Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Καθορισμός μηνιαίων καταβολών για μία τετραετία και άμεση διαγραφή ορισμένων χρεών του οφειλέτη (Ειρηνοδικείο Πειραιά, αριθμός απόφασης 76/2012).

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Καθεστώς του ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Εν προκειμένω υπάρχει δικαστικός καθορισμός μηνιαίων καταβολών για μία τετραετία και άμεση διαγραφή ορισμένων χρεών του οφειλέτη.

[...] Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης και των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών, κάτοικος Πειραιά, είναι έγγαμος, 40 ετών, με δύο ανήλικα τέκνα (βλ. προσαγόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πειραιά), εκ των οποίων το ένα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και εργάζεται ως συμβασιούχος υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.330 € (βλ. προσαγόμενη σχετική βεβαίωση του Δήμου Αθηναίων με ημερομηνία 8.3.11 - σχετ. 4), ενώ η σύζυγος του είναι άνεργη και δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο εκτιμά ότι, λαμβάνοντας υπ` όψη και τα διδάγματα της κοινής πείρας, το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειας του ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, δεδομένου ότι διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία (διαμέρισμα 110 τμ). Ο αιτών έχει οφειλές που ανέρχονται αθροιστικά: 1) έναντι της Εθνικής Τράπεζας από δύο πιστωτικές κάρτες, ένα καταναλωτικό δάνειο και τρία στεγαστικά στο ποσό των 185.547 €, εκ των οποίων τα στεγαστικά, συνολικού ύψους 180.041 €, είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια, 2) έναντι της .............. από ένα καταναλωτικό δάνειο στο ποσό των 81.644 €Λ 3) έναντι της ......... από δύο καταναλωτικά δάνεια στο ποσό των 8.622 €, 4) έναντι της ............................. από μία πιστωτική κάρτα στο ποσό των 5.461 €, 5) έναντι της Τράπεζας ............... από μία πιστωτική κάρτα στο ποσό των 2.623 € και 6) έναντι της ...................... από μία πιστωτική κάρτα στο ποσό των 8.623 €. Ητοι το σύνολο της οφειλής του αιτούντος ανέρχεται σε 292.522 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι του χρονικού σημείου που χορηγήθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις οφειλών από την κάθε μία Τράπεζα. Εν προκειμένω είναι προφανής η συνυπαιτιότητα των Τραπεζών στην υπερχρέωση του αιτούντος, δεδομένου ότι προέβησαν σε πολλαπλής φύσεως δανεισμό του, ενόσω τα δηλούμενα από αυτόν εισοδήματα δεν δικαιολογούσαν την σε τέτοια έκταση δανειοδότηση αυτού. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ο αιτών είναι χωρίς καμία αμφιβολία υπερχρεωμένος και, λαμβανομένων υπ` όψη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει στο ακέραιο τις χρηματικές οφειλές του. Ο αιτών είναι συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με την σύζυγο του ενός διαμερίσματος επιφάνειας 110 τ.μ. που βρίσκεται στον 5ο όροφο της οικοδομής επί των οδών Ψ. αρ. ... και Μ. αρ. ..., στον Πειραιά και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία αυτού και της οικογένειας του. Το ακίνητο αυτό αγοράστηκε ως νεόδμητο το έτος 2004, μαζί με μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης, η αντικειμενική αξία των οποίων, η οποία αναφέρεται και ως καταβληθέν τίμημα στον τίτλο κτήσης, ανερχόταν στο ποσό των 98.846 €. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό εκταμιευθέν ως στεγαστικό δάνειο ποσό εκ μέρους της α` των καθ` ων ανήλθε σε 195.000 €, ποσό που πιθανότατα αντικατοπτρίζει και το πραγματικό τίμημα αγοράς. Η σημερινή εμπορική του αξία εκτιμάται στο ποσό των 140.000 ευρώ, λαμβανομένης υπ` όψη της παλαιότητας των 8 ετών και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που έχει οδηγήσει σε πάγωμα της αγοραστικής κίνησης στα ακίνητα και σε πτώση των τιμών. Ο αιτών με το δικόγραφο της αίτησης του ζήτησε να εξαιρεθεί το ακίνητο αυτό από την εκποίηση. Επειδή ο αιτών αδυνατεί ανυπαίτια να εξυπηρετήσει τις παραπάνω οφειλές του, το δε προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο ρύθμισης αυτών δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριες Τράπεζες, πρέπει το Δικαστήριο να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπ` όψη όλα τα παραπάνω στοιχεία η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί σε 400 ευρώ, δεδομένου ότι κρίνεται ότι το απομένον οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα επαρκεί για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του. Περαιτέρω το Δικαστήριο κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 § 5 του νόμου και τα χρέη του αιτούντος προς τις 3η έως και 6η των καθ` ων θα πρέπει να διαγραφούν, δεδομένου ότι τελούν σε μεγάλη δυσαναλογία με τα χρέη προς τις δύο πρώτες τράπεζες και τα ποσά των οφειλών κρίνονται χαμηλά σε σχέση με το συνολικό χρέος του αιτούντος [...]

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.