Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ταχυδρομική επίδοση δικογράφου με συστημένη επιστολή κατά τον κανονισμό 1393/2007 (Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών, αριθμός απόφασης 204/2012).

Περίληψη: Πολιτική Δικονομία. Επιδόσεις εντός Ευρωπαϊκής Ενωσης βάσει του Καν. 1393/2007. Διαδικασία γαμικών διαφορών. Διαζύγιο λόγω διετούς διαστάσεως. Σε περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου η συζήτηση της υπόθεσης χωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, μόνο εφόσον διαπιστωθεί έπειτα από αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου ότι ο απολιπόμενος εναγόμενος έχει κλητευθεί νομοτύπως. Νόμιμη η απευθείας διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή, επίδοση των σχετικών δικογράφων των κατοίκων του εξωτερικού. Διετής διάσταση συζύγων που αποδεικνύεται ευχερώς από το γεγονός ότι ο σύζυγος κατοικεί πλέον στο εξωτερικό.

[...] Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του υπό στοιχείο Ι Κεφαλαίου του υπ` αριθμόν 1393/2007 Κανονισμού του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιδόσεις στα Κράτη-μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων «1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όταν μια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβασθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο για να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί. Δεν εφαρμόζεται σε φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή όταν πρόκειται για την ευθύνη του κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας ("acta iure imperii") 2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται όταν η διεύθυνση του παραλήπτη της πράξης είναι άγνωστη 3. Στον παρόντα κανονισμό ο όρος "κράτος μέλος" καλύπτει τα κράτη μέλη πλην της Δανίας». Εξάλλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του αυτού ως άνω Κεφαλαίου με τίτλο «Υπηρεσίες διαβίβασης και παραλαβής», «1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τους δημόσιους λειτουργούς, αρχές ή άλλα πρόσωπα (στο εξής "υπηρεσίες διαβίβασης"), που είναι αρμόδια για τη διαβίβαση δικαστικών ή εξώδικων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος 2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει τους δημόσιους λειτουργούς, αρχές ή άλλα πρόσωπα (στο εξής "υπηρεσίες παραλαβής") που είναι αρμόδια για την παραλαβή δικαστικών ή εξώδικων πράξεων άλλου κράτους μέλους». Περαιτέρω, στο άρθρο 4 του υπό στοιχείο II ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ με τίτλο ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, Τμήμα 1 και με υπότιτλο «Διαβίβαση και επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων», «1. Οι δικαστικές πράξεις διαβιβάζονται απευθείας και το ταχύτερο δυνατό μεταξύ των υπηρεσιών που ορίζονται βάσει του άρθρου 2 και 2. Η διαβίβαση πράξεων, αιτήσεων, επικυρώσεων, αποδεικτικών παραλαβής, βεβαιώσεων και λοιπών πράξεων μεταξύ των υπηρεσιών διαβίβασης και των υπηρεσιών παραλαβής γίνεται με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, εφόσον το περιεχόμενο της παραλαμβανομένης πράξης είναι αληθές και συμπίπτει απολύτως προς το περιεχόμενο της διαβιβαζομένης πράξης, και εφόσον όλες οι εμπεριεχόμενες πληροφορίες είναι ευανάγνωστες 3. Η διαβιβαζόμενη πράξη συνοδεύεται από αίτηση συντασσόμενη επί του τυποποιημένου εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι. Το έντυπο συμπληρώνεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους παραλαβής ή, εφόσον οι επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους είναι πλείονες, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί η πράξη ή σε άλλη γλώσσα την οποία το κράτος μέλος παραλαβής έχει δηλώσει ότι μπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος μέλος δηλώνει μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη δική του ή τις δικές του, στις οποίες δέχεται να συμπληρωθεί το έντυπο». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αυτού ως άνω Κεφαλαίου με τίτλο «Επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων», «1. Η υπηρεσία παραλαβής επιδίδει ή κοινοποιεί την πράξη ή μεριμνά προς τούτο σύμφωνα είτε με το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής, είτε με την ειδική μέθοδο που ζήτησε η υπηρεσία διαβίβασης, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στο δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους 2. Η υπηρεσία παραλαβής φροντίζει ώστε η επίδοση ή κοινοποίηση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, εντός μηνός από την παραλαβή. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση ή η κοινοποίηση εντός μηνός από την παραλαβή, η υπηρεσία παραλαβής: α) ειδοποιεί αμέσως την υπηρεσία διαβίβασης μέσω της έντυπης βεβαίωσης που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, η οποία συμπληρώνεται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 2 και β) συνεχίζει να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίδοση ή κοινοποίηση της πράξης, εκτός εάν ορίζεται άλλως από την υπηρεσία διαβίβασης, σε περίπτωση που η επίδοση ή κοινοποίηση φαίνεται εφικτή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος». Κατά τα οριζόμενα δε στο άρθρο 14 του αυτού ως άνω Κεφαλαίου με τίτλο «Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς», Κάθε κράτος μέλος δύναται να επιδίδει ή να κοινοποιεί δικαστικές πράξεις απευθείας διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε κατοίκους άλλου κράτους μέλους με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή ισοδύναμο έγγραφο.

Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του υπό στοιχείο IV Κεφαλαίου με τον τίτλο «Ερημοδικία εναγομένου», «1. Όταν πρέπει να διαβιβασθεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο ή άλλη ισοδύναμη πράξη σε άλλο κράτος μέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του παρόντος κανονισμού και ο εναγόμενος ερημοδικήσει, ο δικαστής υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση απόφασης μέχρις ότου διαπιστωθεί: α) ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε όπως ορίζει το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής, προκειμένου για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων στα πλαίσια διαδικασιών εντός του κράτους αυτού κατά προσώπων ευρισκομένων στην επικράτεια του ή β) ότι η πράξη επεδόθη πράγματι στον εναγόμενο ή στην κατοικία του με άλλο τρόπο, προβλεπόμενο από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η επίδοση ή η κοινοποίηση έγιναν εγκαίρως, ώστε ο εναγόμενος να είναι σε θέση να αμυνθεί 2. Κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1, κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι οι δικαστές του, παρά την παράγραφο 1, μπορούν να εκδώσουν απόφαση, ακόμα και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η πράξη διαβιβάσθηκε με τρόπο προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό β) από τη διαβίβαση της πράξης έχει παρέλθει διάστημα, το οποίο ο δικαστής αξιολογεί για κάθε περίπτωση χωριστά και το οποίο είναι τουλάχιστον έξι μήνες γ) δεν έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση, μολονότι έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια μέσω των αρμοδίων αρχών ή φορέων του κράτους μέλους παραλαβής. Εξάλλου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του αυτού ως άνω Κεφαλαίου με τίτλο «Σχέσεις με άλλες συμφωνίες ή διακανονισμούς στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη- μέλη», «1. Για θέματα εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής του, ο παρών κανονισμός υπερισχύει των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς που συνάπτονται από τα κράτη μέλη και κυρίως του άρθρου IV του πρωτοκόλλου της σύμβασης των Βρυξελλών του 1968 και της σύμβασης της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 2. Ο παρών κανονισμός δεν εμιποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να συνάπτουν επιμέρους συμφωνίες ή διακανονισμούς που συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να επιταχύνεται ή να απλουστεύεται περαιτέρω η διαβίβαση των πράξεων». Σύμφωνα δε με το άρθρο 26, το οποίο αφορά στην έναρξη ισχύος του ως άνω Κανονισμού, «ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(...) Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», μεταξύ των οποίων Κρατών-μελών είναι η Ελλάδα και η Ρουμανία (ορ. σχετ. το υπό στοιχεία 11 Παράρτημα του ως άνω Κανονισμού), ενώ στο πεδίο εφαρμογής του εκτοπίζει τη διάταξη του άρθρου 134ΚΠολΔ, καθόσον η επίδοση δεν συντελείται εν προκειμένω με την παράδοση του εγγράφου στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αλλά απαιτείται η τήρηση της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης διαδικασίας (ΠΠρΠατρών 148/2010). Τέλος, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 271 παρ. 1 και 2εδ.α, 591παρ.1 και 592επ. και 603ΚΠολΔ προκύπτει ότι στην ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών σε περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου η συζήτηση της υπόθεσης χωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, μόνο εφόσον διαπιστωθεί έπειτα από αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου ότι ο απολιπόμενος εναγόμενος έχει κλητευθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως, άλλως το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση αυτής. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 5-09-2011 αποδεικτικό παραλαβής, όπως αυτό υπογράφεται από τον πατέρα του εναγομένου, το οποίο μετ` επικλήσεως νομίμως προσκομίζει η ενάγουσα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 7-01-2011 αγωγής (αρ.κατ.δικ. 145/13-01-2011), με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 6ης Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και με αριθμό πινακίου 53, επιδόθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως προς τον εναγόμενο συμφώνως και με τα προεκτεθέντα στις ανωτέρω νομικές σκέψεις της παρούσας. Και τούτο διότι η υπό κρίση αγωγή επιδόθηκε στον εναγόμενο απευθείας διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή, όπως ακριβώς προβλέπεται από το άρθρο 14 του υπό στοιχείο II Κεφαλαίου του ως άνω Κανονισμού, ενώ παραλήπτης αυτής, ο οποίος υπογράφει και την οικεία απόδειξη παραλαβής, είναι ο πατέρας του εναγομένου, ο οποίος ως μέλος της οικογένειας είναι ένα από τα πρόσωπα, προς τα οποία επιτρέπεται να γίνει επίδοση σε περίπτωση που ο προς ον η επίδοση δεν βρίσκεται στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του, όπως όλα τα ανωτέρω ορίζονται στο εσωτερικό δίκαιο της Ρουμανίας, το οποίο λαμβάνεται από το παρόν Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως υπόψη κατ` άρθρο 337 ΚΠολΔ, ταυτοχρόνως δε η ανωτέρω επίδοση έγινε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εγκαίρως, κατά τρόπον ώστε ο εναγόμενος να είχε προετοιμάσει αποτελεσματικά, αν το ήθελε, τη διατύπωση των θέσεων του επί των θεμάτων της εξεταζόμενης αγωγής. Πλην όμως ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε κατά τον προσήκοντα τρόπο στη σειρά της από το οικείο πινάκιο και, ως εκ τούτου, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπό κρίση υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 603 εδ.α` ΚΠολΔ). Με την υπό κρίση αγωγή της η ενάγουσα ζητεί τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο, για το λόγο ότι βρίσκονται σε διάσταση με οριστική πρόθεση διάσπασης της μεταξύ τους έγγαμης συμβίωσης συνεχώς από το μήνα Μάρτιο του έτους 2009, ήτοι για χρονικό διάστημα, το οποίο υπερβαίνει τα δύο έτη και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με το περιεχόμενο και αίτημα αυτό η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως καθ` ύλη και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (αρθ.18 και 39ΚΠολΔ), το οποίο έχει εν προκειμένω διεθνή δικαιοδοσία (αρθ.612 παρ.1 ΚΠολΔ), για να εκδικαστεί κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (αρθ.592επ.ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ.3ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με τη διάταξη του άρθρου 14Ν.3719/2008 και 176, 191 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς η κρινόμενη αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Στην προκείμενη περίπτωση, από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος μητέρας της ενάγουσας, η οποία εξετάστηκε νομίμως επ` ακροατηρίω, όπως η κατάθεση αυτής περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς και από το σύνολο των νομίμως προσκομιζόμενων μετ` επίκλησης από την ενάγουσα εγγράφων αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: η ενάγουσα προέβη στην Πάτρα στις 20 Φεβρουαρίου του έτους 2004, όπως η ανωτέρω ημεροχρονολογία παραδεκτώς διορθώθηκε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο της ενάγουσας με προφορική επ` ακροατηρίω δήλωση, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, σε σύναψη πολιτικού γάμου μετά του εναγομένου, από τον οποίο απέκτησαν στις 30 Οκτωβρίου 2004 ένα(1) θήλυ τέκνο, την ..............., ηλικίας σήμερα οκτώ(8) ετών. Μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα(περιοχή Εγλυκάδας), όπου και διέμειναν μέχρι το μήνα Μάρτιο του έτους 2009, οπότε και επήλθε η μεταξύ τους διάσταση και ο εναγόμενος αποχώρησε από τη συζυγική οικία. Περαιτέρω, όπως αποδεικνύεται, οι διάδικοι ήδη από τις 25-03-2009, συνεχώς δε και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, κατά το χρόνο συζήτησης της υπό κρίση αγωγής(6-12-2011), ήτοι για χρονικό διάστημα υπερβαίνον τα δύο(2) έτη, είναι σε διάσταση με σαφή πρόθεση οριστικής διακοπής της μεταξύ τους έγγαμης συμβίωσης, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί, ενώ από αμφότερα τα μέρη, τα οποία ήδη διαμένουν σε χωριστές οικίες, ΙΚΕ δεν έχει εκδηλωθεί επιθυμία ή προσπάθεια επανασύνδεσης και διατήρησης του μεταξύ τους γάμου. Ειδικότερα ο εναγόμενος Ρ/4 τρεις(3) περίπου μήνες μετά την επελθούσα μεταξύ τους κατά τα ανωτέρω διάσταση αναχώρησε για τη Ρουμανία, όπου και διαμένει έκτοτε μονίμως με την οικογένεια του στην πατρική του οικία, ενώ η επικοινωνία μεταξύ αυτού και της ενάγουσας περιορίζεται πλέον αποκλειστικώς και μόνο σε ζητήματα αφορώντα στο τέκνο τους. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται πλήρως η συνεχής από διετίας τουλάχιστον διάσταση των διαδίκων συζύγων, ενόψει της οποίας τεκμαίρεται αμαχήτως ο κλονισμός των μεταξύ τους σχέσεων και ως εκ τούτου η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικώς βάσιμη και να απαγγελθεί η λύση του γάμου μεταξύ των διαδίκων μερών. Εξάλλου, το παρόν Δικαστήριο ορίζει παράβολο ερημοδικίας, για την περίπτωση που ο εναγόμενος θελήσει να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας, όπως αυτό ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας (αρθ. 501επ., 505 παρ.2, 591 παρ.1 και 592 επ.ΚΠολΔ). Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της ερήμην δίκης πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου λόγω της ερημοδικίας του κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας(αρθ.184 και 591παρ.1ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ. ΔΕΧΕΤΑΙ την από 7-01-2011 αγωγή. ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου, ο οποίος τελέστηκε στην Πάτρα στις 20 Φεβρουαρίου 2004. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.