εν λόγω Ταμείο, θα αιτείται και σε περίπτωση ευόδωσης της αίτησης θα καθορίζεται ποσοστό των 6/10. Δεύτερον με το άρθρο 25 παρ. 6 του ν.3867/2010 παρέχεται στους δανειολήπτες του εν λόγω Ταμείου η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους και καθορίζονται οι όροι της εν λόγω ρύθμισης σύμφωνα με τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Ταμείου αποφασίζει τους όρους ρύθμισης. Η εν λόγω ρύθμιση δεν αποκλείει την προκείμενη ρύθμιση του ν.3869/2010, καθότι κατά την πρώτη (ν.3867/2010) προβλέπεται μία ρύθμιση των μελών του ταμείου με απόφαση του Δ.Σ, ενώ στην προκειμένη προβλέπεται ρύθμιση η οποία είναι απότοκος δικαστικής ρύθμισης: (Α.Κρητικός ν.3869/2010 έκδοση 2012 σελ.62, Ειρ.Θεσ. 6958/2011 με ευνοϊκά σχόλια του συγγραφέα). Σε κάθε περίπτωση η εξαίρεση του εν λόγω ταμείου, θα προσέκρουε στην αρχή της ισότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθότι οι δανειολήπτες του εν λόγω Ταμείου σε σχέση με τους δανειολήπτες των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων θα στερούνταν αναιτιολόγητα των ευνοϊκών διατάξεων του ν.3869/2010, καθότι από τον προαναφερόμενο νόμο (3867/2010) δεν προκύπτουν ευνοϊκές διατάξεις ανάλογες του ν.3869/2010 καθώς η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του ν.3867/2010 προβλέπει όρους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των δανείων και όχι απαλλαγής όπως προβλέπει ο παρακείμενος νόμος. Όσον αφορά την ένσταση αοριστίας της μετέχουσας πιστώτριας «.....................», ότι τα δύο ενήλικα παιδιά του αιτούντος δεν είναι προστατευόμενα καθ` ότι δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο η ανεργία τους δεν είναι βάσιμη διότι υπάρχουν έγγραφα από τα οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία τους. Επίσης το γεγονός ότι στην παραγγελία επίδοσης της αίτησης δεν αναφέρονται οι επιπτώσεις από την μη αποδοχή του προτεινόμενου από τον αιτούντα σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν καθιστά αόριστη την αίτηση για το λόγο ότι δεν ασκεί αυτό καμμία νομική επιρροή καθ` ότι στην παραγγελία επιδόσεως αναφέρεται ρητά η πρόσκληση προς τους πιστωτές να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου τις παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν με την πρόταση δικαστικού συμβιβασμού και το προτεινόμενο σχέδιο οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης (αρθρ. 5 παρ.1 εδαφ. Γ του Ν.3869/2010). Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε η εν λόγω Τράπεζα. Όσον δε αφορά για την ένσταση καταχρηστικότητας της ως άνω Τράπεζας ως προς τον προτεινόμενο χρόνο ρύθμισης των οφειλών, επίσης καθίσταται αβάσιμη, διότι ο χρόνος αυτός προβλέπεται στον εν λόγω νόμο (ν.3869/2010). Περαιτέρω η μετέχουσα.........................της Ελλάδος υπέβαλε την ένσταση του απαραδέκτου υπό την έννοια ότι ο αιτών δε υπέβαλε μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο α) κατάσταση της περιουσίας του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Όμως τα παραπάνω δεν απαιτούνται να επιδίδονται στους πιστωτές το καθένα χωριστά και αφού όλα αυτά περιλαμβάνονται στην αίτηση οι πιστωτές έλαβαν γνώση αυτών με την επίδοση της κρινόμενης αίτησης και ως εκ τούτου η ως άνω ένσταση κρίνεται απορριπτέα: επίσης η δήλωση της ως άνω Τράπεζας (.................) ότι το εν λόγω δάνειο που έλαβε από αυτή ο αιτών είναι επιδοτούμενο και κατά αυτή δεν μπορεί να ρυθμιστεί, ανατρέπεται, διότι δεν εμπίπτει το επιδοτούμενο δάνειο στις εξαιρέσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3869/2010 (βλ. και Κρητικό ν.3869/2010 στη σελ. 61).0 δε ισχυρισμός της μετέχουσας ............. Τράπεζας ότι δεν προκύπτει από την αίτηση με σαφήνεια και πληρότητα η μόνιμη αδυναμία πληρωμής του αιτούντος, αυτό είναι θέμα απόδειξης και ως εκ τούτου κρίνεται απορριπτέος. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (αρθ. 3 ν.3869/2010), εφ` όσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 8 v.3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Ιωάννη Γαλανόπουλο, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθ. 2 παρ. 1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο δικαστήριο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` άρθρο 13 παρ.2. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ` αυτούς των εγγράφων του αρθρ. 5 παρ.1 ν.3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ.4§2 και 4 ν.3869/2010, (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ), και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους του συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθ` όσον με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφ` όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής`των ληξιπροθέσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξετασθεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από την ένορκο κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τ` ακόλουθα: Ο αιτών είναι έγγαμος με δύο ενήλικα τέκνα ηλικίας 33 και 29 χρονών αντίστοιχα (βλ. το από 29-11-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) είναι συνταξιούχος και οι συνολικές του αποδοχές ανέρχονται σήμερα σε 1.136 ευρώ, η σύζυγος του είναι άνεργη καθώς και τα δύο ενήλικα παιδιά του (βλ. σχετ. προσκ. Βεβαιώσεις Ο.Α.Ε.Δ). Αποδείχτηκε επίσης ότι στο επόμενο διάστημα θα λάβει το εφ` άπαξ ποσού περίπου 30.000 ευρώ επιμεριζόμενο ετησίως σε 2.500 ευρώ και μηνιαίως 208,33 για ένα χρόνο. Σημειώνεται δε ότι προγενέστερα ήτοι το έτος 2009 οι καθαρές αποδοχές του ήταν 3000 € μηνιαίως και ακολούθως το 2010 μειώθηκαν στις 2.500€ και σήμερα στο αναφερόμενο ως άνω ποσό λόγω των μειώσεων και περικοπών. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται από τον αιτούντα κάθε μήνα για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ, αφού τα παιδιά του είναι ενήλικα και άνεργα αυτή τη περίοδο, όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα προβλεφθεί εάν θα παραμείνουν άνεργα και στο επόμενο διάστημα. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παραπάνω χρέη, καθότι οι καθ` ων πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, εκ των οποίων είναι εξοπλισμένα με Εμπράγματη ασφάλεια τα αναφερόμενα παρακάτω και τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα. Όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, όλες οι οφειλές του είναι ληξιπρόθεσμες. Από τις ανωτέρω οφειλές εξασφαλισμένες είναι η με αριθμό 1 της αίτησης, απαίτηση της .............(πρώτης καθ` ης) ύψους 24.236,33 ευρώ με την από 22-8- 1996 εγγραφή υπέρ αυτής πρώτης υποθήκης που έχει εγγραφεί στο Υποθ/κείο Ερινεού "στο τόμο 67, αριθμ. 13545 επί της ιδιόκτητης πρώτη κατοικίας του, η με αριθμό 6 της αίτησης απαίτηση της............Τράπεζας (δεύτερη καθ` ης) ύψους 18.453,19 ευρώ με την από 6-3-2007 έγγραφης προσημείωσης υποθήκης που έχει εγγραφεί στο ίδιο Υποθ/κείο στο τόμο 80 και αριθμ. 15436 και η με αριθμ. 7 της αίτησης απαίτηση της εμπορικής Τράπεζας (δεύτερης καθ` ης) ύψους 40.125,74€ με την εγγραφή της από 4-4-2008 τρίτης προσημείωσης υποθήκης που έχει εγγραφεί στο ίδιο ως άνω Υποθ/κειο Ερινεού στον τόμο ... και αριθμ. ..... Οι υπόλοιπες απαιτήσεις προς την ..........προέρχονται α) από τη με αριθμ. .......... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 43.946,45€, β) από τη με αριθ. ............. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 17,41€, γ) από τη με αριθμ. ............ σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 37,50€ και δ) από την με αριθμ. ........................ σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 36,08€. Οι υπόλοιπες οφειλές προέρχονται προς την Εμπορική Τράπεζα α) από τη με αριθμό ............ σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 9.793,25€, β) προς την .........από την με αριθμ...........σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 14.151,85€ και οφειλές του αιτούντος προς το Τ.Π και Δανείων που προέρχονται α) από την με αριθμ. ..........σύμβαση δανείου ποσού 3.994,93€ και β) από την με αριθμ. .........σύμβαση δανείου, ποσού 6.481,94 ευρώ. Ο αιτών έχει πάψει να εξυπηρετεί τα παραπάνω δάνεια και έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τις πιο πάνω πιστώτριες, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, εκτός της ως άνω σύνταξης του ο αιτών έχει στη πλήρη κυριότητα του ένα ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 96,61 τ.μ επί οικοπέδου συνολικού εμβαδού 469,82 τ.μ. που βρίσκεται εντός του οικισμού του Νέου Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας με εμπορική αξία 54.155,19€. Επίσης ο αιτών διαθέτει και ποσοστά άλλων ακινήτων -οικοπέδων που κατά τόπο, έκταση, είδος και ποσοστό δικαιώματος εκτίθεται στην αίτηση συνολικής αξίας περίπου 100.000€ (βλ. 7η σελίδα αίτησης). Εξ αυτών το με αριθμό (6) στην αίτηση ήτοι το 1/4 αδιαιρέτου ενός υπογείου υπό στοιχεία (Υ-1) ...κειμένου εντός του οικισμού Νέου Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελεί παρακολουθητικό χαρακτήρα της κύριας κατοικίας του αιτούντος και κατά τα 3/3 ανήκει στο υιό του αιτούντος ,.,,,, οπότε εξαιρείται της εκποίησης. Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ.2 και 9 παρ.1 και 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απ` ευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως και άτοκα (αρθρ. 8 παρ. 2 σε συνδ. με άρθρο 6 παρ. 3 ν.3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το προς διάθεση στους πιστωτές του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των προσωπικών βιοτικών του αναγκών και της οικογένειας του και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής του κατάστασης (προσωρινή μείωση αποδοχών λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας εύρεση εργασία της συζύγου και των ενήλικων τέκνων καθ` ότι είναι νέοι και πτυχιούχοι) ανέρχεται σε 350 ευρώ το μήνα. Το συνολικό ποσό των δανειακών του υποχρεώσεων ανέρχεται σε 161.569,24 ευρώ το οποίο αναλύεται σε 68.273,77€ στην ......................., 68.372,18€ στην .............της Ελλάδος, 14.151,85€ στη .................και 10.476,87€ στο Τ.Π. και Δανείων, σε κάθε από τις οποίες αναλογεί από το ποσό των 350,00 ευρώ στην μεν πρώτη αυτό των 147,89€ (..............), στη δε δεύτερη αυτό των 148,10€ (Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος), στην Τρίτη αυτό των 30,65€ (................) και στο τέταρτο Τ.Π. και Δανείων το ποσό των 16,92€. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά. Α) Η «...............» 7.098,72€, εκ των οποίων 2.520€ (52,5 Χ 48 μήνες) για την υπ` αριθμ .............. σύμβαση στεγαστικού δανείου και 4.578,72 € για τις υπόλοιπες οφειλές (95,39€ Χ 48 μήνες). Β) Η «...........» 7.108,8€, εκ των οποίων 1.920€ (40€ Χ 48 μήνες) για την υπ` αριθμ. ............ σύμβαση στεγαστικού δανείου, 4.173,12€ (86,94€ Χ 48 μήνες) για την υπ` αριθμ..............σύμβαση στεγαστικού δανείου και 1.015,68€ (21,16€ Χ 48 μήνες) για την πιστωτική κάρτα της.............. Γ) Η .........1.471,2 € και Δ) Το Τ.Π.και Δανείων 812,16 €. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, εφ` όσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο (βλ. σε Κρητικό σελ. 148 αριθμ. 16). Η εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας του όπως προειπώθηκε ανέρχεται στα 54.155,19€ συν το ποσό των 3.000€ που είναι η αξία του 1/4% αδιαιρέτως του υπογείου που αποτελεί παρακολούθημα αυτής και συνολικά 58.155, 19€. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτών με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας του σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου δηλαδή μέχρι 49.431,9€. Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας του στους πιστωτές του, η δε ικανοποίηση τους θα γίνει προνομιακά και σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής των ενυπόθηκων απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω (σελ.7 της απόφασης) και η κάθε μηνιαία καταβολή θα είναι 274,62 €, αφού η αποπληρωμή θα γίνει σε 15 χρόνια ήτοι 180 μηνιαίες καταβολές. Οι δε μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν να καταβάλλονται τέσσερα χρόνια από την κοινοποίηση προς τον αιτούντα από τους πιστωτές αυτής της απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων (4) ετών. Κατ` ακολουθία των προαναφερομένων πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η αίτηση ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Μετά τις καταβολές επί τετραετία στην πρώτη απομένει υπόλοιπο 68.273,77€ - 7.098,72€ = 61.175,05€, στη δεύτερη 68.372,18€ - 7.108,8€ = 61.263,38€, στη τρίτη 14.151,85 € - 1.471,2€ = 12.680,65€ και στο τέταρτο 10.476,87€ - 812,16€ = 9.664,71€. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8§6 του ν.3869/2010. Τέλος το μετά την ρύθμιση αυτή υφιστάμενο υπόλοιπο προς τους πιστωτές θα ικανοποιηθεί συμμετρικά σ` αυτούς με την ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του αιτούντος οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται στην αίτηση και ύστερα από το διορισμό εκκαθαριστή (άρθ. 9 παρ. 1 ν.3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Καθορίζει τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του στο συνολικό ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, οι οποίες θα αρχίζουν τη 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας απόφασης, ποσού στην.......... Τράπεζα της Ελλάδος εκατόν σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (147,89), στην ............ Τράπεζα της Ελλάδος εκατόν σαράντα επτά οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (148,10), στη ..............τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (30,65) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (16,92). Δέχεται την πρόταση του αιτούντος για μη εκποίηση της πρώτης κατοικίας όπως και του 1/4 αδιαιρέτως του υπογείου που του ανήκει και έχει παρακολουθήματικό χαρακτήρα της κύριας κατοικίας, όπως αυτά λεπτομερώς περιγράφονται στην αίτηση και το σκεπτικό της παρούσας. Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για την παραπάνω αιτία σε σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (49.431,90) που θα καταβληθεί σε μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (274,62) το οποίο θα διανέμεται προνομιακά μεταξύ των πιστωτών σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής των ενυπόθηκων απαιτήσεων όπως αναφέρονται ανωτέρω (σελ. 7 της απόφασης) και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών ήτοι στην μεν ............. Τράπεζα η μηνιαία δόση θα είναι 120,64€ (24.236,33€ - 2.500€ οι καταβολές της τετραετίας, υπολειπόμενο ποσό 21.716,33€ : 180 μήνες = 120,65€), στην ............ Τράπεζα για την μεν υπ` αρ. ...........σύμβαση στεγαστικού δανείου, η μηνιαία δόση θα είναι 91.85€ (18.453,19€ - 1.920€ καταβολές της τετραετίας, υπολειπόμενο ποσό 16.533,19€ : 180 μήνες = 91,85€ το μήνα) και μηνιαία δόση 62,12€ για την υπ` αριθ............σύμβαση στεγαστικού δανείου. Το υπόλοιπο ποσό της εν λόγω συμβάσεως μετά της καταβολές της τετραετίας είναι 35.952,62€ (40.125,74€ - 4.173,12€) οι καταβολές της τετραετίας. Από το ποσό των 49.431,90€ που αντιστοιχεί στο 85% της κύριας κατοικίας ικανοποιούνται ήδη προνομιακά λόγω της σειράς των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, η απαίτηση της ...........................ποσού 21.776,33€, η απαίτηση της ........................ ποσού 16.573,19€ και απομένει προς ικανοποίηση της άλλης ενυπόθηκης απαίτησης της .................., η οποία είναι τρίτη στη σειρά ποσού 11.182,38€ (49.431,90€ -21.716,33€ - 16.533,19€ = 11.182,38€). Άρα από την τρίτη στη σειρά ενυπόθηκη απαίτηση της.........ποσού 35.952,62€ θα ικανοποιηθεί προνομιακά ποσό 11.182,38€ : 180 μήνες = 62,12 ευρώ το μήνα οι καταβολές αυτές θα είναι έντοκες χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος, θα αρχίσουν τέσσερα χρόνια από την κοινοποίηση προς τον αιτούντα από τους πιστωτές αυτής της απόφασης, θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο του κάθε μήνα και θα διαρκέσουν μία δεκαπενταετία. Διατάσσει την εκποίηση των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός της πρώτης κατοικίας, που θα γίνει με πλειστηριασμό μέσα σε ένα χρόνο από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιστωτές ως προς το υφιστάμενο υπόλοιπο. Ορίζει εκκαθαριστή τον δικηγόρο Αιγίου ..., του οποίου το έργο είναι η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλιση της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίηση της, η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών, που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών, οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.