Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Αίτηση του οφειλέτη για εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 399/2012).

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Καθεστώς του ν. 3869/2010. Αίτηση του οφειλέτη για εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας του. Προσδιορισμός από το δικαστήριο μηνιαίων καταβολών σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 χωρίς προηγούμενη εφαρμογή του αρ. 8 παρ. 2 του ως άνω νόμου για μηνιαίες καταβολές για μία τετραετία.

[...] Ο αιτών Γ.Κ. του Κ., 44ετών, άγαμος [...], έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του από το έτος 2009 λόγω υπερχρέωσης. Ειδικότερα ο αιτών από το έτος 2006 είχε περιέλθει σε κατάσταση ανεργίας, διότι, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά και κυρίως από τις με αριθμούς 42/2006, 34405/2007, 611/2008 και 44/2010 γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και η πάθηση του έχει κριθεί χρόνια, λάμβανε δε λόγω της καταστάσεως του αυτή επίδομα πρόνοιας από τη Νομαρχία Αθηνών, ύψους 290 ευρώ μηνιαίως. Οπως ο ίδιος κατέθεσε κατά το χρονικό διάστημα, που ήταν άνεργος και μέχρι το έτος 2009 εξυπηρετούσε τις οφειλές του προς την καθής, η οποία είναι η μοναδική του πιστώτρια με ανακυκλούμενη πίστωση. Πιστώτρια του αιτούντος είναι η καθής, προς την οποία αυτός έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την επίδοση της υπό κρίση αιτήσεως: 1. από τη με αριθμό ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου συνολική οφειλή το ποσό των 24.062,67 ευρώ. Η απαίτηση αυτή είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης επί του με στοιχεία Γ-1 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της επί της οδού ............... αριθμός .... στο Παλαιό Φάληρο πολυκατοικίας, επιφάνειας 64,34 τ.μ., με τη με αριθμό 5846/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, [πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών με αριθμό 1274/2011] και συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής- 2. από τη με αριθμό ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου συνολική οφειλή 1.483,65 ευρώ· 3. από τη με αριθμό ... σύμβαση καταναλωτικού δανείου συνολική οφειλή 2.459,03 ευρώ- 4. από τη με αριθμό ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας συνολική οφειλή 11.466,53 ευρώ· 5. από τη με αριθμό ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας συνολική οφειλή 19.392,07 ευρώ- 6. από τη με αριθμό ... σύμβαση πιστωτικής κάρτας συνολική οφειλή 14.004,86 ευρώ και συνολικά 72.868,81 ευρώ από τα οποία απαίτηση ύψους 24.062,67 είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη και οι υπόλοιπες απαιτήσεις ύψους 48.806,14 είναι ανέγγυες. Οι οφειλές αυτές δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως και οι ανέγγυες απαιτήσεις έχουν σταματήσει να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους από την κοινοποίηση της παρούσας αιτήσεως. Περαιτέρω ο αιτών με τη με αριθμό 112087/Γ6/10-9-2010 Υπουργική απόφαση προσλήφθηκε ως προσωρινός αναπληρωτής Νηπιαγωγός ειδικής αγωγής για το χρονικό διάστημα από 13-9-2010 μέχρι και 21-6-2011, οπότε και απολύθηκε αυτοδικαίως, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2638/2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. Κατά το χρονικό διάστημα της συμβάσεως εργασίας του οι καθαρές αποδοχές του ανέρχονταν στο ποσό των 943,15 ευρώ μηνιαίως, ενώ μετά την απόλυση του θα λαμβάνει για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών επίδομα ανεργίας ύψους 450 ευρώ μηνιαίως. Εκτός από το παραπάνω ποσό ο αιτών λαμβάνει ως μίσθωμα από την οικεία του, που εκμισθώνει το ποσό των 450 ευρώ, ενώ ο ίδιος πληρώνει ως μίσθωμα το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως, [προσκομίζονται τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια]. Οι βιοτικές δαπάνες του αιτούντος περιλαμβάνουν τις δαπάνες διαβίωσης του ίδιου. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών είχε δηλώσει ως ετήσιο εισόδημα το έτος 2007 το ποσό των 5.946,53 ευρώ [από ακίνητα], το έτος 2008 το ποσό των 5.500 ευρώ [από ακίνητα], το έτος 2009 το ποσό των 4.275 ευρώ [από ακίνητα] και το έτος 2010 ποσό 10.807,20 ευρώ από μισθούς και ποσό 5.700 από ακίνητα. Η εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος δεν αναμένεται να βελτιωθεί, λόγω της καταστάσεως της υγείας του και της γενικής οικονομικής κατάστασης. Περαιτέρω ο αιτών είναι κύριος ενός αυτοκινήτου, μάρκας Πεζώ, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2005 [προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας ]. Του αυτοκινήτου αυτού δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση, διότι λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, το δε προσδοκώμενο τίμημα θα είναι ελάχιστο σε σχέση με τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκποίηση. Οπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα Ε9 και το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτου ο αιτών είναι κύριος ενός διαμερίσματος, που βρίσκεται στον τρίτο όροφο της επί της οδού ... αριθμός ... στο Παλαιό Φάληρο, πολυκατοικίας, επιφάνειας 64,34 τ.μ., το οποίο απέκτησε με το με αριθμό ... συμβόλαιο αγοράς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε. Λ. Β. Του ακινήτου αυτού η εμπορική αξία, λαμβανομένων υπόψη της αντικειμενικής του αξίας [82.805 ευρώ], της θέσης του, της παλαιότητας του [έτος κατασκευής το 1969] και της αξίας άλλων ακινήτων στην περιοχή ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ. Αλλο περιουσιακό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι έχει ο αιτών και η καθής δεν αρνήθηκε την εισοδηματική και την περιουσιακή κατάσταση του. Η ένσταση της καθής ότι ο αιτών καταχρηστικά άσκησε το δικαίωμα του για την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως, διότι δεν τήρησε τη νόμιμη προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, έτσι ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να λύσει εξωδικαστικά τη υπό κρίση διαφορά, δεν είναι βάσιμος, διότι, όπως προαναφέρθηκε, προσκομίστηκε νόμιμα από τον αιτούντα η βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, το περιεχόμενο της οποίας δεν αντέκρουσε π καθής. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10. Εφόσον η αξία του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος, δηλαδή της οικίας, που αποτελεί την κύρια κατοικία του, για την οποία αυτός έχει υποβάλει αίτηση εξαίρεσης από την εκποίηση, είναι επαρκής για την ικανοποίηση των πιστωτών του, το δικαστήριο δεν πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του, αλλά θα ορίσει τη ρύθμιση, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869, για την προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος.

Ειδικότερα η οριζόντια ιδιοκτησία, που χρησιμεύει για κύρια κατοικία του αιτούντος, η οποία, όπως προαναφέρθηκε έχει εμπορική αξία 85.000 ευρώ, που δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας [200.000 ευρώ] προσαυξημένο κατά 50%, πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως του αιτούντος. Το σύνολο των οφειλών του αιτούντος, όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται στο ποσό των 72.868,81 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει το 85% της αξίας της πρώτης κατοικίας του αιτούντος, που είναι 72.250 ευρώ [85.000 ευρώ Χ 85% = 72.250 ευρώ], μέχρι το οποίο μπορούν σύμφωνα με το νόμο να ρυθμιστούν απαιτήσεις των πιστωτών, συνεπώς η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών με καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος πρέπει να οριστεί στο ποσό των 72.250 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος. Από τη ρύθμιση αυτή θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της καθής, η οποία είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη. Η απαίτηση αυτή που ανέρχεται στο ποσό των 24.062,67 ευρώ θα ικανοποιηθεί προνομιακά με 80 μηνιαίες καταβολές των 300,78 ευρώ. Μετά την προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαίτησης της καθής θα ακολουθήσει η ικανοποίηση των ανέγγυων αξιώσεων αυτής, μέχρι το ποσό των 48.187,33 ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί με 160 μηνιαίες καταβολές των 301,17 ευρώ. Κατά ακολουθία των παραπάνω πρέπει η αίτηση, που κρίνεται, να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο [άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010] μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή [...]

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.