Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 106. Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας. 1. Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να συγκροτηθούν στους νόμους Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας, οι οποίες απαρτίζονται: α) Του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κυκλοφορίας της περιφερειακής υπηρεσίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στην οποία υπάγεται ο νόμος. β) Του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο., του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. γ) Του Διευθυντή Διεύθυνσης Τροχαίας. δ) Του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας, κατά περίπτωση εξεταζόμενου θέματος ή αν δεν υπάρχει του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων. 2. Για την περιοχή του Νομού Αττικής συνιστάται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Γνωμοδοτική Επιτροπή Κυκλοφορίας, η οποία απαρτίζεται εκ: α) Του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. β) Του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών της Υπηρεσίας Οικισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. γ) Του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον είναι κατάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, άλλως ενός υπαλλήλου του ίδιου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. δ) Του αρμόδιου κατά περίπτωση Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Κίνησης. ε) Του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας, κατά περίπτωση εξεταζόμενου θέματος ή αν δεν υπάρχει του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων της οικείας νομαρχίας. στ) Ενός εκπροσώπου της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.), ειδικευμένου στα κυκλοφοριακά θέματα. ζ) Ενός εκπροσώπου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), ειδικευμένου στα κυκλοφοριακά θέματα. 3. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζεται και ο πρόεδρος, οι αναπληρωτές των μελών των Γνωμοδοτών Επιτροπών Κυκλοφορίας ως και ο γραμματέας της Επιτροπής μετά του αναπληρωτή του. 4. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας γνωμοδοτούν, με βάση κυκλοφοριακές μελέτες και κριτήρια, για τη σκοπιμότητα λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, για τη στάθμευση, την εκτέλεση έργων διευθέτησης και εξοπλισμού οδών και οδικών κόμβων, τον καθορισμό διαδρομών αφετηριών, στάσεων κ.λ.π. των οδικών μέσων δημόσιων μεταφορών, ως και την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών γενικά προβλημάτων. Μέχρι να εκδοθεί το κατά το άρθρο 11 του ν. 803/1978 προεδρικό διάταγμα οι Επιτροπές των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού είναι αρμόδιες να γνωμοδοτούν και για τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λεωφορείων ή φορτηγών αυτοκινήτων όπου επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται επιβάτες ή φορτοεκφορτώνονται εμπορεύματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 107. Ανάκληση άδειας ικανότητας οδηγού. 1. Αν διαταχθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, η ανάκληση της άδειας ικανότητας οδηγού, μπορεί ο οδηγός κατά του οποίου λαμβάνεται το μέτρο αυτό, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να λάβει νέα άδεια μετά τριετία από την ανάκληση, εκτός και αν πρόκειται για ανάκληση εφ' όρου ζωής. 2. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων οχημάτων, η αστυνομική αρχή, η οποία εκτελεί, τη σχετική απόφαση, οφείλει να διαβιβάσει της άδεια στην υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που την εξέδωσε.

Άρθρο 108. Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών. 1. Με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, καθιερώνεται Σύστημα Ελέγχου της συμπεριφοράς των Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων ή ορισμένων κατηγοριών εξ' αυτών ή και των μοτοποδηλάτων, με την συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων για τις διαπραττόμενες απ' αυτούς παραβάσεις ορισμένων διατάξεων του παρόντος Κώδικα και της κατηγορίας αυτών. 2. Με την αυτήν απόφαση καθορίζονται ο τρόπος συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιο πάνω στοιχείων, βαθμολόγηση των παραβάσεων, τα επιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα στην περίπτωση συγκέντρωσης ορισμένης βαθμολογίας, ως και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 3. Τα πιο πάνω διοικητικά μέτρα επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις. 4. Για όσες παραβάσεις εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα, οι οποίες προβλέπουν διοικητικές ποινές, ως και οι διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλονται παρεπόμενες ποινές αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού από τα δικαστήρια, πλην ορισμένων παραβάσεων που καθορίζονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, για τις οποίες επιβάλλονται παράλληλα και οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα. Για τις παραβάσεις του παρόντος Κώδικα που θα ενταχθούν μελλοντικά στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών, μπορεί, με την απόφαση ένταξής τους, να επιφυλάσσεται η εφαρμογή και των ιδίων αυτών διατάξεων. Οι σχετικές παραβάσεις καταγράφονται και τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού. - Από το άρθρο 108 ΚΟΚ συνάγεται ότι οι διατάξεις του ΚΟΚ, οι οποίες προβλέπουν την παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας του οδηγού, εφόσον οι σχετικές παραβάσεις εντάχθηκαν στο ΣΕΣΟ (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγού - ΡΟΙΝΤ SYSTEM). ACONTRARIO, συνάγεται ότι αν οι σχετικές παραβάσεις δεν εντάχθηκαν στο ΣΕΣΟ, οι παρεπόμενες ποινές ισχύουν και πρέπει να επιβάλλονται υποχρεωτικά από τα δικαστήρια. Αντίθετα όμως ο ΑΠ παραδόξως δέχεται ότι οι παρεπόμενες ποινές καταργήθηκαν μετά την εφαρμογή του ΣΕΣΟ, ανεξάρτητα αν οι σχετικές παραβάσεις εντάχθηκαν στο σύστημα ή όχι, όπως έκρινε με τις 1624/90 ΠΧΡ ΜΑ/697 και 642/92 ΠΧΡ ΜΒ/646 -βλ. και σχόλιο Αντεισ. Πρωτ. Η. Κολιούση ΠΧΡ ΜΑ/1319.

Άρθρο 109. Επιτροπές Οδικής Ασφάλειας. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, συγκροτείται Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, που έχει ως έργο την εξέταση των θεμάτων που αφορούν την οδική ασφάλεια της Χώρας και την διαμόρφωση πολιτικής οδικής ασφάλειας με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των τροχαίων ατυχημάτων, την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, ως και την υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων οδικής ασφάλειας. 2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η σύνθεση της Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Η επιτροπή αυτή, όταν απαιτείται, μπορεί να καλεί, για να συμβουλευθεί, και εκπροσώπους άλλων υπουργείων, Α.Ε.Ι ή ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων. 4. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής αυτής και ιδίως για την επίλυση τοπικών προβλημάτων οδικής ασφάλειας συγκροτούνται από τους οικείους νομάρχες, Νομαρχιακές Επιτροπές Οδικής Ασφάλειας, των οποίων προεδρεύει ο οικείος νομάρχης.

Άρθρο 110. Κέντρο Οδικών Πληροφοριών. 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης μπορεί να ιδρυθεί Κέντρο Οδικών Πληροφοριών (Κ.Ο.Π.), μη επιχορηγούμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έργο του οποίου θα είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με την πυκνότητα της κυκλοφορίας, τα εμπόδια και την κατάσταση των οδών, τις τοπικές καιρικές συνθήκες, ως και κάθε άλλης πληροφορίας χρήσιμης για την κυκλοφορία των οχημάτων, που θα παρέχετε στο κέντρο αυτό από τις υπηρεσίες της Τροχαίας και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 2. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν η νομική μορφή και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Κέντρου αυτού, ως και ο φορέας που θα το εποπτεύει.

Άρθρο 111. Δημοσίευση αποφάσεων. 1. Οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα εκδιδόμενες αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από αυτές που εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στα κεντρικότερα σημεία των πόλεων και χωριών που αφορούν ή με δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες. Για την δημοσίευση συντάσσεται έκθεση από το αρμόδιο όργανο, η οποία περιλαμβάνει την χρονολογία και τον τόπο της δημοσίευσης και η οποία υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες. Αντίγραφο της έκθεσης τηρείται από τον οικείο διοικητή και δεύτερο αντίγραφο υποβάλλεται σ' αυτόν που εξέδωσε την αστυνομική απόφαση, ενώ το πρωτότυπο αποστέλλεται στο δημόσιο κατήγορο.

Άρθρο 112. Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργούνται: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 ν.δ. 289/1969 "Περί των αδειών ικανότητας οδηγών αυτοκινήτων και δίτροχων-τρίτροχων οχημάτων και αδειών μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών". 2. Ο ν. 614/1977 "Περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας", όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 894/1979, 1512/1985, 1788/1988 και 1903/1990. 3. Ο υπ' αριθμ. 52/18/19-4-1979 Π.Υ.Σ. "Περί μεγίστου επιτρεπομένου ορίου ταχύτητας αυτοκινήτων εις εθνικάς οδούς". 4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, ως και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 "Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις". 5. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 1485/1984 "Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 674/1970 "Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και άλλες διατάξεις". 6. Το άρθρο 11 του ν. 1959/1991 "Για τις οδικές μεταφορές τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις" ως προς τα πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας και των κρατικών πινακίδων που επιβάλλονται στον κάτοχο ή οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης για υπερφόρτωση του οχήματος κατά την εκτέλεση δημόσιας μεταφοράς πέραν του 10% και 20% αντίστοιχα του μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους του. 7. Κάθε άλλη διάταξη ανεξάρτητα από τον τρόπο θέσπισής της, που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. Υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί με βάση εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α') και τους μεταγενέστερους αυτού τροποποιητικούς νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νέου αυτού Κώδικα.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.