Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Επικύρωση Σχεδίου Διευθέτησης - Δικαστικός συμβιβασμός (Ειρηνοδικείο Νεμέας, αριθμός απόφασης 3/2013).

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο Ν.3869/2010. Επικύρωση Σχεδίου Διευθέτησης - Δικαστικός συμβιβασμός. Τεκμήριο συναίνεσης της μίας πιστώτριας (κεφάλαιο 50% και πάνω) και υποκατάσταση λοιπών τραπεζών.

[...] Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 § 5 και 5 του ν. 3869/2010, όπως η δεύτερη ισχύει μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 85 § 3 του ν. 3996/2011: «Με την υποβολή της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται με μέριμνα της γραμματείας του όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υπόθεσης. Ο οφειλέτης το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφο αίτησης με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της με πρόσκληση να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Οι πιστωτές μπορούν να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου. Οι πιο πάνω πιστωτές μπορούν, με έγγραφο τους που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου να προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου. Τέλος δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός και ο Ειρηνοδίκης με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών προς την πιστώτρια, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του απ` αυτά. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ` αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο, της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ` αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων τον Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας και επίδοση σ` αυτήν των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν.3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν.3869/2010, (βεβαίωσης αποτυχία τον εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ). Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση τον νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Οπως προκύπτει από την επισκόπηση τον τηρουμένου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου φακέλου, από της υποβολής της κρινομένης αιτήσεως παρήλθε άπρακτη η νομίμως προβλεπόμενη προθεσμία των δύο μηνών, χωρίς η μοναδική πιστώτρια καθης, στην οποία όπως προκύπτει από την με αριθ. την υπ` αριθ. 11164β/25-7-2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Κορίνθου ..................................που προσκομίζει ο αιτών επιδόθηκε αντίγραφο της αίτησης με πρόσκληση να δηλώσει αν συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή και να προτείνει τροποποιήσεις του και ρητή μνεία της παρακάτω αναφερομένης συνέπειας (οράτε ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση επίδοσης) να καταθέσει έγγραφο, με το οποίο να προτείνει τροποποιήσεις του σχεδίου και, συνεπώς, τεκμαίρεται ότι η εν λόγω πιστώτρια συμφωνεί με το νομίμως κατατεθειμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Συνεπώς η παραπάνω πιστώτρια τράπεζα τεκμαίρεται κατά την παρ. 2, άρθ. 5 του Ν. 3869/2010 ότι συμφωνεί με το σχέδιο διευθετήσεως που προτείνει ο αιτών. Κατ` ακολουθίαν, επειδή η μοναδική πιστώτρια του αιτούντα δεν προέβαλε αντιρρήσεις για το αρχικό σχέδιο διευθέτησης οφειλών, θεωρείται ότι ο συμβιβασμός, κατά τα αναφερθέντα στη μείζονα σκέψη, έχει γίνει αποδεκτός και το Δικαστήριο οφείλει να επικυρώσει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, ενώ η υπό κρίση αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι ανακλήθηκε (παρ. 2, άρθ. 7 του Ν.3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως αυτής [άρθρο 14 του ίδιου νόμου] δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ` ης. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το αναφερόμενο στην υπό κρίση αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντα, που αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και αποφαίνεται ότι η υπό κρίση αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ως ανακληθείσα.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.