Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης ακάλυπτου χώρου (Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης - Αριθμός απόφασης: 28861/2010)

Περίληψη: Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι ακάλυπτοι χώροι. Προσδιορισμός των κοινοκτήτων μερών. Απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο δεσμεύει και τους διαδόχους (καθολικούς και ειδικούς) των συμβληθέντων και αντιτάσσεται κατά των τρίτων. Αντίθεση των συμβατικών ρυθμίσεων προς πολεοδομικές διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου. Προϋποθέσεις με τις οποίες καθίστανται άκυρες οι ρυθμίσεις αυτές. Ποινική ρήτρα. Προϋποθέσεις κατάπτωσης αυτής. Μείωση από το δικαστήριο υπέρμετρης ποινής. Συμφωνία παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης ακάλυπτων χώρων. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση αυτή.

[...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 1, 3, 4 παρ. 1, 5 περ. α`, 13 του Ν 3741/1929, 1 παρ. 1-5 του Ν 1211/1981, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 310 του ΠΔ της 14/27.7.1999, 785, 787, 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι στην περίπτωση που έχει συσταθεί εγκύρως οριζόντια ιδιοκτησία επί πολυώροφης οικοδομής, ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και όλοι γενικά οι ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου οι οποίοι δεν αποτελούν οριζόντια ιδιοκτησία, γίνεται είτε με τη συστατική της οροφοκτησίας πράξη, είτε με τον κανονισμό πολυκατοικίας, είτε με ιδιαίτερη συμφωνία όλων των ιδιοκτητών η αντίστοιχη δε δικαιοπρακτική ρύθμιση, εφόσον περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβληθεί σε μεταγραφή, δεσμεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συμβληθέντων και αντιτάσσεται κατά των τρίτων. Η αντίθεση της ως άνω δικαιοπρακτικής ρύθμισης προς τις εκάστοτε ισχύουσες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας συνεπαγόμενη ενδεχομένου διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεν καθιστά άκυρη τη σχετική δικαιοπραξία, παρά μόνο αν με τις εν λόγω διατάξεις απαγγέλλεται ρητώς ή εμμέσως, πλην σαφώς, η ακυρότητα για την παράβασή της. Η δικαιοπρακτική αυτή ρύθμιση δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή καταργηθεί παρά μόνο με τη συναίνεση όλων των οροφοκτητών και εφόσον η σχετική συμφωνία τους περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβληθεί σε μεταγραφή. Ο καθορισθείς ως άνω αρχικός προορισμός των κοινόκτητων και κοινοχρήστων μερών μπορεί να μεταβληθεί από τη γενική συνέλευση μόνο εφόσον η σχετική απόφαση της α) ληφθεί ομοφώνως από όλους τους οροφοκτήτες β) περιληφθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο και γ) μεταγραφεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμφωνία έχει ενοχικό χαρακτήρα και ισχύει μόνο μεταξύ των συμβληθέντων, χωρίς να δεσμεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους (ΑΠ 1584/2006 ΧρΙΔ 2007,56, ΕΕΝ 2008,258, ΑΠ 1372/1997 ΕΔΠολ 1998,27, ΑΠ 1208/1986 ΕΕΝ 1987,436). Περαιτέρω κατά το άρθρο 404 ΑΚ ο οφειλέτη μπορεί να υποσχεθεί στο δανειστή ως ποινή χρηματικό ποσό ή κάτι άλλο (ποινική ρήτρα), για την περίπτωση που δεν θα εκπλήρωνε ή που δεν θα εκπλήρωνε προσηκόντως την παροχή. Κατά το άρθρο 405 ΑΚ δε, η ποινή καταπίπτει αν ο οφειλέτης αδυνατεί υπαίτια να εκπληρώσει την παροχή ή αν περιέλθει σε υπερημερία. Η κατάπτωση της ποινής επέρχεται και αν ακόμη ο δανειστής δεν έχει υποστεί καμιά ζημία. Εξάλλου, κατά το άρθρο 409 ΑΚ αν η ποινή που συμφωνήθηκε είναι δυσανάλογα μεγάλη μειώνεται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, από το δικαστήριο, στο μέτρο που αρμόζει. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας για τη μόρφωση της κρίσης του για το χαρακτήρα της ποινής ως δυσανάλογα μεγάλης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη, τα περιστατικά που συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ιδίως το μέγεθος της ποινής σε σύγκριση με την αξία της αντιπαροχής, την έκταση της συμβατικής παράβασης του οφειλέτη και το βαθμό του πταίσματός του, την ωφέλειά του από τη μη εκπλήρωση, ή τη μη προσήκουσα εκπλήρωση, την επέλευση ή όχι ζημίας και το ύψος αυτής, τα απώτερα επιβλαβή αποτελέσματα της αθέτησης, κάθε δικαιολογημένο συμφέρον του δανειστή και ενδεχομένως την οικονομική κατάσταση των διαδίκων (ΑΠ 1680/2009 Δημοσίευση Νόμος). [...] Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων του εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου, απορριπτόμενης ως απαράδεκτης της ενστάσεως εξαιρέσεως της μάρτυρος ανταπόδειξης που προέβαλε ο, ενάγων πρωτίστως διότι προβλήθηκε μετά την όρκιση της ανωτέρω μάρτυρος και από τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πλην της υπ` αριθ. 12314/20.5.2010 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σ. Ν.-Δ. που επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο διότι λήφθηκε μετά και την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 237 παρ. 3 ΚΠολΔ για την προσθήκη αντίκρουση, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Δυνάμει του υπ` αριθ...723.6.2005 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε.Μ.- Κ., ο ενάγων κατέστη κύριος ενός διώροφου διαμερίσματος (μεζονέτας) με αριθμό δύο (2) μετά των αναλογούντων σε αυτό ποσοστών επί των κοινοχρήστων μερών, που βρίσκεται σε μία οικοδομή αποτελούμενη από έξι εν επαφή διώροφες κατοικίες στη θέση «Κ.» στο δημοτικό διαμέρισμα Ν. του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Επίσης ο εναγόμενος δυνάμει του υπ` αριθ. .../23.6.2005 συμβολαίου της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, κατέστη κύριος ενός διώροφου διαμερίσματος (μεζονέτας) με αριθμό ένα (1) μετά των αναλογούντων σε αυτό ποσοστών επί των κοινοχρήστων μερών, που βρίσκεται στην ίδια ως άνω οικοδομή. Η εν λόγω οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3741/1929 περί οριζόντιας ιδιοκτησίας με την υπ` αριθ. .../14.1.2005 πράξη της συμβολαιογράφου Πολυγύρου Σ. Κ.-Α., που μεταγράφηκε νόμιμα, στην οποία περιέχεται και ο Κανονισμός διοικήσεως της οικοδομής. Με την συμβολαιογραφική αυτή πράξη προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι οι εκάστοτε ιδιοκτήτες του υπ` αριθ. δύο (2) διώροφου διαμερίσματος θα έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε δυο τμήματα του οικοπέδου που βρίσκονται το πρώτο στην ανατολική και νότια πλευρά του διαμερίσματος και το δεύτερο στη δυτική πλευρά αυτού, συνολικού εμβαδού 380 τ.μ., τα οποία αποτυπώνονται στο συνημμένο στην ως άνω πράξη τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δ. Σ. το μεν πρώτο μετά στοιχεία Ε.Δ.Γ.Β.Α.ω.ξ.ν.μ.Ε και το δεύτερο μετά στοιχεία δ.κ.λ.σ.τ.υ.ε.δ, η πρόβλεψη δε αυτή περιλήφθηκε και στο υπ` αριθ. .../23.6.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε. Μ.-Κ.. Επίσης με την ίδια ως άνω υπ` αριθ. .../14.1.2005 συμβολαιογραφική πράξη προβλέφθηκε ότι οι εκάστοτε ιδιοκτήτες του υπ` αριθ. ένα (1) διώροφου διαμερίσματος θα έχουν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε ορισμένο τμήμα του οικοπέδου που βρίσκεται στη βόρεια ανατολική και δυτική πλευρά του εν λόγω διαμερίσματος, εμβαδού 1.100 τμ. που αποτυπώνεται στο ίδιο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα μετά στοιχεία α.β.γ.δ.ε.ζ.η.θ.ι.κ.λ.μ.ν.ξ.ο.π.ρ.α, όρος που περιλήφθηκε και στο υπ` αριθ...723.6.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε. Μ.-Κ.. Οι διάδικοι λόγω της συγγενικής σχέσεως μεταξύ τους, καθόσον ο ενάγων είναι θείος του εναγομένου, υπέγραψαν το από 23.6.2005 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση, αντί καταβληθέντος από τον ενάγοντα ποσού 10.000 ευρώ να παραχωρεί στον τελευταίο ισοβίως το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης τμήματος εμβαδού 360 τ.μ., που αποτυπώνεται στο συνημμένο στο εν λόγω συμφωνητικό σχεδιάγραμμα μεταξύ των αριθμών 1-2-3-4-5-6-1 και αποτελεί μέρος του ανωτέρω μείζονος τμήματος εμβαδού 1.100 τμ επί του οποίου κατά τα προεκτεθέντα ο εναγόμενος, όπως και οι εκάστοτε ιδιοκτήτες του υπ` αριθ. ένα (1) διώροφου διαμερίσματος είχαν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Επίσης με το ίδιο ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνήθηκε ότι η παραπάνω συμφωνία θα δεσμεύει και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του εναγομένου, ο οποίος θα υποχρεούται να τη γνωστοποιεί σε αυτούς. Ακόμη συμφωνήθηκε ότι σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων του εν λόγω συμφωνητικού εκ μέρους του εναγομένου ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων του, θα υποχρεούνται αυτοί να καταβάλουν στον ενάγοντα ή στους εκάστοτε κυρίους του ακινήτου του, το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ως ποινική ρήτρα. Περαιτέρω αποδείχθηκε, ότι μετά την κατάρτιση της ανωτέρω σύμβασης ο ενάγων προέβαινε κατά τα συμφωνηθέντα σε χρήση του παραπάνω οικοπεδικού τμήματος μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2007, οπότε ο εναγόμενος του ζήτησε την κατάργηση της σύμβασης αυτής πλην όμως ο ενάγων αρνήθηκε να συναινέσει σε μία τέτοια καταργητική συμφωνία. Για το λόγο αυτό ο εναγόμενος με την από 2.2.2007 εξώδικό του, που επιδόθηκε στον ενάγοντα στις 5.2.2007, επικαλούμενος ακυρότητα του από 23.6.2005 συμφωνητικού διότι δεν είχε περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο, ούτε είχε υποβληθεί στην εφορία για τον προσδιορισμό και την καταβολή του αναλογούντος φόρου, δήλωσε στον τελευταίο ότι δεν είχε δικαίωμα χρήσης στο παραπάνω οικοπεδικό τμήμα και τον καλούσε να απέχει από κάθε χρήση αυτού. Επίσης του δήλωνε ότι το αντάλλαγμα για την παραχωρηθείσα χρήση ποσού 10.000 ευρώ είχε καταβληθεί αχρεωστήτως και για το λόγο αυτό το είχε παρακαταθέσει υπέρ αυτού (ενάγοντος) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θεσσαλονίκης, το δε σχετικό γραμμάτιο είχε καταθέσει στη συμβολαιογράφο θεσσαλονίκης Ε. Δ.-Κ.. Ο ενάγων ανέλαβε στις 6.2.2008 διά της τότε πληρεξούσιας δικηγόρου του θ. Π.-Σ. το ανωτέρω υπ` αριθ. 133200/1.2.2007 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης με τη ρητή επιφύλαξη διεκδικήσεως της συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας, όπως αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη υπ` αριθ. 8.785/6.6.2008 πράξη αναλήψεως γραμματίου παρακαταθήκης της συμβολαιογράφου θεσσαλονίκης Ε. Δ.-Κ.. Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι η μεταξύ αυτού και του ενάγοντος από 23.6.2005 σύμβαση παραχώρησης αποκλειστικής χρήση πάσχει από ακυρότητα, την οποία κατά τα προεκτεθέντα επικαλέσθηκε και με την από 2.2.2007 εξώδικο του, πλην όμως ο ισχυρισμός του αυτός κρίνεται απορριπτέος, ως αβάστμος. Και τούτο διότι επί πολυώροφης οικοδομής στην οποία έχει συσταθεί εγκύρως οριζόντια ιδιοκτησία, η δικαιοπρακτική ρύθμιση με την οποία προσδιορίζονται τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη και όλοι γενικά οι ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου οι οποίοι δεν αποτελούν οριζόντια ιδιοκτησία, γίνεται είτε με την συστατική της οροφοκτησίας πράξη, είτε με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε με ιδιαίτερη συμφωνία όλων των ιδιοκτητών, η αντίστοιχη δε δικαιοπρακτική ρύθμιση, εφόσον περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβληθεί σε μεταγραφή, δεσμεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συμβληθέντων και αντιτάσσεται κατά των τρίτων. Η ανωτέρω ρύθμιση καταρχήν μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί μόνο με τη συναίνεση όλων των οροφοκτητών και εφόσον η σχετική συμφωνία τους περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβληθεί σε μεταγραφή. Σε περίπτωση όμως που, όπως εν προκειμένω, ο καθορισθείς ως άνω αρχικός προορισμός των κοινόκτητων και κοινοχρήστων μερών μεταβληθεί χωρίς προηγουμένως να ληφθεί ομόφωνη περί τούτου απόφαση όλων των οροφοκτητών και χωρίς η απόφαση αυτή να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο και να μεταγραφεί, η συμφωνία έχει ενοχικό χαρακτήρα και ισχύει μόνο μεταξύ των συμβληθέντων, χωρίς να δεσμεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους. Συνεπώς η σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων με το από 23.6.2005 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την οποία ρυθμίστηκε κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο με τον Κανονισμό διοικήσεως της παραπάνω οικοδομής η χρήση του προπεριγραφέντος ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου της εμβαδού 360 τμ, παρότι δεν λήφθηκε με ομόφωνη απόφαση όλων των οροφοκτητών και δεν καταρτίσθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο νομίμως μεταγραφέν έχει ενοχική ισχύ μεταξύ του ενάγοντος και του εναγομένου, που συμβλήθηκαν σ` αυτή, χωρίς όμως περαιτέρω να δεσμεύει τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους. Εξάλλου η δήλωση του εναγομένου που περιέχεται στην από 2.2.2007 εξώδικο του με την οποία καλούσε τον ενάγοντα να απέχει από κάθε χρήση του ως άνω οικοπεδικού τμήματος και η συνακόλουθη παρακατάθεση του ποσού των 10.000 ευρώ που είχε λάβει ως αντάλλαγμα για την ισόβια παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης του τμήματος αυτού, επέχει θέση καταγγελίας της ανωτέρω ενοχικής σύμβασης που καταρτίσθηκε με το από 23.6.2005 ιδιωτικό συμφωνητικό, η οποία λύθηκε για το μέλλον και δεν συνιστά υπαναχώρηση από την εν λόγω σύμβαση, όπως υπολαμβάνουν οι διάδικοι. Και τούτο διότι επί διαρκούς συμβάσεως υπαναχώρηση νοείται μόνο σε περίπτωση που αυτή δεν έχει αρχίσει να εκτελείται, εν προκειμένω όμως η επίδικη διαρκής σύμβαση παραχώρησης χρήσης κατά το χρόνο επιδόσεως της εξωδίκου του εναγομένου ήδη εκτελούνταν, αφού, όπως αποδείχθηκε ο ενάγων έκανε χρήση του πιο πάνω τμήματος, στο οποίο μάλιστα είχε φυτέψει και δέντρα. Εξάλλου ο όρος που περιέχεται στο από 23.6.2005 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων αυτού εκ μέρους του εναγομένου ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων του, θα υποχρεούνται αυτοί να καταβάλουν στον ενάγοντα ή στους εκάστοτε κυρίους του ακινήτου το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ως ποινική ρήτρα, είναι ασαφής αναφορικά με τις προϋποθέσεις κατάπτωσης της συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας. Η ασάφεια αυτή πρέπει να αρθεί με ερμηνεία χωρίς προσήλωση στις λέξεις ενόψει και του όλου περιεχομένου του συμφωνητικού. Ετσι κατά την αληθινή έννοια του όρου αυτού, όπως η αποτυπωθείσα σε αυτόν βούληση των συμβαλλομένων ερμηνεύεται από το δικαστήριο σύμφωνα με την καλή πίστη και λαμβανομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών (άρθρα 173,200 ΑΚ), οι συμβληθέντες εξάρτησαν την κατάπτωση υπέρ του ενάγοντος της ως άνω ποινικής ρήτρας, τόσο για την περίπτωση παρεμποδίσεώς του από τον εναγόμενο στην αποκλειστική χρήση του ανωτέρω οικοπεδικού τμήματος όσο και για την περίπτωση μη παραχωρήσεως της χρήσεως αυτής συνεπεία καταγγελίας της συμβάσεως από τον εναγόμενο. Και τούτο διότι οι διάδικοι με το ανωτέρω συμφωνητικό απέβλεψαν στην ακώλυτη από οποιονδήποτε λόγο και ισόβια χρήση του ανωτέρω οικοπεδικού τμήματος από τον ενάγοντα. Συνεπώς μετά την εκ μέρους του εναγομένου καταγγελία της ως άνω σύμβασης και τη συνακόλουθη μη παραχώρηση στον ενάγοντα της χρήσεως του ως άνω οικοπεδικού τμήματος κατέπεσε υπέρ αυτού η πιο πάνω συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα. Εξάλλου από την καταγγελία αυτή ο ενάγων δεν υπέστη σημαντική ζημία, αφού η καταγγελθείσα σύμβαση ίσχυε κατά τα προεκτεθέντα μόνο μεταξύ των διαδίκων και όχι υπέρ ή κατά των διαδόχων τους, ο δε ενάγων, ο οποίος έκανε χρήση του ως άνω οικοπεδικού τμήματος μέχρι το χρόνο της ανωτέρω καταγγελίας, με το υπ` αριθ. 4647/25.1.2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε.Τ. πώλησε και μεταβίβασε την προπεριγραφείσα διώροφη κατοικία του. Επίσης το μέγεθος της συμφωνηθείσας ποινής είναι δυσανάλογο σε σχέση με την αξία της αντιπαροχής, δηλαδή του ποσού των 10.000 ευρώ που κατέβαλε ο ενάγων στον εναγόμενο για την ισόβια χρήση του ανωτέρω οικοπεδικού τμήματος. Ακόμη η ωφέλεια του εναγομένου από την ως άνω εξέλιξη της σύμβασης δεν αποδείχθηκε ότι ήταν σημαντική. Βάσει των ανωτέρω και λαμβανομένης περαιτέρω υπόψη της οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων (ο ενάγων είναι ιατρός ενώ ο εναγόμενος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος) το δικαστήριο κρίνει ότι η επίδικη ποινική ρήτρα αφορά δυσανάλογα μεγάλη ποινή και πρέπει να μειωθεί στο προσήκον μέτρο δηλαδή στο ποσό των 3.000 ευρώ, δεκτής γενομένης ως και ουσιαστικά βάσιμης της σχετικής ενστάσεως του εναγομένου. Κατ` ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και α) να αναγνωρισθεί ότι η σύμβαση που καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων με το από 23.6.2005 ιδιωτικό συμφωνητικό και αφορά την παραχώρηση στον ενάγοντα της αποκλειστικής χρήσης του ανωτέρω, περιγραφομένου ακάλυπτου οικοπεδικού τμήματος είναι έγκυρη και δεσμεύει τον ενάγοντα και τον εναγόμενο που συμβλήθηκαν σε αυτή και β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 3.000 ευρώ νομιμότοκα από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής. Περαιτέρω το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβράδυνση στην εκτέλεση δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα και για το λόγο αυτό το παρεπόμενο αίτημα περί κηρύξεως της παρούσας προσωρινά εκτελεστής πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο. Τέλος ένα μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος ανάλογο με την έκταση της νίκης του πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου που ηττάται (άρθρο 176 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. [...]

πηγή: NOMOS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.