Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Μεταγενέστερη διαφωνία των συζύγων. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της γονικής μέριμνας, της επιμέλειας και της επικοινωνίας με τα παιδιά (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός απόφασης 8668/2011).

[...] Με την υπό κρίση αίτησή του, έτσι όπως το δικόγραφό της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο αιτών (καθ' ου η ανταίτηση) εκθέτει ότι από τον ήδη λυθέντα αμετακλήτως με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου γάμο του με την καθ' ης, απέκτησε ένα ανήλικο σήμερα τέκνο (αγόρι) που γεννήθηκε την 22-4-2004, επί του οποίου, με βάση το από 27-6-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, που επικυρώθηκε με την απόφαση του συναινετικού διαζυγίου, τη γονική μέριμνα ασκεί ο ίδιος από κοινού με την καθ' ης, στην οποία έχει ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλειά του. Περαιτέρω, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση και για τους λόγους που αναφέρει, ιστορώντας παράλληλα ότι ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, έχει ασκήσει την αναφερόμενη τακτική αγωγή με το ίδιο αντικείμενο, ζητά, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ανατεθεί προσωρινά στον ίδιο αποκλειστικά η γονική μέριμνα του ανηλίκου, άλλως να ανατεθεί προσωρινά στον ίδιο αποκλειστικά η επιμέλεια αυτού, υποχρεωμένης της καθ' ης σε αμφότερες τις περιπτώσεις να του παραδώσει το τέκνο και, τελείως επικουρικά, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του μ' αυτό με τον τρόπο που περιγράφει, οριζομένου ως τόπου κατοικίας του ανηλίκου ένας από τους τρεις νόμους που αναφέρει, στα πλαίσια δε της ρύθμισης αυτής να συμψηφιστεί η εναντίον του απαίτηση διατροφής του δικαιούχου ανηλίκου, που με το ανωτέρω συμφωνητικό έχει καθοριστεί στο ποσό των 200 ευρώ, με τα έξοδα που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματός του περί επικοινωνίας εξαιτίας της διαμονής του ανηλίκου και της καθ' ης στην Κρήτη, έτσι ώστε να μην υποχρεούται στην καταβολή της συμφωνηθείσας διατροφής. Τέλος, ζητά να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή 3.000 ευρώ και προσωπική κράτηση 6 μηνών για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί, να κηρυχθεί αυτή προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η αντίδικός του στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Η καθ' ης η αίτηση (ανταιτούσα), με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου που υπέβαλε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και, ελλείψει τηρήσεως πρακτικών, καταχωρήθηκε επί του δικογράφου της αιτήσεως, την οποία επανέλαβε στο κατατεθέν μετά τη συζήτηση και εντός της δοθείσας σχετικής προθεσμίας, σημείωμά της, άσκησε προφορικά ανταίτηση, με την οποία, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά, ως ασφαλιστικό μέτρο, να ρυθμιστεί προσωρινά η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που απέκτησε από τον ήδη λυθέντα γάμο της με τον καθ' ου η ανταίτηση (αιτούντα) έτσι 23ο φύλλο της, υπ' αριθμ. 8668/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ώστε να ανατεθεί και στους δύο γονείς καθώς και να ανατεθεί προσωρινά στην ίδια αποκλειστικά η επιμέλεια του τέκνου της.

Η αίτηση και η παραδεκτώς ασκηθείσα προφορικά ανταίτηση, αρμόδια εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ.1, 22 του ΚΠολΔ - σημειώνεται ότι ενόψει της αναφοράς περί διαμονής της καθ' ης η αίτηση στην Κρήτη, η τοπική αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου θεμελιώνεται, είτε στο άρθρο 42 παρ.2 του ΚΠολΔ, εφόσον παριστάμενη κατά τη συζήτηση της αίτησης δεν πρόβαλε κατ' αυτής ένσταση κατά τόπο αναρμοδιότητας, είτε, κατά το άρθρο 31 του ΚΠολΔ, στο γεγονός ότι για τη ρύθμιση των ίδιων θεμάτων, ο αιτών άσκησε κατά της καθ' ης ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, την από 1-11-2010 και με αριθμό κατάθεσης 46332/16-11-2010 τακτική αγωγή του (ειδική διαδικασία διατροφών), την οποία επέδωσε νομίμως στην αντίδικό του, όπως προκύπτει από την 8994Β/4-2-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α. Σ., οπότε το παρόν Δικαστήριο καθίσταται τοπικά αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης και συνεπώς και της ανταίτησης, δεδομένου ότι η εκκρεμοδικία της κύριας υπόθεσης δημιουργεί αντίστοιχη λόγω συνάφειας αρμοδιότητα του ίδιου δικαστηρίου για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων - βλ. σχετικώς Κ. - Κ. - Ν. Ερμηνεία ΚΠολΔ, υπό άρθρο 683 σημείωση 6, Β. Βαθρακοκοίλης Ερμηνεία ΚΠολΔ, υπό άρθρο 683 σημείωση 15), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ). Είναι δε η αίτηση και η ανταίτηση νόμιμες στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1513, 1518, 1520 του Α., 176,191 παρ.2, 731,732,735, 947 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτός από τα αιτήματα της αίτησης να οριστεί, στα πλαίσια της τελείως επικουρικά αιτούμενης προσωρινής ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο, ως τόπος κατοικίας του τελευταίου οι τρεις νομοί που αναφέρει και, στα πλαίσια του ίδιου επικουρικού αιτήματος, να συμψηφιστεί η εναντίον του απαίτηση διατροφής του δικαιούχου ανηλίκου, που με το αναφερόμενο στην αίτηση συμφωνητικό έχει καθοριστεί στο ποσό των 200 ευρώ, με τα έξοδα που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματός του περί επικοινωνίας εξαιτίας της διαμονής του ανηλίκου και της καθ' ης στην Κρήτη, τα οποία είναι μη νόμιμα και ως εκ τούτου απορριπτέα.

Και τούτο διότι, σε σχέση με το πρώτο αίτημα, ο έχων την επιμέλεια γονέας του ανηλίκου καθορίζει τον τόπο της διαμονής του κατά το άρθρο 1518 του Α. και, σε σχέση με το δεύτερο αίτημα, διότι, κατ' εφαρμογή των άρθρων 451 του Α. και 982 παρ.2 γ του ΚΠολΔ, απαγορεύεται ο συμψηφισμός κατ' απαιτήσεως διατροφής (που υπάγεται στις ακατάσχετες απαιτήσεις) με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, πέραν του γεγονότος ότι τα έξοδα της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας βαρύνουν σε κάθε περίπτωση το δικαιούχο γονέα. Επίσης το αίτημα της αίτησης να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, είναι άνευ αντικειμένου, αφού οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων είναι αυτόματα και άμεσα εκτελεστές. Πρέπει επομένως η αίτηση, όπως κρίθηκε νόμιμη, και η ανταίτηση, αφού συνεκδικασθούν (31 παρ.3, 34, 246 και 591 παρ.1 του ΚΠολΔ), να ερευνηθούν περαιτέρω για να κριθεί η βασιμότητα τους από ουσιαστική άποψη. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514, 1518 του Α. συνάγεται ότι η γονική μέριμνα, η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, ασκείται από τους γονείς του. Είναι δε έννοια ευρύτερη της επιμέλειας, η οποία, κατά το άρθρο 1518, περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του. Στην περίπτωση όμως λύσης του γάμου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, η ρύθμιση της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας αυτών γίνεται από το δικαστήριο, ενώ η κατ' το άρθρο 1441 ΑΚ και στα πλαίσια λύσεως του γάμου με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων και της επικοινωνίας μ' αυτά, που επικυρώνεται από τη σχετική απόφαση λύσεως του γάμου, ισχύει, κατά το τελευταίο εδάφιο του ίδιου 35ο φύλλο της, υπ' αριθμ. 8668/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) άρθρου, μέχρι την έκδοση απόφασης για το ίδιο θέμα κατά το άρθρο 1513 του ίδιου Κώδικα.

Ως κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισμό της ασκήσεως της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας του ανηλίκου, είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε μία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αοριστίας αυτής νομικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νομοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία, πέραν από το επιβαλλόμενο στον δικαστή καθήκον να σεβαστεί την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονομικής κατάστασής τους, χωρίς επομένως να επιδρά στη λήψη της απόφασης του, αυτοτελώς, κανένας από τους διαφορετικούς, ενδεχομένως, βασικούς παράγοντες που συνοδεύουν το πρόσωπο καθενός των γονέων (ΑΠ 1728/1999 ΕλλΔνη 200.972). Η μικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόμο στοιχείο για το προσδιορισμό του συμφέροντος του ανηλίκου αναφορικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, αφού η άποψη ότι η γονική μέριμνα μικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη μητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της μητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεώτερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, για τη νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη μητέρα, ενώ για το μεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στη δικαστική συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθμιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα και πρωτίστως το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου.

Κρίσιμα προς τούτο στοιχεία είναι, μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και της περιθάλψεως του ανηλίκου τέκνου, οι έως τότε δεσμοί του τέκνου με τους γονείς του (ΑΠ 1111/2002 ΕλλΔνη 2002.1622), η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του τέκνου με έναν από τους γονείς του (ΕφΑθ 1151/2008 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ και ΕλλΔνη 2008.825,843), οι τυχόν ειδικές του ανάγκες, η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα, ο χρόνος που μπορεί ο καθένας από αυτούς να διαθέσει για την προσωπική επιμέλεια του τέκνου σε συνδυασμό με την ποιότητα της επαφής (ΑΠ 1785/2002 ΕλλΔνη 2004.95), ενώ ιδιαίτερη σημασία, ειδικά όταν πρόκειται για εξίσου κατάλληλους γονείς (ΕφΘεσ 503/1993 Αρμ. 1993.534), πρέπει να αποδίδεται και στη μη διατάραξη της ζωής του και τη μη μεταβολή του περιβάλλοντος, όπου αυτό διαβιώνει (ΕφΑθ 4663/1993 ΕλλΔνη 1994. 439), τέλος δε συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονομική κατάσταση των γονέων (ΑΠ 952/2007, ΑΠ 730/2006 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 417/2005 ΕλλΔνη 2005.1068, ΕφΑθ 3486/2006 ΕλλΔνη 2006.1452, ΕφΘεσ 1008/2008 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, ’. Κ. (για τον αιτούντα - καθ' ου η ανταίτηση) και Γ. Σ. (για την καθ' ης η αίτηση - ανταιτούσα), την με αριθμό 359/24-2-2011 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, που ο αιτών προσκομίζει και λαμβάνεται υπόψη παρά τη μη κλήτευση της καθ' ης, εφόσον στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων λαμβάνονται υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΑΠ 1633/2002 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 248/1999 ΕλλΔνη 1999. 1038, ΑΠ 739/1988 και ΕφΘρ 223/1999 ΝΟΜΟΣ), τις 229 και 230/16-3-2011 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Ηρακλείου Κρήτης, που η καθ' ης η αίτηση προσκομίζει και λήφθηκαν μετά από κλήτευση του αντιδίκου της, όπως προκύπτει από την 2096/11-3-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Μ. Γ., τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν, τους ισχυρισμούς τους που ανέπτυξαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και διέλαβαν στα σημειώματά τους, που κατέθεσαν μετά τη συζήτηση και εντός της δοθείσας σχετικώς προθεσμίας καθώς και από όλη γενικώς τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο, κατά 47ο φύλλο της, υπ' αριθμ. 8668/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) τους τύπους της Εκκλησίας Μαρτύρων Ιεχωβά την 13 Ιανουαρίου 2001, από τον οποίο απέκτησαν ένα ανήλικο σήμερα τέκνο, το Β., που γεννήθηκε την 22-4-2004, ηλικίας σήμερα σχεδόν 7 ετών.

Ο γάμος τους λύθηκε με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, με την ήδη αμετάκλητη με αριθμό 3164/2008 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου. Στα πλαίσια έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, οι διάδικοι, με την από 27 Ιουνίου 2007 έγγραφη συμφωνία τους, που επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση, ρύθμισαν, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 1441 του Α., την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους και την επικοινωνία μ' αυτό. Ειδικότερα, με την ανωτέρω συμφωνία, πέραν της συμφωνίας τους για την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου Β., που τότε ήταν τριών ετών, οι διάδικοι αποφάσισαν όπως η επιμέλειά του ανατεθεί αποκλειστικά στη καθ' ης η αίτηση - ανταιτούσα μητέρα του, με την οποία και θα διαμένει το τέκνο μέχρι την ενηλικίωσή του και ρύθμισαν τον τρόπο επικοινωνίας του αιτούντος - καθ' ου η ανταίτηση μαζί του, ορίζοντας ότι αυτή θα λαμβάνει χώρα την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα, μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Νέου Έτους από 1 έως 7 Ιανουαρίου, όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας κατά τις εορτές του Π. και το μήνα Ιούλιο κατά το καλοκαίρι, ενώ συμφώνησαν να μπορεί ο πατέρας να επικοινωνεί με το τέκνο του και σε άλλους χρόνους, με τη συναίνεση της μητέρας του. Η συμφωνία των διαδίκων για τα παραπάνω θέματα τηρήθηκε και μάλιστα με απρόσκοπτη την επικοινωνία του αιτούντος πατέρα με το τέκνο και πέραν των ανωτέρω χρόνων και διαστημάτων, χωρίς να πιθανολογείται ότι, μέχρι την άσκηση της κρινόμενης αίτησης και την άσκηση, ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, της χρονικά προγενέστερης και με αριθμό κατάθεσης 46332/16-11-2010 τακτικής αγωγής του (ειδική διαδικασία διατροφών), αφορμή των οποίων υπήρξε η εγκατάσταση της καθ' ης με το ανήλικο τέκνο στο Ηράκλειο της Κρήτης από τα τέλη Οκτωβρίου 2010, ανέκυψαν έριδες ή διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών ή ότι αμφισβητήθηκε από τον αιτούντα πατέρα η άσκηση από τη μητέρα του ανηλίκου, της επ' αυτού επιμέλειας ή της καταλογίσθηκε ακαταλληλότητα να ανταποκριθεί στα επιβαλλόμενα καθήκοντά της, όπως αντιθέτως ο αιτών επιχειρεί να υποστηρίξει διά της κρινόμενης αίτησής του, στο δικόγραφο της οποίας ιστορεί εν περιλήψει ότι ήδη από τη λύση του γάμου τους, επομένως από τον Ιανουάριο του 2008 και εφεξής, η καθ' ης αδιαφορούσε πλήρως για το τέκνο τους, αφήνοντας αυτό μόνο του χωρίς επίβλεψη, χωρίς καθαριότητα και σε κατάσταση υποσιτισμού, θέτοντας ως υπέρτερη προτεραιότητά της την ενασχόληση σε επίπεδο πρωταθλητισμού με το body building, στα πλαίσια του οποίου κάνει χρήση αναβολικών, διακρινόμενη από «ναρκισσισμό» και «εγωπάθεια», που την οδήγησαν σε πλαστικές εγχειρήσεις αυξητικές του στήθους και διόρθωσης της μύτης, ενώ διήγαγε ασταθή προσωπική ζωή με τη συνεχή εναλλαγή «εραστών», εκδήλωση της αστάθειάς της δε αυτή αποτέλεσε η κατά τα τέλη του 2009 απόφασή της για την εγκατάσταση αυτής και του τέκνου στο Λίβερπουλ της Αγγλίας προκειμένου να νυμφευθεί το αναφερόμενο τρίτο πρόσωπο (είναι ο μάρτυρας που καταθέτει στην 359/2011 ένορκη βεβαίωση που ο αιτών προσκομίζει) χωρίς τούτο τελικώς να πραγματοποιηθεί.

Από τα παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι η μητέρα του ανηλίκου πράγματι ασχολείται σε επίπεδο πρωταθλητισμού με το body building, τούτο όμως πράττει ήδη από την ηλικία των 16 ετών καθώς και καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου της με τον αντίδικό της, παροτρυνόμενη μάλιστα απ' αυτόν στην ενασχόλησή της αυτή, μετέχοντας τόσο σε πανελλήνιες όσο και διεθνείς διαγωνισμούς και έχοντας κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην κατηγορία fitness στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΝΑΒΒΑ 2006, στα πλαίσια δε αυτής δραστηριότητάς της και μόνο αναρτώνται φωτογραφίες της, αναδεικνύουσες την εξαιτίας της ανωτέρω ενασχόλησης κατάσταση του σώματός της σε σχετικούς με το άθλημα αυτό διαδικτυακούς τόπους. Ούτε σε χρήση αναβολικών ουσιών πιθανολογήθηκε ότι επιδίδεται, ενώ η φερόμενη διενέργεια πλαστικών επεμβάσεων, που ουδόλως πιθανολογήθηκε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κριθεί ως στοιχείο ακαταλληλότητάς της ως μητέρας. Η καθ' ης, που έχει κατά τα ανωτέρω την αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, την οποία και μέχρι σήμερα ασκεί, έχουσα επομένως, κατά το άρθρο 1518 του Α., το δικαίωμα να καθορίζει αυτή τον τόπο διαμονής του τέκνου, ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου του 2010, έχοντας αποφασίσει την επισημοποίηση αισθηματικού της δεσμού, χρονολογούμενου 59ο φύλλο της, υπ' αριθμ. 8668/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) από το καλοκαίρι του ίδιου έτους, με τον Σ. Σ., κάτοικο Η. Κ., ο γάμος της με τον οποίο έχει ήδη αναγγελθεί με νομότυπες στον τύπο δημοσιεύσεις και έχουν ληφθεί οι 155 και 156/24-2-2011 άδειες γάμου του Δήμου Ηρακλείου, γάμος που, κατά την κατάθεση της μάρτυρός της, έχει προγραμματιστεί για την 25η Μαρτίου 2011, αποφάσισε τη μόνιμη εγκατάστασή της μαζί με τον ανήλικο στην οικία του ανωτέρω προσώπου. Ήδη από το χρόνο της μετοίκησής της στο Ηράκλειο, που αποτέλεσε και την αιτία των προστριβών και διενέξεων μεταξύ των διαδίκων, ενέγραψε, την 26-10-2010, τον ανήλικο Β. στο 53ο δημοτικό σχολείο αυτής της πόλης, όπου έκτοτε φοιτά, έχοντας προσαρμοσθεί πλήρως στο νέο σχολικό περιβάλλον, με καλές μαθησιακές επιδόσεις και ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων, εκτός από τους χρόνους μετάβασής του στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή του στις σχολικές δραστηριότητες, με αποδοχή από τους συμμαθητές του και με άριστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ η καθ' ης μητέρα του συνεργάζεται άριστα με την εκπαιδευτικό της τάξης του (βλ. για όλα τα παραπάνω την 41/2-3-2011 βεβαίωση της διευθύντριας του ανωτέρω σχολείου).

Εξάλλου, η ίδια έχει φροντίσει για την ύπαρξη εξωσχολικής δραστηριότητας του τέκνου και δη την ενασχόλησή του με την κολύμβηση, με την εγγραφή του σε κολυμβητήριο της ίδιας πόλης και την ένταξή του στην παιδική ομάδα, με καλές επιδόσεις, η άσκηση δε αυτής δραστηριότητας γίνεται υπό τη συνεχή επίβλεψη και παρουσία της στους χώρους του κολυμβητηρίου (βλ. τη σχετική από 14-3-2001 βεβαίωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του κολυμβητηρίου). Παράλληλα, οι σχέσεις του ανηλίκου με το σύντροφο της μητέρας του - μέλλοντα σύζυγό της ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι δεν είναι καλές ή ότι είναι προβληματικές, αντίθετα από την κατάθεση της εξετασθείσας στο ακροατήριο μάρτυρα της αλλά και την κατάθεση της αδελφής του ανωτέρω στην προαναφερθείσα 229/2011 ένορκη βεβαίωση, πιθανολογείται ότι οι σχέσεις τους είναι πολύ καλές, ο ανήλικος έχει προσαρμοσθεί στο νέο περιβάλλον και τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα του έχουν γίνει πλήρως αποδεκτοί από τους οικείους του ανωτέρω προσώπου. Ο ανήλικος έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό με την καθ' ης, στοιχείο που δικαιολογείται από το γεγονός ότι διαμένει μόνο μαζί της από την ηλικία των τριών ετών, είχε και έχει άριστη σχέση μαζί της, ενώ ενθυμείται περιστατικό βίας που διαδραματίσθηκε ενώπιον του κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης από τον πατέρα του σε βάρος της μητέρας του και οδήγησε στην από αυτόν καταστροφή μίας συσκευής φαξ, γεγονός που τον έχει επηρεάσει αρνητικά, ενώ εκφράζει τη θέλησή του να μην είναι μαζί οι γονείς του (βλ. σχετικώς και την ένορκη κατάθεση του Δ. Γ., νευροψυχολόγου, κάτοικος Η. Κ., στην ήδη αναφερθείσα 230/2011 ένορκη βεβαίωση που προσάγεται από την καθ' ης, που παρακολουθεί τον ανήλικο στα πλαίσια συμβουλευτικής υποστήριξης - το ανωτέρω βίαιο γεγονός παραδέχεται και ο αιτών στο σημείωμά του -σελ.13- υποστηρίζοντας όμως ότι δέχθηκε επίθεση από την καθ' ης, ότι ο ίδιος ήταν αμυνόμενος και ότι η καταστροφή της συσκευής του φαξ επήλθε από πτώση). Η καθ' ης, αντίθετα με τα όσα ο αιτών υποστηρίζει και επιχειρούν να επιβεβαιώσουν τόσο η εξετασθείσα στο ακροατήριο μάρτυράς του (ήδη σύζυγός του) άλλα και ο μάρτυρας που καταθέτει στην προσκομιζόμενη από τον ίδιο ένορκη βεβαίωση, αγαπά, φροντίζει και περιθάλπει τον ανήλικο γιο της, επιδεικνύοντας αμέριστο ενδιαφέρον για τη διατροφή, τη μόρφωση, την εκπαίδευσή του και γενικότερα για την ικανοποίηση των αναγκών του, έχοντας αναλάβει, ήδη από την αρχή της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης και της λύσης του γάμου, λόγω των υπέρτερων οικονομικών της δυνάμεων, όπως και ο αιτών παραδέχεται, την οικονομική κάλυψη του μεγαλύτερου τμήματος των βιοτικών αναγκών του (το ποσό που συμφωνήθηκε να καταβάλει ο αιτών, με το ανωτέρω από 27-6-2007 ιδιωτικό συμφωνητικό, για τη διατροφή του ανηλίκου και το οποίο, όπως ήδη ειπώθηκε, ζητά, σε περίπτωση παραδοχής του τελείως επικουρικού του αιτήματός του για τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας, να συμψηφιστεί με τα έξοδα στα οποία θα υποβάλλεται για την άσκηση της επικοινωνίας, ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως, ποσό που κατά τους ισχυρισμούς της καθ' ης δεν καταβάλλεται, ήδη από το χρόνο της εγκατάστασης στην Κρήτη).

Ουδόλως πιθανολογείται ότι εξαιτίας της κατά τα ανωτέρω αθλητικής ενασχόλησης παραμελεί ή παραμελούσε τον ανήλικο 611ο φύλλο της, υπ' αριθμ. 8668/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) κατά το παρελθόν, αλλά αντίθετα πιθανολογείται ότι ανταποκρίνεται με επάρκεια στα καθήκοντα της ως μητέρας και ως έχουσας αποκλειστικά την επιμέλειά του, ενδιαφερόμενη για τη σωστή σωματική και ψυχοπνευματική του κατάσταση, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια προς τούτο. Το πρόβλημα ωτίτιδας που παρουσίασε ο ανήλικος, για το οποίο ο αιτών αναφέρει ότι αυτή αδιαφορεί, το έχει επιμεληθεί με τη λήψη της δέουσας ιατρικής φροντίδας και δη με την προσαγωγή, την 7-10-2010, στην νευροωτολογική μονάδα του νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Π.» και τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και την επανεξέτασή του, την 19-1-2001, από τον ιδιώτη ιατρό στο Ηράκλειο Γ. Φ., χειρούργου ωτορινολαρυγγολόγου (βλ. αντίστοιχα τις σχετικές με αριθμό 927/14-2-2011 βεβαίωση του ανωτέρω νοσοκομείου και από 9-2-2011 βεβαίωση του ανωτέρω ιατρού), το γεγονός δε ότι σύμφωνα με την προσκομιζόμενη από τον ενάγοντα από 21-2-2011 ιατρική γνωμάτευση του ιατρού Ν. Μ., χειρούργου ωτορινολαρυγγολόγου, που εξέτασε τον ανήλικο στη Θεσσαλονίκη, ο τελευταίος πάσχει «από εκκριτική ωτίτιδα (ΑΡ) συνεπεία υπερτροφίας αδενοειδών εκβλαστήσεων», δεν σημαίνει ότι η καθ' ης μητέρα του επιδεικνύει αδιαφορία για την υγεία του τέκνου της. Η καθ' ης - ανταιτούσα έχει άδεια διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας και είναι πτυχιούχος πληροφορικής, διαθέτουσα και «Μπάτσελορ Επιστημών στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», χορηγηθέν από το αγγλικό πανεπιστήμιο «LINCOLN» και λειτουργούσε, προσωπικώς μέχρι την εγκατάστασή της στην Κρήτη, επιχείρηση φροντιστηρίου πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη, κατά τις απογευματινές ώρες, αποκομίζοντας ικανά εισοδήματα, την επιχείρησή της δε αυτή συνεχίζει να λειτουργεί και μέχρι σήμερα, με την πρόσληψη υπαλλήλου που απασχολεί.

Όπως κατατίθεται από τη μάρτυρά της και περιγράφεται και στην ανωτέρω 230/2011 ένορκη βεβαίωση του νευροψυχολόγου Δ. Γ., η καθ' ης είναι συγκροτημένη ως προσωπικότητα, χωρίς στοιχεία παθολογίας, περαιτέρω δε έχει επιτυχή επαγγελματική πορεία, ενώ τα υποστηριζόμενα περί «εναλλαγής εραστών» πιθανολογούνται αβάσιμα, αφού η μόνη προηγούμενη σχέση της που πιθανολογήθηκε είναι αυτή με τον καταθέτοντα στην 359/2011 ένορκη βεβαίωση που προσκομίζει ο αιτών, Δ. Σ., σχέση που αναπτύχθηκε τους τελευταίους μήνες του 2009 και χωρίς επιτυχή κατάληξη, στα πλαίσια της οποίας η καθ' ης μετέβη, τα Χριστούγεννα του 2009, στην πόλη Λίβερπουλ της Αγγλίας, όπου ζούσε ο ανωτέρω, αφήνοντας το τέκνο της στη φροντίδα του πατέρα του (τα όσα ο ανωτέρω μάρτυρας της καταλογίζει, επιχειρώντας να την παρουσιάσει ως ακατάλληλη μητέρα, που αδιαφορεί για το τέκνο της, δεν το τρέφει και δεν φροντίζει ούτε καν για την προσωπική του υγιεινή, δεν διστάζει να το εγκαταλείπει κλειδωμένο στην οικία της, προκειμένου να επιδοθεί σε προσωπικές δραστηριότητες, έχοντας επιπρόσθετα χαρακτήρα οξύθυμο, ούσα αθυρόστομη και απότομη, με βίαιες εκρήξεις, δεν κρίνονται βάσιμα, αφού, υπό την εκδοχή ότι όλα αυτά συνέτρεχαν, ανακύπτει το εύλογο ερώτημα για ποιο λόγο ο μάρτυρας διατηρούσε αισθηματικό δεσμό με ένα τέτοιο άτομο). Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι και ο αιτών, παρά την αρνητική στάση που επιδεικνύει προς την αντίδικό του, μετά την εγκατάσταση αυτής και του ανηλίκου στην Κρήτη, γεγονός που αποτέλεσε και την αιτία της σημερινής τους αντιδικίας, τρέφει πραγματικά αισθήματα αγάπης και στοργής για τον ανήλικο, μη στερούμενος καταλληλότητας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το γονεϊκό του ρόλο.

Υπό την παραδοχή όλων όσων προαναφέρθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη, κατά τις οικείες παραδοχές που διαλαμβάνονται στην παραπάνω νομική σκέψη, το γεγονός ότι και οι δύο γονείς δεν υπολείπονται καταλληλότητας και προσόντων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και της περιθάλψεως του ανηλίκου Β., τον οποίο και οι δύο αγαπούν, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι επιτρέπουν τον επηρεασμό τους από τα αρνητικά συναισθήματα που διατηρούν ο ένας για τον άλλο, την ύπαρξη του ιδιαίτερα στενού δεσμού που έχει αναπτύξει με τη μητέρα του, που τον φροντίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και την επιβαλλόμενη για τη διατήρηση της ψυχικής του ισορροπίας, μη διατάραξη αυτής της σχέσης, της ομαλής προσαρμογής και ένταξής του στο νέο περιβάλλον του, που του παρέχει ψυχική ηρεμία, αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και αρμονίας και ουδόλως πιθανολογείται ως επιβαρυντικό ή δυσμενές για τον ίδιο, το Δικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι αφενός κανένας 713ο φύλλο της, υπ' αριθμ. 8668/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) και δη σπουδαίος, λόγος υφίσταται, ο οποίος να δικαιολογεί τον αποκλεισμό της ανταιτούσας μητέρας του ανηλίκου από την άσκηση της γονικής του μέριμνας και αφετέρου το αληθινό συμφέρον του επιβάλλει όπως ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του στην ίδια, που κρίνεται κατάλληλη και επαρκής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Αυτό που προέχει είναι να μη διαταραχθεί η ψυχοσύνθεση του ανηλίκου, στοιχείο που θα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο σκοπό για τους διαδίκους γονείς, οι οποίοι οφείλουν, παραμερίζοντας τις όποιες προσωπικές τους διαφορές, να κινηθούν με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου τους και να του διασφαλίσουν, όπως επιβάλλεται, ένα ήρεμο περιβάλλον διαβίωσης και υγιείς σχέσεις μαζί του, απαλλαγμένες από αρνητικά σχόλια ή κρίσεις του ενός για τον άλλο, αφού, στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα δρουν με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου του, όπως επιβάλλει η γονεϊκή τους ιδιότητα.

Συνακόλουθα, εφόσον επιπρόσθετα πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, που συνίσταται στην εξαιτίας της ανακύψασας μεταξύ των διαδίκων έντονης αντιδικίας, ανάγκη νομικής ρύθμισης των βιοτικών σχέσεων του ανηλίκου, πρέπει, κατά παραδοχή ως ουσιαστικά βάσιμης της ανταίτησης και απόρριψης, ως ουσιαστικά αβάσιμων, των οικείων, κύριως και πρώτου επικουρικά προβαλλόμενων αιτημάτων της αίτησης, να ανατεθεί προσωρινά, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του ίδιου θέματος, αποκλειστικά στην ανταιτούσα μητέρα του η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου Β., που περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1518 παρ. 1 ΑΚ, και οι λοιπές, πλην της επιμέλειας, λειτουργίες της γονικής του μέριμνας, δηλαδή η διαχείριση της περιουσίας και η εκπροσώπησή του, να ασκούνται και από τους δύο γονείς από κοινού. Περαιτέρω, προκειμένου ο ανήλικος να διατηρήσει την επαφή και τις σχέσεις με τον πατέρα του, στοιχείο που συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και στη διατήρηση του μεταξύ τους φυσικού δεσμού, ενώ παρέχεται στον πατέρα η δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαβίωση και ανάπτυξή του, πρέπει, σε παραδοχή του τελείως επικουρικά προβαλλόμενου αιτήματος της κρινόμενης αίτησης, να ρυθμιστεί προσωρινά, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για το ίδιο θέμα, το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντα πατέρα με τον ανήλικο, με τον τρόπο που ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας ορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τη μόνιμη κατοικία του ανηλίκου πλέον στο Ηράκλειο της Κρήτης και του μη ενδεδειγμένου της συνεχούς μετακίνησής του και εναλλαγής του περιβάλλοντός του. Περαιτέρω, δεν πιθανολογήθηκε ότι η καθ' ης η αίτηση παρεμποδίζει την επικοινωνία του πατέρα με τον ανήλικο, με αποτέλεσμα τα παρεπόμενα αιτήματα έμμεσης εκτέλεσης περί απειλής σε βάρος της χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παραβίαση της παρούσας απόφασης, κρίνονται απορριπτέα. Τέλος, πρέπει ενόψει της νίκης της ανταιτούσας και της μερικής νίκης του αιτούντος, να υποχρεωθούν οι διάδικοι να πληρώσουν αντίστοιχα τα έξοδα που προκλήθηκαν από την άσκηση της αίτησης και της ανταίτησης (άρθρο 178, 191 παρ.2 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα στο διατακτικό ορίζεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ, αντιμωλία των διαδίκων, την με αριθμό κατάθεσης 4241/4-2-2011 αίτηση του αιτούντος Γ. Κ. και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση της ανταιτούσας ... . ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ την ανταίτηση. ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στους διαδίκους από κοινού τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους Β. Κ. ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην ανταιτούσα την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανωτέρω ανηλίκου. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ' ου η ανταίτηση να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ανταιτούσας τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00). ΔΕΧΕΤΑΙ μερικά την αίτηση. ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με το ανωτέρω ανήλικό τέκνο του ως ακολούθως: Α) η επικοινωνία θα γίνεται με την έλευση του τέκνου στη Θεσσαλονίκη από το Ηράκλειο της Κρήτης και θα 815ο φύλλο της, υπ' αριθμ. 8668/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ταξιδεύει αεροπορικώς, με συνοδεία αεροσυνοδού και με δαπάνες του αιτούντος, κατά τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα 1) το τελευταίο Σ. κάθε μήνα, από το πρωί του Σαββάτου μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, 2) κατά τις εορτές του Π., από τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί μέχρι το απόγευμα της Δεύτερης ημέρας του Π., 3) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους, από την 23 Δεκεμβρίου το πρωί μέχρι την 30 Δεκεμβρίου το απόγευμα, 4) κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, από την 20 Ιουλίου το πρωί μέχρι την 10 Αυγούστου το απόγευμα, οι ώρες δε αναχώρησης του τέκνου από το Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα θα καθορίζονται ανάλογα με τις ώρες των αεροπορικών πτήσεων κατά τις αντίστοιχες ημέρες έναρξης και λήξης της επικοινωνίας και Β) κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ο αιτών δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή/και με τη χρήση κάμερας SKYPE μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ, κατά τις ημέρες της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής καθώς και της Κυριακής, όταν αυτή δεν θα εμπίπτει στο ανωτέρω Σ., από ώρα 19.30 μμ έως 20.00 μμ, υποχρεουμένης της καθ' ης να επιτρέπει την ακώλυτη επικοινωνία του ανηλίκου με τον αιτούντα. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η αίτηση να πληρώσει τμήμα των δικαστικών εξόδων του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.