Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Προσωρινή Διαταγή. Περιορισμός παρακράτησης ποσού από το μισθό υπερχρεωμένου δανειολήπτη (Ειρηνοδικείο Δυμης, αριθμός 90/2012).

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προσωρινή Διαταγή. Περιορισμός παρακράτησης ποσού από το μισθό υπερχρεωμένου δανειολήπτη.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών Ν.3869/2010 - Συζήτηση της σωρευμένης Προσωρινής Διαταγής.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Η Συνεδρίαση έγινε δημόσια και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Δύμης, σήμερα την 17-12- 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ, κατά την οποία αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση και τα ονόματα των διαδίκων, παραστάθηκαν αυτοί στο Δικαστήριο όπως παραπάνω σημειώνεται. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος αφού ανέπτυξε και προφορικά το περιεχόμενο της σωρευμένη στην αίτηση Προσωρινής Διαταγής, ζήτησε να γίνει δεκτή, επειδή είναι βάσιμη και κατά το νόμο και κατά την ουσία της. Ο αιτών είναι κάτοικος Πατρών και τώρα, λόγω της οικονομικής κατάστασης μένει, με την οικογένειά του, στο σπίτι της μητέρας του στην Κάτω Αχαϊα. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της α` καθ` ής αρνήθηκε το αίτημα της Προσωρινής Διαταγής και ζήτησε την απόρριψή του ως μη νόμιμο και ουσία αβάσιμο, προβάλλοντας τους εξής ισχυρισμούς: Tα δάνεια που έχει λάβει ο αιτών είναι δύο (2). Ένα δώδεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (12.000,006) και ένα δέκα χιλιάδες ΕΥΡΩ (10.000,006), τα οποία είχε πάρει με ευνοϊκότερο επιτόκιο, λόγω του ότι είναι Δημόσιος Υπάλληλος. Όλως επικουρικώς, αν γίνει δεκτό το αίτημα της Προσωρινής Διαταγής, να παρακρατείται το μισό ποσό απ` αυτό που παρακρατείται σήμερα. Η πληρεξούσια δικηγόρος του γ` καθ` ου, αρνήθηκε το αίτημα της Προσωρινής Διαταγής, και ζήτησε την απόρριψη του ως μη νόμιμο και ουσία αβάσιμο, προβάλλοντας τους εξής ισχυρισμούς και ενστάσεις: 1) Ένσταση αοριστίας, διότι στο δικόγραφο δεν αναφέρονται: α) τα συνολικά εισοδήματα του αιτούντος και β) η περουσιακή κατάσταση της συζύγου του. 2) Ένσταση καταχρηστικότητας, διότι ο αιτών δεν έχει κάνει χρήση των ρυθμίσεων, εξυπηρέτησης δανειοληπτών, τις οποίες έχει θεσπίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 3) Ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας, διότι ο αιτών είναι κάτοικος Πατρών. Αίτημα απόρριψης της Προσωρινής Διαταγής, άλλως και όλως επικουρικώς, μείωση του εκχωρουμένου ποσού στα 3/10 των ακαθαρίστων αποδοχών του αιτούντος. Σήμερα το εκχωρούμενο πυσό είναι στα 6/10 των ακαθαρίστων αποδοχών του. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και τις ενστάσεις και ζήτησε την απόρριψη τους. Με ρητή διάταξη αναφέρεται ότι ο αιτών μπορεί να αναζητηθεί είτε στη μόνιμη κατοικία του, είτε στη συνήθη διαμονή του ως κατοικία. Ο αιτών δεν έχει δικό του ακίνητο, το οποίο να μπορεί να εκποιηθεί. Η σύζυγος του είναι προσημειούχος οφειλέτης.

Στο σημείο αυτό η κ. Ειρηνοδίκης κάλεσε για εξέταση την μάρτυρα του αιτούντος, η οποία αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητα της είπε ότι ονομάζεται ......................του................, γεννήθηκε το 1979 στην Πάτρα και κατοικεί στα Στεναΐτικα Αχαΐας, άνεργη, Ελληνίδα και χριστιανή ορθόδοξη, τους διαδίκους γνωρίζει και είναι σύζυγος του αιτούντος. Ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο κατ` άρθρο 408 Κ.Πολ.Δ. κι εξεταζόμενη κατέθεσε τα εξής: Μέναμε στην Πάτρα, αλλά λόγω της οικονομικής κατάστασης, έχουμε φύγει και μένουμε στα Στεναΐτικα. Ο σύζυγος μου εργάζεται στο Τμήμα Μεταγωγών στην Πάτρα και τώρα παίρνει 360,00 Ευρώ καθαρά στο χέρι. Εδώ και 2 χρόνια είμαι άνεργη. Πρώτα δούλευα. Έχουμε ένα μικρό παιδί και τα χρήματα που παίρνει ο σύζυγος μου δεν μας φτάνουν να ζήσουμε. Με το δάνειο φτιάξαμε 120 τ.μ. σπίτι στην Πάτρα. Νομίζω ότι δεν έχει κάνει αίτηση για ρύθμιση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο σύζυγος μου. Στο σημείο αυτό η κ. Ειρηνοδίκης κήρυξε το τέλος της προκειμένης υπόθεσης και επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφαση της επί της Προσωρινής Διαταγής. Γι` αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται.

Μετά απ` αυτά αφού έλαβε υπ` όψη της τα παραπάνω, εξέδωσε την εξής απόφαση επί της Προσωρινής Διαταγής: Ο αιτών σωρεύει στην με αριθμό 90/2012 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του, επί της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η 20.1.2014, αίτηση εκδόσεως προσωρινής διαταγής, με την οποία ζητεί να παύσει προσωρινώς η παρακράτηση από το μισθό του οποιουδήποτε ποσού από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, άλλως να παρακρατείται μόνο ποσόν 100 ΕΥΡΩ από τo Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρις συζητήσεως της ανωτέρω αιτήσεως του. Με το περιεχόμενο και το αίτημα αυτό η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.3 εδάφιο τελευταίο του ν.3869/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 85 του ν.3996/2011 και 781 Κ.Πολ.Δ. η δε ένσταση περί τοπικής αναρμοδιότητας του Δικαστηρίου είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, αφού σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3869/2010 αρμόδιο κατά τόπον είναι το δικαστήριο της κατοικίας τοϋ οφειλέτη, άλλως της συνήθους διαμονής του, στην προκειμένη δε περίπτωση πιθανολογήθηκε από την κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης ότι η συνήθης διαμονή του αιτούντος (είναι τα .................... Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του ν.3869/2010, εφ` όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα δε αναφερόμενα στην αίτηση χρέη του δεν περΛαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του ν.3869/2010. Περαιτέρω, με τη ρυθμιστική παρέμβαση του Δικαστηρίου και τη ρύθμιση των χρεών του αιτούντος προς τους μετέχοντες πιστωτές, οι αρχικές αξιώσεις τους θα μετατραπούν oι αξιώσεις για τμηματικές καταβολές του ποσού που θα ορίσει το Δικαστήριο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος οφειλέτη. Ενόψει των συνεπειών αυτών, εφ` όσον συνεχιστεί η παρακράτηση από το μισθό του αιτούντος για την εξόφληση των οφειλών του προς το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα νομικά αυτά πρόσωπα θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση έναντι των λοιπών πιστωτών, αφού θα έχουν εισπράξει σημαντικά ποσά, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων του ν.3869/2010. Επομένως, λαμβανομένων υπ` όψιν των οικονομικών και οικογενειακών δεδομένων του αιτούντος, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, πρέπει vα γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο. Περιορίζει την γενόμενη παρακράτηση από το μισθό του αιτούντος από μεν την HELLENIC POSTBANK - Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε εκατό (100) ΕΥΡΩ μηνιαίως, από δε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε τριακόσια (300) ΕΥΡΩ μηνιαίως, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αυτής.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.