Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ψηφιακές συνδρομητικές υπηρεσίες. Παράνομη χρήση αποκωδικοποιητή (Μονομελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, αριθμός απόφασης 204/2012).

Διατάξεις: άρθρα 48, 62 Ν 2121/1993 , Ν 2644/1998 , 2 ΠΔ 343/2002 , 23 Ν 3166/2003 , 2 Οδηγίας 98/84/ΕΚ

Περίληψη: Ψηφιακές συνδρομητικές υπηρεσίες. Παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους «συνδρομητικών» μέσω ειδικών συσκευών αποκωδικοποίησης («αποκωδικοποιητές») και τεχνικού εξοπλισμού. Μη εξουσιοδοτημένη δωρεάν πρόσβαση σε συνδρομητικά προγράμματα. Παράνομη χρήση νόμιμης και παράνομης συσκευής αποκωδικοποίησης. Μέθοδος “fingerprinting” για την εξακρίβωση προβολής περιεχομένου κωδικοποιημένου σήματος. Λήψη πρόσφορων ασφαλιστικών μέτρων.

[…] Με την κρινόμενη αίτηση, έτσι όπως το περιεχόμενό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, η απούσα εκθέτει ότι η ίδια παρέχει τηλεοπτικές υπηρεσίες πρόσβασης υπό όρους «συνδρομητικές» στο κοινό μέσω ειδικών συσκευών αποκωδικοποίησης («αποκωδικοποιητές») και τεχνικού εξοπλισμού και δη σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν συνάψει με αυτήν σχετικές συμβάσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου, το οποίο καθορίζεται με βάση την επιλογή των υπηρεσιών(επίγεια ή δορυφορικά) και το είδος του συνδρομητή (ατομικός ή εμπορικός), ήτοι προστατευόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το ΠΔ 343/2002 και του Ν 3166/2003 . Ότι, ενώ, ο πρώτος των καθ' ων είχε συνάψει με την ίδια σύμβαση «ιδιωτικής χρήσης», όντας ιδιώτης συνδρομητής με πρόσβαση στο μπουκέτο της NOVA και υποχρέωση να χρησιμοποιεί την κάρτα πρόσβασης που του χορηγήθηκε για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο και την οικογένειά του, απαγορευομένης της χρήσης ή παραχώρησης αυτής για προβολή των παρεχόμενων τηλεοπτικών υπηρεσιών σε χώρους δημόσιας προβολής, όπως καφενεία, ξενοδοχεία, ειδικούς χώρους ψυχαγωγίας, καθώς και εν γένει της εμπορικής εκμετάλλευσης των υπηρεσιών αυτών, στις 16.10.2011, μετά από επιτόπιο έλεγχο των υπαλλήλων της στον επαγγελματικό χώρο που διατηρεί η δεύτερη των καθ'ων ομόρρυθμη εταιρία διαπιστώθηκε παράνομη και αντισυμβατική χρήση της κάρτας του πρώτου των καθ'ων και δη προέκυψε ότι με τη χρήση της κάρτας πρόσβασης σε συνδρομητικές υπηρεσίες που είχε χορηγηθεί στον πρώτο των καθ'ων, την οποία αυτός είχε παραχωρήσει στη δεύτερη των καθ'ων, αλλά και του λοιπού αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού, προβάλλονταν στο χώρο αυτό προγράμματα από τα τηλεοπτικά κανάλια NOVASPORTS (πρόγραμμα με καθαρά αθλητικό περιεχόμενο). Ότι με τις μεθοδευμένες αυτές ενέργειες των καθ'ων αποκτούσαν δωρεάν πρόσβαση στα συνδρομητικά προγράμματα της αιτούσας, άτομα που δεν είχαν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από την αιτούσα, δηλαδή μη συνδρομητές της και δη όλοι οι πελάτες του άνω επαγγελματικού χώρου, χωρίς η δεύτερη των καθ' ων να έχει υπογράψει με την αιτούσα αντίστοιχη σύμβαση για εμπορική χρήση (επαγγελματικό συμβόλαιο). Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενη έννομο συμφέρον και επείγουσα περίπτωση, αλλά και επικείμενο κίνδυνο επανάληψης της ίδιας παράνομης και αντισυμβατικής (από πλευράς του πρώτου των καθ'ων) συμπεριφοράς, ζητεί, όπως εκτιμώνται τα αιτήματα της αίτησης, να ληφθεί κάθε πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο προκειμένου να υποχρεωθούν οι καθ'ων, να διακόψουν άμεσα την παράνομη χρήση κάθε νόμιμης ή παράνομης συσκευής αποκωδικοποίησης, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στα συνδρομητικά προγράμματα της αιτούσας, καθ' υπέρβαση του περιεχομένου της έγκρισης της αιτούσας και ν' απαγορευθεί στους καθ' ων η με οποιοδήποτε τρόπο αναμετάδοση των προγραμμάτων της, καθώς επίσης και να υποχρεωθούν αυτοί με προσωρινή άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον και κάθε παρόμοιας συμπεριφοράς που συνιστά παράνομη δραστηριότητα σε βάρος της παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών από την αιτούσα, ειδικά δε για τη δεύτερη των καθ' ων να υποχρεωθεί (προσωρινά) να παραλείπει την παράνομη αναμετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων της NOVA από τον επαγγελματικό χώρο που διαχειρίζεται χωρίς την προηγούμενη κατάρτιση σχετικού επαγγελματικού συμβολαίου με την αιτούσα. Τέλος, ζητεί, να απειληθεί σε βάρος καθενός από τους καθ' ων χρηματική ποινή 1.500,00 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός έτους για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 64 παρ. 1, 3 Ν 2121/1993 , 22, 683 παρ. 3 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ). Είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 48, 62, 64 παρ. 3, 6 του Ν 2121/1993 , 2 περ. α΄, αα΄, ββ΄, δδ΄, β΄, γ΄, δ΄, 6 παρ. 1 εδάφιο β΄, 2, 3 του ΠΔ 343/2002 και 23 παρ. 2 του Ν 3166/2003 και του Ν 2644/1998 , 731, 947 παρ. 1 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσίαν. Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που με επίκληση προσκομίζει η αιτούσα, αυτά που ανέπτυξε προφορικά και με σημείωμά της η πληρεξούσια δικηγόρος της και γενικά από την όλη συζήτηση της υποθέσεως, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΪΣ (ΜULTICHOICE) ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρέχει τηλεοπτικές υπηρεσίες πρόσβασης υπό όρους «συνδρομητικές» στο κοινό μέσω ειδικών συσκευών αποκωδικοποίησης («αποκωδικοποιητές») και τεχνικού εξοπλισμού και δη σε άτομα και επιχειρήσεις που έχουν συνάψει με αυτήν σχετικές συμβάσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου, το οποίο καθορίζεται με βάση την επιλογή των υπηρεσιών (επίγεια ή δορυφορικά) και το είδος του συνδρομητή (ατομικός ή εμπορικός), ήτοι προστατευόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το ΠΔ 343/2002 και το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν 3166/2003 . Ειδικότερα, παρέχει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες πρόσβασης υπό όρους για τα αναλογικά κωδικοποιημένα τηλεοπτικά προγράμματα NOVACINEMA1, NOVASPORTS1/DISNEY XD, καθώς και για τα ψηφιακά κωδικοποιημένα προγράμματα του μπουκέτου NOVA. Προς το σκοπό τούτο η αιτούσα προμηθεύεται έναντι ανταλλάγματος ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα από τους δικαιούχους αυτών ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, εμπορεύεται και διαθέτει στην αγορά αποκωδικοποιητές, καταρτίζει τα συμβόλαια με τους συνδρομητές, στα οποία καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους παρέχεται η πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες και εισπράττει τις συνδρομές. Για την πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα της δέσμης προγραμμάτων της «NOVA» απαιτείται χρήση του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού, που αποτελείται από ψηφιακό κάτοπτρο, LNB, ψηφιακό αποκωδικοποιητή και κάρτα πρόσβασης, καθώς και η κατάρτιση σχετικής σύμβασης με την αιτούσα παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με κριτήριο αφενός μεν τον αριθμό των παρεχόμενων προγραμμάτων αφετέρου δε τον αριθμό των προσώπων που δικαιούνται πρόσβασης σε αυτά. Με βάση τα κριτήρια αυτά η αιτούσα έχει θεσπίσει συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική, που γίνεται γνωστή σε όποιον επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών. Ειδικότερα γίνεται διάκριση σε ιδιώτες συνδρομητές, που καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή κυμαινόμενη από 20,56 ευρώ έως και 61,92 ευρώ (ανάλογα με το «πακέτο» προαναφερόμενων εναλλακτικώς προγραμμάτων που θα επιλεγεί από το συνδρομητή), οι οποίοι και αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στα προγράμματα που αντίστοιχα επιλέγουν αποκλειστικά και μόνο για τους ίδιους και την οικογένειά τους και σε εμπορικούς συνδρομητές, που καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή από 85,92 ευρώ μέχρι και 550,00 ευρώ και αποκτούν δικαίωμα να προβάλλουν στους χώρους της επιχείρησής τους (καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.) και στους πελάτες τους τα προγράμματα της NOVA που έχουν επιλέξει. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται τιμολογιακά σε διάφορες υποκατηγορίες με κριτήριο το είδος της εμπορικής επιχείρησης, την έκταση της επιχείρησης και τον αριθμό των πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει και τον αριθμό των παρεχόμενων προγραμμάτων.

Η αιτούσα διέπεται αναφορικά με τη λειτουργία της από το Ν 2644/1998 για την παροχή ψηφιακών συνδρομητικών υπηρεσιών, έχει λάβει σχετική άδεια με αριθμ. .../1999 παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου και υπογράψει σχετική «σύμβαση παραχώρησης» με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία προβλέπει έναντι της παραχώρησης της άνω δημόσιας λειτουργίας παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υπό τους όρους της σύμβασης και αντίστοιχα οικονομικά ανταλλάγματα προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου που αναλογούν στο καθοριζόμενο για κάθε έτος ποσοστό των ακαθάριστων κερδών της (για τα έτη 2010 και 2011 ανερχόταν το ποσοστό αυτό σε 3%). Κατ' άρθρο 2 του ΠΔ 343/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 98/84/ΕΚ): «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: α) Προστατευόμενη υπηρεσία: μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες, εφόσον η παροχή της γίνεται έναντι αμοιβής και βάσει πρόσβασης υπό όρους: αα) τηλεοπτική μετάδοση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 περ. α΄ του ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ Α΄ 98), ββ) ραδιοφωνική μετάδοση: η με οποιοδήποτε τεχνική μέθοδο και μέσο μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων προς το κοινό, γγ) κάθε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 39/2001 (ΦΕΚ Α΄ 28), δδ) η υπηρεσία παροχής πρόσβασης υπό όρους στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, β) πρόσβαση υπό όρους: οποιοδήποτε τεχνικό μέσο ή και διάταξη με τα οποία η πρόσβαση στην προστατευόμενη υπηρεσία σε καταληπτή μορφή παρέχεται μετά από προηγούμενη ειδική έγκριση, γ) συσκευή για την πρόσβαση υπό όρους: οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε μία προστατευόμενη υπηρεσία σε καταληπτή μορφή, δ) παράνομη συσκευή: κάθε εξοπλισμός ή λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει στον κάτοχό του την πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία σε καταληπτή μορφή, χωρίς την έγκριση του φορέα που κατέχει την άδεια παροχής της προστατευόμενης υπηρεσίας. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση του φορέα αλλά κατ' εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 9 του Ν 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233) δεν θεωρούνται παράνομες συσκευές, ε) παρεπόμενη υπηρεσία: η εγκατάσταση, συντήρηση ή αντικατάσταση των συσκευών για την πρόσβαση υπό όρους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εμπορικών επικοινωνιών που έχουν σχέση με τις συσκευές αυτές ή με προστατευόμενες υπηρεσίες. Κατά δε το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178): «Για την ιδιωτική χρήση παράνομων συσκευών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ΠΔ 343/2002 (ΦΕΚ Α΄ 284), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ανωτέρω διατάγματος, εφόσον ο χρήστης γνώριζε ή είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ότι η ανωτέρω χρήση ή κατοχή αποτελεί παράνομη δραστηριότητα. Ως ιδιωτική χρήση για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται και η πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω παράνομων συσκευών, που δεν βρίσκονται στην κατοχή του χρήστη, καθώς και η χρήση για οποιονδήποτε σκοπό νόμιμων συσκευών ή η πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες μέσω νόμιμων συσκευών που δεν βρίσκονται στην κατοχή ή χρήση του αποκτώντας την πρόσβαση προσώπου, καθ' υπέρβαση του περιεχομένου της έγκρισης του φορέα της προστατευόμενης συνδρομητικής υπηρεσίας». Τέλος, κατ' άρθρο 48 του Ν 2121/1993 : «1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) την αναμετάδοση των εκπομπών τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια...» και κατά το άρθρο 62 του ίδιου νόμου: «Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού που μεταδίδει, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράλληλα προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρου προγράμματα κωδικοποιημένα, η διάθεση, η χρήση και η κατοχή με σκοπό χρήσης ή διάθεσης συσκευών αποκωδικοποίησης». Για την προστασία των παρεχόμενων από την αιτούσα υπηρεσιών από κάθε παράνομη εκμετάλλευση αυτών, αυτή χρησιμοποιεί το σύστημα «Fingerprinting». Πρόκειται για μέθοδο με την οποία η αιτούσα έχει τη δυνατότητα, με πλήρη επιλογή του χρόνου των υπηρεσιών (προσφερόμενων καναλιών) και συνδρομητών, να εμφανίζει στις οθόνες των τελευταίων κατάλληλο κωδικό, ο οποίος με αποκωδικοποίηση από ειδικό λογισμικό αποκαλύπτει με τη χρήση ποιας κάρτας γίνεται η αποκωδικοποίηση στον αποκωδικοποιητή και κατά συνέπεια η προβολή του περιεχομένου στην οθόνη του συνδρομητή. Έτσι η αιτούσα εντοπίζει και ταυτοποιεί την κάρτα πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την προβολή περιεχομένου κωδικοποιημένου σήματος. Ο πρώτος των καθ' ων είχε συνάψει με την αιτούσα σύμβαση «ιδιωτικής χρήσης» με κωδικό συνδρομητή ..., ήταν δηλαδή ιδιώτης συνδρομητής με πρόσβαση στο «μπουκέτο» της NOVA και υποχρέωση να χρησιμοποιεί την κάρτα πρόσβασης που του χορηγήθηκε για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο και την οικογένειά του, απαγορευομένης της χρήσης ή παραχώρησης αυτής για προβολή των παρεχόμενων τηλεοπτικών υπηρεσιών σε χώρους δημόσιας προβολής, όπως καφενεία, ξενοδοχεία, ειδικούς χώρους ψυχαγωγίας, καθώς και εν γένει της εμπορικής εκμετάλλευσης των υπηρεσιών αυτών, γεγονός που του είχε επισημανθεί κατά το χρόνο της κατάρτισης της σύμβασης και αποτελούσε στοιχείο της συμφωνίας τους. Στις 16.10.2011 έγινε επιτόπιος έλεγχος από υπαλλήλους της αιτούσας στον επαγγελματικό χώρο που διατηρεί η δεύτερη των καθ' ων ομόρρυθμη εταιρία στην Ο. και επί της οδού … αριθμ. …. Συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος στο κατάστημα με το διακριτικό τίτλο «Τ.» της δεύτερης των καθ' ων μέσω της προαναφερόμενης μεθόδου και προέκυψε ότι γινόταν παράνομη και αντισυμβατική χρήση της ως άνω κάρτας του πρώτου των καθ' ων. Το κατάστημα της δεύτερης των καθ' ων διέθετε χωρητικότητα 60 περίπου θέσεων και στους χώρους του ήταν τοποθετημένοι δύο (2) μεγάλοι τηλεοπτικοί δέκτες συνδεδεμένοι με ψηφιακό αποκωδικοποιητή και αυτός με αντίστοιχο δορυφορικό κάτοπτρο (πιάτο) τοποθετημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στοχεύει στους δορυφόρους HOT BIRD από τους οποίους μεταδίδεται το μπουκέτο NOVA. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι προβάλλονταν το πρόγραμμα ενός από τα τηλεοπτικά κανάλια NOVASPORTS, ήτοι πρόγραμμα με αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο προερχόμενο από το «μπουκέτο» της NOVA. Πιθανολογείται, συναφώς, ότι ο πρώτος των καθ' ων είχε παραχωρήσει την κάρτα πρόσβασης στις συνδρομητικές υπηρεσίες που του είχε χορηγηθεί από την αιτούσα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας σύμβασης που είχε καταρτίσει με αυτήν, η οποία, όμως, όπως προαναφέρθηκε και γνώριζαν οι καθ'ων, του είχε παραχωρηθεί αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση αυτού και της οικογένειάς του, στη δεύτερη των καθ' ων, η οποία κάρτα τοποθετήθηκε κατόπιν συνεννόησης των καθ' ων στον αποκωδικοποιητή που βρισκόταν εγκατεστημένος στον άνω επαγγελματικό χώρο της δεύτερης αυτών. Έτσι με τις μεθοδευμένες αυτές ενέργειες των καθ' ων αποκτούσαν δωρεάν πρόσβαση στα συνδρομητικά προγράμματα της αιτούσας πρόσωπα που δεν είχαν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί από την αιτούσα και δεν ήταν συνδρομητές της και ειδικότερα όλοι οι πελάτες του άνω επαγγελματικού χώρου, χωρίς η δεύτερη των καθ'ων να έχει υπογράψει με την αιτούσα αντίστοιχη σύμβαση για εμπορική χρήση (επαγγελματικό συμβόλαιο). Πιθανολογείται, επίσης, ότι η αιτούσα στις 26.10.2011 απέστειλε στη δεύτερη των καθ'ων σχετική επιστολή με την οποία της γνωστοποίησε ότι διενήργησε έλεγχο και διαπίστωσε την παράνομη προβολή των προγραμμάτων της στον επαγγελματικό της χώρο, την ενημέρωσε ότι θα πράξει τα δέοντα ώστε να σταματήσει την παράνομη προβολή και αντισυμβατική χρήση του εξοπλισμού της και την καλούσε να ενεργήσει νομίμως και να υπογράψει μαζί της τη σχετική σύμβαση για επαγγελματικούς χώρους, πλην όμως αυτή αδιαφόρησε.

Προκύπτει από τα ανωτέρω ότι ενώ ο πρώτος των καθ' ων ήταν συνδρομητής της αιτούσας με σύμβαση ιδιωτικής χρήσης, καταβάλλοντας έτσι την αντίστοιχη μικρότερη δυνατή συνδρομή, και αποδεχόμενος την υποχρέωσή του να χρησιμοποιεί τον χορηγηθέντα εξοπλισμό αποκλειστικά και μόνο για τηλεθέαση των συνδρομητικών προγραμμάτων της αιτούσας από τον ίδιο και την οικογένειά του, αυτός παρεχώρησε τον εξοπλισμό αυτό στη δεύτερη των καθ' ων, ώστε να παρακολουθούν τα εν λόγω προγράμματα όλοι οι πελάτες αυτής. Η δε τελευταία, σε συνέργεια με τον πρώτο των καθ' ων, αναμετέδιδε κατά τον ανωτέρω τρόπο τα προγράμματα της αιτούσας, χωρίς την έγκρισή της και δίχως να έχει συνάψει με αυτήν σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών για επαγγελματική χρήση και (δίχως να) να καταβάλλει τη σχετική συνδρομή, την οποία καταβάλλει κάθε νόμιμος εμπορικός συνδρομητής της αιτούσας και που είναι μάλιστα, κατά τα ανωτέρω, πολλαπλάσια εκείνης για ιδιωτική χρήση. Με τις άνω ενέργειες των καθ' ων, με τις οποίες παρέχεται πρόσβαση στα προγράμματα της αιτούσας, χωρίς την έγκριση αυτής, ως φορέα προστατευόμενης κατά το νόμο υπηρεσίας, η τελευταία ζημιώνεται ποικιλοτρόπως, καθόσον: α) χάνει τα ποσά της συνδρομής, που, άλλως, θα καταβάλλονταν από τη δεύτερη των καθ' ων, εφόσον είχε συνάψει με αυτήν σχετική σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών για εμπορική χρήση και αναμετέδιδε τα σχετικά προγράμματα με σχετική έγκρισή της (ανερχόμενα στην προκείμενη περίπτωση για τη δεύτερη των καθ' ων σε 195,36 ευρώ μηνιαίως), β) αναλαμβάνει έναντι των προμηθευτών και διαχειριστών των συνδρομητικών προγραμμάτων που η ίδια μεταδίδει με σχετικές συμβάσεις που καταρτίζει με αυτούς για την εν λόγω προμήθεια και δεσμεύεται έναντι αυτών, ότι στα προγράμματα αυτά θα αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα στα οποία αντιστοιχεί η σχετική σύμβαση παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών και η καταβαλλόμενη συνδρομή, απαγορευομένης της ανεξέλεγκτης διεύρυνσης του κύκλου των προσώπων στα οποία απευθύνονται τα προγράμματα αυτά, κατά παράβαση των όρων των συμβάσεων παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών που υπογράφονται από την αιτούσα και τους συνδρομητές της, έναντι των προβλεπόμενων κάθε φορά για την περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αυτής της αιτούσας ποινών, που, εφόσον εφαρμοσθούν μπορούν να πλήξουν ακόμη και τη βιωσιμότητα της αιτούσας, γ) πλήττεται το κύρος και η πίστη της. Έχει, επομένως, η αιτούσα έννομο συμφέρον, συντρέχει δε επιπλέον εν προκειμένω επείγουσα περίπτωση καθώς και επικείμενος κίνδυνος επανάληψης της ίδιας παράνομης συμπεριφοράς των καθ' ων. Πρέπει, επομένως, να ληφθούν πρόσφορα ασφαλιστικά μέτρα και δη να υποχρεωθούν προσωρινά οι καθ' ων σε άρση της προσβολής, ήτοι να διακόψουν άμεσα την παράνομη χρήση κάθε νόμιμης ή παράνομης συσκευής αποκωδικοποίησης, που επιτρέπει την πρόσβαση στα συνδρομητικά προγράμματα της αιτούσας, καθ' υπέρβαση του περιεχομένου της έγκρισης της αιτούσας, καθώς, επίσης, και να υποχρεωθούν αυτοί προσωρινά σε παράλειψή της (προσβολής) στο μέλλον, ήτοι σε παράλειψη κάθε παρόμοιας συμπεριφοράς, ειδικά δε η δεύτερη των καθ' ων να υποχρεωθεί προσωρινά να παραλείπει την παράνομη αναμετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων της NOVA από τον επαγγελματικό χώρο που διαχειρίζεται χωρίς την προηγούμενη κατάρτιση σχετικού επαγγελματικού συμβολαίου με την αιτούσα. Πρέπει, επίσης, να απειληθεί σε βάρος καθενός από τους καθ' ων χρηματική ποινή 1.500,00 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός (αναφορικά με τη δεύτερη των καθ' ων σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου της, βλ. για το ότι, όταν ζητείται η καταδίκη του εκπροσώπου νομικού προσώπου σε προσωπική κράτηση, για υποχρέωση προς παράλειψη ή ανοχή κατά την εν λόγω διάταξη, η αγωγή πρέπει να στρέφεται και κατά του εκπροσώπου ονομαστικά, διαφορετικά είναι αόριστη, αρχή, όμως, που, κατά την ορθότερη άποψη, εφαρμόζεται μόνο ως προς τη δεύτερη απόφαση, του τρίτου εδαφίου του ίδιου άρθρου, που καταδικάζει στη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση, και όχι ως προς εκείνη που απλώς απειλεί τα μέσα αυτά) (βλ. ΕφΛαρ 240/2001 Δικογραφία 2002,21, ΕφΘεσ 217/1988 Αρμ 1988,471, ΜΠρΒολ 197/2008 Αρμ 2009,1680, ΝΟΜΟΣ, Γ. Νικολόπουλο σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα ΚΠολΔ II, 947 αριθ.9, σελ. 1824), για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης. [...]

[Δέχεται την αίτηση.]

πηγή: nbonline.gr

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.