Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Απαιτήσεις από ακάλυπτες επιταγές. Στη ρύθμιση υπάγονται και απαιτήσεις που προέρχονται από ακάλυπτες επιταγές (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, αριθμός απόφασης 11/2011).

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Απαιτήσεις από ακάλυπτες επιταγές. Μηνιαίες καταβολές. Δεκτή η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ρύθμιση των χρεών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιστώτριες τράπεζες και λοιπούς δανειστές από τα εισοδήματά του επί τετραετία. Στη ρύθμιση υπάγονται και απαιτήσεις που προέρχονται από ακάλυπτες επιταγές.

[...] Από την με αριθμό 144Β/22-2-2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών …, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών προκύπτει, ότι αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παραπάνω δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην έκτη των καθ ων «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». Η τελευταία όμως, δεν εμφανίσθηκε και η υπόθεση, αφού εκφωνήθηκε, συζητήθηκε ωσάν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι κατ αρθρ 754 παρ 2 του ΚΠολΔ λόγω του ανακριτικού συστήματος, που διέπει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Με την κρινόμενη αίτηση του, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση και κλήτευσε στη δίκη, αιτείται κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τη ρύθμιση αυτών (οφειλών) σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει, με την καταβολή προς αυτούς συμμέτρως ποσού 500.00 ευρώ μηνιαίως. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμοδίως φέρεται κατ' άρθ 3 του Ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθ. 741 επ του ΚΠολΔ. Κρίνεται περαιτέρω παραδεκτή καθότι 1) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθ. 2 Ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή δικηγόρο Βασίλειο Τολιόπουλο με την από 3-3-2011 σχετική βεβαίωση, 2) η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 από τη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, 3) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ άρθ 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (βλ σχετική βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού), 4) η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, καθότι περιέχει ισχυρισμό ότι ο αιτών, ως φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα, έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβασμού περαιτέρω δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσεως εισοδημάτων του ιδίου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρυθμίσεως των χρεών του οφειλέτη. Περαιτέρω δε εμπρόθεσμα μέσα στην προθεσμία ενός μηνός από την κατάθεση της αιτήσεως 5) επιδόθηκε η κρινόμενη αίτηση στους καθ ων πιστωτές (σημειώνεται, ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη επίδοση της περιουσιακής κατάστασης και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, καθότι αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση και συνεπώς πληρούται ο σκοπός του νόμου για τη γνώση των πιστωτών αναφορικά με την περιουσία του οφειλέτη και το σχέδιο ρύθμισης (βλ. ήδη και άρθ. 85 παρ 3 του Ν. 3996/2011) και 6) κατατέθηκαν στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την 1-4-2011 κατ' άρθ 4 παρ 2 και 4 του Ν 3869/2010 η βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των περιουσιακών στοιχείων, καταστάσεων κλπ). Τέλος ως προς την νομιμότητα της στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ 3, 8 και 11 του παραπάνω Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ώστε μετά την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού (καθώς δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών), να προβεί το Δικαστήριο σε (δικαστική) ρύθμιση των οφειλών. Οι παραπάνω πιστώτριες Τράπεζες, προς τις οποίες ο αιτών απευθύνει την αίτηση του και παραστάθηκαν στη δίκη, πέραν των αιτιάσεων ως προς το παραδεκτό και νομιμότητα (αμφισβήτηση ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης ή άλλως προϋποθέσεις προς παροχή εννόμου προστασίας με έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας) της αιτήσεως (προβολή κατ επίφαση ενστάσεων, καθότι τούτα ως ζητήματα εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο) και κρίθηκαν αμέσως κατά τα παραπάνω, επί της ουσίας αρνήθηκαν την αίτηση και υπέβαλλαν ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος και δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής, ενώ οι όγδοος και ένατος των καθ' ων ισχυρίσθηκαν ότι οι απαιτήσεις τους (οφειλές του αιτούντος προς αυτούς) εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 3869/2010. Οι ισχυρισμοί αυτοί θα κριθούν παρακάτω κατά την κατ’ ουσίαν εξέταση της υποθέσεως.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1954, είναι έγγαμος με την ... …, με την οποία διαμένουν στο Χαλάνδρι Αττικής σε μισθωμένο διαμέρισμα, για το οποίο καταβάλλεται μίσθωμα 650,00 ευρω μηνιαίως και έχουν τρεις κόρες την ... …, …... και ... …, ηλικίας 22, 16 και 12 ετών αντίστοιχα. Είναι οδοντογιατρός και παρότι διαμένει κατά τα παραπάνω στο Χαλάνδρι διατηρεί ιατρείο την πόλη των Θηβών, όπου και μεταβαίνει με αυτοκίνητο για την άσκηση του επαγγέλματος του μαζί με την σύζυγό του δύο με τρείς φορές την εβδομάδα. Οι καθαρές αποδοχές του από την παραπάνω άσκηση του επαγγέλματός του ανέρχονται κατά μέσο όρο στο ποσό των 2.000,00 ευρω μηνιαίως, από το οποίο ήδη, όπως λέχθηκε παραπάνω ποσό 650,00 το μήνα καταβάλλει για την μίσθωση κατοικίας. Η σύζυγος του είναι ανεπάγγελτη ασχολούμενη με τα οικιακά και κατά το τρέχον έτος δεν συνεισέφερε στο οικογενειακό εισόδημα, ενώ το προηγούμενο έτος (οικονομικό 2010) είχε συνεισφέρει με εισόδημα 3.105,00 ευρω (βλ. σχετικά φορολογική δήλωση αυτού του έτους), ενώ έχει υποβάλλει και η ίδια αίτηση για ρύθμιση κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Ο ίδιος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ενώ η σύζυγος του έχει στην αποκλειστική κυριότητά της στην Μαλεσίνα Φθιώτιδας, στον οικισμό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξ/κων Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ), σε συγκρότημα κυρίως εξοχικών κατοικιών, στο 121 ΟΤ, το με αριθμό 1-1 διαμέρισμα 96,6 μ2, από το οποίο δεν έχει εισοδήματα, καθότι δεν είναι εκμισθωμένο. Από τις παραπάνω κόρες τους οι δύο, δεύτερη και τρίτη, είναι ανήλικες και σπουδάζουν σε αραβικά σχολεία στην Αθήνα, ενώ η ενήλικη, πρώτη, είναι φοιτήτρια στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει ο αιτών ή η σύζυγος του. Ο αιτών ακόμη έχει στην κυριότητα του το με αριθμό … ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου TOYOTA, με ημερομηνία πρώτης άδειας το 2005, του οποίου η εμπορική αξία, εκτιμάται σε 4000 ευρω. Η οικονομική κατάσταση των παραπάνω συζύγων είναι κακή, αλλά σαφώς μπορούσε να είναι καλύτερη, αν κατέβαλλαν μεγαλύτερες προσπάθειες και επιμέλεια, αν ο ίδιος ο αιτών ασχολούνταν επιμελέστερα με το επάγγελμα του και η σύζυγος κατέβαλλε προσπάθειες να αποκτήσει εισόδημα, καθώς είναι σε θέση να εργασθεί και να προσφέρει βρίσκοντας κατάλληλη εργασία, ενώ μπορούσε και να εκμισθωθεί η παραπάνω κατοικία. Εκτιμάται δε συγκεκριμένα ότι ο αιτών μπορούσε να αποκτήσει καθαρό εισόδημα περίπου 2.350.00 ευρω το μήνα από την άσκηση του επαγγέλματός του και η σύζυγος του 7,000,00 ευρω ετησίως (3.500,00 ευρώ από την εκμίσθωση του παραπάνω μοναδικού ακινήτου, αφού τούτο μπορεί να εκμισθωθεί στο ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως και 3.500,00 ευρώ από την εξεύρεση εργασίας), ήτοι δηλαδή μπορεί να αποκτήσει εισόδημα περίπου 600,00 ευρω μηνιαίως. Ο αιτών σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω συγκεκριμένα χρέη: 1) στην πρώτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» οφείλει: για το με αριθμό 852529 καταναλωτικό δάνειο μέχρι 16-1-2008 το ποσό των 2.762,41 ευρω, για το με αριθμό 962246 καταναλωτικό δάνειο μέχρι 15-4-2008 το ποσό των 3.969,02 ευρω, για το με αριθμό … προσωπικό δάνειο μέχρι 1-7-2008 το ποσό των 3.021,04 ευρω, για την με αριθμό 200403260725000 πιστωτική κάρτα μέχρι 15-9-2008 το ποσό των 3.481,66 ευρω, για την με αριθμό … πιστωτική κάρτα μέχρι 1 1-9-2010 το ποσό των 3.603,01 ευρω. Ακόμη οφείλει ως εγγυητής υπέρ της συζύγου του δυο στεγαστικά δάνεια: ένα για το οποίο τηρείται ο με αριθμό 133002030028719 λογαριασμός και στις 30-6-2010 όφειλε για κεφάλαιο 57.952,78 ευρω, τόκους 9.840,88 ευρω και έξοδα 309,53 ευρω και συνολικά 68103,19 ευρω και ένα ακόμη για το οποίο τηρείται ο με αριθμό … λογαριασμός και στις 30-6-2010 όφειλε για κεφάλαιο 158.889,97 ευρω, τόκους 33.839,93 ευρω και έξοδα 92,00 ευρω και συνολικά 192.821,9 ευρω. Συνολικά οι οφειλές του προς αυτή την καθ' ης, ως περιγράφονται στην αίτηση και μέχρι τα χρονικά σημεία, που αναφέρονται παραπάνω ανέρχονται στο ποσό των 16.837,14 ευρω για τα καταναλωτικά δάνεια και κάρτες και στο ποσό των 260.925,09 ευρω για τα στεγαστικά δάνεια, που οφείλει ως εγγυητής. Κατά την επίδοση δε της αίτησης ανέρχονται στο ποσό των 17,330 ευρω για τα καταναλωτικά δάνεια και κάρτες και στο ποσό των 271.732,00 ευρω για τα στεγαστικά δάνεια και συνολικά στο ποσό των 289.062,00 ευρω. 2) Στην δεύτερη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕ» οφείλει για το με αριθμό … καταναλωτικό δάνειο μέχρι 13-9-2010 το ποσό των 7883,05 ευρω. Κατά την επίδοση δε της αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 8.225,50 ευρω. 3) Στην τρίτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» για το με αριθμό … καταναλωτικό δάνειο μέχρι 30-6-2010 το ποσό των 6511,93 ευρω. Κατά την επίδοση δε της αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 7.187,58 ευρω. 4) Στην τέταρτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» οφείλει για το με αριθμό 1015500000003190 καταναλωτικό δάνειο μέχρι 13-9-2010 το ποσό των 3.682,99 ευρω. Κατά επίδοση δε της αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.929,82 ευρω. 5) Στην πέμπτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» οφείλει: για την με αριθμό 6019760859033040 πιστωτική κάρτα το ποσό των 1.866,56 ευρω, για το με αριθμό …... καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 6.213,08 ευρω, για το με αριθμό ...… επαγγελματικό δάνειο το ποσό των 36.441,58 ευρω, για την με αριθμό ..…. πιστωτική κάρτα το ποσό των 1.239,28 ευρω και για το με αριθμό …... καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 16.747,67 ευρω, ήτοι συνολικά οι οφειλές του προς αυτή την καθ’ ης ανέρχονται στο ποσό των 62.508,17 ευρω. 6) Στην έκτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» οφείλει: για την με αριθμό …... πιστωτική κάρτα το ποσό των 3.839,57 ευρω, για την με αριθμό ... πιστωτική κάρτα το ποσό των 3.366,60 ευρω και για την με αριθμό ...… πιστωτική κάρτα το ποσό των 10.958,63 ευρω, ήτοι συνολικά οι οφειλές του προς αυτή την καθ ης ανέρχονται στο ποσό των 18.164,80 ευρω. 7) Στην έβδομη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» οφείλει: για την με αριθμό 4999540002935542 πιστωτική κάρτα μέχρι 13-8-2010 το ποσό των 3.404,81 ευρω, για την με αριθμό ...… πιστωτική κάρτα μέχρι 27-8-2010 το ποσό των 1.885,04 ευρω και για το με αριθμό 106926000 καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 13.510,14 ευρω, ήτοι συνολικά στο ποσό των 18.803,99 ευρω. 8) Στον όγδοο των καθ’ ων ... οφείλει το ποσό των 4.200,00 ευρω, χρέος, που αποτελεί ανεξόφλητο υπόλοιπο δυο τραπεζικών επιταγών εκδόσεως του αιτούντος, για τις οποίες έχει εκδοθεί η με αριθμό 260/2008 διαταγή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 9) στον ένατο των καθ’ ων …... οφείλει το ποσό των 16.500,00 ευρω, χρέος που προέρχεται από την έκδοση τριών τραπεζικών επιταγών εκδόσεως του αιτούντος, για τις οποίες έχει εκδοθεί η με αριθμό 7489/2007 διαταγή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνολικά δε οι οφειλές του προς τους παραπάνω πιστωτές του ανέρχονται στο ποσό των 428.239,68 ευρω. Με βάση τα παραπάνω εισοδήματά του και οφειλές του εκτιμάται, ότι ο αιτών νωρίτερα από το έτος 2010 έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Ο ισχυρισμός από μέρους πιστωτών, ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι απέκρυπτε από τους δανειστές του την κακή οικονομική του κατάσταση και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου, που του επέτρεπε το εισόδημα του πρέπει να απορριφθεί, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Δεν αποδείχθηκαν δε συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου, ότι οι πιστωτές και κυρίως οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική συμπεριφορά και τις λοιπές δανειακές υποχρεώσεις των υποψήφιων πελατών τους. Τέλος η επιδίωξη της ρύθμισης, που επιδιώκει ο αιτών, δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθώς η άσκηση του δικαιώματος του αυτού δεν έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Αντίθετα κρίνεται ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και δεν ασκείται άσκοπα αλλά σύμφωνα και το σκοπό των διατάξεων του Ν. 3869/2010 (βλ. σχετικά αιτιολογική έκθεση) και σύμφωνα με τους παγιωμένους ηθικούς κανόνες, που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά του μέσου συνετού ανθρώπου. Τέλος κατά την κρίση του Δικαστηρίου στην ρύθμιση πρέπει να υπαχθούν και οι απαιτήσεις του όγδοου και ένατου των καθ’ ων, που προέρχονται από ακάλυπτες επιταγές. Δεν πρέπει δε να εξαιρεθούν οι οφειλές αυτές σύμφωνα με την διάταξη του άρθ. 1 παρ. 2 περ. β του Ν. 3869/2010, παρότι στην περίπτωση της ακάλυπτης επιταγής κατά την πάγια νομολογία και θεωρία θεμελιώνεται και αδικοπραξία με βάση το προβλεπόμενο ποινικό αδίκημα και συρρέουν κατ αυτό τον τρόπο συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη. Συγκεκριμένα κατά την κρίση του Δικαστηρίου, όπως προκύπτει από το πνεύμα της παρ. 2 του άρθ. 1 του παραπάνω νόμου 3869/2010 στόχος του νομοθέτη είναι να αποκλείσει από τη ρύθμιση τα χρέη, που δεν πηγάζουν από την βούληση του οφειλέτη αλλά από δικαστική απόφαση ή το νόμο (διατροφή, αποζημίωση θύματος αδικοπραξίας κλπ) και όχι να αποκλείσει χρέη, που πηγάζουν από την βούληση του και την ελεύθερη οικονομική δραστηριότητα του, όπως είναι η ανάληψη ευθύνης από επιταγή. Εξάλλου είναι πέρα από την λογική και το πνεύμα των ρυθμίσεων του νόμου, όταν κάποιος ως οφειλέτης έχει αποδεχθεί συναλλαγματικές ή εκδώσει γραμμάτιο, η σχετική οφειλή να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του παραπάνω νόμου και όταν έχει εκδώσει επιταγή η οφειλή να μην υπόκειται στις παραπάνω ρυθμίσεις. Συντρέχουν συνεπώς με βάση τα παραπάνω στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για τηv υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/10. Η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις παραπάνω πιστώτριες Τράπεζες και λοιπούς δανειστές από τα εισοδήματα του επί τετραετία (48 ισόποσες μηνιαίες καταβολές), που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης κατ' άρθ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Το παραπάνω αυτοκίνητο κυριότητας του αιτούντος, ενόψει του ότι είναι απολύτως απαραίτητο για την εργασία του και μετακινήσεις του αλλά και της εμπορικής του αξίας, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), για αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθ. 9 παρ. 1 του Ν. 3869/10 εκποίηση του. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση προς τους παραπάνω πιστωτές ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε 700,00 ευρω το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Έτσι σύμφωνα με την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης ο αιτών πρέπει να καταβάλλει ποσό 472,50 ευρω (ποσοστό 67,5%) στην πρώτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», ποσό 12,88 ευρω (ποσοστό 1,84%) στην δεύτερη καθ' ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕ», ποσό 11,69 ευρω (ποσοστό 1,67%) στην τρίτη καθ' ης "ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ποσό 6,37 ευρω (ποσοστό 0,91%) στην τέταρτη καθ' ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ποσό 102,34 ευρω (ποσοστό 14,62%) στην πέμπτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS», ποσό 29,68 ευρω (ποσοστό 4,24%) την έκτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ποσό 30,73 ευρω (ποσοστό 4,39%) στην έβδομη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ποσό 6,86 ευρω (ποσοστό 0,98%) στον όγδοο των καθ’' ων … και ποσό 26,25 ευρω (ποσοστό 3,85%) στον ένατο των καθ’ ων…. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 4ετίας η πρώτη καθ ης θα έχει λάβει ποσό 22.680 ευρω, η δεύτερη καθ’ ης ποσό 618,24 ευρω, η τρίτη καθ ης ποσό 561,12 ευρω, η τέταρτη καθ ης ποσό 305,76 ευρω, η πέμπτη καθ’ ης ποσό 4.912,32 ευρω, η έκτη καθ ης ποσό 1.424,64 ευρω, η έβδομη καθ’ ης ποσό 1.475,04 ευρω, ο όγδοος καθ ου ποσό 329,28 ευρω και ο ένατος καθ’ ου ποσό 1.293,60 ευρω και θα επέλθει απαλλαγή του αιτούντος. Πρέπει συνεπώς κατ' ακολουθία των παραπάνω να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων των ρυθμίσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη στην παρούσα δίκη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει ερήμην την έκτης καθ’ ης και κατ’' αντιμωλίαν των υπολοίπων διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία από ποσό 472,50 ευρω προς την στην πρώτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», ποσό 12,88 ευρω στην δεύτερη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΕ», ποσό 11,69 ευρω στην τρίτη καθ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ποσό 6,37 ευρω στην τέταρτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ», ποσό 102,34 ευρω στην πέμπτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS», ποσό 29,68 ευρω την έκτη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ποσό 30,73 ευρω στην έβδομη καθ’ ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», ποσό 6,86 ευρω στον όγδοο των καθ’ ων … και ποσό 26,95 ευρω στον ένατο των καθ’ ων.… Οι παραπάνω καταβολές θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.