Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Τροχαίο ατύχημα (αυτοκινητικό ατύχημα) - Αποκλειστική υπαιτιότητα θανόντος πεζού (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 8752/2013).

Περίληψη: Αυτοκινητικό ατύχημα. Αποκλειστική υπαιτιότητα θανόντος πεζού.

[...] Εισάγονται προς συζήτηση και έρευνα της νομικής και ουσιαστικής τους βασιμότητας η με αριθ. έκθεσης κατάθεσης 48826/2011 κύρια αγωγή και η με αρ. κατάθ. 49072/2011 ανακοίνωση δίκης προσεπίκληση παρεμπίπτουσα αγωγή, οι οποίες είναι συναφείς γιατί οι αξιώσεις καθεμιάς προέρχονται από το αυτό τροχαίο ατύχημα, υπάγονται στην ίδια ειδική διαδικασία (άρθρο 681 Α` ΚΠολΔ) και πρέπει, να συνεκδικαστούν κατ` άρθρο 285 ΚΠολΔ αλλά και γιατί διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρο 246 σε συνδυασμό με άρθρο 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ). Α) Οι ενάγοντες της με αρ. κατάθ. 48826/2011 αγωγής ισχυρίζονται με την υπό κρίση αγωγή τους ότι στον τόπο, χρόνο και υπό τις συνθήκες που εκθέτουν, ο πρώτος εναγόμενος οδηγώντας το με αρ. κυκλ. ......... ΔΧΦ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της δεύτερης εναγομένης που τον προέστησε στην οδήγηση, από αποκλειστική του υπαιτιότητα παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ......... .......... που ήταν υιός της πρώτης ενάγουσας και αδελφός της δεύτερης ενάγουσας. Με βάση αυτά, ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, να καταβαλουν εις ολόκληρο έκαστος και με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση, το-ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε ενάγουσα ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο του οικείου τους. Ζητούν επίσης να απαγγελθεί σε βάρος. του πρώτου εναγομένου προσωπική κράτηση έξι μηνών, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά τους έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η παραπάνω αγωγή, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθ. 16. αρ. 12, 22 και 25 παρ.2 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 681Α` ΚΠολΔ και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 9 του Ν. ΓΠΝ/1911 ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος του ΑΚ με τα άρθρα 47 και 114 του Εισαγωγικού αυτού Νόμου, 914, 922, 926, 932, 299, 330 εδ.β`, 346, 481 επ., 907, 908, 1047 παρ.1 και 176 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα κηρύξεως της απόφασης προσωρινά εκτελεστής το οποίο όσον αφορά το περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης σε βάρος του πρώτου εναγομένου αίτημα, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο διότι η διάταξη για προσωπική κράτηση εκτελείται μόνο αφότου η δικαστική απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη (άρθ. 1049 παρ.1 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί αν η αγωγή είναι και ουσιαστικώς βάσιμη, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, δεδομένου ότι για το αντικείμενο της καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα αναλογούντα σ` αυτό υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. τα με αριθ. 13035148, 13035149/8-6-2012 διπλότυπα είσπραξης της Β` Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και τα με αριθ. 7876701,7876700/8-6-2012 γραμμάτια της ΕΤΕ). Β) Οι ανακοινώσαντες τη δίκη προσεπικαλούντες παρεμπιπτόντως ενάγοντες και εναγόμενοι της υπό στοιχείο Α αγωγής, ισχυρίζονται με το με αρ. κατάθ. 49072/2011 δικόγραφο ανακοίνωσης δίκης - προσεπίκλησης - παρεμπίπτουσας αγωγής κατά της καθ`ης - παρεμπιπτόντως εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «...........................................», ότι κατά το χρόνο του ατυχήματος που αναφέρεται στην υπό στοιχείο Α αγωγή, την οποία ενσωματώνουν στο υπό κρίση δικόγραφο τους, το με αριθ. κυκλ. ........... ΙΧΦ αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας της πρώτης εξ αυτών, το οποίο οδηγούσε ο δεύτερος εξ αυτών, ήταν ασφαλισμένο με έγκυρη και ενεργό σύμβαση ασφάλισης για τις έναντι τρίτων ζημίες από την κυκλοφορία του στην παρεμπιπτόντως εναγομένη και ότι γι αυτό η τελευταία υποχρεούται να τους καλύψει ασφαλιστικά. Με βάση αυτά, ανακοινώνουν στην καθ`ης την υπό στοιχείο Α αγωγή, την προσεπικαλούν να παρέμβει υπέρ τους στη δίκη που ανοίχθηκε σε βάρος τους με την υπό στοιχείο Α αγωγή και ζητούν να υποχρεωθεί η καθ`ης-παρεμπιπτόντως εναγομένη να τους καταβάλει οποιοδήποτε ποσό μετά τόκων και δικαστικών εξόδων θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν στους ενάγοντες της υπό στοιχείο Α αγωγής σε περίπτωση ευδοκιμήσεως εν όλω ή εν μέρει της αγωγής αυτής, νομιμότοκα σπό την εκ μέρους τους καταβολή σ`αυτούς μέχρι την εξόφληση. Ζητούν επίσης να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή καθώς και να καταδικαστεί η καθ`ης-παρεμπιπτόντως εναγομένη στα δικαστικά τους έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η παραπάνω ανακοίνωση δίκης προσεπίκληση παρεμπίπτουσα αγωγή, αρμοδίως και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθ. 31 παρ.1 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 681Α ΚΠολΔ, έχει δε καταβληθεί όσον αφορά την παρεμπίπτουσα αγωγή το ανάλογο με το αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων κρατήσεις (βλ. το με αρ. 4178347/8-4-2013 διπλότυπο είσπραξης της Α` Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, το με αρ. 2602436/8-4-2013 γραμμάτιο είσπραξης της ΕΤΕ καιτη με αρ. Τ: Ε 34630/8-4-2013 απόδειξη είσπραξης τής ΕΤΕ). Όσον αφορά την ασκηθείσα ανακοίνωση δίκης -προσεπίκληση σε παρέμβαση, αυτή είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 88, 89 και 91 ΚΠολΔ. Η δε σωρευθείσα στο ίδιο δικόγραφο παρεμπίπτουσα αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 926`, 927, 340, 345, 346, 488 ΑΚ, 1περ. β`, 2 παρ.1, 6 παρ.1,2 και 6 του ν. 489/76, 1 παρ.1 και 7 παρ. 7 του ν.2496/1997, 69 παρ.1ε\ 907, 908 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί αν είναι και από ουσιαστική άποψη βάσιμη. Γ) Κατά την συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, η ως άνω προσεπικαλούμενη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «....................................» άσκησε με δήλωση της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις προτάσεις της που κατέθεσε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, προφορική πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη των εναγομένων της υπό στοιχείο Α αγωγής και κατά των εναγόντων της ίδιας αγωγής, ομολογώντας την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης του με αριθ. ............ ΙΧΦ αυτοκινήτου και επικαλούμενη το γεγονός ότι ασκήθηκε εναντίον της η ανωτέρω με αρ. κατάθεσης 49072/2011 ανακοίνωση δίκης- προσεπίκληση-παρεμπϊπτουσα αγωγή. Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση παραδεκτά και νόμιμα ασκήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 , 666 παρ.1, 231 και 80 ΚΠολΔ, εφόσον η παρεμβαίνουσα, μετά την άσκηση εναντίον της της με αρ. κατάθ. 49072/2011 ανακοίνωσης δίκης προσεπίκλησης παρεμπίπτουσας αγωγής, έχει έννομο συμφέρον στην απόρριψη της υπό στοιχείο Α αγωγής. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως που περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, από τις ομολογίες των διαδίκων για τις οποίες θα γίνει ειδική μνεία πιο- κάτω και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για να εκτιμηθούν ως δικαστικά τεκμήρια, κάποια από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διερεύνηση της διαφοράς, μεταξύ των οποίων και οι φωτογραφίες που επικαλούνται και προσκομίζουν οι εναγόμενοι της υπό στοιχείο Α αγωγής, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται από τους αντιδίκους τους (άρθρα 444 αριθ. 3, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 13-12-2006 και περί ώρα 17.45 ο πρώτος κυρίως εναγόμενος ......................, οδηγώντας το με αρ. κυκλ. ......... ΙΧΦ ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο, ανοικτό ανατρεπόμενο, πλάτους 2,5 μέτρων και καθαρού βάρους ολόκληρου του συρμού 13.260 κιλών (βλ. προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας), κινούνταν επί της παράπλευρης οδού της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση προς την οδό Θερμαϊκού, στο μέσον του ρεύματος πορείας του και με ταχύτητα 78 χλμ/ώρα (βλ. αντίγραφο του δίσκου καταγραφής ταχύτητας -ταχογράφο, όπου ο αρχιφύλακας .................. σημειώνει ότι η ταχύτητα του ......... ΙΧΦ ήταν 78 χλμ/ώρα). Το εν λόγω φορτηγό, κατά τον πιο πάνω χρόνο, ήταν ιδιοκτησίας της δεύτερης κυρίως εναγομένης, η οποία προέστησε τον πρώτο κυρίως εναγόμενο στην οδήγηση του οχήματος της, καθώς επίσης ήταν ασφαλισμένο για τις έναντι τρίτων ζημίες από την κυκλοφορία του στην προσεπικαλούμενη και ήδη προσθέτως παρεμβαίνουσα ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «.......................................», όπως η ίδια ομολογεί ρητά αλλά και αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο ασφαλιστήριο.

Περαιτέρω, η παράπλευρη οδός της Εγνατίας Οδού όπου κινούνταν το ......... ΙΧΦ αυτοκίνητο είναι διπλής κατεύθυνσης, με διακεκομμένη γραμμή στο μέσον αυτής και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Έχει συνολικό πλάτος 7 μέτρων, δηλαδή 3,5 μέτρων για κάθε κατεύθυνση, με χωμάτινο μικρού πλάτους έρεισμα παραπλεύρως των αντιθέτων κατευθύνσεων (όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες), ενώ το όριο ταχύτητας ανέρχεται σε 90 χλμ/ώρα. Κατά τον ανωτέρω χρόνση κυκλοφορία των οχημάτων ήταν αραιή και των πεζών ανύπαρκτη. Η ορατότητα ήταν περιορισμένη λόγω νύχτας και ανεπαρκούς φωτισμού, ο οποίος προέρχονταν μόνο από το φωτισμό της Εγνατίας Οδού, ενώ επικρατούσε καλοκαιρία και το οδόστρωμα ήταν ξηρό. Στην οδό αυτή δεν υπάρχουν κατοικίες ή επιχειρήσεις (βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες). Κατά τον προαναφερθέντα χρόνο, ο ...................., επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα αγνώστων στοιχείων με οδηγό επίσης αγνώστων στοιχείων, η οποία κινούνταν στην παράπλευρη οδό με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν του ............ ΙΧΦ αυτοκινήτου. Περί τα 500 μέτρα από τη διασταύρωση της παράπλευρης οδού με την οδό Θερμαϊκού, η δίκυκλη μοτοσικλέτα σταμάτησε προσωρινά στο άκρο δεξιό τμήμα του ρεύματος πορείας της και ο ..............., αφού αποβιβάστηκε από τη δίκυκλη μοτοσικλέτα επιχείρησε να διασχίσει βιαστικά το οδόστρωμα καθέτως και από αριστερά προς τα δεξιά ως προς την πορεία του ...... ΙΧΦ αυτοκινήτου, χωρίς να προβεί σε έλεγχο της κυκλοφορίας, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν θα παρεμποδίσει τα διερχόμενα οχήματα λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα και την απόσταση τους και να αναμείνει ως όφειλε την προηγούμενη διέλευση του άνω φορτηγού. Ο πρώτος εναγόμενος, έχοντας αντιληφθεί τον .......................... αμέσως μόλις άρχισε να επιχειρεί να διασχίσει το οδόστρωμα από αριστερά προς τα δεξιά ως προς την πορεία του, αντέδρασε άμεσα θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα πέδησης και μετακινώντας ταυτόχρονα το όχημα του στο άκρο αριστερό τμήμα του ρεύματος πορείας του, για να δώσει στον πεζό τα χρονικά και τοπικά περιθώρια να προλάβει να ολοκληρώσει τη διέλευση του προς τα δεξιά και να φύγει από την πορεία του. Ο πεζός όμως μόνο όταν έφθασε στο μέσον περίπου του ρεύματος πορείας του άνω φορτηγού αντιλήφθηκε αυτό και, πιθανότατα φοβούμενος μήπως δεν προλάβει να φτάσει μέχρι το άλλο άκρο της οδού, επιχείρησε αιφνιδίως να γυρίσει πίσω κινούμενος πλέον αντίθετα προς την αρχική του κατεύθυνση, δηλαδή από δεξιά προς αριστερά σε σχέση με την πορεία του φορτηγού. Με τον τρόπο που κινήθηκε ο ...................., κατέστησε ατελέσφορη την προσπάθεια του πρώτου εναγομένου να αποφύγει το ατύχημα και έτσι το ...... ΙΧΦ αυτοκίνητο επέπεσε με το εμπρόσθιο αριστερό τμήμα του στον ............... και τον εκτίναξε σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, μολονότι είχε σχεδόν μηδενίσει την ταχύτητα του. Το ακριβές σημείο του ατυχήματος εντοπίζεται στο μέσον της οδού, επί της διακεκομμένης διαχωριστικής γραμμής, όπου στο από 13-12-2006 σχεδιάγραμμα της τροχαίας καταγράφονται και τα ίχνη αυτού, ήτοι θραύσματα από εξαρτήματα του φορτηγού. Στο ίδιο αυτό σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται ίχνη τροχοπέδησης του φορτηγού μήκους 30 μέτρων δίπλα ακριβώς από τη διακεκομμένη διαχωριστική γραμμή, εκ των οποίων ιχνών τα 5 μέτρα σημειώνονται μετά το σημείο σύγκρουσης με τον πεζό. Από το μήκος των ιχνών τροχοπέδησης και λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής μεσολαβεί οπωσδήποτε 1 δευτερόλεπτο από τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο μέχρι να αρχίσει να εκτελείται η αντίδραση του (τροχοπέδηση ή ελιγμός), αποδεικνύεται ότι ο πρώτος εναγόμενος αντιλήφθηκε έγκαιρα τον πεζό, ήτοι αμέσως μόλις αυτός αποβιβάστηκε από την προαναφερθείσα δίκυκλη μοτοσικλέτα και άρχισε να βαδίζει καθέτως στο οδόστρωμα και έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποφύγει το ατύχημα. Ελιγμό προς τα δεξιά δεν ενδεικνυόταν να διενεργήσει διότι προς τα δεξιά ήταν η αρχική κατεύθυνση του πεζού. Εκτός αυτού, κινούνταν με ταχύτητα μικρότερη από το επιτρεπόμενο όριο και εύλογα δεν ανέμενε, σε περιοχή μη κατοικημένη και δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, την παρουσία ενός πεζού να διασχίζει καθέτως το οδόστρωμα. Εξάλλου, εάν ο πεζός δεν άλλαζε αιφνιδίως την κατεύθυνση του αλλά συνέχιζε να βαδίζει κατά την αρχική του κατεύθυνση από αριστερά προς δεξιά ως προς την πορεία του φορτηγού, τότε, λαμβανομένου υπόψη ότι ο πρώτος εναγόμενος ταυτόχρονα με την τροχοπέδηση είχε μετακινήσει προς αριστερά στο όχημα του το οποίο πλέον κινούνταν δίπλα στη διαχωριστική γραμμή, ο πεζός θα προλάβαινε να φτάσει σώος στο απέναντι άκρο της οδού. Άλλη αποφευκτική ενέργεια δεν αποδείχθηκε ότι θα μπορούσε να κάνει ο πρώτος εναγόμενος ενόψει του μεγάλου όγκου και βάρους του φορτηγού. Εάν ο πρώτος εναγόμενος επιχειρούσε έναν περισσότερο .έντονο ελιγμό προς αριστερά ταυτόχρονα με την τροχοπέδηση που διενεργούσε, τότε υπήρχε κίνδυνος ανατροπής του φορτηγού (που όπως προαναφέρθηκε αποτελούνταν από ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο), και κατ` επέκταση κινδύνου για τη ζωή του ίδιου και του συνεπιβάτη του φορτηγού ........... ο οποίος στην από 15-5-2007 προανακριτική του κατάθεση ανέφερε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα για όλη την προαναφερθείσα διαδρομή των γεγονότων. Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί βαριά ο ......................, ηλικίας 37 ετών, και τελικά να αποβιώσει στις 18-12-2006. Ωστόσο, με βάση τα παραπάνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, αποκλειστικά υπαίτιος για το ατύχημα και τα αποτελέσματα του ήταν ο πεζός .................... Η υπαιτιότητα του συνίσταται στο ότι αυτός μόλις αποβιβάστηκε από τη δίκυκλη μοτοσικλέτα επιχείρησε να διασχίσει βιαστικά το οδόστρωμα καθέτως και από αριστερά προς τα δεξιά ως προς την πορεία του ............. ΙΧΦ αυτοκινήτου, χωρίς να προβεί σε έλεγχο της κυκλοφορίας, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν θα παρεμποδίσει τα διερχόμενα οχήματα λαμβάνοντας-υπόψη την ταχύτητα και την απόσταση τους. Έτσι, δεν αντιλήφθηκε το ......... ΙΧΦ και δεν ανέμεινε, ως όφειλε, την προηγούμενη διέλευση του. Στη συνέχεια, όταν έφθασε στο μέσον περίπου του ρεύματος πορείας του άνω φορτηγού, αντιλήφθηκε αυτό και, φοβούμενος ότι δεν θα προλάβαινε να φτάσει μέχρι το άλλο άκρο της οδού, επιχείρησε γα γυρίσει πίσω, καθιστώντας ατελέσφορη την προσπάθεια του πρώτου εναγομένου να αποφύγει το ατύχημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω (άρθ. 38 παρ.4 εδ. δ` και ε` Ν. 2696/99). Εάν ο .................. είχε ελέγξει, ως όφειλε, την κυκλοφορία πριν αρχίσει να διασχίζει το οδόστρωμα, τότε το ατύχημα δεν θα είχε συμβεί. Και αν, παρόλα αυτά, δεν αποφάσιζε να αλλάξει κατεύθυνση και να γυρίσει πίσω όταν έφθασε στο μέσον του ρεύματος πορείας του φορτηγού, αλλά συνέχιζε να βαδίζει γρήγορα προς την αρχική του κατεύθυνση, τότε το ατύχημα θα είχε αποφευχθεί. Εφόσον λοιπόν δεν αποδείχθηκε νόμιμος λόγος ευθύνης των κυρίως εναγομένων, πρέπει η με. αρ.. . . κατάθ. 48826/2011 αγωγή να απορριφθεί ως κατ`ουσίαν αβάσιμη και να επιβληθούν στις ενάγουσες τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων και της προσθέτως παρεμβαίνουσας λόγω της ήττας τους (άρθ. 176, 182 ΚΠολΔ, 100, 102, 105 παρ.2, 107 Κωδ. Περί Δικηγόρων). Μετά δε την απόρριψη της κύριας αγωγής, πρέπει να απορριφθεί και η με αρ. κατάθ. 49072/2011 παρεμπίπτουσα αγωγή η οποία κατέστη άνευ αντικειμένου. Δικαστικά έξοδα δεν θα επιδικαστούν υπέρ της παρεμπιπτόντως εναγομένης διότι δεν υπέβαλε αίτημα σε βάρος των παρεμπιπτόντως εναγόντων. Περαιτέρω, ως προς την πρόσθετη παρέμβαση δεν θα περιληφθεί διάταξη στο διατακτικό διότι η άσκηση αυτής παράγει μόνο δικονομικές και όχι ουσιαστικές συνέπειες αφού με αυτήν δεν εισάγεται αίτηση παροχής έννομης προστασίας και οι παρεμβαίνοντες δεν αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου αλλά εξακολουθούν να είναι τρίτοι (βλ. Βαθρακοκοίλη, ερμ. ΚΠολΔ, τ. Α` έκδ: 1996, άρθρο 80 παρ. 1-3, 7,27, άρθρο 82 παρ. 5, καθώς και συμπλήρωμα ιδίου έκδ. 2001, άρθρο 80 παρ. 3).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ` αντιμωλία των διαδίκων τις παραπάνω αγωγές. Α) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τη με αρ. κατάθ. 48826/201 αγωγή. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στις ενάγουσες τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων και της προσθέτως παρεμβαίνουσας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των 1500 ευρώ για τους εναγομένους και στο ποσό των 150 ευρώ για την προσθέτως παρεμβαίνουσα. Β) ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τη με αρ. κατάθ. 49072/2011 παρεμπίπτουσα αγωγή.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.