Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Δεν υφίσταται δόλος εκ μέρους του πιστωτή εκ μόνου του λόγου ότι ανέλαβε περισσότερα δάνεια από όσα μπορούσε να εξοφλήσει, εκτός εάν με πλαστά έγγραφα προσπάθησε να εξαπατήσει τους τραπεζικούς υπάλληλους περί μεγαλύτερης οικονομικής του επιφάνειας (Ειρηνοδικείο Σάμου, αριθμός απόφασης 83/2012).

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Προϋποθέσεις. Στοιχεία για το ορισμένο και παραδεκτό της αίτησης του αρ. 4 του ν. 3869/2010. Αιτών με συνολικά εισοδήματα, μετά της συζύγου του, 2.868,13 ευρώ. Δαπάνες για τα δύο τέκνα λόγω εκπαίδευσης και ιατρικής περίθαλψης αξίας 2.068,13 ευρώ. Απαιτήσεις της Τράπεζας συνολικής αξίας 318.795,98 ευρώ. Δεν υφίσταται δόλος εκ μέρους του πιστωτή εκ μόνου του λόγου ότι ανέλαβε περισσότερα δάνεια από όσα μπορούσε να εξοφλήσει, εκτός εάν με πλαστά έγγραφα προσπάθησε να εξαπατήσει τους τραπεζικούς υπάλληλους περί μεγαλύτερης οικονομικής του επιφάνειας. Λόγω μη ύπαρξης επαρκούς ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αιτούντος, ρυθμίζονται μηνιαίες καταβολές αξίας 400,00 ευρώ για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Από τις ως άνω μηνιαίες καταβολές θα καλυφθεί μόνο ποσό 19.200,00 ευρώ επί συνόλου οφειλών, επομένως για την ικανοποίηση του υπολοίπου κρίνεται απαραίτητη η εκποίηση του δεύτερου περιουσιακού στοιχείου του αιτούντα, ήτοι της ψιλής κυριότητας του επί οριζόντιας ιδιοκτησίας. Απαλλαγή της κύριας κατοικίας του, αξίας 180.000,00 ευρώ της οποίας είναι κύριος κατά ποσοστό 50%. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων, δια περαιτέρω καταβολών προς διάσωση του ποσοστού του αιτούντος επί της κύριας κατοικίας του, πρέπει να ανέλθει σε 76.400,00 ευρώ και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να οριστεί σε 15 έτη και 11 μήνες με δόση 400,00 ευρώ μηνιαίως.

[...] Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητά τη διευθέτηση τους από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι της πιστώτριας του που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, σαφώς προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη), και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη, (το μέσο μηνιαίο εισόδημα αυτού και της συζύγου του, τα πάσης φύσεως εισοδήματα του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση όλων των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε, επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 216 και 747 Κ.Πολ.Δ. δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων και του αιτήματος της αίτησης, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεση τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να προκύπτουν με σαφήνεια, (βλ. ΑΠ 173/1981 Αρχ.Ν. 32-258 και 1293/1993 Δνη 35-140, ΕφΑΘ 2212/1983 Δνη 2401417 και 11416/1987 Δ. 19-332). Στην προκείμενη περίπτωση η ένδικη αίτηση περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία. Δεν απαιτείται δε για την πληρότητα της αίτησης η αναφορά των περιουσιακών στοιχείων της συζύγου, παρά μόνο του μηνιαίου εισοδήματος της, στοιχείο που περιέχεται στην αίτηση. Ενόψει των παραπάνω, οι ισχυρισμοί της καθής πιστώτριας περί αοριστίας της αίτησης διότι στο δικόγραφο της δεν αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν τον αιτούντα στον υπερδανεισμό, δεν αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, δεν αναφέρεται η ηλικία του και οι γνώσεις του, ούτε και το έτος πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του, στερούνται βασιμότητας, τα δε αναφερόμενα από αυτή στοιχεία, αποτελούν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Η αίτηση εισάγεται αρμόδια και παραδεκτά ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ., (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδικαστικού συμβιβασμού, (βλ. την από 14.2.2012 βεβαίωση του δικηγόρου Σάμου Ιωάννη Καλτάκη), και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα κατάστασης της περιουσίας του και των εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του, β) της πιστώτριας του και των απαιτήσεων της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία, (βλ. την από 14.2.2012 υπεύθυνη δήλωση). Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του, με απαλλαγή του από το υπόλοιπο χρεών κατά το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010, (βλ. σχετικές βεβαιώσεις της γραμματείας του Ειρηνοδικείου τούτου και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8,9 και 11 του ιδίου νόμου, (ν. 3869/2010), καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ` αυτήν περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης. Εφόσον δε, δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και της πιστώτριας του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ` ουσία. Η πιστώτρια του αιτούντα με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις της ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση.

Επιπλέον υπέβαλε την ένσταση αοριστίας της κρινόμενης αίτησης, η οποία έχει ήδη κριθεί απορριπτέα ως αβάσιμη. Προέβαλε επίσης την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, ισχυριζόμενη ότι ο αιτών δεν βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του, ή έστω, επικουρικά, περιήλθε με δική του υπαιτιότητα στην κατάσταση αυτή, ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα εισοδήματα του σε σχέση με το χρόνο που ανέλαβε τις οφειλές του, ότι δεν ρύθμισε αυτές λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της πιστώτριας του, ούτε μείωσε τις προσωπικές και οικογενειακές του δαπάνες ενόψει των χρεών του και ότι έχει σκοπό μόνο να αποφύγει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, προσπαθώντας να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3869/2010. Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος διότι τα παραπάνω επικαλούμενα και αληθή υποτιθέμενα δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. Περαιτέρω, με το νόμο 3869/2010, παρέχεται η δυνατότητα της ρύθμισης για το φυσικό πρόσωπο, των χρεών του, με απαλλαγή από αυτά και βρίσκει τη νομιμοποίηση της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου που επιτάσσει να μην εγκαταλειφθεί ο πολίτης σε μια χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε, και οι πιστωτές δεν μπορούν να αντλήσουν κανένα κέρδος. Ο παραπάνω δε νόμος, εξειδικεύοντας την αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών του άρθρου 288 ΑΚ, στοχεύει στην οριοθέτηση της παροχής του οφειλέτη, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις ρύθμισης των χρεών αυτού, με σκοπό να επαναφέρει την ισορροπία των παροχών μεταξύ του τελευταίου και των πιστωτών του. Επιπλέον προέβαλε τον ισχυρισμό του νόμω και ουσία αβάσιμου της κρινόμενης αίτησης, διότι δεν αποδείχθηκε μόνιμη και διαρκής αδυναμία του αιτούντα να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά, από τους ισχυρισμούς και όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών ............................. του ................., κάτοικος Χώρας Σάμου είναι συνταξιούχος του Πολεμικού Ναυτικού, είναι έγγαμος με τρία παιδιά, ηλικίας 28, 18 και 16 ετών, (βλ. κατάθεση μάρτυρα απόδειξης, που περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συνεδρίασης), εκ των οποίων το ένα φοιτά στο Γυμνάσιο και το άλλο στο Λύκειο. Τα μηνιαία εισοδήματα του αιτούντα από τη σύνταξη του ανέρχονται στο ποσό των 1.585,71 ευρώ, (βλ. το από 14.7.2011 σχετικό έγγραφο υπολογισμού της σύνταξης του). Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει ο αιτών, ο οποίος διαμένει σε δική του κατοικία. Η σύζυγος του εργάζεται στο Δήμο Σάμου, λαμβάνοντας μηνιαίως το ποσό των 1.282,42 ευρώ, (βλ. την από 9.3.2012 βεβαίωση αποδοχών της, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2011 μέχρι 1.12.2011, του Δήμου Σάμου και την κατάθεση της μάρτυρα απόδειξης), το οποίο ποσό και συνεισφέρει μηνιαίως για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει η σύζυγος του αιτούντα. Συνολικά λοιπόν, το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντα και της συζύγου του ανέρχεται στο ποσό των 2.868,13 ευρώ, (1.585,71 + 1.282,42). Στις οικογενειακές δαπάνες του αιτούντα, περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ιδίου, της συζύγου του και των δύο ανήλικων τέκνων τους, (το ενήλικο τέκνο του αιτούντα, ηλικίας σήμερα 28 ετών, δεν προέκυψε ότι βρίσκεται σε οικονομική εξάρτηση από αυτόν, επομένως ο αιτών δεν επιφορτίζεται με την κάλυψη των οικονομικών αναγκών αυτού), των εξόδων για την εκπαίδευση αυτών, καθώς και των εξόδων για την ιατρική περίθαλψη ενός εκ των δύο ανήλικων τέκνων του που υποβάλλεται σε λογοθεραπεία και της συζύγου του αιτούντα η οποία έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές γυναικολογικές επεμβάσεις. Ανέρχονται δε, οι δαπάνες αυτές, στο ποσό των 2-068,13 ευρώ μηνιαίως. Η οικονομική κατάσταση του αιτούντα δεν αναμένεται να βελτιωθεί, ενόψει της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα και τις περικοπές που εφαρμόζονται στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, (Κρητικός, «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης, (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010). Οι οφειλές δε του αιτούντα προς την πιστώτρια «...............ΤΡΑΠΕΖΑ.», είναι οι εξής: α) από τη με αριθμό ..........................σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 69.699,36 ευρώ, β) από τη με αριθμό 4085174185 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 88.025,87 ευρώ, γ) από τη με αριθμό 4133135385 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 58.083,20 ευρώ, δ) από τη με αριθμό 4176596686 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 31.487,57 ευρώ, ε) από τη με αριθμό 4219671994 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 11.447,30 ευρώ, στ) από τη με αριθμό 4160145388 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 27.225,18 ευρώ, ζ) από τη με αριθμό 4216533612 σύμβαση στεγαστικού δανείου, ποσό 30.801,47 ευρώ και η) από τη με αριθμό λογαριασμού ........................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 2.026,03 ευρώ. Οι υπό στοιχεία β), γ), δ), στ) και ζ) απαιτήσεις της ως άνω πιστώτριας από τα στεγαστικά δάνεια, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματες ασφάλειες και συγκεκριμένα με προσημειώσεις υποθήκης στην κύρια κατοικία του αιτούντα, για την οποία γίνεται αναφορά παρακάτω, (όσον αφορά την εξομοίωση ενυπόθηκου και προσημειούχου δανειστή, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ` άρθρο 1007 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., βλ. ΑΠ 31/2009 και ΕφΘεσ. 4/2010 ΤΝΠ - ΝΟΜΟΣ), ενώ η υπό στοιχείο α) απαίτηση είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και δη προσημείωση υποθήκης σε οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού ..................... στην Κερατέα Αττικής, της οποίας ιδιοκτησίας η ψιλή κυριότητα ανήκει στον αιτούντα.

Επιπλέον, για την υπό στοιχείο α) απαίτησης, έχει εγγυηθεί υπέρ του αιτούντα η σύζυγος του, ....................... Συνολικά οι απαιτήσεις της τράπεζας ανέρχονται σε 318.795,98 ευρώ, (69.699,36 + 88.025,87 + 58.083,20 + 31.487,57 + 11.447,30 + 27.225,18 + 30.801,47 + 2.026,03). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών από τον Οκτώβριο του έτους 2011 έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, η οποία οφείλεται στην μείωση των μηνιαίων εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του, (περικοπή συντάξεως του αιτούντα και μισθού της συζύγου του), σε σχέση με αυτά των προηγούμενων ετών, που ανέρχονταν στα ποσά των 2.200 ευρώ για τον αιτούντα και 1.750 ευρώ για τη σύζυγο του, (βλ. κατάθεση μάρτυρα απόδειξης), σε συνδυασμό με το ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων του, τα οποία επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια, που έχουν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό το εισόδημα του, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί αυτό για την αντιμετώπιση των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης αυτού και της οικογένειας του. Μέρος δε των παραπάνω οφειλών του, προέρχονται από συμβάσεις καταναλωτικών δανείων που συνάπτε αυτός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων των στεγαστικών δανείων. Έτσι δημιουργήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και μη, τις οποίες δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετεί. Η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, καθότι κάτι τέτοιο δεν αποδείχθηκε. Εξάλλου μέχρι το έτος 2011, οπότε μειώθηκε σημαντικά το εισόδημα του και περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, ο αιτών εξυπηρετούσε τις ληξιπρόθεσμες δόσεις των οφειλών του. Ο δε ισχυρισμός της πιστώτριας ότι ο αιτών ενήργησε καταχρηστικά, επιδιώκοντας τη διαγραφή των χρεών του, χωρίς να προκύπτει μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης και πραγματική αδυναμία πληρωμής, αποτελεί, περαιτέρω και άρνηση της προϋπόθεσης της πραγματικής αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, η οποία, (αδυναμία), αποδείχθηκε κατά τα προλεχθέντα. Ακόμη, ο επικουρικά προβαλλόμενος ισχυρισμός της πιστώτριας ότι ο αιτών περιήλθε με δική του υπαιτιότητα σε αδυναμία πληρωμής, επωμιζόμενος δανειακές υποχρεώσεις που δεν μπορούσε να αποπληρώσει, είναι, επιπλέον, απορριπτέος διότι, ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου, δεν έχει την ευχέρεια να υποχρεώσει τον πιστωτή να αποδεχθεί την πρόταση του. Ιδιαίτερα, οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δανείου, (μέσω βεβαίωσης αποδοχών), να διαπιστώσουν και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του σε άλλες τράπεζες ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του τραπεζικού συστήματος Τειρεσίας. Υπαιτιότητα του, ενδεχομένως, θα μπορούσε να υπάρξει, μόνο αν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους, (Ερ.Ν.Ιωνίας 4/2011 τ.ν.π. Νόμος), τα οποία δεν συντρέχουν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ο αιτών είναι συγκύριος, συννομέας και συγκάτοχος, κατά ποσοστό 1/2 εξ` αδιαιρέτου, ( το υπόλοιπο 1/2 εξ` αδιαιρέτου ανήκει στη σύζυγο του), μιας διώροφης οικίας με υπόγειο, συνολικού εμβαδού 165 τ.μ., με το οικόπεδο της, εμβαδού 814,05 τ.μ., που βρίσκεται εντός της Χώρας Σάμου, στη περιοχή «Πάσπαρος» και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εμπορικής αξίας κατά το χρόνο συζήτηση της αίτησης, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, 180.000,00 ευρώ, καθότι αποτελεί νέα και μεγάλη οικοδομή εντός αρκετά μεγάλου οικοπέδου, που βρίσκεται σε καλή θέση, επί την οποίας οικίας υφίστανται εμπράγματα βάρη, (5 προσημειώσεις υποθήκης), υπέρ της πιστώτριας, .................. της Ελλάδος Α.Ε., προς εξασφάλιση των ανωτέρω υπ` αρίθμ. ......................, ....................................................και .................. συμβάσεων στεγαστικών δανείων, ποσών κεφαλαίων 88.025,87 ευρώ, 58.083,20 ευρώ, 31.487,57 ευρώ, 27.225,18 ευρώ και 30.801,47 ευρώ αντίστοιχα, των οποίων δανείων ο αιτών είναι πρωτοφειλέτης, η δε οικία αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού, της οποίας ο τελευταίος, με την υπό κρίση αίτηση του, ζήτησε την εξαίρεση της από την εκποίηση. Ο αιτών είναι επίσης ψιλός κύριος μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας, εμβαδού 130 τ.μ., που βρίσκεται στο Δήμο Κερατέας Αττικής, στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο πολυκατοικίας, στην διασταύρωση των οδών .................... και ................., αριθμός ......., της οποίας την επικαρπία έχει η μητέρα του, .............................. του ................. Η εμπορική αξία της, (της ψιλής κυριότητας), ανέρχεται, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, στο ποσό των 60.000,00 ευρώ. Επί της ανωτέρω οικίας υφίσταται εμπράγματο βάρος, (προσημείωση υποθήκης), υπέρ της πιστώτριας .........................., προς εξασφάλιση της υπ` αρίθμ. 4085160184 σύμβασης στεγαστικού δανείου, ποσού κεφαλαίου 69.699,36 ευρώ του οποίου δανείου ο αιτών είναι πρωτοφειλέτης, η δε σύζυγος του εγγυήτρια. Από τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα, ρευστοποιήσιμη, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, είναι η ψιλή κυριότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό ..................... στην Κερατέα Αττικής. Ο αιτών είναι επίσης ιδιοκτήτης ενός IX αυτοκινήτου, μάρκας NISSAN τύπου GASHGAI, έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2009, αξίας, κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης, 17.000,00 ευρώ, (βλ. κατάθεση μάρτυρα απόδειξης), το οποίο δεν κρίνεται από το Δικαστήριο, ρευστοποιήσιμο, λόγω της παρακράτησης της κυριότητας του, (βλ. σχετική άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου). Η ρευστοποιήσιμη ακίνητη περιουσίας του αιτούντα, (ψιλή κυριότητα επί οριζόντιας ιδιοκτησίας στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού ....................... στην Κερατέα Αττικής), δεν είναι επαρκής για την ικανοποίηση της πιστώτριας του και το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, η κάθε μηνιαία καταβολή του, πρέπει να ορισθεί σε 400,00 ευρώ, (λαμβανομένου υπόψη και του ποσού των 400,00 ευρώ που υποχρεούται να καταβάλει, στην ίδια πιστώτρια, η σύζυγος του αιτούντα, για τις δικές της οφειλές), συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών της πιστώτριας του.

Ειδικότερα για την πρώτη οφειλή του, (στεγαστικό δάνειο ποσού 69.699,36 ευρώ), ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει 87,45 ευρώ μηνιαίως, [400,00 Χ 69.699,36 : 318.795,98], για τη δεύτερη οφειλή του, (στεγαστικό δάνειο ποσού 88.025,87 ευρώ), 110,45 ευρώ μηνιαίως, [400,00 Χ 88.025,87 : 318.795,98], για την τρίτη οφειλή του, (στεγαστικό δάνειο ποσού 58.083,20 ευρώ), 72,88 ευρώ μηνιαίως, [400,00 Χ 58.083,20 : 318.795,98], για την τέταρτη οφειλή του, (στεγαστικό δάνειο ποσού 31.487,57 ευρώ), 39,51 ευρώ μηνιαίως, [400,00Χ 31.487,57 : 318.795,98], για την πέμπτη οφειλή του, (καταναλωτικό δάνειο ποσού 11.447,30 ευρώ), 14,36 ευρώ μηνιαίως, [400,00Χ 11.447,30 : 318.795,98], για την έκτη οφειλή του, (στεγαστικό δάνειο ποσού 27.225,18 ευρώ), 34,16 ευρώ μηνιαίως, [400,00 Χ 27.225,18 : 318.795,98], για την έβδομη οφειλή του, (στεγαστικό δάνειο ποσού 30.801,47 ευρώ), 38,65 ευρώ μηνιαίως, [400,00 Χ 30.801,47 : 318.795,98] και για την όγδοη οφειλή του, (καταναλωτικό δάνειο ποσού 2.026,03 ευρώ), 2,54 ευρώ μηνιαίως, [400,00 Χ 2.026,03 : 318.795,98] . Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας ο αιτών θα έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των 19.200,00 (400,00 Χ 48 μήνες) ευρώ. Για την ικανοποίηση δε του υπόλοιπου των οφειλών του, όπως προαναφέρθηκε, κρίνεται απαραίτητη η εκποίηση του δεύτερου περιουσιακού στοιχείου του αιτούντα, ήτοι της ψιλής κυριότητας του στην οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού ............... στην Κερατέα Αττικής, εμβαδού 130 τ.μ. Για το σκοπό αυτό πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, τον προβλεπόμενο στο άρθρο 371 Κ.Πολ.Δ., κατά το διατακτικό, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του, (άρθρο 9 παρ. 1 εδάφ. 3 Ν. 3869/2010), στην εκποίηση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου υπό τις παρακάτω διατυπώσεις. Η ψιλή κυριότητα της οριζόντιας ιδιοκτησίας θα εκποιηθεί δια δημοσίου πλειστηριασμού ενώπιον συμβολαιογράφου με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική της αξία. Ο πλειστηριασμός της θα διεξαχθεί εντός έξι (6) μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή και μετά από πρόσκληση κάθε ενδιαφερόμενου, που θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του τόπου τοποθεσίας του ακινήτου και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, 10-20 ημέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Η δημοσίευση θα περιέχει την αιτία της εκποίησης, σύννομη περιγραφή του εκπλειστηριαζόμενου, την τιμή πρώτης προσφοράς και το χρόνο και τόπο κατά τον οποίο θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός. Το ποσό που θα επιτευχθεί από την εκποίηση, θα διανεμηθεί στην δανείστρια του αιτούντα βάσει πίνακα διανομής που θα συντάξει ο εκκαθαριστής, λαμβάνοντας υπόψη τα προνόμια των απαιτήσεων της κατά τους ορισμούς του άρθρου 9 Ν. 3869/2010. Περαιτέρω η διώροφη οικία με υπόγειο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντα, συνολικού εμβαδού 165 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 814,05 τ.μ., ευρισκόμενη στην περιοχή «Πάσπαρος», στη Χώρα του Δήμου Σάμου, εμπορικής αξίας κατά το χρόνο συζήτηση της αίτησης, 180.000 ευρώ, της οποίας ο αιτών είναι συγκύριος σε ποσοστό 50%, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, (250.000,00 ευρώ + 50% με περαιτέρω προσαύξηση κατά 25.000,00 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 30.000,00 ευρώ για το τρίτο τέκνο), το ποσοστό δε συγκυριότητας του αιτούντα επ` αυτής, πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής πρόταση του τελευταίου. Το συγκεκριμένο ακίνητο αποκτήθηκε από τον αιτούντα, σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, με στεγαστικά δάνεια που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη, υφίστανται δε, επί του ακινήτου πέντε προσημειώσεις υποθήκης υπέρ της πιστώτριας τράπεζας, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Από τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντα για μία τετραετία που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί, όπως προειπώθηκε, μόνο μέρος των απαιτήσεων της καθής και ειδικότερα ποσό 19.200,00 ευρώ επί συνόλου οφειλών 318.795,98 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 299.595,98 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων της πιστώτριας του, πλην της εκποίησης του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντα, θα πραγματοποιηθεί και με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση του ποσοστού του αιτούντα επί της κύριας κατοικίας του, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ποσοστού συνιδιοκτησίας του, δηλαδή μέχρι 76.500,00 ευρώ, (180.000,00 ευρώ η εμπορική αξία του ακινήτου κατά τη συζήτηση της αίτησης Χ 85% αυτής = 153.000,00 ευρώ Χ 50% το ποσοστό συνιδιοκτησίας του αιτούντα = 76.500,00 ευρώ), πρέπει να ανέλθει σε 76.400,00 ευρώ και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να οριστεί σε 15 έτη και 11 μήνες. Το ποσό που θα καταβάλει ο αιτών, στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 400,00 ευρώ μηνιαίως (15 έτη Χ 12 μήνες =180 μήνες + 11 μήνες =191 μήνες Χ 400,00 ευρώ = 76.400,00 ευρώ), οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος διαρκείας 4 ετών. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτόν τον τρόπο λογίζονται, σύμφωνα με το νόμο έντοκες, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, με επιμέλεια δε του εκκαθαριστή οι συγκεκριμένες καταβολές, σύμμετρα κατανεμημένες, θα χρησιμοποιηθούν για την προνομιακή ικανοποίηση των στεγαστικών δανειακών συμβάσεων της πιστώτριας καθής τράπεζας, που έχει, όπως προαναφέρθηκε, εμπράγματες ασφάλειες επί του ακινήτου της πρώτης κατοικίας του αιτούντα, ήτοι ποσό 91,31 ευρώ το μήνα για την απαίτηση που πηγάζει από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 69.699,36 ευρώ, (400,00 Χ 69.699,36 : 305.322,65), ποσό 115,32 ευρώ το μήνα για τη απαίτηση από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 88.025,87 ευρώ, (400,00 Χ 88.025,87 : 305.322,65), ποσό 76,10 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 58.083,20 ευρώ, (400,00 Χ 58.083,20 : 305.322,65), ποσό 41,25 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 31.487,57 ευρώ, (400,00 Χ 31.487,57 : 305.322,65), ποσό 35,67 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 27.225,18 ευρώ, (400,00 Χ 27.225,18 : 305.322,65), ποσό 40,35 ευρώ το μήνα για την απαίτηση από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 30.801,47 ευρώ, (400,00 Χ 30.801,47 : 305.322,65) και στη συνέχεια, εάν οι απαιτήσεις αυτής με τους υπολογιζόμενους κατά τα προεκτιθέμενα τόκους καλυφθούν, θα χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση των υπολοίπων οφειλών, εφαρμοζομένου του άρθρου 9 παρ.3 ν. 3869/2010. Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει μερικά δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν (εφόσον δεν γίνεται πλήρως δεκτό το σχέδιο που πρότεινε ο αιτών), ως προς την πιστώτρια και να ρυθμισθούν οι οφειλές του αιτούντα κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των ως άνω δανειστριών, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, οι οποίες προβλέπονται από την ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία, με τη επιφύλαξη όμως της εκποίησης του παραπάνω περιουσιακού του στοιχείου και της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας του καταβολών, καθώς και με την επιφύλαξη της μεταβολής των οικογενειακών εισοδημάτων του αιτούντα και της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ` άρθρο 8 παρ. 6 του νόμου 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντα προς την πιστώτρια του σε τετρακόσια (400,00) ευρώ συνολικά, διανεμόμενες μεταξύ των οφειλών του όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. ΟΡΙΖΕΙ ως εκκαθαριστή της περιουσίας του αιτούντα τη δικηγόρο Σάμου Αικατερίνη Κάππου, κάτοικο Σάμου, το ειδικότερο έργο της οποίας προσδιορίζεται στο σκεπτικό. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη, δια δημοσίου ενώπιον συμβολαιογράφου πλειστηριασμού και υπό τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό, εκποίηση της ψιλής κυριότητας της οριζόντιας ιδιοκτησίας εμβαδού 130 τ.μ. που βρίσκεται στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο της πολυκατοικίας στην οδό .................... αριθμός ......... στην Κερατέα Αττικής, με τιμή πρώτης προσφοράς ανερχόμενη στην αντικειμενική αξία της. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ποσοστό 50% της συνιδιοκτησίας του αιτούντα επί της διώροφη οικία με υπόγειο, στην περιοχή «Πάσπαρος» στη Χώρα του Δήμου Σάμου, συνολικού εμβαδού 165 τ.μ., επί οικοπέδου εμβαδού 814,05 τ.μ., που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντα. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από τον αιτούντα για την αμέσως παραπάνω αιτία συνολικό ποσό σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια (76.400,00) ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους τετρακοσίων (400,00) ευρώ, διανεμόμενες όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα αρχίσουν από την 1.11.2016, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί 15 έτη και 11 μήνες.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.