Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Κοινή αίτηση συζύγων, διαγραφή του 50% των χρεών και σωτηρία της πρώτης κατοικίας τους (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 4638/2013).

[...] Οι αιτούντες, οι οποίοι είναι σύζυγοι, επικαλούμενοι ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους και στερούνται της πτωχευτικής ικανότητας ζητούν, όπως παραδεκτά διόρθωσαν και συμπλήρωσαν την αίτηση (άρθρο 741 σε συνδ. με τα άρθρα 591 παρ. 1 και 745 ΚΠολΔ), να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος τους οι πιστωτές τους καθώς και να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση η μοναδική κύρια κατοικία συνιδιοκτησίας τους. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση παραδεκτό εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας των αιτούντων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζεται νομίμως η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 από 28-9-2011 βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με ημερομηνία αποτυχίας την 28-9-2011, που υπογράφεται από τον δικηγόρο Δημήτριο Καραγιάννη και υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων τους (πρόκειται για συζύγους), β) των πιστωτών τους και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) της μη μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων τους κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία δεν προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση των αιτούντων, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερα απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών τους με απαλλαγή τους από υπόλοιπα χρεών (βλ. σχετικές βεβαιώσεις Ειρηνοδικείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης). Η αίτηση τυγχάνει ορισμένη, περιέχουσα τα κατ’ άρθρα 118 και 216 παρ. 1 σε συνδυασμό με 741 του ΚΠολΔ και 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 στοιχεία, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των καθ’ ών πιστωτριών, καθόσον ο νόμος με μόνο τελικό στόχο τη ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη δεν ορίζει άλλο ουσιαστικό περιεχόμενο της αίτησης, οποιαδήποτε δε άλλα στοιχεία πλην των ανωτέρω θα αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας (βλ. Κρητικός, ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν 64 - Ανάτυπο σελ. 1477 και EιρΘεσ 5105/2011, EιρAθ 15/2011 και ΕιρΧαν δημοσίευση Νόμος). Τέλος απορριπτέα είναι και η προβληθείσα ένσταση περί απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης από τη δεύτερη των καθών, λόγω σώρευσης στο ίδιο δικόγραφο των οφειλών των δυο αιτούντων, διότι κατ' αρχάς οι περί ομοδικίας διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (ΑΠ 812/1994 ΕλΔνη 38/579), αλλά και πέραν τούτου η προκείμενη διαδικασία δεν είναι γνήσια υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. Π. Αρβανιτάκη η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 Σεμινάριο επιμόρφωσης Σχολής Δικαστών). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 του νόμου 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των πιστωτριών τους Από την εκτίμηση της ανώμοτης κατάθεσης του πρώτου αιτούντος, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος των αιτoύντων, ηλικίας ... ετών, ήταν άνεργος από τον Φεβρουάριο του 2011, λαμβάνοντας από 8-3-2011 έως 7-3-2012 από τον ΟΑΕΔ, μηνιαίως, ως επίδομα τακτικής ανεργίας, το ποσό των 545,00 ευρώ, ενώ από την 8-6-2011 συνεργαζόταν ως εξωτερικός υπάλληλος με την ατομική επιχείρηση ... , αντί αμοιβής ποσού 200,00 ευρώ μηνιαίως, σύμβαση η οποία καταγγέλθηκε από την ως άνω εταιρία την 29-5-2012. Ήδη όμως από 1-3-2013 προσλήφθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (πενθήμερη εργασία κατά τις ώρες από 18.00 έως 22.00 ημερησίως) από την επιχείρηση ... ως διανομέας ... αντί ημερομισθίου 22,28 ευρώ και συνολικά μαζί με φιλοδωρήματα ποσού 568,00 ευρώ μηνιαίως. Πέραν αυτών δε διαθέτει κανένα άλλο εισόδημα. Η δεύτερη αιτούσα, σύζυγος του πρώτου των αιτούντων, ηλικίας ... ετών, απόφοιτη Λυκείου, δεν εργάσθηκε αλλά ασχολήθηκε με την ανατροφή του τέκνου τους, που σήμερα είναι μαθήτρια της ... , μάλιστα από το Μάρτιο του 2009 είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ (χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας διότι δεν έχει τις προϋποθέσεις) και δεν έχει καταστεί δυνατό να ανεύρει εργασία λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την απασχόληση. Υπό τα οικονομικά αυτά δεδομένα οι αιτούντες έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές τους.

Πιστώτριες του πρώτου των αιτούντων είναι οι παρακάτω στις οποίες αυτός έχει τις εξής αντίστοιχες οφειλές: 1) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε» : α) από την με αριθμό 691717/12-9-2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσό 59.928,80 ευρώ, όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί έως το χρόνο συζήτησης της αίτησης (27-3-20 13) καθώς πρόκειται για απαίτηση εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, β) από τη με αριθμό 00201011235151 σύμβαση δανείου «όλα σε 1», το οποίο προήλθε από συγχώνευση προγενέστερων οφειλών, το ποσό των 32.891,17 ευρώ, όπως το ποσό αυτό αναφέρεται στην αίτηση καθώς δεν προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ύψος της ανέγγυας αυτής ο οφειλής έως το χρόνο επίδοσης της αίτησης (21-10-2011) έως τον οποίο αυτή εκτοκίζεται και γ) από την με αριθμό 20031111 0533000 σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 1.376,63 ευρώ, όπως το ποσό αυτό αναφέρεται στην αίτηση καθώς δεν προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ύψος της ανέγγυας αυτής οφειλής έως το χρόνο επίδοσης της αίτησης (21-10-2011), ήτοι συνολικά οι απατήσεις της συγκεκριμένης πιστώτριας ανέρχονται σε 94.196,60 ευρώ, 2) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «CITΙBAΝΚ INIERNATIONAL ΡLC» από την με αριθμό 6005258326 σύμβαση προσωπικού δανείου το ποσό των 12.553,34 ευρώ, όπως το ποσό αυτό αναφέρεται στην αίτηση καθώς δεν προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ύψος της ανέγγυας αυτής οφειλής έως το χρόνο επίδοσης της αίτησης (21-10-2011), 3) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EΘΝIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» οπό την με αριθμό 4224635623 σύμβαση καταναλωτικού δανείου (από συγχώνευση προγενέστερων οφειλών) το ποσό των 18.607,90 ευρώ, όπως η ανέγγυα αυτή απαίτηση διαμορφώθηκε έως το χρόνο επίδοσης της αίτησης (21-10-2011) και 4) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS» από την με αριθμό 183170053402 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 8.533,94 ευρώ, όπως το ποσό αυτό αναφέρεται στην αίτηση καθώς δεν προσκομίζονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ύψος της ανέγγυας αυτής οφειλής έως το χρόνο επίδοσης της αίτησης (21-10-2011). Το σύνολο των οφειλών του πρώτου αιτούντος προς όλες τις πιστώτριές του με βάση τα παραπάνω ανέρχεται σε 133.891,78 €. Μοναδική πιστώτρια της δεύτερης αιτούσας είναι η πρώτη των καθ’ ών ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε» στην οποία τυγχάνει συνοφειλέτρια με τον πρώτο αιτούντα από τη με αριθμό 691717/12-9-2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου για ποσό 59.928,80 ευρώ, όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί έως το χρόνο συζήτησης της αίτησης (27-3-20 13) καθώς πρόκειται για απαίτηση εμπραγμάτως εξασφαλισμένη. Ειδικότερα η συγκεκριμένη απαίτηση της τράπεζας αυτής (ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε) και ως προς τους δυο συνοφειλέτες είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία συνιδιοκτησίας των αιτούντων (διαμέρισμα του 2ου ορόφου, εμβαδού 64,70 τ.μ. με αποθήκη υπογείου και θέση στάθμευσης σε οικοδομή επί της οδού Στυλίδος αριθ. 10, στις Συκιές), που ενεγράφη την 10-10-2006 στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα οι αιτούντες έχουν στην κυριότητά τους, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου έκαστος, ένα διαμέρισμα του 2ου ορόφου, εμβαδού καθαρού 40,76 τ.μ. και μικτού 64,70 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας σε όλο το οικόπεδο 242,884/1000 εξ αδιαιρέτου, που βρίσκεται επί της οδού ... αριθ. ... , μαζί με μία αποθήκη στο υπόγειο της οικοδομής, ως παρακολούθημα του παραπάνω διαμερίσματος εμβαδού 6,05 τ.μ. και μαζί με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου στην πυλωτή της οικοδομής εμβαδού περί των 12,00 τ.μ., το οποίο περιήλθε στον πρώτο αιτούντα, κατά το ανωτέρω ποσοστό του, δυνάμει του με αριθμό ... συμβολαίου αγοράς του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... και στη δεύτερη αιτούσα κατά το δικό της ποσοστό δυνάμει του με αριθμό ... συμβολαίου γονικής παροχής του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου, τα οποία μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης την 7-8-2006 και την 2-8-2005 αντίστοιχα. Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία τους μαζί με το ως άνω τέκνο τους. Η εμπορική αξία του ακινήτου αυτού, με έτος κατασκευής το 2005 ανέρχεται σε 80.000 ευρώ και οι αιτούντες με την αίτησή τους ζήτησαν να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Εκτός του παραπάνω ακινήτου οι αιτούντες δε διαθέτουν άλλα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα ή καταθέσεις). Το ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας PEUGEOT 307 με αριθμό κυκλοφορίας ... , έτους πρώτης κυκλοφορίας 2005, που εμφανίζεται ιδιοκτησίας του πρώτου αιτούντος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012, πωλήθηκε από τον ίδιο τον Αύγουστο του 2011 σε τρίτο πρόσωπο αντί του τιμήματος των 4.400 ευρώ και άμεσα από τα χρήματα αυτά, όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα που προσκομίσθηκαν, καταβλήθηκε την 3-8-2011 στην εταιρία CREDICOM COMSUMER FINANCE το ποσό των 3.800 ευρώ, προς εξόφληση του υπολοίπου δανείου που ελήφθη από αυτήν την 23-3-2010 με την υπ’ αριθ. 0610007671 σύμβαση για την αγορά του εν λόγω αυτοκινήτου, σε μία προσπάθεια του αιτούντος να μειώσει το ύψος των οφειλών του, για το λόγο αυτό δεν αναφέρθηκε από τον πρώτο των αιτούντων ως περιουσιακό του στοιχείο στην κρινόμενη αίτηση, που κατατέθηκε στο παρόν δικαστήριο την 4-10-2011, απορριπτόμενης ως αβάσιμης της ένστασης περί ανειλικρινούς δήλωσης που υπέβαλε η πρώτη των καθ’ ων. Επειδή οι αιτούντες αδυνατούν ανυπαίτια να εξυπηρετήσουν τις παραπάνω οφειλές τους, το δε προτεινόμενο από αυτούς σχέδιο ρύθμισης αυτών (οφειλών) δεν έγινε δεκτό από τους πιστώτριες τράπεζες πρέπει το δικαστήριο να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά τους νια χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών τους.

Ο ισχυρισμός της πρώτης και δεύτερης των καθ’ ών ότι οι αιτούντες από δόλο περιήλθαν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής διότι ελάμβαναν δάνεια η αποπληρωμή των οποίων ήταν προδήλως αδύνατη με βάση τα εισοδήματα και την εν γένει οικονομική τους δυνατότητα είναι απορριπτέος ως αόριστος. Τούτο διότι δε νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν εξειδικεύονται όμως οι συγκεκριμένες ενέργειες με τις οποίες οι αιτούντες απέκρυψαν από τις πιστώτριες τράπεζες την οικονομική τους κατάσταση ή υποχρεώσεις που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των υποψηφίων πελατών τους (βλ. Δ. Μακρή: κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν.3869/2010 παρ. 17). Περαιτέρω απορριπτέα ως αβάσιμη τυγχάνει η προβαλλόμενη εκ μέρους της πρώτης και δεύτερης των πιστωτριών ένστασης καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος των αιτούντων ως προς την άσκηση της παρούσας αίτησης, διότι σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν οι αιτούντες έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ευνοϊκές για αυτούς διατάξεις του ν. 3869/2010 και άσκησαν νόμιμα το δικαίωμα αυτό. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία καθώς και οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης των αιτούντων και του προστατευόμενου μέλους τους, τις οποίες οι ίδιοι με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους στο ακροατήριο προσδιορίζουν στο ποσό των 418,00 ευρώ, θα πρέπει να ορισθεί η κάθε μηνιαία καταβολή του πρώτου από αυτούς για μια τετραετία σε 120,00 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτριών του και της δεύτερης από αυτούς σε 30,00 ευρώ καταβαλλόμενο μηνιαίως για μία τετραετία στη μοναδική πιστώτριά της πρώτη των καθ’ ών, στην οποία θα καταβάλει συνολικά με τη συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση των καταβολών επί τετραετίας το ποσό των 1.440,00 ευρώ. Ειδικότερα ο πρώτος των αιτούντων: 1) στην ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 70,35% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 84,42 ευρώ (ειδικότερα 53,70 ευρώ για την πρώτη απαίτηση από στεγαστικό δάνειο, 29,47 ευρώ για τη δεύτερη απαίτηση και 1,23 ευρώ για την τρίτη απαίτηση) και συνολικά στην τράπεζα αυτή 4.052,16 ευρώ, 2) στη CITIBANK INTERNATIONAL PLC της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 9,38% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 11,256 ευρώ και συνολικά στην τράπεζα αυτή 540,29 ευρώ, 3) στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 13,90% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 16,68 ευρώ και συνολικά στην τράπεζα αυτή 800,64 ευρώ και 4) στη EUROBANK ERGASIAS AE της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 6,37% επί του συνόλου των απαιτήσεων θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 7,644 ευρώ και συνολικά στην τράπεζα αυτή 366,91 ευρώ. Το διαμέρισμα ιδιοκτησίας των αιτούντων που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία τους, δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι βεβαρημένο, με εμπράγματη ασφάλεια υπέρ της ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης για το πρώτο δάνειο που αναφέρεται στην αίτηση ποσού 59.928,80 ευρώ, το οποίο οφείλουν εις ολόκληρον οι αιτούντες ως συνοφειλέτες. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης απαίτησης της ανωτέρω πιστώτριας (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε) που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία μετά τις καταβολές επί 4ετία και από τους δύο ανέρχεται σε 55.910,80 ευρώ {59.928,80 - 1.440 ευρώ καταβολές από την δεύτερη αιτούσα - 2.578 ευρώ καταβολές από τον πρώτο αιτούντα (53,70 ευρώ x 48 μήνες), που αφορά το ποσό που θα καταβάλει αυτός στην πρώτη πιστώτρια για τη συγκεκριμένη αυτή απαίτηση από το σύνολο των καταβολών της τετραετίας των 4.052,16 ευρώ καθώς πρόκειται για περισσότερες απαιτήσεις της ίδιας πιστώτριας που και αυτές ικανοποιούνται συμμέτρως}. Η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη αυτή εις ολόκληρον οφειλόμενη από κάθε αιτούντα απαίτηση θα ικανοποιηθεί προνομιακά από τις καταβολές του άρθρου 9 παρ. 2 που αφορούν το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου (80.000 x 85% = 68.000) και υπολογίζονται για κάθε αιτούντα στο ποσό των 34.000 ευρώ, λόγω της συνιδιοκτησίας εκάστου κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στην κατοικία τους. Κατόπιν τούτων θα πρέπει οι αιτούντες να υποχρεωθούν με καταβολές από έκαστο εξ αυτών του ποσού των 188,88 ευρώ μηνιαίως επί 15 έτη (180 μήνες) που θα αρχίσουν την πρώτη Ιουλίου του έτους 2017, δηλαδή μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον κρίνεται ότι στους αιτούντες πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά το χρόνο κατά τον οποίο μετά τις ταυτόχρονες ως άνω καταβολές από τους αιτούντες για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας τους εξοφληθεί το ποσό της οφειλόμενης εμπραγμάτως εξασφαλισμένης απαίτησης των 55.910,60 ευρώ, τότε τόσο οι αιτούντες όσο και οι πιστωτές του πρώτου αιτούντος (για το υπόλοιπο των ανέγγυων απαιτήσεων τους ως προς αυτόν) δύνανται κατ’ άρθρο 758 ΚΠολΔ να ζητήσουν τη μεταρρύθμιση της απόφασης αυτής ως προς τις συγκεκριμένες καταβολές. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων κατά το διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί μια τετραετία καταβολές: α) του πρώτου αιτούντος προς τις πιστώτριες του σε εκατόν είκοσι (120 €) ευρώ συνολικώς, διανεμόμενο μεταξύ τους ειδικότερα: 1) στην «ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ποσό 84,42 ευρώ μηνιαίως (ειδικότερα 53,70 ευρώ μηνιαίως για την πρώτη απαίτηση από το στεγαστικό δάνειο, 29,47 ευρώ μηνιαίως για τη δεύτερη απαίτηση και 1,23 ευρώ μηνιαίως για την τρίτη απαίτηση), 2) στη «CITIBANK ΙΝTERΝΑΤΙΟΝΑL PLC» ποσό 11,256 ευρώ μηνιαίως, 3) στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ποσό 16,68 ευρώ μηνιαίως και 4) στην «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ποσό 7,644 ευρώ μηνιαίως και β) της δεύτερης αιτούσας σε τριάντα ευρώ (30 €) μηνιαίως προς τη μοναδική πιστώτριά της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα (Ιούλιο 2013). ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης το διαμέρισμα, συνιδιοκτησίας των αιτούντων, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία τους, εμβαδού καθαρού 40,76 τ.μ. και μικτού 64,70 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας σε όλο το οικόπεδο 242,84/1000 εξ αδιαιρέτου, που βρίσκεται στον 2ο όροφο της κειμένης επί της οδού Στυλίδος αριθ. 10 στις Συκιές Θεσσαλονίκης οικοδομής (μαζί με μία αποθήκη στο υπόγειο της οικοδομής, ως παρακολούθημα του παραπάνω διαμερίσματος εμβαδού 6,05 τ.μ. και μαζί με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου στην πυλωτή της οικοδομής εμβαδού περί των 12,00 τ.μ.) ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε έκαστο των αιτούντων την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας τους στην πρώτη πιστώτρια «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» το ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (188,88) μηνιαίως και επί 15 έτη (180 μήνες). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει από την 1/7/2017 και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.