Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διορισμός ειδικού επιτρόπου σε ανήλικο τέκνο κατόπιν δικαστικής απόφασης (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας, αριθμός απόφασης 21197/2011).

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, ζητείται ο διορισμός ειδικού επιτρόπου του ανήλικου άρρενος και αβάπτιστου τέκνου που γέννησε η αιτούσα, Β. Π. του Χ., στη Θεσσαλονίκη, στις 14-03-2011, και το οποίο καλύπτεται από το εκ της διατάξεως του άρθρου 1465 παρ. 1 ΑΚ μαχητό τεκμήριο καταγωγής από γάμο, προκειμένου να εκπροσωπηθεί αυτό (τέκνο) στην ανοιχθησόμενη με την έγερση, εκ μέρους της αιτούσας, αγωγής προσβολής πατρότητας, δίκη, την οποία νομιμοποιείται ενεργητικά να εγείρει αυτή (αιτούσα) κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1469 αρ. 4 ΑΚ. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αίτηση παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση στο καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο τούτο Δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του ο ανήλικος, και κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 121 ΕισΝΑΚ, 739, 740 παρ. 1, 741, 747 παρ. 1 και 3, 748 παρ. 2 και 4 και 796 παρ. 1 KΠολΔ), και είναι νόμιμη και ορισμένη, στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 1465 παρ. 1, 1467, 1468, 1469 αρ. 4, 1470 αρ. 4, 1517, 1591, 1592, 1593, 1628, 1629 ΑΚ καθώς και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ. Eπομένως, πρέπει να ερευνηθεί αυτή (αίτηση) περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, παρότι δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικώς η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία δοθέντος ότι ακόμη δεν έχει συσταθεί το σώμα Επιτροπικών Λειτουργών Ανηλίκων όπως ο ν. 2447/1996 όριζε. Επειδή, από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζει η αιτούσα, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 12-04-2006, η αιτούσα, Β. Π. του Χ. και ο Χ. Κ. του Κ., τέλεσαν στη Θεσσαλονίκη, νόμιμο γάμο κατά τον πολιτικό τύπο (βλ. προσκομιζόμενο υπ' αριθμ. 8553/22-03-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης-Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Θεσσαλονίκης). Με την από 23-09-2010 κοινή αίτησή τους (αριθμός κατάθεσης δικογράφου 39818/2010), ζήτησαν από το Δικαστήριο αυτό τη λύση του γάμου τους δια της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως συναινετικού διαζυγίου, η οποία κατά το χρόνο συζητήσεως της υπό κρίση αίτησης δεν είχε ακόμη εκδοθεί.

Στις 14-03-2011, όμως, και ενώ ακόμη δεν είχε χωρήσει η, εκ της διατάξεως του άρθρου 1441 παρ. 2 ΑΚ, προβλεπόμενη δεύτερη συνεδρίαση προκειμένου να δηλωθεί εκ νέου η περί διαζεύξεως συμφωνία των συζύγων, η αιτούσα γέννησε στη Θεσσαλονίκη άρρεν τέκνο (βλ. προσκομιζόμενο απόσπασμα της υπ' αριθμ. 147/Α/2011 ληξιαρχικής πράξης γέννησης που συνέταξε η ληξίαρχος του Δήμου Π. της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος), το οποίο, όμως, καταλαμβάνεται από το εκ της διατάξεως του άρθρου 1465 παρ. 1 ΑΚ μαχητό τεκμήριο καταγωγής από γάμο και ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι αυτό (τέκνο) έχει πατέρα το σύζυγο της αιτούσας, Χ. Κ. του Κ. Η αιτούσα, όμως, ισχυρίζεται ότι το εν λόγω τέκνο δε συνελήφθη από τον τεκμαιρόμενο πατέρα αυτού, καθόσον ήδη από την άνοιξη του έτους 2010 είχε διασπαστεί η έγγαμη συμβίωση των συζύγων, αλλά από τον Ν. Δ. του Γ., με τον οποίον συνδεόταν αυτή (αιτούσα) ερωτικά ήδη από το τέλος της άνοιξης του έτους 2010 και κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης, και ο οποίος ήδη με την υπ' αριθμ. 15883/11-10-2010 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Χ. Σ. προέβη, με τη συναίνεση της αιτούσας (άρθρα 1475 παρ. 1 και 1476 ΑΚ), σε εκούσια αναγνώριση αυτού. Για το λόγο αυτό, η αιτούσα, προτίθεται να εγείρει αγωγή προσβολής πατρότητας, στην οποία, όμως, νομιμοποιείται παθητικά και μάλιστα κατά τρόπο υποχρεωτικό (άρθρα 619 παρ. 1 περ. γ΄ και 76 παρ. 1 ΚΠολΔ), ο σύζυγός της, Χ. Κ. του Κ. και το ανήλικο τέκνο της (βλ. σχετικώς Κ. Παπαδόπουλου, ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, T. Α, έκδοση 2001, σελ. 631). Συνεπώς, συντρέχει εν προκειμένω η, εκ της διατάξεως του άρθρου 1517 ΑΚ, αναφερόμενη περίπτωση της σύγκρουσης συμφερόντων και συνακολούθως υφίσταται νόμιμος λόγος διορισμού ειδικού επιτρόπου για το εν λόγω ανήλικο τέκνο, προκειμένου αυτός (ειδικός επίτροπος) να το εκπροσωπήσει στην ανοιχθησόμενη δίκη περί προσβολής της πατρότητάς του, καθόσον αυτό, λόγω της ανηλικότητάς του, είναι ανίκανο προς δικαιοπραξία. Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα αυτό, κρίνεται η μάμμη του ανήλικου τέκνου της αιτούσας, Δ.-Ε. σύζυγος Χ. Π. το γένος Κ. T., κάτοικος Π. Θ., οδός Π. αρ. 107, συνταξιούχος πανεπιστημιακός, η οποία προτείνεται από την αιτούσα και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια, χρηστότητα και ενάργεια το λειτούργημά της, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα για τα ενεργήματά της, το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, αποδεχόμενη κατά τα λοιπά αυτή το διορισμό της. Πρέπει να επισημανθεί, στο σημείο αυτό, ότι το Δικαστήριο ήχθη στην ανωτέρω κρίση χωρίς να επικοινωνήσει με το ίδιο το ανήλικο τέκνο για να ακούσει τη γνώμη του (άρθρα 796 παρ. 4 και 681 Γ παρ. 3 ΚΠολΔ) καθόσον η ωριμότητα αυτού (ηλικίας μόλις τριών μηνών), καθιστά αυτήν (επικοινωνία) προδήλως ανέφικτη. Το έργο του εποπτικού συμβουλίου της επιτροπείας θα ασκήσει εν προκειμένω ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης (άρθρο 1635 ΑΚ). Με βάση όλα τα παραπάνω, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να διοριστεί η Δ.-Ε. σύζυγος Χ. Π. το γένος Κ. T., κάτοικος Π. Θ., οδός Π. αρ. 107, ειδική επίτροπος του ανήλικου και αβάπτιστου άρρενος τέκνου που γέννησε η αιτούσα, Β. Π. του Χ., στη Θεσσαλονίκη, στις 14-03-2011, προκειμένου να εκπροσωπήσει αυτό στην ανοιχθησόμενη με την έγερση αγωγής προσβολής πατρότητας εκ μέρους της αιτούσας δίκη, και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως επ' αυτής καθώς επίσης και σε όλες τις συναφείς με αυτήν (αγωγή) διαδικαστικές πράξεις. Τέλος, η παρούσα απόφαση πρέπει να καταχωριστεί κατ' άρθρο 1598 ΑΚ στο ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και να επιδοθεί νόμιμα στη διορισθείσα ειδική επίτροπο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΟΡΙΖΕΙ την Δ.-Ε.σύζυγο Χ. Π. το γένος Κ. T., κάτοικο Π. Θ., οδός Π. αρ. 107, ειδική επίτροπο του ανήλικου και αβάπτιστου άρρενος τέκνου που γέννησε η αιτούσα, Β. Π. του Χ., στη Θεσσαλονίκη, στις 14-03-2011, προκειμένου να εκπροσωπήσει αυτό στην ανοιχθησόμενη με την έγερση αγωγής προσβολής πατρότητας εκ μέρους της αιτούσας δίκη, και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως επ' αυτής καθώς επίσης και σε όλες τις συναφείς με αυτήν (αγωγή) διαδικαστικές πράξεις. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να καταχωρίσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης για το διορισμό ειδικού επιτρόπου στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, επίδοση της παρούσας στη διορισθείσα ειδική επίτροπο, Δ.-Ε. σύζυγο Χ. Π. το γένος Κ. T., κάτοικο Π. Θ., οδός Π. αρ. 107.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.