Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Η αιτούσα παρότι διατηρούσε ατομική επιχείρηση δεν άσκησε εμπορικές πράξεις κατά κύριο και σύνηθες επάγγελμα με σκοπό το εμπορικό κέρδος, δε διέθεσε κεφάλαιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, δεν προσέλαβε ποτέ άλλο υπάλληλο παρά η ίδια ασκούσε τα καθήκοντα υπαλλήλου και ουδέποτε με διάνοια εμπόρου άσκησε εμπορικές πράξεις (Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, αριθμός απόφασης 67/2013).

Περίληψη: Η αιτούσα παρότι διατηρούσε ατομική επιχείρηση δεν άσκησε εμπορικές πράξεις κατά κύριο και σύνηθες επάγγελμα με σκοπό το εμπορικό κέρδος, αλλά εξαναγκάστηκε από τα σοβαρά προβλήματα υγείας του συζύγου της να αναλάβει την επιχείρησή του, παρά και τα δικά της προβλήματα υγείας, χωρίς ουδέποτε να διαθέσει κεφάλαιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, δεν προσέλαβε ποτέ άλλο υπάλληλο παρά η ίδια ασκούσε τα καθήκοντα υπαλλήλου και ουδέποτε με διάνοια εμπόρου άσκησε εμπορικές πράξεις. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι τα τρία από τα τέσσερα δάνεια καταρτίστηκαν με τις καθ' ών τράπεζες πριν την ημέρα έναρξης τυπικά της δραστηριότητάς της για τη διοίκηση της επιχείρηση του συζύγου της.

[...] Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών, ζητά τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010, περί αποτυχίας της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενά αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της µε απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών (άρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Με αυτό, το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρ. 4 παρ. 1 ν.3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των καθ’ ών τραπεζών πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Οι καθ' ών τράπεζες, µε τις νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνούνται την εναντίον τους αίτηση ως αβάσιμη, προς απόκρουση της δε προτείνουν παραδεκτά και νόμιμα τις ενστάσεις: η πρώτη των καθ' ών 1) την ένσταση έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος για την υπαγωγή της αιτούσας σ' αυτόν, λόγω της εμπορικής ιδιότητας της τελευταίας, ως δανειολήπτριας, κατά τον κρίσιμο χρόνο λήψης από αυτήν των επίδικων δανείων, η οποία είναι νόμιμη (άρθρο 1 παρ. 1 ν.3869/2010) και πρέπει να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, 2) την ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε οικονομική αδυναμία, η οποία είναι νόμιμη (άρθρο 1 παρ. 2 ν.3869/2010) και πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ενώ η δεύτερη των καθ' ών 1) την ένσταση αοριστίας της αίτησης, που είναι απορριπτέα ως αβάσιμη αφού η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη ως περιέχουσα µε πληρότητα όλα τα κατά το νόμο αναγκαία περιστατικά για τον προσδιορισμό του είδους και του αιτήματος της (αρθρ. 216, 747 ΚΠολΔ), 2) απαραδέκτου και δόλου (κατ' αρθρ. 1 παρ. 2 του ν. 3869/2010) που πρέπει να εξεταστούν ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα και 3) την ένσταση έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος για την υπαγωγή της αιτούσας σ' αυτόν, λόγω της εμπορικής ιδιότητας της τελευταίας, ως δανειολήπτριας, κατά τον κρίσιμο χρόνο λήψης από αυτήν των επίδικων δανείων, η οποία είναι νόμιμη (άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3869/2010) και πρέπει να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της αιτούσας που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, από όλα τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι (δημόσια και ιδιωτικά) άλλα εκ των οποίων λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρο 339 σε συνδυασμό με το άρθρο 395 ΚΠολΔ), ορισμένα από τα οποία μνημονεύονται παρακάτω, χωρίς όμως κάποιο από αυτά να παραλειφθεί κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υποθέσεως, τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του αυτεπάγγελτα (άρθρο 336 παρ. 4 ΚπολΔ) και την όλη διαδικασία, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : η αιτούσα είναι ηλικίας 42 ετών, παντρεμένη με τον ... του ... , συνταξιούχο του ΟΑΕΕ, αντιμετωπίζει δε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της ασθένειάς της από μορφής ... . Επί δεκαοκτώ έτη, από το έτος 1990 έως και το Νοέμβριο 2008 εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου σε διάφορες επιχειρήσεις, ασφαλισμένη στον ασφαλιστικό της φορέα (Ι.Κ.Α). Στις ... παντρεύτηκε τον ... , ο οποίος διατηρούσε διαµεταφορικό γραφείο, η δε αιτούσα εργαζόταν από το έτος 1999 έως και το 2007. Το γραφείο του συζύγου της είχε ως έργο την έναντι αμοιβής μεσολάβηση μεταφοράς φορτίων από τις ναυτιλιακές εταιρίες προς τους μεταφορείς, ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσεως. Το γραφείο αποτελούνταν από τον σύζυγό της, ως ιδιοκτήτη, και την αιτούσα, ως υπάλληλο γραφείου. Το ... ο σύζυγός της, 64 ετών τότε, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τετραπλής αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και σε συνδυασμό µε χρόνια πάθηση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου Β που τον ταλαιπωρεί τον κατέστησαν ανίκανο προς εργασία και τον οδήγησαν στην απόφαση να καταθέσει εσπευσμένα αίτηση συνταξιοδότησης στον ασφαλιστικό του φορέα, στον Ο.Α.Ε.Ε. Τα προβλήματα υγείας και η συνταξιοδότησή του ανάγκασαν την αιτούσα να αναλάβει το γραφείο του συζύγου της προκειμένου, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του συζύγου της, να ολοκληρώσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και µε αξιοπρέπεια να κλείσει τη λειτουργία του γραφείου.

Στις ... η αιτούσα υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών και στις ... υπέβαλε δήλωση διακοπής εργασιών στην Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, υποχρεώθηκε εκ του νομού -για το ανωτέρω χρονικό διάστημα- να εγγραφεί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν στο γραφείο και ως υπάλληλος, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του. Οι δανειακές υποχρεώσεις της αιτούσας είναι αναλυτικά οι εξής : στην πρώτη των καθ' ών τράπεζα α) δυνάμει της με αριθμό 377722/16-5-2008 σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλει συνολικά το χρηματικό ποσό των 119.787,27 ευρώ που αναλύεται κατά κεφάλαιο 116.418,05 ευρώ, τόκους 2.685,55 ευρώ και έξοδα 683,67 ευρώ, η οποία (σύμβαση) προήλθε από τη μεταφορά της με αριθμό 2223/00002122796 σύμβασης στεγαστικού δανείου που έλαβε η αιτούσα από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στις 8-11-2005 και β) δυνάμει της με αριθμό 372722 σύμβασης επαγγελματικού/επιχειρηματικού δανείου, που έλαβε στις 4-6-2009, οφείλει συνολικά το χρηματικό ποσό των 15.761,67 ευρώ, που αναλύεται κατά κεφάλαιο 12.250 ευρώ, τόκους 2.831,67 ευρώ και έξοδα 680 ευρώ, ενώ στην δεύτερη των καθ' ών τράπεζα α) δυνάμει της με αριθμό 289137982202 σύμβασης καταναλωτικού δανείου που έλαβε στις 9-3-2005, οφείλει το χρηματικό ποσό των 4.896,93 ευρώ που αναλύεται κατά κεφάλαιο 3.715,62 ευρώ, τόκους 1.181,31 ευρώ και β) δυνάμει της με αριθμό 33035428/24-5-2006 σύμβασης επαγγελματικού δανείου, που έλαβε ο σύζυγός της - πρωτοφειλέτης και στο οποίο η αιτούσα είναι εγγυήτρια, οφείλει συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.065,97 ευρώ αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 31.195,69 ευρώ, τόκους 7.380,83 ευρώ και έξοδα 2.489,45 ευρώ. Από τις ανωτέρω οφειλές εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια επί του μοναδικού ακινήτου της αιτούσας είναι η με αριθμό (1) απαίτηση της πρώτης των καθ' ών ποσού 119.787,27 ευρώ, η με αριθμό (2) απαίτηση της ίδιας τράπεζας ποσού 15.761,67 ευρώ και η με αριθμό (4) απαίτηση της δεύτερης των καθ' ών τράπεζας ποσού 40.065,97 ευρώ. Η αιτούσα έχει την πλήρη και αποκλειστική, κυριότητα ενός οικοπέδου, εμβαδού 1.480 τ.μ., μετά της επ' αυτού οικίας, η οποία αποτελείται από υπόγειο, εμβαδού 115 τ.μ., και ισόγειο, εμβαδού 115 τ.μ., το οποίο (οικόπεδο) φέρει τον αριθμό 426 και βρίσκεται στο με αριθμό 66 οικοδομικό τετράγωνο της δημοτικής ενότητας ... του Δήμου ... Θεσσαλονίκης, επί ανωνύμου κοινοτικής οδού. Το παραπάνω ακίνητο αποκτήθηκε με την με αριθμό 8406/18-8-2005 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ...m, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο ... στον τόμο 1314 και αριθμό 9. Το ακίνητο αυτό αποτελεί τη μοναδική και κύρια κατοικία της αιτούσας και η εμπορική του αξία, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του ακινήτου, την οικονομική κρίση και την απαξίωση της ακίνητης περιουσίας με τους φόρους ιδιοκτησίας, εκτιμάται σήμερα στο χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ. Έχει επίσης στην κυριότητά της ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, εργοστασιακής κατασκευής PEUGEOT, τύπου «206», με αριθμό κυκλοφορίας ... , 1.400 κυβικών, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το έτος 2002, το οποίο η αιτούσα αγόρασε μεταχειρισμένο στις 29.05.2008 δυνάμει τραπεζικού δανείου από την πρώτη των καθ' ών, το οποίο έχει σήμερα πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθεί. Με βάση τα παραπάνω πραγματικά γεγονότα αποδείχθηκε ότι η αιτούσα δεν άσκησε εμπορικές πράξεις κατά κύριο και σύνηθες επάγγελμα με σκοπό το εμπορικό κέρδος, αλλά εξαναγκάστηκε από τα σοβαρά προβλήματα υγείας του συζύγου της να αναλάβει την επιχείρησή του, παρά και τα δικά της προβλήματα υγείας, χωρίς ουδέποτε να διαθέσει κεφάλαιο για την ανάπτυξη της επιχείρησης με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, δεν προσέλαβε ποτέ άλλο υπάλληλο παρά η ίδια ασκούσε τα καθήκοντα υπαλλήλου και ουδέποτε με διάνοια εμπόρου άσκησε εμπορικές πράξεις. Εξάλλου αποδείχθηκε ότι τα τρία από τα τέσσερα δάνεια καταρτίστηκαν με τις καθ' ών τράπεζες πριν της 17-10-2007, ημέρα έναρξης τυπικά της δραστηριότητάς της για την διοίκηση της επιχείρηση του συζύγου της. Συνεπώς, ο ισχυρισμός των καθών τραπεζών ότι η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα εναντίον τους λόγω της εμπορικής ιδιότητας της αιτούσας, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος στην ουσία του. Τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δε θα εκποιηθούν λόγω της μικρής οικονομικής τους αξίας και σε συνδυασμό με την έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος λόγω της οικονομικής κρίσης, καθόσον ελλοχεύει ο κίνδυνος στο τέλος των διαδικασιών εκποίησης τα έξοδα εκτέλεσης να είναι περισσότερα από τα έσοδα των πλειστηριασμών. Εξάλλου, το ακίνητό της, που χρησιμεύει ως μοναδική κύρια κατοικία των αιτούντων, πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση επειδή η εμπορική αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας. Αποδείχθηκε ότι το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της αιτούσας και του συζύγου της ανέρχεται στο ελάχιστο όριο της φτώχειας, ήτοι το ποσό των 700 € μηνιαίως, με το οποίο καλύπτονται τα έξοδα σίτισης, ένδυσης, θέρμανσης, λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ τα έσοδά τους μηνιαίως είναι από τη (κύρια και επικουρική) σύνταξη του συζύγου της ποσού 1.037,85 €. Επομένως, πρέπει ν' απορριφθούν ως αβάσιμες οι ενστάσεις των καθ' ών τραπεζών, καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι η αιτούσα περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής µε δόλιο τρόπο εις βάρος των συμφερόντων των δανειστριών τραπεζών και σε συνδυασμό µε την ευθύνη των ελληνικών τραπεζών για ανεξέλεγκτη και εύκολη χρηματοδότηση µέσω δανείων των Ελλήνων πολιτών, ευθύνη που καθιστά τις τράπεζες συνυπαίτιες, καθόσον αυτές είχαν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν την οικονομική ταυτότητα και συμπεριφορά του κάθε υποψήφιου δανειολήπτη, απασχολώντας για το σκοπό αυτό οργανωμένα γραφεία µε εξειδικευμένα στελέχη νομικών και οικονομικών στελεχών, αφού σε κάθε δανειακή σύμβαση ο δανειολήπτης πλήρωνε τα έξοδα ελέγχου του φακέλου, τα έξοδα ελέγχου των τίτλων και εν γένει τα έξοδα ελέγχου, όλων των λοιπών δικαιολογητικών που κατέθετε, από τους υπαλλήλους της κάθε τράπεζας. Πρέπει, λοιπόν, η αιτούσα να καταβάλει, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, κάθε μήνα, στην πρώτη πιστώτρια τράπεζα 1) για την µε αριθμό 377722 σύμβαση στεγαστικού δανείου μηνιαίως το ποσό των εκατόν πενήντα (150 €) ευρώ για είκοσι έτη, ενώ για την οφειλή αυτή παρέχεται περίοδος χάριτος και µη καταβολής δόσεων για τέσσερα (4) έτη, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης (αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010), 2) για την µε αριθμό 372722 σύμβαση επαγγελματικού δανείου μηνιαίως το ποσό των τριάντα (30 €) ευρώ για είκοσι έτη, ενώ για την οφειλή αυτή παρέχεται περίοδος χάριτος και μη καταβολής δόσεων για δύο (2) έτη, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης (αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010), ενώ στη δεύτερη πιστώτρια τράπεζα διαγράφει την οφειλή που προέρχεται από την με αριθμό 289137982202 σύμβαση καταναλωτικού δανείου και 2) για την με αριθμό 33035428 σύμβαση επαγγελματικού δανείου (ως εγγυήτρια) μηνιαίως το ποσό των εκατόν πενήντα (150 €) ευρώ για τα πρώτα τέσσερα έτη, από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης, και για τα επόμενα δεκαέξι έτη (16) έτη το ποσό των εκατό (100 €) ευρώ μηνιαίως. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιο τους θα ανέρχεται στο επιτόκιο της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στις δανειακές συμβάσεις της αιτούσας με τις δανείστριες καθ' ών τράπεζες, καθόσον η αιτούσα πέραν των παραπάνω ποσών μηνιαίως δε δύναται να καταβάλει άλλο ποσό για την εξόφληση των οφειλών της, καθόσον αυτή έχει πραγματική αδυναμία καταβολής.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ' ουσία και να ρυθμισθούν οι οφειλές της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των άνω και στο διατακτικό αναφερόμενων υποχρεώσεων της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' αρθρ. 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει αντιμωλία των καθ’ ών ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών. Δέχεται την αίτηση. Καθορίζει τις καταβολές της αιτούσας κάθε μήνα στην πρώτη πιστώτρια τράπεζα με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 1) για την με αριθμό 377722 σύβαση στεγαστικού δανείου μηνιαίως το ποσό των εκατόν πενήντα (150 €) ευρώ για είκοσι έτη, ενώ για την οφειλή αυτή παρέχεται περίοδος χάριτος και μη καταβολής δόσεων για τέσσερα (4) έτη, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης (αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010), 2) για την με αριθμό 372722 σύμβαση επαγγελματικού δανείου μηνιαίως το ποσό των τριάντα (30 €) ευρώ για είκοσι έτη, ενώ για την οφειλή αυτή παρέχεται περίοδος χάριτος και μη καταβολής δόσεων για δύο (2) έτη, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης (αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010), ενώ στη δεύτερη πιστώτρια τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (ως διαχειρίστριας της τιτλοποιημένης απαίτησης της «DANEION APC LIMITED» προς την οποία έχει εκχωρηθεί το δάνειο κατά το άρθρο 10 Ν.3156/2003) διαγράφει την οφειλή που προέρχεται από την με αριθμό 289137982202/9- 3-2005 σύμβαση καταναλωτικού δανείου και 2) για την με αριθμό 33035428/24-5-2006 σύμβαση επαγγελματικού δανείου (ως εγγυήτρια) μηνιαίως το ποσό των εκατόν πενήντα (150 €) ευρώ για τα πρώτα τέσσερα έτη, από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της απόφασης, και για τα επόμενα δεκαέξι (16) έτη το ποσό των εκατό (100 €) ευρώ μηνιαίως. Οι οφειλές που θα εξοφληθούν με αυτό τον τρόπο λογίζονται τοκοφόρες, το δε επιτόκιο τους θα ανέρχεται στο επιτόκιο, χωρίς ανατοκισμό, της ενήμερης οφειλής όπως αυτή προσδιορίζεται στις δανειακές συμβάσεις του αιτούσας με τις δανείστριες τράπεζες, οι οποίες μηνιαίες δόσεις θα καταβάλλονται από την αιτούσα στις καθ' ών τράπεζες, όπως ορίζεται παραπάνω για εκάστη εξ αυτών, πάντα το πρώτο δεκαήμερο έκαστου μήνα καταβολών. Ορίζει ότι η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των καθ' ών τραπεζών, που περιλαμβάνονται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/201 Ο) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των ως άνω αναφερόμενων υποχρεώσεών της. Εξαιρεί από την εκποίηση την περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας οικίας και Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της αιτούσας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.