Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Τροχαίο ατύχημα (αυτοκινητικό ατύχημα). Πρόκληση υλικών ζημιών στο βλαβέν όχημα κατά τη διαδικασία ελιγμού αποστάθμευσης. Συνομολόγηση υπαιτιότητας. Επιδίκαση κονδυλίων ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 2493/2013).

Περίληψη: Αυτοκινητικό ατύχημα. Πρόκληση υλικών ζημιών στο βλαβέν όχημα κατά τη διαδικασία ελιγμού αποστάθμευσης. Συνομολόγηση υπαιτιότητας. Επιδίκαση κονδυλίων ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής. Δεν επιδικάστηκε μείωση αξίας λόγω της παλαιότητας του οχήματος και της ανυπαρξίας βλαβών σε καίρια σημεία. Περιορισμός του επιδικαζόμενου ποσού για το Επικουρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό 90% δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 4092/2012. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

[...] Πριν από την έναρξη της προφορικής κατ` ουσίαν συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξουσία δικηγόρος του ενάγοντος με δήλωση της που καταχωρήθηκε στα πρρακτικά του δικαστηρίου αυτού, παραιτήθηκε του δικογράφου της αγωγής όσον αφορά τον πρώτο εναγόμενο. Επομένως ως προς αυτόν η αγωγή πρέπει να θεωρηθεί πως δεν ασκήθηκε και να κυρηχθεί καταργημένη η δίκη (άρθρα 294, 295 παρ.1 και 297 ΚΠολΔ). Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων ισχυρίζεται ότι στις 8-8-2008 ο πρώτος εναγόμενος, ως προς τον οποίο παραιτήθηκε του δικογράφου της αγωγής οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ...........Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο ως προς την αστική ευθύνη έναντι των τρίτων για τις ζημιές από την κυκλοφορία του στην ασφαλιστική εταιρία "..............." της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε και στη θέση της εισήλθε στο δεύτερο εναγόμενο ΝΠΙΔ με το συντομογραφικό τίτλο "...................." προκάλεσε από υπαιτιότητα τις αναφερόμενες βλάβες στο με αριθμό κυκλοφορίας ............ Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της ιδιοκτησίας του ενάγοντος από την πρόσκρουση του πρώτου ως άνω αυτοκινήτου, αντί του σταθμευμένου αυτοκινήτου του ενάγοντος, που έγινε κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται αναλυτικά στην αγωγή. Ζητεί δε (ο ενάγων) να υποχρεώσει τον εναγόμενο επικουρικό κεφάλαιο να του καταβάλει το ποσό των 2.359,45 ευρώ, ως αποζημίωση και χρηματική του ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής, να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί το εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού (άρθρα 14 παρ. εδαφ. και 25 παρ.2 ΚΠολΔ). Κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 ΚΠολΔ, όπως ορίζει το άρθρο 684Α του ίδιου Κώδικα, είναι δε και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297,298, 330 εδ.β` 932, 346 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 του ΓΠΝ/1911, 19 παρ.1δ` του ν.489/1976, 907 908 παρ.δ` και 176 ΚΠολΔ. Επομένως, εφόσον έχει καταβληθεί το αιτούμενο για την αξία του αντικειμένου της αγωγής τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ ιδιοκτησίας του ενάγοντος από τα συνο........... των (βλ. το προσκ. με το αριθμό 581542 αγωγόσημο με τα μολογούμενα κολλημένα πάνω σ` αυτό κινητά ένσημα υπέρ ΤΠΔΑΚ ........, από μέρους να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της του εναγον βασιμότητα. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος του εναγομένου, .......... στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού............................. από όλα αφορά την ................ τα έγγραφα που προσκομίζουν ............. υπαιτιότητα, διάδικοι, χωρίς να ......... η συνεκτίμηση ........ με δήλωση του από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία αποδεικνύουν πληρεξούσια τα εξής. Στις 8-8-2008 και περί ώρα 21.20, ενώ ............... με αριθμό κυκλοφορίας .................. Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο............... καταχωρήθηκε όταν σταθμευμένο επί της οδού ......................., στη στα πρακτικά ............................................... (περιοχής Τερψιθέας), ενώ ..................... του οδοστρώματος του ρεύματος κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό .............. προς την οδό ..............., στο ύψος του οικοδομικού αριθμού ............, με .............. προς την οδο................ το με αριθμό κυκλοφορίας ................. αυτοκίνητο το οποίο, κατά την αμέσως παραπάνω ημεροχρονολογία, ήταν ασφαλισμένο ως προς την αστική ευθύνη έναντι των τρίτων για τις ζημιές από την κυκλοφορία του στην ασφαλιστική εταιρία "..........................." της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε και στη θέση της υπεσήλθε αυτοδικαίως στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις ως ειδικός της διάδοχος το Ν.Π.Ι.Δ. με το ................ τίτλο "......................" ) δεύτερο εναγόμενο), οδηγούμενο από τον ..................... (πρώτο εναγόμενο ως προς τον οποίο καταργήθηκε η δίκη κατά τα ως άνω), από αμέλεια του τελευταίου ο οποίος στην προσπάθεια να εξέλθει από τη θέση στάθμευσης που βρισκόταν μπροστά από το αυτοκίνητο τυ ενάγοντος, επιχείρησε ελιγμό ....................... με όπισθεν ...................... προσέκρουσε με το οπίσθιο τμήμα του αυτοκινήτου του στο οπίσθιο δεξιό τμήμα του σταθμευμένου ως άνω αυτοκινητου του ενάγοντος, προκαλώντας σ` αυτό βλάβες. Από τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι η σύγκρουση-πρόσκρουση των δύο (2) οχημάτων οφείλεται σε υπαιτιότητα του οδηγού του με αριθμό κυκλοφορίας .............. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ο οποίος κατά την οδήγηση, ενήργησε κατά παράβαση, από την οποία ................... το ως άνω αποτέλεσμα των διατάξεων των (άρθρων 12 παρ.1 19 παρ.1 και 22 παρ.1 ΚΠολΔ). Από την ένδικη σύγκρουση προκλήθηκαν βλάβες στο αυτοκίνητο του ενάγοντος για την αποκατάσταση των οποίων αυτός δαπάνησε: α) Για την αγορά των απαραίτητων ανταλλακτικών προς αντικατάσταση των κατεστραμμένων ...... οπίσθιου προφυλακτήρα και ................... αυτού δύο (2) οπίσθιων δεξιών ......, το ποσό των 989,60 ευρώ, όπως αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη υπ` αριθμ. 5735/20-3-2013 απόδειξη λιανικής πώλησης του "............." (γνήσια ανταλλακτικά, ...........................). Β) Για τις αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες ήτοι αντικατάστασης των αμέσως παραπάνω ανταλλακτικών (εξαγωγή των κατεστραμμένων και τοποθέτηση των καινούργιων), ευθυγράμμισης ποδιάς, οπίσθιου δεξιού φτερού, .......... και βαφή των βλαβέντων μερών, με το ανάλογο Φ.Π.Α. το ποσό των 898,45 ευρώ, όπως προκύπτει από την υπ` αριθμ. 3386/26-5-2009 διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του "...................." (φανοποιία-βαφές ................). Το συνολικό δε ποσό που δαπάνησε ο ενάγων για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο του ανήλθε σε (989,60 + 898,45) 1888,05 ευρώ. Το αίτημα όμως του ενάγοντος να του επιδικαστεί το ποσό των 225,00 ευρώ ως αποζημίωση, για τη μείωση της αξίας του αυτοκινήτου του, μετά το ένδικο ατύχημα ενόψει του είδους των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο σε μη καίρια τμήματα, της πλήρους αποκατάστασης τους, με την αντικατάσταση των βλαβέντων μερών με καινούργια ανταλλακτικά, σε συνδυασμό με την παλαιότητα του (ημερομηνία.............. πρώτης άδειας κυκλοφορίας 11-2-1991). Τέλος λόγω στεναχώριας που δοκίμασε από τη βλάβη του αυτοκινήτου του και της ταλαιπωρίας για τη φροντίδα της επισκευής του, ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να του επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση το εύλογο ποσό των 150,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος η αγωγή ως βάσιμη και στην ουσία της να υποχρεωθεί το επικουρικό κεφάλαιο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 1899,20 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τον (κατά το άρθρο 19 παρ.2 του π.δ. 237/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.26 του άρθρου 37 του ν. 2496/1997 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4092/2012) περιορισμό της καταβαλλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης στο 90% 1888,05 χ ..... συν τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δηλαδή συνολικά το ποσό των (1699,20 + 150,00) 1849,20 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής. Η παρούσα απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, αφού συντρέχει νόμιμος λόγος προς τούτο λόγω του αδικήματος (άρθρο 908 παρ. δ` ΚΠολΔ). Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ τους και να επιβληθεί ένα μέρος αυτήν σε βάρος του εναγομένου (άρθρα 178 παρ.α` και 191 παρ.2 ΚΠολΔ) όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

Για τους λόγους αυτούς: Καταργεί τη δίκη ως προς τον πρώτο εναγόμενο. Δικάζει κατ` αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Υποχρεώνει το εναγόμενο Ν.Π.Ι.Δ. με την ..... νόμια ".................." να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (1849,20), με το νόμιμο τόκο από την επομένη επίδοσης της αγωγής. Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη. Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου ένα μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος που ορίζει σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.