Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο. Συμφωνία των συζύγων για τη διατροφή, την επιμέλεια, τη γονική μέριμνα και την επικοινωνία στα πλαίσια έκδοσης συναινετικού διαζυγίου. Μεταγενέστερη διαφωνία και άσκηση αγωγής για μεταρρύθμιση της διατροφής, της επιμέλειας, της γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ειδική διαδικασία διαφορών που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων, αριθμός απόφασης 3663/2011).

[...] Σύμφωνα με το άρθρο 1520 ΑΚ, ο γονέας, μετά του οποίου δε διαμένει το ανήλικο τέκνο του, για οποιονδήποτε λόγο, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας μετά του τελευταίου και στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου, ως προς την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το Δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο, κατά τον οποίον θα γίνεται η επικοινωνία. Το άκρως αυτό προσωπικό δικαίωμα του γονέα, προς επικοινωνία μετά του ανηλίκου τέκνου του, απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος της στοργής προς το τέκνο, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και στην εν γένει προσωπικότητα του, για το λόγο αυτό και η άσκηση του, αποβλέπει, κυρίως, στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου (Α.Π.534/1991, ΕλΔικ. 32.1505, ΕφΘεσ.256/2000, Αρμ. 2001.1055). Το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα μετά του ανηλίκου τέκνου, που πηγάζει ευθέως από την προδιαληφθείσα διάταξη (Α.Π.162/1993, ΕλΔικ. 34.598), λειτουργεί μέσα στη φύση των οικογενειακών δικαιωμάτων, πλην, όμως, αυτό δεν αποτελεί παράλληλα και καθήκον, όπως συμβαίνει με τη γονική μέριμνα και γι` αυτό δεν υφίσταται νομική υποχρέωση να επικοινωνεί με το τέκνο του, εντεύθεν, δε, δεν μπορεί να εξαναγκασθεί η επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του, με αγωγή στρεφόμενη εναντίον του. Από την ίδια διάταξη, συνάγεται περαιτέρω ότι ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του τέκνου του, δεν έχει το δικαίωμα, και έτσι δε νομιμοποιείται ενεργητικώς να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου του αυτού με τον άλλο γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του και δε διαμένει με αυτό. Επομένως, η αγωγή της μητέρας με την οποία αυτή ζητεί να ρυθμισθεί η προσωπική επικοινωνία του εναγόμενου πατέρα με αυτό, κατά τον τρόπο που ορίζεται σε αυτήν, είναι απορριπτέα και απαράδεκτη για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως (Εφ.Θεσ.6763/2008, Ελλ.Δικ.2009,531, Εφ.Αθ.7073/2003, ΕλΔικ.2004.1693, ΕφΑθ. 1609/1995, ΕλΔικ1997.1603, ΕφΑθ.3778/1993, ΕλΔικ.35.440).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1441 παρ.3 Α.Κ., αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων, που να ρυθμίζει την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων και την επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία επικυρώνεται από το δικαστήριο που εκδίδει το διαζύγιο και η ισχύς της εξακολουθεί μέχρι την έκδοση αποφάσεως κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία, σύμφωνα με το άρθρο 1513 Α.Κ. Από την παραπάνω διάταξη συνάγεται ότι, η συμφωνία των γονέων ανήλικου τέκνου, που ρυθμίζει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου, και την επικοινωνία του με αυτό, η οποία επικυρώνεται από το δικαστήριο που εκδίδει το συναινετικό διαζύγιο, αποτελώντας προϋπόθεση για την έκδοση του, έχει μόνο προσωρινό χαρακτήρα, πλην όμως, η ισχύ της εξακολουθεί, ωσότου εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία που να ρυθμίζει είτε μόνο την επιμέλεια είτε την άσκηση της γονικής μέριμνας, στην έννοια της οποίας εμπίπτει και η επιμέλεια του προσώπου των τέκνων είτε την επικοινωνία του. Οι διαζευγμένοι γονείς του ανήλικου τέκνου και μετά το συναινετικό διαζύγιο είναι ενδεχόμενο να εφαρμόζουν τη συμφωνημένη ρύθμιση της επιμέλειας του τέκνου τους και της επικοινωνίας τους με αυτό, που επικυρώθηκε από το δικαστήριο που εξέδωσε το συναινετικό διαζύγιο, οπότε δεν είναι ανάγκη να καταφύγουν στο δικαστήριο για να εκδοθεί σχετική με το θέμα αυτό απόφαση, κατά τη αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. Αν όμως οι γονείς του ανηλίκου τέκνου επιθυμούν διαφορετική ρύθμιση της επιμέλειας του τέκνο ή της επικοινωνίας με αυτό μετά το διαζύγιο, οφείλουν να καταφύγουν στο δικαστήριο, προκειμένου να ρυθμιστεί το σχετικό θέμα δικαστικά με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 681ΒΚΠολΔ (Εφ.Δωδ.47/2002). Η προαναφερόμενη συμφωνία, με την οποία οι γονείς ρυθμίζουν τα θέματα της επιμέλειας με τα ανήλικα τέκνα τους και της επικοινωνίας με αυτά κατά τη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου που αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου, στερείται εκτελεστότητας, δεν επιλύει οριστικά τη διαφορά, δεν εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση και κατά συνέπεια δεν υπόκειται σε μεταρρύθμιση, αφού σε τέτοια υπόκεινται οι δικαστικές αποφάσεις (ΜονΠρΚαβ.24/2009, Αρμ.2009,566).

Στην προκειμένη περίπτωση η ενάγουσα με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού αλλά και με το δικόγραφο των προτάσεων που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου αυτού (295, 297 ΚΠολΔ), παραιτήθηκε από το αίτημα της κρινόμενης αγωγής της για ανάθεση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων σ`αυτήν, αιτούμενη πλέον την από κοινού άσκηση του δικαιώματος γονικής μέριμνας του προσώπου των ανήλικων τέκνων με τον εναγόμενο πατέρα τους, περιόρισε δε, το αίτημα της αγωγής ως προς το ύψος της καταβλητέας διατροφής, για τα αναφερόμενα ανήλικα τέκνα της, στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 E) μηνιαίως για το ανήλικο τέκνο, Ζ., και στο ποσό των εκατόν εβδομήντα Ευρώ (170,00 Ε) για το ανήλικο τέκνο, Π., ήτοι συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα Ευρώ (370,00) και επομένως, πρέπει να θεωρηθεί ότι η κρινόμενη αγωγή δεν ασκήθηκε, αφενός μεν όσον αφορά την ανάθεση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων αποκλειστικά στην ενάγουσα, αφετέρου δε, για το πλέον του ως άνω ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00 E) μηνιαίως και μέχρι του ποσού των εξακοσίων σαράντα ευρώ (640,00 E) μηνιαίως, που ζητούνταν μ' αυτήν ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου της, Ζ., καθώς και για το πλέον του ως άνω ποσού των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 E) μηνιαίως και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα οκτώ (458,00 E) μηνιαίως, που ζητούνταν μ' αυτήν ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου της, Π., δηλαδή δεν ασκήθηκε, για μεν το ανήλικο τέκνο Ζ. για το ποσό των τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (440,00 E) μηνιαίως, για δε το ανήλικο τέκνο Π., για το ποσό το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ (288,00 Ε), ήτοι συνολικά για το ποσό των επτακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ (728,00 Ευρώ) (Εφ.Αθ.10340/1995, ΕλλΔνη 37, σελ. 1100).

Στην προκείμενη περίπτωση η ενάγουσα, με την κρινόμενη αγωγή της, κατά εκτίμηση του συνόλου του περιεχομένου και του αιτήματός της, όπως αυτό παραδεκτά περιορίστηκε, κατά τα προαναφερόμενα, και επίσης παραδεκτά διευκρινίστηκε, κατ' άρθρ. 224 Κ.Πολ.Δ., με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού αλλά και με το δικόγραφο των προτάσεων που κατατέθηκαν, ως προς την άσκηση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας από κοινού και του ποσού της καταβολής της αιτούμενης για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της μηνιαίας διατροφής, ισχυριζόμενη ότι ασκεί προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων της, με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό που οι διάδικοι υπέγραψαν κατά τη λύση του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, το οποίο και επικυρώθηκε με την εκεί αναφερόμενη απόφαση του δικαστηρίου αυτού, που έλυσε το μεταξύ τους γάμο, και τα οποία και διαμένουν μαζί της, ζητεί, με προσωρινώς εκτελεστή απόφαση: α) να ανατεθεί αποκλειστικά σ' αυτήν η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των προαναφερομένων ανηλίκων τέκνων της, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει σ' αυτήν, υπό την ιδιότητά της ως προσωρινά ασκούσας την επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, ως συνεισφορά για την τακτική διατροφή των τελευταίων και για λογαριασμό αυτών, συνολικά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370,00 E) μηνιαίως, ειδικότερα δε το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 E) μηνιαίως για το ανήλικο τέκνο Ζ. και το ποσό των εκατόν εβδομήντα Ευρώ (170,00 Ε) για το ανήλικο τέκνο Π., προκαταβολικώς έως την 5η ημέρα κάθε μήνα, από της επιδόσεώς της (κρινόμενης αγωγής) και για χρονικό διάστημα δύο ετών, με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση, καθώς και γ) να μεταρρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγόμενου, πατέρα των ανήλικων τέκνων, το οποίο ρυθμίστηκε με το από 8-5-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ τους, περί ρύθμισης του ανωτέρω θέματος και αυτό της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, και επικυρώθηκε με την εκεί αναφερόμενη απόφαση του δικαστηρίου αυτού, δυνάμει της οποίας λύθηκε ήδη αμετάκλητα ο μεταξύ τους γάμος με συναινετικό διαζύγιο, κατά το εκεί αναφερόμενο τρόπο καθώς και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη, πέραν των προκαταβλητέων εξόδων, μεταξύ των διαδίκων.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η ως άνω κρινόμενη αγωγή, για το παραδεκτό της συζητήσεως του καταψηφιστικού αιτήματος της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το αντικείμενό της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά που αντιστοιχούν υπέρ του Ταμείου Νομικών και υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ (βλ. τα με αριθμούς 448613, 506604, 301299, 290887 γραμμάτια δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημα) της Σειράς Α', νόμιμα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από την ενάγουσα), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρ. 17 αριθμ. 1, 22, 218 Κ.Πολ.Δ.), κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 του Κ.Πολ.Δ., κατά την οποία εφαρμόζονται, κατά την υπό του Δικαστηρίου εξέταση του επίδικου ζητήματος που αφορά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων συζύγων, και τα άρθρα 598, 600, 601, 605, 606, 744 και 759 παρ. 3 του ιδίου κώδικα (βλ. άρθρ. 681Β παρ. 1 και 681Γ παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.), είναι δε αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1485,1486, 1489, 1493, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 Α.Κ, καθώς και σ' αυτές των άρθρων 340, 341 παρ. 1, 345 εδ. α΄ του Α.Κ., 176, 907 και 910 αριθ. 4 του Κ.Πολ.Δ., εκτός αίτημά της να μεταρρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του εναγόμενου με τα ανήλικα τέκνα του και όπως αυτό ρυθμίστηκε με το μεταξύ των διαδίκων υπογραφέν ιδιωτικό συμφωνητικό και επικυρώθηκε με απόφαση του δικαστηρίου αυτού που έλυσε το γάμο των διαδίκων με συναινετικό διαζύγιο (1441 Α.Κ.), το οποίο είναι προεχόντως απαράδεκτο και ως εκ τούτου απορριπτέο, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποιήσεως της ενάγουσας να ζητήσει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του τέκνου του αυτής με τον άλλο γονέα, καθόσον πρόκειται για δικαίωμα που δεν αποτελεί συγχρόνως και καθήκον, ασχέτως της νομικής αβασιμότητάς του, καθόσον, το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη μεταξύ των διαδίκων ενόψει της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου περί λύσεως του μεταξύ τους γάμου, έχει προσωρινό χαρακτήρα, στερείται εκτελεστότητας, δεν εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση και κατά συνέπεια δεν υπόκειται σε μεταρρύθμιση, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας.

Περαιτέρω μη νόμιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο είναι και το παρεπόμενο αίτημα της, με το οποίο ζητείται η προσωρινή εκτελεστότητα της επ' αυτής εκδοθησομένης αποφάσεως στο σύνολό της, δηλαδή και ως προς τη διάταξη που αφορά την άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων συζύγων, το οποίο πρέπει ν' απορριφθεί, ως μη συμβιβαζόμενο με τον διαπλαστικό χαρακτήρα της διατάξεως αυτής (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Α.Κ., Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 1505 - 1541, αριθ. 248). Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, του εναγόμενου νομίμως συμμετέχοντος στην παρούσα δίκη, αφού όχι μόνο δεν αμφισβητείται, αλλά συνομολογείται από την ενάγουσα, η συμμόρφωσή του με την επιταγή του Δικαστηρίου για την προς την τελευταία, προς διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, προκαταβολικώς, των προς διεξαγωγή της εξόδων της (άρθρο 173 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.). Ο εναγόμενος, ο οποίος νομίμως συμμετέχει στη δίκη, κατά τα προαναφερόμενα, ασκεί, κατ`εκτίμηση του δικογράφου των προτάσεων του, ανταγωγή, στρεφόμενος κατά της ενάγουσας συζύγου του, με την οποία, και αναφερόμενος και ο ίδιος στην ήδη αμετάκλητη λύση του γάμου τους, ζητεί, να ρυθμισθεί η μετά των ανηλίκων τέκνων τους επικοινωνία του, κατά τον λεπτομερώς εκεί διαλαμβανόμενο τρόπο, όπως κατά τα προαναφερόμενα διορθώθηκε, και να συμψηφισθούν τα μεταξύ αυτού και της αντιδίκου του δικαστικά έξοδα, πλην των ήδη προκαταβληθέντων. Η προαναφερόμενη ανταγωγή, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 Α.Κ., 176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να συνεκδικασθεί με την αγωγή και να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, παράλληλα με την έρευνα για την ουσιαστική βασιμότητα της κρινόμενης αγωγής, λαμβανομένου υπόψη ότι, ως προς το σωρευμένο αίτημα της κρινόμενης αγωγής, που αφορά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων και ως προς το αίτημα της ανταγωγής, για την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας με αυτά, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 681Γ παρ. 2 εδ. β' του Κ.Πολ.Δ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 2521/1997, προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία μάλιστα ήταν επιτυχής, όπως ακολούθως εκτίθεται, ενώ δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόοδο της δίκης η παράλειψη υποβολής εκθέσεως κοινωνικής έρευνας ως προς τις συνθήκες διαβιώσεως των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων (άρθρ. 681Γ παρ. 2, άρθρ. 19 παρ. 4 του Ν. 2521/1997) (Εφ.Αθ.1457/2004, ΕλλΔνη 45, σελ. 836).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681Γ' παρ. 2 εδ. β' του Κ.Πολ.Δ., σε περίπτωση δίκης που αφορά την ανάθεση ή την άσκηση της γονικής μέριμνας ή, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και μόνη τη ρύθμιση της επιμελείας του προσώπου ανηλίκου, που διεξάγεται μεταξύ των γονέων του, το δικαστήριο υποχρεούται, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση, να επιλύσει συμβιβαστικά, μεταξύ αυτών, τη διαφορά, μετά από ακρόαση των ιδίων και των πληρεξουσίων τους, ο τυχόν επιτυγχανόμενος όμως, τελικώς, συμβιβασμός πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου, διαφορετικά δεν δεσμεύει το δικαστήριο. Στην προκείμενη περίπτωση από όσα συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν οι διάδικοι προκύπτει ότι από το νόμιμο θρησκευτικό γάμο που τέλεσαν μεταξύ τους στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στις 25 Απριλίου 1998, απέκτησαν δύο (2) τέκνα, τον Ζ., που γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1998, και τον Π., που γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη, την επιμέλεια του προσώπου των οποίων, ζητεί η ενάγουσα να ανατεθεί αποκλειστικά σ' αυτήν. Ο μεταξύ των διαδίκων γάμων λύθηκε δυνάμει της υπ`αριθμ.2685/2007 απόφασης του δικαστηρίου αυτού κατά την εκούσια δικαιοδοσία, με την οποία και επικυρώθηκε το από 8-5-2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψαν οι διάδικοι προκειμένου να ρυθμίσουν τα θέματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα τους, στο πλαίσιο της λύσεως του γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο, έκτοτε δε, τη φροντίδα των παραπάνω ανηλίκων τέκνων τους έχει η ενάγουσα, μητέρα τους. Οι διάδικοι, σύμφωνα με τους ορισμούς της προηγηθείσας διατάξεως του άρθρου 681Γ' παρ. 2 εδ. β' του Κ.Πολ.Δ., οδηγήθηκαν, προ της ενάρξεως της επί της κρινόμενης αγωγής συζητήσεως, σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους, σχετικά με την γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου των προαναφερομένων ανηλίκων τέκνων τους, δήλωση την οποία επαναλαμβάνουν και αναπτύσσουν με το δικόγραφο των προτάσεων που κατέθεσαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, ειδικότερα δε συναποφάσισαν όπως η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και από τους δύο, οι οποίοι θα μεριμνούν για την εν γένει ανατροφή, μόρφωση και εκπαίδευσή τους, τη διοίκηση της περιουσίας τους και την εκπροσώπησή τους σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία τους, περαιτέρω δε συναποδέχθηκαν όπως τα ανήλικα τέκνα τους διαμένουν με τη ενάγουσα, μητέρα τους, η οποία και θα έχει την επί των τρεχόντων και καθημερινής φύσεως ζητημάτων επιμέλεια του προσώπου τους.

Η λύση αυτή, στην οποία συγκλίνουν οι διάδικοι σύζυγοι, η οποία άλλωστε ευθέως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 1513 παρ. 1 εδ. β' του Α.Κ., παρίσταται προφανώς επωφελής για τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα τους, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι, με το τρόπο αυτό, αφενός μεν καλύπτεται, λόγω της παιδικής τους ηλικίας, η ιδιαίτερη ανάγκη τους για τη μητρική στοργή και φροντίδα, σε συνδυασμό με το ότι το συμφέρον τους και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό, αλλά και το σύνολο της διαμορφώσεως της παιδικής τους προσωπικότητας, υπαγορεύει τη μη απόσπασή τους από τη μητέρα τους, εφόσον, δεν συντρέχει κάποιος ιδιαιτέρως σοβαρός, για αντίθετη ρύθμιση, λόγος, αφετέρου δε διασφαλίζεται το ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή του εναγομένου, πατέρα τους, ο οποίος διατηρεί την από κοινού με την ενάγουσα, μητέρα τους, άσκηση των λοιπών λειτουργιών της γονικής του μέριμνας, σε κάθε κρίσιμο ζήτημα, που ήθελε προκύψει στη μέχρι ενηλικιώσεώς τους διαδρομή του βίου τους. Επομένως, πρέπει, με βάση και με όσα σχετικώς ανωτέρω αναφέρονται, να εκδοθεί απόφαση σύμφωνη με την, περί το προαναφερόμενο επίδικο ζήτημα, συμβιβαστική προσέγγιση των διαδίκων συζύγων, δεκτής, μετά ταύτα, γενομένης ως και κατ' ουσία βασίμου, κατά το αντίστοιχο σκέλος της, της κρινόμενης αγωγής. Περαιτέρω οι διάδικοι, σύμφωνα με τους ορισμούς της προηγηθείσας διατάξεως του άρθρου 681Γ' παρ. 2 εδ. β' του Κ.Πολ.Δ., οδηγήθηκαν, προ της ενάρξεως της επί της κρινόμενης υποθέσεως συζητήσεως, σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς τους, σχετικά και με τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του αντενάγοντος με τα ως άνω ανήλικα τέκνα τους, καθόσον η αντεναγόμενη και μητέρα τους, που παραστάθηκε στο ακροατήριο αυτοπροσώπως με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, αποδέχθηκε το αίτημα της κρινόμενης ανταγωγής, όπως αυτό κατά τα προαναφερόμενα εκτιμάται, με δήλωσή της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, αλλά και με τις νομότυπα και εμπρόθεσμα κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της και κατ`εκτίμηση του περιεχομένου αυτών κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, ενόψει του ότι το δικαίωμα επικοινωνίας ασκείται από τον γονέα ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου.

Ειδικότερα δε, οι διάδικοι συμφώνησαν να επικοινωνεί ο αντενάγων με τα παραπάνω ανήλικα τέκνα τους α) κάθε Τρίτη, από ώρα 18.00 μ.μ. μέχρι ώρα 20:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας, β) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 11:00 π.μ του Σαββάτου μέχρι 17:00 μ.μ ώρα της Κυριακής, γ) κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων - Νέου έτους, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από 18.00 μ.μ ώρα της 31ης Δεκεμβρίου μέχρι και ώρας 19.00 μ.μ της 2ης Ιανουαρίου του επομένου έτους, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από 18.00 μ.μ ώρα της 24ης Δεκεμβρίου μέχρι και ώρα 19:00 μ.μ. της 26ης Δεκεμβρίου, δ) κατά τη διάρκεια των εορτών του Π., για τρεις συνεχόμενες ημέρες, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από 19:00 μ.μ. της Μεγάλης Παρασκευή μέχρι και 19:00 μ.μ. της Δευτέρας μετά το Πάσχα, ε) για χρονικό διάστημα 15 (δεκαπέντε) συνεχόμενων ημερών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από ώρα 11:00 π.μ. της 16ης Αυγούστου και μέχρι ώρα 19:00 μ.μ. της 30ης Αυγούστου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από ώρα 11:00 π.μ. της 1ης Αυγούστου έως και ώρα 19:00 μ.μ. της 15ης Αυγούστου, και στ) καθημερινώς δε, θα μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς, ενώ το δικαστήριο κρίνει, ότι το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων επιβάλει -και ενόψει του ότι δεν υπάρχει σχετική συμφωνία των διαδίκων περί τούτου ενώ γίνεται λόγος για «εναλλάξ κατ΄έτος», όπως στη δ) περίπτωση, ορισθεί, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό από 19:00 μ.μ. της Παρασκευής πριν την Κυριακή του Θωμά και μέχρι 19:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά. Στις περιπτώσεις υπό στοιχεία α, β, γ, και δ, η παράδοση και παραλαβή των τέκνων θα γίνεται από τον τόπο διαμονής των τέκνων με τη μητέρα τους στη Θεσσαλονίκη, στη δε περίπτωση υπό στοιχείο ε, η παράδοση και παραλαβή των τέκνων θα γίνεται από το τόπο διαμονής των τέκνων με τη μητέρα τους στην εξοχική τους κατοικία στη Ν.Καλλικράτεια, ενώ σύμφωνα με τα αναφερόμενα από τον εναγόμενο «κατά το μήνα Ιούλιο έκαστου έτους η ενάγουσα μπορεί να πηγαίνει διακοπές με τα τέκνα». Συνεπώς, η επί του ζητήματος αυτού προσέγγιση των διαδίκων γονέων των ως άνω ανηλίκων τέκνων παρίσταται επωφελής γι' αυτά, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η επιβαλλομένη, για λόγους ομαλής ψυχοσωματικής αναπτύξεώς τους, τακτική επικοινωνία τους με τον αντενάγοντα πατέρα τους ρυθμίζεται ήδη κατά τρόπο ανταποκρινόμενο ικανοποιητικά στην ηλικία, αποβλέπει δε στο καλώς εννοούμενο συμφέρον τους.

Επομένως, πρέπει, με βάση και με όσα σχετικώς ανωτέρω αναφέρονται, να εκδοθεί απόφαση σύμφωνη με το, περί το προαναφερόμενο επίδικο ζήτημα, συμβιβαστική προσέγγιση των διαδίκων. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 298 Κ.Πολ.Δ., η οποία εφαρμόζεται, κατ' άρθρο 591 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, και στις ειδικές αυτού διαδικασίες, ο εναγόμενος μπορεί ν' αποδεχθεί την αγωγή, αναγνωρίζοντας ολικά ή μερικά το δικαίωμα που ασκήθηκε μ' αυτήν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Η αποδοχή γίνεται, είτε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 297 του Κ.Πολ.Δ., δηλαδή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον ενάγοντα, είτε σιωπηρώς, με πράξεις από τις οποίες συνάγεται αυτή σαφώς. Εάν έγινε αποδοχή της αγωγής, εκδίδεται, χωρίς άλλη περαιτέρω έρευνα, απόφαση σύμφωνη με αυτή (Α.Π. 1059/2001, ΕλλΔνη 44, σελ. 414, Eφ.Αθ. 8232/2000 ΕλλΔνη 42, σελ. 1356, Κ. Μπέη, Πολ.Δικ., Εισαγωγή, σελ. 29 και υπό το άρθρο 298 ΙΙΙ.1). Στην προκείμενη περίπτωση ο εναγόμενος, πατέρας των προαναφερομένων ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, παριστάμενος κατά τη συζήτηση της υποθέσεως μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, με δήλωσή του, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την πα-ρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού, αλλά και με τις νομοτύπως και εμπροθέσμως κατατεθειμένες έγγραφες προτάσεις του, και κατ`εκτίμηση του περιεχομένου αυτών, αναγνώρισε το ασκηθέν με την κρινόμενη αγωγή δικαίωμα διατροφής των ως άνω ανηλίκων τέκνων του, όπως αυτό παραδεκτά περιορίστηκε, κατά τα προαναφερόμενα, Ζ. και Π., τα οποία, στην παρούσα δίκη, λόγω της ανηλικότητάς τους, εκπροσωπούνται νόμιμα από την ενάγουσα, καθόσον διαμένουν μαζί της και αυτή ασκεί την επιμέλεια του προσώπου τους, και αποδέχθηκε να καταβάλει, για την αιτία αυτή, το αιτηθέν ποσόν για καθένα από τα προαναφερόμενα ανήλικα τέκνα του, υπό τους όρους, υπό τους οποίους αυτό ζητείται.

Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις για την αναγνώριση του δικαιώματος που ασκήθηκε με την κρινόμενη αγωγή, όπως το αίτημά της παραδεκτά περιορίστηκε, κατά τα προαναφερόμενα, πρέπει να εκδοθεί, χωρίς οποιαδήποτε άλλη έρευνα, απόφαση σύμφωνη με την αποδοχή, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της αποφάσεως. Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων, πρέπει να θεωρηθεί ότι η κρινόμενη αγωγή, δεν ασκήθηκε, αφενός ως προς το αίτημα για ανάθεση του συνόλου της γονικής μέριμνας στην ενάγουσα και αφετέρου, ως προς το αίτημα για καταβολή διατροφής στα εκπροσωπούμενα από την ενάγουσα, λόγω της ανηλικότητάς τους, προαναφερόμενα τέκνα της, Ζ. και Π., για το πλέον του ως άνω ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00 E) μηνιαίως και μέχρι του ποσού των εξακοσίων σαράντα ευρώ (640,00 E) μηνιαίως, που ζητούνταν μ' αυτήν ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου της, Ζ., καθώς και για το πλέον του ως άνω ποσού των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 E) μηνιαίως και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα οκτώ (458,00 E) μηνιαίως, που ζητούνταν μ' αυτήν ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου της, Π., δηλαδή δεν ασκήθηκε για μεν το ανήλικο τέκνο, Ζ., για το ποσό των τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (440,00 E) μηνιαίως, για δε το ανήλικο τέκνο Π., για το ποσό το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ (288,00 Ε), ήτοι συνολικά για το ποσό των επτακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ (728,00 Ευρώ), να γίνει δε δεκτή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, και ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου των προαναφερομένων ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, αποκλειστικά στην ενάγουσα μητέρα τους, η άσκηση δε της γονικής μέριμνας να ανατεθεί από κοινού στους διαδίκους, και, όπως το αίτημά της παραδεκτά περιορίστηκε, κατά τα προαναφερόμενα, και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει σ' αυτήν, υπό την ως άνω ιδιότητά της, το συνολικό χρηματικό ποσό των τριακοσίων εβδομήντα Ευρώ (370,00 E) μηνιαίως, ειδικότερα δε το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 E) μηνιαίως για τον Ζ., και το ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 E) μηνιαίως για τον Π., προκαταβολικώς, το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός, για το χρονικό διάστημα από της ασκήσεώς της (κρινόμενης αγωγής) ήτοι από την 23-10-2009 μέχρι 23-10-2011, με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση, να γίνει δε δεκτή και η ανταγωγή, ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστεί το δικαίωμα της τακτικής επικοινωνίας των παραπάνω ανηλίκων τέκνων των διαδίκων με τον αντενάγοντα πατέρα τους, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της αποφάσεως.

Περαιτέρω, η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, ως προς τη διάταξή της περί καταβολής της ως άνω μηνιαίας διατροφής, δεκτού γενομένου του αντιστοίχου παρεπόμενου αιτήματος της ενάγουσας (βλ. άρθρ. 907, 910 αριθμ. 4 Κ.Πολ.Δ.), ενώ, δεν πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή ως προς τη διάταξή της που αφορά την επικοινωνία του αντενάγοντος με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του, ούτε να απειληθεί σε βάρος της αντεναγόμενης προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή, για την περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την επικοινωνία των ως άνω ανηλίκων τέκνων της με τον αντίδικό της, ή παραβιάσει τους περί αυτήν τεθέντες υπό του Δικαστηρίου όρους, ελλείψει σχετικού αιτήματος του αντενάγοντος. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα, κατά ένα μέρος, πρέπει να επιβληθούν οριστικώς πλέον σε βάρος του εναγόμενου, να ορισθούν δε αυτά σε ύψος αντίστοιχο του ποσού, που ήδη προκαταβλήθηκε, για την αιτία αυτή, στα πλαίσια της διατάξεως του άρθρου 173 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ., κατά ένα μέρος δε να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων. ΘΕΩΡΕΙ ότι η κρινόμενη αγωγή δεν ασκήθηκε, όσον αφορά το αίτημα αφενός για ανάθεση της γονικής μέριμνας στην ενάγουσα και αφετέρου για καταβολή διατροφής στα εκπροσωπούμενα από την ενάγουσα, λόγω της ανηλικότητάς τους, τέκνα των διαδίκων, Ζ. και Π., για το πλέον του ως άνω ποσού των διακοσίων ευρώ (200,00 E) μηνιαίως και μέχρι του ποσού των εξακοσίων σαράντα ευρώ (640,00 E) μηνιαίως, που ζητούνταν μ' αυτήν ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου της, Ζ. καθώς, και για το πλέον του ως άνω ποσού των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 E) μηνιαίως και μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα οκτώ (458,00 E) μηνιαίως, που ζητούνταν μ' αυτήν ως διατροφή του ανηλίκου τέκνου της, Π., δηλαδή, δεν ασκήθηκε για μεν το ανήλικο τέκνο, Ζ., για το ποσό των τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (440,00 E) μηνιαίως, για δε το ανήλικο τέκνο Π., για το ποσό το ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ (288,00 Ε), ήτοι συνολικά για το ποσό των επτακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ (728,00 Ευρώ). ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ο,τι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή, όπως το αίτημά της παραδεκτά περιορίστηκε, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη διάταξη. ΑΝΑΘΕΤΕΙ την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων συζύγων, που απέκτησαν από το νόμιμο θρησκευτικό γάμο, που τέλεσαν μεταξύ τους, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, την 25 Απριλίου του 1998, ήτοι του Ζ., που γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1998, και του Π., που γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2001, στη Θεσσαλονίκη, αποκλειστικά στην ενάγουσα, μητέρα τους, ενώ, κατά τα λοιπά, η γονική τους μέριμνα θ' ασκείται, από κοινού, και από τους δύο (2) γονείς τους. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο, να καταβάλλει στην ενάγουσα, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου των αναφερομένων στην προηγούμενη διάταξη ανηλίκων τέκνων τους, λόγω τακτικής διατροφής τους, το χρηματικό ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 E) μηνιαίως, για το ανήλικο τέκνο Ζ., και το ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ (170,00 E) μηνιαίως για τον Π., προκαταβολικώς, το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός, για το χρονικό διάστημα από της ασκήσεως της κρινόμενης αγωγής και μέχρι την 23-10-2011 με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση. ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση, ως προς την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινώς εκτελεστή. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον Δ. Λ., πατέρα των προαναφερόμενων ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, να επικοινωνεί μαζί τους και υποχρεώνει, αντιστοίχως, την μητέρα τους, Ο. Ζ., ν' ανέχεται την επικοινωνία αυτή, α) κάθε Τρίτη, από ώρα 18.00 μ.μ. και μέχρι ώρα 20:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας, β) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από ώρα 11:00 π.μ του Σαββάτου μέχρι 17:00 μ.μ ώρα της Κυριακής, γ) κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων - Νέου έτους, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από 18.00 μ.μ ώρα της 31ης Δεκεμβρίου μέχρι και ώρας 19.00 μ.μ της 2ης Ιανουαρίου του επομένου έτους, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από 18.00 μ.μ ώρα της 24ης Δεκεμβρίου μέχρι και ώρα 19:00 μ.μ. της 26ης Δεκεμβρίου, δ) κατά τη διάρκεια των εορτών του Π., για τρεις συνεχόμενες ημέρες, κατά μεν τα έτη, που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από 19:00 μ.μ. της Μεγάλης Παρασκευή μέχρι και 19:00 μ.μ. της Δευτέρας μετά το Πάσχα, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό από 19:00 μ.μ. της Παρασκευής πριν την Κυριακή του Θωμά και μέχρι 19:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά ε) για χρονικό διάστημα 15 (δεκαπέντε) συνεχόμενων ημερών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από ώρα 11:00 π.μ. της 16ης Αυγούστου και μέχρι ώρα 19:00 μ.μ. της 30ης Αυγούστου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από ώρα 11:00 π.μ. της 1ης Αυγούστου έως και ώρα 19:00 μ.μ. της 15ης Αυγούστου, και στ) καθημερινώς δε, θα μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς, στις περιπτώσεις δε, υπό στοιχεία α, β, γ, και δ, η παράδοση και παραλαβή των τέκνων θα γίνεται από τον τόπο διαμονής των τέκνων με τη μητέρα τους στη Θεσσαλονίκη, στη δε περίπτωση υπό στοιχείο ε, η παράδοση και παραλαβή των τέκνων θα γίνεται από το τόπο διαμονής των τέκνων με τη μητέρα τους στην εξοχική τους κατοικία στη Ν.Καλλικράτεια. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει σε ποσό αντίστοιχο του ήδη προκαταβληθέντος, για την αιτία αυτή, συγκεκριμένα δε στο ποσό των εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (146,74 E).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.