Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Τροχαίο ατύχημα (αυτοκινητικό ατύχημα) - Σύγκρουση σε διασταύρωση επαρχιακών οδών (Εφετείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 154/2013).

Περίληψη: Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση σε διασταύρωση επαρχιακών οδών. Υπαιτιότητα (με μειοψ.).

[...] Οι από 25-6-2010 και 14-7-2010 εφέσεις κατά της 292/2010 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται τέτοια επίδοση, αρμοδίως δε φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (άρθρα 495, 518, 520 παρ. 1, 591 παρ. 1, 681 Α Κ.Πολ.Δ.) . Πρέπει, επομένως, αφού συνεκδικασθούν, λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας, να γίνουν τυπικά δεκτές (άρθρο 532 Κ.Πολ.Δ.) και να ερευνηθούν περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων τους (άρθρο 533 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) κατά την ίδια διαδικασία. Με την από 11-9-2008 αγωγή τους οι ενάγοντες .............. και λοιποί ισχυρίστηκαν ότι στις 23-6- 2008, το υπ` αριθμ. .............. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του πρώτου από αυτούς, που οδηγούσε ο ίδιος και στο οποίο επέβαιναν οι λοιπές ενάγουσες, συγκρούστηκε με το υπ` αριθμ. .............. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος .............. και ήταν ασφαλισμένο για ζημίες προς τρίτους στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία. Οτι από τη σύγκρουση αυτή, που έγινε κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή και οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, τραυματίστηκαν οι ενάγοντες και καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του πρώτου ενάγοντος. Για τους λόγους αυτούς ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 31.741,78 ευρώ, στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 4.000 ευρώ και στην τρίτη ενάγουσα το ποσό των 10.000 ευρώ, ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, όπως αναλυτικά το κάθε μερικότερο κονδύλιο αναφέρεται στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, έως την εξόφληση. Περαιτέρω, με την από 6-3-2009 αγωγή τους οι ενάγοντες .............. και .............. σύζυγος .............. ισχυρίστηκαν ότι από το παραπάνω τροχαίο ατύχημα, που έγινε κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή και οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, .............., οδηγού του υπ` αριθμ. .............. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου το οποίο ήταν ασφαλισμένο για ζημίες προς τρίτους στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, της οποίας ήδη ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας και στη θέση της υπεισήλθε το .............., προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητο του πρώτου ενάγοντος, και τραυματίστηκε η συν επ ιβαίνούσα σ` αυτό δεύτερη ενάγουσα. Για τους λόγους αυτούς ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 12.500 ευρώ και στη δεύτερη ενάγουσα το ποσό των 1.550 ευρώ, ως αποζημίωση και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, όπως αναλυτικά το κάθε μερικότερο κονδύλιο αναφέρεται στην αγωγή, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση. Ακόμη, με την από 27-1-2009 παρεμπίπτουσα αγωγή της η δεύτερη εναγομένη της πρώτης ως άνω αγωγής Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «..............» ισχυρίστηκε ότι ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος ασφαλισμένος της .............. κατά το χρόνο του ένδικου ατυχήματος στερούνταν της απαιτούμενης άδειας ικανότητας οδήγησης, αποκλειόμενης έτσι της ασφάλισης των ζημιών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 489/1976 και το άρθρο 8 παρ. 1β του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Ζητεί δε, σε περίπτωση ήττας της, να αναγνωρισθεί ότι ο παρεμπιπτόντως εναγόμενος υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί να καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες, με το νόμιμο τόκο από την εκ μέρους της καταβολή έως την εξόφληση. Επί των αγωγών αυτών, που συνεκδικάσθηκαν, λόγω της πρόδηλης συνάφειας που υπήρχε μεταξύ τους, εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση η οποία απέρριψε την από 11-9-2008 αγωγή και την από 27-1-2009 παρεμπίπτουσα αγωγή, έκανε κατά ένα μέρος δεκτή την από 6-3-2009 αγωγή και υποχρέωσε τους εναγόμενους να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 10.500 ευρώ στον πρώτο ενάγοντα και το ποσό των 1.550 ευρώ στη δεύτερη ενάγουσα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται τώρα α) οι ενάγοντες της από 11-9-2008 αγωγής και ο πρώτος εναγόμενος της από 6-3-2009 αγωγής με την από 25-6-2010 κρινόμενη έφεση τους, για κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν την εξαφάνιση της ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή τους και να απορριφθεί στο σύνολο της η αγωγή του αντιδίκου τους και β) το δεύτερο εναγόμενο της από 6-3-2009 αγωγής με την από 14-7-2010 κρινόμενη έφεση του, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση της, ώστε να απορριφθεί στο σύνολο της η αγωγή των αντιδίκων του. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και την ανομωτί κατάθεση της διαδίκου ................. που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, την από 2-9-2010, ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη των ................. και ................. και από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, που λαμβάνονται υπόψη είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, αποδείχθηκαν κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη τα ακόλουθα: Στις 23-6-2008 και περί ώρα 07.20` ο ................., οδηγώντας το υπ` αριθμ. ................. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, στο οποίο επέβαινε η σύζυγος του ................., εκινείτο στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Γιαννιτσών με κατεύθυνση από τη Βέροια προς τη διασταύρωση της ανωτέρω οδού με την επαρχιακή οδό Γιαννιτσών - Αλεξάνδρειας και με πρόθεση να περάσει τη διασταύρωση αυτή και να κατευθυνθεί προς Γιαννιτσά. Στη συμβολή των ανωτέρω οδών υπάρχει ρυθμιστική πινακίδα (Ρ2) STOP για τους οδηγούς που κινούνται στην οδό Βέροιας - Γιαννιτσών, ενώ στη γέφυρα που βρίσκεται στην οδό Γιαννιτσών - Αλεξάνδρειας, σε απόσταση 42 μέτρων από τη διασταύρωση προς Γιαννιτσά, σημειώνεται κυρτή αλλαγή στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τα οχήματα που κινούνται επί της επαρχιακής οδού με κατεύθυνση προς την Αλεξάνδρεια να έχουν ορατότητα για το υπόλοιπο της οδού, αφού εισέλθουν στο τμήμα της γέφυρας, ενώ τα οχήματα που κινούνται επί της επαρχιακής οδού Βέροιας - Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς τα Γιαννιτσά, να έχουν ορατότητα μέχρι το ύψος της γέφυρας (βλ. την από 23- 6-2008 έκθεση αυτοψίας τροχαίου ατυχήματος του Τ.Τ. Γιαννιτσών) . Ο ως άνω οδηγός ................. όταν έφθασε στη συμβολή των παραπάνω οδών, διέκοψε την πορεία του προ της πινακίδας STOP, προκειμένου να ελέγξει την πορεία των οχημάτων που εκινούντο στην επαρχιακή οδό Γιαννιτσών- Αλεξάνδρειας και στη συνέχεια να στρίψει αριστερά προς Γιαννιτσά. Μόλις βεβαιώθηκε ότι η άνω οδός ήταν ελεύθερη και από τις δύο κατευθύνσεις της, εισήλθε σ` αυτήν και ευθυγράμμισε το όχημα του στο ρεύμα πορείας προς Γιαννιτσά. Την ίδια ώρα, στην επαρχιακή οδό Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας εκινείτο ο ................., οδηγώντας το υπ` αριθμ. ................. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για ζημίες προς τρίτους στην ασφαλιστική εταιρία ................., η άδεια της οποίας ανακλήθηκε και στη θέση της υπεισήλθε εκ του νόμου το Ν.Π.Ι.Δ. «.................», με συνεπιβαίνουσες τη ................. και τη .................. Ο ως άνω οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα άνω των 100 χ/ω, αντί της επιτρεπομένης των 50 χ/ω που οριζόταν από την πινακίδα Ρ-32 που βρισκόταν στην πορεία του και έτσι όταν αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο του ................. από το ύψος της γέφυρας, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα πορείας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο του ................., το οποίο ήδη είχε ευθυγραμμιστεί. Σύμφωνα με τα παραπάνω, αποκλειστικά υπαίτιος του ένδικου ατυχήματος είναι ο ................., καθόσον δεν επέδειξε την επιμέλεια και προσοχή που όφειλε να επιδείξει σαν μέσος συνετός οδηγός και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα σε σημείο μάλιστα που απαιτείται μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης για τους οδηγούς λόγω της κακής ορατότητας και γι ` αυτό άλλωστε η ταχύτητα περιορίζεται με ανάλογη πινακίδα στο όριο των 50 χ/ω. Η ως άνω ταχύτητα και η είσοδος του ................. στο αντίθετο ρεύμα πορείας δεν άφησαν οποιοδήποτε περιθώριο αντίδρασης στον ................., ο οποίος με κάθε δυνατή επιμέλεια είχε περάσει ήδη τη διασταύρωση και είχε εισέλθει στο ρεύμα πορείας προς Γιαννιτσά, όπως σαφώς προκύπτει από το σημείο σύγκρουσης των αυτοκινήτων που απέχει 2,50 μέτρα από τη διπλή γραμμή και σε συνάρτηση με το γεγονός της μετωπικής σύγκρουσης και το πλάτος του οχήματος φανερώνει ότι κινήθηκε στο άκρο δεξιό της οδού και έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγει τη σύγκρουση. Επομένως, η ένσταση των εναγομένων περί συνυπαιτιότητας του ................. στην πρόσκληση του ατυχήματος είναι αβάσιμη. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι από την ένδικη σύγκρουση το υπ` αριθμ. ................. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του πρώτου ενάγοντος ................. καταστράφηκε ολοσχερώς (βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες).

Ειδικότερα καταστράφηκαν ο προφυλακτήρας, η τραβέρσα, η τραβέρσα προφυλακτήρα, η γρύλλια, ο λοχίας, η μάσκα, τα διακοσμητικά του προφυλακτήρα, τα εμπρόσθια φτερά , οι ποδιές ράμφους, ο θόλος, ο αριστερός θόλος, το μοτέρ του βεντιλατέρ, το καπώ, το δεξί ράμφος, το αριστερό εμπρός, οι ποδιές του ράμφους, ο φανοστάτης, το ψυγείο, το ψυγείο A/C, το ταμπλώ, οι αερόσακοι, ο εγκέφαλος αερόσακου, οι προεντατήρες, το δεξί μπράτσο, η αριστερή γέφυρα τραβέρσας, το παμπρίζ, η εμπρόσθια γέφυρα, ο διακόπτης, η ζάντα, το τάσι, η μονάδα ABS. Για να αποκατασταθούν οι ζημίες αυτές, ο πρώτος ενάγων θα έπρεπε να δαπανήσει το ποσό των 12.788,77 ευρώ για αγορά ανταλλακτικών και επισκευή των μερών που υπέστησαν βλάβη (βλ. το από 18-2-2009 προτιμολόγιο του.................). Κατόπιν τούτου, είναι ασύμφορη η επισκευή του αυτοκινήτου, αφού με βάση την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το αυτοκίνητο προ του ατυχήματος (βλ. ΑΠ. 68/2005 Δνη 2005. 1396), η εμπορική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 10.500 ευρώ, λαμβανομένου υπόψη του τύπου του (CITROEN C4, 1360 cc), του έτους κυκλοφορίας του (2006) και της κατάστασης του. Επομένως, με δεδομένη την οικονομικά ασύμφορη επισκευή του, πρέπει να θεωρηθεί ότι το αυτοκίνητο αυτό καταστράφηκε ολοσχερώς και ότι ο ενάγων ζημιώθηκε το ποσό των 10.500 ευρώ, από το οποίο όμως πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 1.000 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται η αξία των διασωθέντων μερών του αυτοκινήτου. Ακόμη, ο πρώτος ενάγων δικαιούται χρηματική ικανοποίηση ύψους 1.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη, ενόψει των συνθηκών του ατυχήματος, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του εναγομένου οδηγού, της ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου του και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών. Επί πλέον, εξαιτίας του ατυχήματος η δεύτερη ενάγουσα ................. υπέστη κάκωση θώρακος και παρέμεινε κλινήρης στο Γ.Ν.Γ. από την 23-6-2008 έως την 25-6-2008, ενώ της συστήθηκε δεκαήμερη αποχή από την εργασία της. Για το χρονικό αυτό διάστημα (23-6-2008 έως 5-7-2008) χρειάστηκε τις φροντίδες και τις περιποιήσεις του συζύγου της ................., οι οποίες αποτιμώνται στο ποσό των 40 ευρώ ημερησίως και συνολικά στο ποσό των 400 ευρώ (40X10). Ακόμη, για τις μετακινήσεις της από την κατοικία της στην Κρύα Βρύση προς το Γ.Ν.Γ., χρησιμοποίησε ταξί, καταβάλλοντας το ποσό των 150 ευρώ στον οδηγό ................. (βλ. τις 25-6-2008, 28-6-2008 και 2-7-2008 αποδείξεις του ως άνω οδηγού). Επίσης, ενόψει των συνθηκών της σύγκρουσης, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του εναγόμενου οδηγού, της βαρύτητας του τραυματισμού της δεύτερης ενάγουσας και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, η δεύτερη ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη και πρέπει να επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 1.000 ευρώ. Επομένως, πρέπει να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή η από 6-3-2009 αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, το ποσό των 10.500 ευρώ στον πρώτο ενάγοντα και το ποσό των 1.550 ευρώ τη δεύτερη ενάγουσα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση των ποσών. Κατ` ακολουθίαν, αφού το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλούμενη απόφαση του δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε την από 11-9-2008 αγωγή, ενώ έκανε κατά ένα μέρος δεκτή, την από 6-3-2009 αγωγή και υποχρέωσε τους εναγόμενους να καταβάλουν ο καθένας, τα παραπάνω ποσά στους ενάγοντες δεν έσφαλε και ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις. Γι` αυτό και πρέπει να απορριφθούν οι σχετικοί λόγοι των εφέσεων ως αβάσιμοι κατ` ουσίαν, όπως και οι εφέσεις στο σύνολο τους. Τέλος, οι εκκαλούντες που ηττήθηκαν πρέπει να καταδικαστούν στα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Κατά τη μειοψηφίσασα γνώμη του Προέδρου του Δικαστηρίου η σύγκρουση των προαναφερθέντων αυτοκινήτων οφείλετο σε συνυπαιτιότητα των οδηγών αυτών και δη: Α) του ................. και κατά ποσοστόν 70%, καθόσον αυτός από αμέλεια του και ανεπιτηδειότητα του να οδηγεί όταν έφθασε στη συμβολή της εφ` ης εκινείτο οδού ................. με την κάθετη προς αυτή οδό Γιαννιτσών - Αλεξανδρείας, με την οποία σχηματίζει Ταυ (Τ), και ενώ κατά την πορεία του υπήρχε κάθετη πινακίδα σήμανσης (Ρ-2) STOP, επιβάλλουσα την υποχρεωτική διακοπή της πορείας του οχήματος του πριν από την είσοδο του στην ως άνω διασταύρωση και την παραχώρηση της προτεραιότητας στα οχήματα που εκινούντο στην οδό Γιαννιτσών - Αλεξανδρείας, στην οποία είχε την πρόθεση να εισέλθει και αφού διέσχιζε το προς Αλεξάνδρεια ρεύμα πορείας της ακολούθως να εισερχόταν και να εκινείτο στο προς Γιαννιτσά ρεύμα πορείας αυτής, αυτός εισήλθε ανελέγκτως στην εν λόγω διασταύρωση και χωρίς να παραχωρήσει την προτεραιότητα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ................. ο οποίος εκινείτο στην οδό Γιαννιτσών - Αλεξανδρείας με συνέπεια να συγκρουσθούν τα ανωτέρω αυτοκίνητα καθ` ον χρόνο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ................. είχε εισέλθει στο ρεύμα πορείας της οδού Αλεξάνδρειας - Γιαννιτσών που οδηγεί από Αλεξάνδρεια προς Γιαννιτσά (ήτοι στο αντίθετο εκείνου που εκινείτο ο .................). Στη σύγκρουση όμως των ως άνω αυτοκινήτων συνέβαλε και αμελής συμπεριφορά Β) του ................. κατά ποσοστό 30%, καθόσον αυτός από αμέλειά του και ανεπιτηδειότητά του να οδηγεί, ενώ επλησίαζε στην ως άνω ισόπεδη διακλάδωση δεν εμετρίασε την ταχύτητα του αυτοκινήτου του και έτσι, όταν ο ................. του απέφραξε την πορεία του, αυτός, χωρίς να τροχοπεδήσει, ενήργησε εσφαλμένο αποφευκτικό ελιγμό διά της κατευθύνσεως του αυτοκινήτου του στο αντίθετο ρεύμα πορείας της ως άνω οδού, όπου και έλαβε χώρα η σύγκρουση των ως άνω αυτοκινήτων. Ως εκ τούτου θα έπρεπε κατά παραδοχή ως βάσιμου και κατ` ουσίαν του οικείου λόγου των ενδίκων εφέσεων περί εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων να γινόντουσαν δεκτές αυτές ως βάσιμες και κατ` ουσίαν και να εξαφανιζόταν η εκκαλουμένη απόφαση και ακόλουθα να εκρατούντο και να εξεδικάζοντο οι ένδικες αγωγές κατ` ουσίαν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ` αντιμωλία των διαδίκων τις εφέσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό. ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά τις εφέσεις. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ κατά πλειοψηφία αυτές κατ` ουσίαν. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εκκαλούντες στα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας και ορίζει αυτά στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για κάθε έφεση.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.