Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση ρύθμισης επικοινωνίας. Προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με τον πατέρα του, τον παππού και τη γιαγιά του (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός απόφασης 3425/2011).

[...] Με την υπό κρίση αίτησή τους, κατ' εκτίμηση του περιεχομένου της και όπως παραδεκτά κατά τη συζήτηση, με δήλωση των πληρεξουσίων τους δικηγόρων συμπλήρωσαν αυτήν, οι αιτούντες επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση ζητούν να ρυθμισθεί προσωρινά κατά τον ειδικότερα εκτιθέμενο στην αίτησή τους, όπως αυτή συμπληρώθηκε, τρόπο, το δικαίωμα επικοινωνίας τους με το ανήλικο τέκνο του πρώτου και εγγόνι του δεύτερου και τρίτης, που απέκτησε ο πρώτος από το γάμο του με την καθ' ης η αίτηση, ο οποίος ήδη λύθηκε αμετάκλητα με την με αριθμό 15-9-2008 απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, στο πλαίσιο της οποίας, με σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου τους ανατέθηκε στην καθ' ης μητέρα του, συγχρόνως δε ρυθμίσθηκε και το δικαίωμα επικοινωνίας του ίδιου μ' αυτό. Ζητούν επίσης να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, και να καταδικασθεί η καθ΄ ης στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 1520 του Α., 682, 735, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. Η αίτηση, όπως κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ' ουσία. Πρέπει να σημειωθεί, ότι το γεγονός ότι η επικοινωνία του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του ρυθμίστηκε μεταξύ των διαδίκων γονέων του με το αναφερόμενο στην αίτηση συμφωνητικό δεν εμποδίζει την επιδίωξη της ρύθμισης της επικοινωνίας αυτής με την υπό κρίση αίτηση, καθόσον η συμφωνία των συζύγων που ρυθμίζει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και την επικοινωνία με αυτά και η οποία επικυρώνεται από το Δικαστήριο κατά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης για τα θέματα αυτά (επιμέλεια και επικοινωνία) σύμφωνα με το άρθρο 1513 του Α. (βλ ΕφΑθ 548/1999 Δνη 40, 1116).

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων Γ. Χ. και Ι. Ζ., που εξετάσθηκαν κατά τη συζήτηση, από τις με αριθμούς 2648, και 2649/14-12-2010 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων της καθ΄ ής Μ. Π. και Κ. Χ., που δόθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα, τις ομολογίες των διαδίκων και όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Ο πρώτος αιτών και η καθ΄ ής η αίτηση, τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο γάμο στο Περιστέρι Αττικής, στις 9-6-2004, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, την Λ. Μ., που γεννήθηκε στις 14-9-2006, στο Μαρούσι Αττικής, ηλικίας σήμερα περίπου 4,5 ετών. Ο γάμος των διαδίκων λύθηκε αμετάκλητα με την με αριθμό 2.992/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά την εκούσια δικαιοδοσία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναινετικής λύσης του γάμου τους, με την προβλεπόμενη από το άρθρο 1441 παρ 2 του Α., έγγραφη, από 1-11-2007, συμφωνία τους ρύθμισαν την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, η οποία συμφώνησαν ότι ανατίθεται στην καθ΄ ης μητέρα του, με την οποία και διαμένει έκτοτε αυτό στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα του ανηλίκου μ΄ αυτό. Με το ανωτέρω συμφωνητικό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γονείς του ανηλίκου είναι τυφλοί, συμφωνήθηκε ότι η επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του, να πραγματοποιείται ελεύθερα στην Θεσσαλονίκη, χωρίς διανυκτέρευση, στην κατοικία που διέμενε το ανήλικο με την μητέρα του και κατόπιν επικοινωνίας με την μητέρα του ανηλίκου, και στην κατοικία των γονέων του στην Αθήνα (β και γ αιτούντων) με διανυκτέρευση, όπου θα το παρέδιδε η μητέρα του, για 15 ημέρες τα Χριστούγεννα, για 15 ημέρες το Πάσχα και για ένα μήνα κατά τις καλοκαιρινές διακοπές κατόπιν συμφωνίας των γονέων του, διακοπτόμενο ανά δέκα ή δεκαπέντε ημέρες. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω, ότι ήδη μεταξύ των διαδίκων δημιουργούνται διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του αιτούντος με το τέκνο τους, που διανύει σήμερα το τέταρτο και ήμισυ έτος της ηλικίας του και συνεπώς συντρέχει επείγουσα περίπτωση για τη ρύθμιση του δικαιώματός του αυτού όπως και του δικαιώματος των δεύτερου και τρίτης των αιτούντων, παππού και γιαγιάς από την πατρική γραμμή, του ανηλίκου.

Ο αιτών, ο οποίος κατοικεί στην Αθήνα, αγαπά το ανήλικο τέκνο του και ενδιαφέρεται γι' αυτό, το συμφέρον δε του τελευταίου (τέκνου) επιβάλει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επικοινωνία με τον πατέρα του, ώστε να διατηρηθεί και ενισχυθεί ο μεταξύ πατέρα και τέκνου ψυχικός δεσμός, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξη του, καθόσον είναι απαραίτητες για τον ψυχικό του κόσμο οι εκδηλώσεις στοργής, αγάπης και ενδιαφέροντος από τον γονέα εκείνο, με τον οποίο δεν διαμένει, ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειες της ανώμαλης εξέλιξης της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του , όπως επίσης και να επικοινωνεί με τους συγγενείς του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, παππού και γιαγιά από την πατρική γραμμή. Ο πρώτος αιτών έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να το φροντίζει κατά το χρόνο επικοινωνίας του με αυτό, το οποίο όπως και η καθ΄ ης αναφέρει στο σημείωμά της, εκδηλώνει την επιθυμία του να επικοινωνεί μ΄ αυτόν. Σημειωτέον ότι πριν τη συζήτηση της υπο κρίση αίτησης με προσωρινή διαταγή είχε οριστεί προσωρινά τρόπος επικοινωνίας και είχε επιτραπεί στους αιτούντες να επικοινωνούν με το ανήλικο τέκνο και εγγόνι τους «κάθε τρίτο σαββατοκύριακο εκάστου μηνός από ώρα 10,00 του Σαββάτου έως ώρα 11,00 της Κυριακής». Η ανωτέρω προσωρινή διαταγή, μεταρρυθμίστηκε με την με αριθμό 32274/2010 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, εφόσον κατά την συζήτηση οι αιτούντες συνομολόγησαν να μην διανυκτερεύει το ανήλικο τέκνο εκτός της οικίας της μητέρας του, και η καθ΄ ής αποδέχτηκε να αποχωρεί από την οικία της όσο επικοινωνούν με αυτό αι αιτούντες.

Κατόπιν αυτών ρυθμίστηκε προσωρινά μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ο τρόπος επικοινωνίας των αιτούντων, ώστε αν επικοινωνούν αυτοί με το ανήλικο τέκνο κάθε τρίτο παρασκευοσαββατοκύριακο εκάστου μηνός, αποκλειστικά στη πόλη της Θεσσαλονίκης και εντός της κατοικίας της καθ΄ ής είτε ο πατέρας μόνος του είτε ταυτόχρονα με τους γονείς του είτε με τον ένα εξ αυτών είτε και με τους δύο, όταν οι τελευταίοι θα ασκούν το δικαίωμα επικοινωνίας ταυτόχρονα με αυτόν, η επικοινωνία στην οποία δεν περιλαμβάνεται η διανυκτέρευση της ανήλικης εκτός της κατοικίας της, θα γίνεται είτε από κοινού από όλους τους καθ ών, είτε ξεχωριστά από τον καθένα ή ορισμένους εξ αυτών στην ανωτέρω οικία, την Παρασκευή από ώρα 19,00 μμ μέχρι την ώρα 21,00 της ιδίας ημέρας 2) το Σάββατο από ώρα 9,00 μέχρι ώρα 14,00 της ιδίας ημέρας και από ώρα 18,00 μμ μέχρι ώρα 20,00 της ιδίας ημέρας και 3) την Κυριακή από ώρα 9,00 μμ μέχρι την ώρα 14,00 της ιδίας ημέρας, κατά την παραμονή των αιτούντων στο σπίτι της καθ΄ ής, αυτή θα αποχωρεί από την οικία της, έτσι ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η επικοινωνία με την ανήλικη, και ο πατέρας θα έχει το δικαίωμα να εξέρχεται από το σπίτι της ανήλικης μόνο εφόσον συνοδεύεται είτε από έναν είτε και από τους δύο γονείς του είτε από την Ι. Ζ., (συνοδό της μητέρας της ανήλικης), εφόσον ειδοποιεί προς τούτο και ως προς τις ώρες εξόδου την μητέρα της ανήλικης ήδη από την Παρασκευή. Κατά την συζήτηση της αίτησης και με τα σημειώματα τους αφενός μεν και η μητέρα του τέκνου δεν δέχεται όταν η επικοινωνία γίνεται στη Θεσσαλονίκη, να αποχωρεί από την οικία της, όταν θα έρχονται οι αιτούντες για την επικοινωνία, αλλά και οι αιτούντες δεν επιθυμούν η επικοινωνία να γίνεται στην οικία της μητέρας αλλά όπως διόρθωσαν την αίτησή τους, στο σπίτι της αδελφής του δεύτερου αιτούντος στους Α. της Θεσσαλονίκης.

Με βάση τα ανωτέρω και κυρίως το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας του, της καταστάσεως των γονέων του, η επικοινωνία του με τον αιτούντα πατέρα του (α΄ αιτών), όπως και με τους παππού και γιαγιά από την πατρική γραμμή, (β και γ αιτούντες), κρίνεται ότι πρέπει να γίνεται ως εξής : Α) κάθε τρίτο Παρασκευοσαββατοκύριακο κάθε μήνα, αποκλειστικά στη πόλη της Θεσσαλονίκης, από ώρα 18.00 μμ της Παρασκευής μέχρι ώρα 11.00 πμ της Κυριακής, στο σπίτι της αδελφής του δεύτερου αιτούντος, Γ. Χ. στην οδό Γ. αρ 59, στους Α. στην Θεσσαλονίκη, ασκώντας το δικαίωμα ο α΄ αιτών (πατέρας)Γο ταυτόχρονα με τους γονείς του - ανιόντες της ανήλικης, είτε με τον ένα εξ αυτών είτε και με τους δύο, από τους οποίους και θα συνοδεύεται (είτε από τον ένα είτε από τους δύο). Ο πρώτος των αιτούντων έχει το δικαίωμα να εξέρχεται μαζί με την ανήλικη μόνο εφόσον συνοδεύεται είτε από έναν είτε από τους δύο γονείς του, είτε από τρίτο πρόσωπο της εμπιστοσύνης της μητέρας, που μπορεί να είναι αυτό είτε η ως άνω θεία του α αιτούντος είτε η συνοδός της μητέρας Ε. Ζ. Ο ισχυρισμός της καθ΄ ής, να μην διανυκτερεύει το ανήλικο τέκνο εκτός της οικίας της, κατά τον χρόνο που θα γίνεται η επικοινωνία στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη από την ηλικία των δύο ετών η ίδια έχει συναινέσει ώστε να διανυκτερεύει αυτό εκτός τής οικίας της κατά την περίοδο των εορτών και του καλοκαιριού, δεν κρίνεται βάσιμος, λαμβανομένου υπόψη ότι η επικοινωνία εντός της οικίας της καθ ής, και χωρίς αλλά και με την παρουσία αυτής έχει δημιουργήσει διενέξεις και προστριβές μεταξύ των διαδίκων, όπως άλλωστε το συνομολογεί η ίδια με το έγγραφο σημείωμά της, το καταθέτουν και οι ίδιοι οι μάρτυρες αυτής (βλ. τις προσκομιζόμενες ένορκες καταθέσεις της Ε. Κ. και του Κ. Χ.). Β) στις γιορτές των Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου από ώρα 10,00 μέχρι ώρα 12,00 της 31ης Δεκεμβρίου τα μονά έτη και από ώρα 10,00 της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 12η της 6 Ιανουαρίου, τα ζυγά έτη, Γ) τις εορτές του Π., τα μονά έτη από την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 μέχρι τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 12.00 και τα ζυγά έτη, από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 μέχρι την Κυριακή του Θ. και ώρα 12.00, Δ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών κάθε έτους, από 1 Αυγούστου και ώρα 10.00 έως 15 Αυγούστου και ώρα 12.00. Οι αιτούντες θα παραλαμβάνουν το ανήλικο τέκνο από την κατοικία της καθ΄ ης μητέρας του στη Θεσσαλονίκη, και θα το επιστρέφουν στο ίδιο μέρος, προσωπικά οι ίδιοι, είτε από κοινού, είτε ο πρώτος των αιτούντων μαζί με έναν από τους γονείς του είτε ο β΄ και η γ΄ των αιτούντων χωριστά. Η επικοινωνία κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, του Π. και το καλοκαίρι, θα γίνεται στο σπίτι του β και της γ΄ των αιτούντων.

Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας κρίνεται από το Δικαστήριο ο πλέον κατάλληλος και ανταποκρίνεται στο συμφέρον του ανηλίκου, ενώ συγχρόνως παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα άμεσης γνώσης για την ανάπτυξη του τέκνου και παρακολούθησης της όλης κατάστασής του. Η καθ' ής ζητεί, να γίνεται η επικοινωνία στο σπίτι της και ενώ αυτή θα είναι παρούσα, ενόψει όμως ότι μέχρι τώρα η επικοινωνία αυτή δημιούργησε προβλήματα στην επικοινωνία του ανηλίκου με τον πατέρα του, αλλά και διενέξεις του αιτούντος με την καθ ής, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επικοινωνία του τέκνου με τους αιτούντες, κατά τον χρόνο που αυτή θα γίνεται στη Θεσσαλονίκη, θα είναι καλύτερο για το τέκνο να γίνεται στο σπίτι της θείας του δεύτερου αιτούντος, η οποία άλλωστε όπως δήλωσε στο δικαστήριο συμφωνεί να γίνεται η επικοινωνία στο σπίτι της. Κατ ακολουθία αυτών κρίνεται ότι προς το παρόν η οριζόμενη παραπάνω διάρκεια της επικοινωνίας των αιτούντων με το ανήλικο τέκνο υπαγορεύεται από το συμφέρον του και εξυπηρετεί πλήρως το σκοπό της επικοινωνίας αυτής χωρίς να διαταράξει τον ρυθμό ζωής του ανηλίκου και την εν γένει ομαλή ανάπτυξή του. Πρέπει επομένως, να γίνει δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και κατ΄ ουσία η υπό κρίση αίτηση και να ρυθμισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας των αιτούντων με το ανήλικο τέκνο και εγγόνι αυτών, όπως παραπάνω και στο διατακτικό της παρούσας ορίζεται. Τέλος πρέπει να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, για κάθε τυχόν παράβαση εκ μέρους της των παραπάνω διατάξεων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό και να καταδικασθεί αυτή στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των αιτούντων (άρθρο 178 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα επίσης ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων, ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση, ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας των αιτούντων με το ανήλικο τέκνο και εγγόνι αυτών και ορίζει ότι αυτοί έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν μαζί του ως εξής : Α) κάθε τρίτο Παρασκευοσαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 18.00 της Παρασκευής μέχρι ώρα 11.00 της Κυριακής, στο σπίτι της αδελφής του δεύτερου αιτούντος, Γ. Χ. στην οδό Γ. αρ 59, στους Α. στην Θεσσαλονίκη, ο α΄ αιτών (πατέρας) Γο ταυτόχρονα με τους γονείς του - ανιόντες της ανήλικης, είτε με τον ένα εξ αυτών είτε και με τους δύο, από τους οποίους και θα συνοδεύεται (είτε από τον ένα είτε από τους δύο). Ο πρώτος των αιτούντων έχει το δικαίωμα να εξέρχεται μαζί με την ανήλικη μόνο εφόσον συνοδεύεται είτε από έναν είτε από τους δύο γονείς του είτε από τρίτο πρόσωπο της εμπιστοσύνης της μητέρας, που μπορεί να είναι αυτό είτε η ως άνω θεία του α αιτούντος είτε η συνοδός της μητέρας Ε. Ζ. Β) στις γιορτές των Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου από ώρα 10,00 μέχρι ώρα 12,00 της 31ης Δεκεμβρίου τα μονά έτη και από ώρα 10,00 της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 12η της 6 Ιανουαρίου, τα ζυγά έτη, Γ) τις εορτές του Π., τα μονά έτη από την Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 μέχρι τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 12.00 και τα ζυγά έτη, από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου και ώρα 10.00 μέχρι την Κυριακή του Θ. και ώρα 12.00, Δ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών κάθε έτους, από 1 Αυγούστου και ώρα 10.00 έως 15 Αυγούστου και ώρα 12.00. Οι αιτούντες θα παραλαμβάνουν το ανήλικο τέκνο από την κατοικία της καθ΄ ης μητέρας του στη Θεσσαλονίκη, και θα το επιστρέφουν στο ίδιο μέρος, προσωπικά οι ίδιοι, είτε από κοινού, είτε ο πρώτος των αιτούντων μαζί με έναν από τους γονείς του είτε ο β΄ και η γ΄ των αιτούντων χωριστά. ΑΠΕΙΛΕΙ κατά της καθ' ης, για την περίπτωση παραβίασης της αμέσως παραπάνω διατάξεως της παρούσας, χρηματική ποινή, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ και προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας ορίζει σε ένα (10) ημέρες. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ΄ ης στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των αιτούντων τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.