Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Οριστική ανάθεση της επιμέλειας ανήλικου τέκνου και ορισμός μηνιαίου ποσού διατροφής (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 14/2010).

[...] Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 ΑΚ προκύπτει, ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους το μέτρο δε της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για την εν γένει συντήρηση του έξοδα (πρβλ. ΑΠ 53-2009 1384-2008 1206-2008 ΤΝΠ, ΔΣΑ ΑΠ 16-2007 ΤΝΠ, ΔΣΑ ΑΠ 1681/2005 ΤΝΠ, ΔΣΑ). Εξάλλου οι προϋποθέσεις επιδίκασης διατροφής και ο καθορισμός της έκτασης και του ύψους αυτής κρίνονται από το χρόνο έγερσης αγωγής και με βάση το εκάστοτε επίδικο χρονικό διάστημα (Ολ. ΑΠ 2/1994, Ολ. ΑΠ 1626/2000 ΤΝΠ, ΔΣΑ (ΑΠ 132/03 ΕλλΔνη 44.1299 Εφ Πειρ. 372/2007ΤΝΠ, ΔΣΑ) η όχληση πρέπει να είναι ορισμένη και σαφής κατά περιεχόμενο, υπό την έννοια ότι πρέπει να προκύπτουν από αυτήν εκτός των άλλων και το είδος και η ακριβής ποσότητα της παροχής, δεν αρκεί δε μία απλή υπόμνηση του χρέους ή αόριστη και γενική δήλωση του δανειστή, ή διαμαρτυρία αυτού, να καταστεί γενεσιουργός αιτία της υπερημερίας επί διατροφής, (Α.Π 342/2001, μ Ε.Α 5956/2003, Ε.Θ 222/2000, δημοσίευση σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Από την με αριθμόν 1149/2009 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Δικαστηρίου τούτου Κ.. Ε. Ν.., που προσκομίζει η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο (ακριβές) αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη σημερινή δικάσιμο επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο. Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 672 ΚΠολΔ). Η ενάγουσα η οποία οριστικά με την με αριθμό 9766/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου της έχει ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της και, υπό την ιδιότητα με την οποία παρίσταται, ζητεί με την κρινομένη αγωγή της, ως αυτή παραδεκτά διευκρινίσθηκε να της ανατεθεί οριστικώς η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Δ. και να της επιδικαστεί διατροφή σε χρήμα κάθε μήνα για 400 Ευρώ μηνιαίως το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα για το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων Δ., το οποίο αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του με το νόμιμο τόκο καθώς και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να καταδικαστεί δε ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Η κρινόμενη αγωγή με το προεκτιθέμενο ιστορικό και το τελολογικά συνδεόμενο με αυτό αίτημα της, παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου το οποίο είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο για να την δικάσει, (άρθρο 17 αριθμ. 1, 22 του Κ.Πολ.Δ.), κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των διαφορών που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων (άρθ. 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 του Κ.Πολ.Δ. αρθρ. 681 Β΄ του Κ.Πολ.Δ.). Εξάλλου είναι νόμιμη, έχοντας νομικό έρεισμα στις διατάξεις των άρθρων 1390, 1485, 1486, 1493, 1496, 1498, 340, 341 παρ 1, 345 εδ. α΄ του Α.Κ. και 176, 907, 910 αριθ. 4, 191 παρ. 2, 176 του Κ.Πολ.Δ. πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής διατροφής τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο και των εγγράφων που η ενάγουσα προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 6 Μαϊου 1998 οι διάδικοι τελέσανε γάμο σύμφωνα με τον πολιτικό τύπο που τελέσθηκε ενώπιον του Συμβουλίου του χωριού Καινάρσκι της περιφέρειας Ουζμπεκιστάνσκι της Δημοκρατίας του Ουζμπεκινστάν. Ο γάμος αυτός ήταν πρώτος και για τους 2 από αυτούς. Από το γάμο τους αυτό οι διάδικοι αποκτήσανε ένα άρρεν τέκνο, τον Δ. Σ. που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής στις 29/5/1998, ηλικίας σήμερα δέκα ετών. Από την αρχή ο γάμος τους αντιμετώπιζε προβλήματα, τα οποία στην συνέχεια επιδεινώθηκαν με αποτέλεσμα ο γάμος τα τελευταία έτη να έχει κλονισθεί ανεπανόρθωτα. Έτσι και προς αποφυγή ερίδων και δικαστικών διενέξεων συμφωνήσανε από κοινού με τον αντίδικο την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους με την μετοίκηση της ενάγουσας από την συζυγική οικία και τη λύση του υφιστάμενου γάμου τους με συναινετικό διαζύγιο. Έτσι οι διάδικοι υποβάλανε από κοινού στις από 29-2-2008 στο Δικαστήριο τούτο την από 25/2/2007 και με αριθμό κατάθεσης 797/2008 αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου σύμφωνα με το άρθρο 1441 Α.Κ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1329/1983, με την οποία ζητήσανε να κηρυχθεί λυμένος ο μεταξύ τους γάμος. Η αίτησή τους αυτή συζητήθηκε την 29η /2/2008 και ορίσθηκε ημερομηνία για την δεύτερη δήλωσή τους και για να εκδικασθεί πάλι η αίτηση για έκδοση συναινετικού διαζυγίου η 23η /10/2008. Προς το σκοπό αυτό με το από 13-2-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίσθηκε μεταξύ τους, ρυθμίστηκαν τα όσα αφορούν την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους και την επικοινωνία του μη έχοντος επιμέλεια γονέα με το ανωτέρω ανήλικο. Με το ως άνω συμφωνητικό, η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους Δ. ανατέθηκε στην ενάγουσα. Ένα μήνα μετά την συζήτηση της αίτησης για έκδοση συναινετικού διαζυγίου, και κατά τα συμφωνηθέντα με τον αντίδικο μετοίκησε από την συζυγική οικία στην οδό Π. 6 στην Καλλιθέα, σε ένα διαμέρισμα επίσης στην Καλλιθέα στην οδό Μ. 14. Έ. η ενάγουσα διαμένει στην ως άνω οικία με το ανήλικο τέκνο της, του οποίου ασκεί εκ των πραγμάτων την επιμέλεια. Ο δε σύζυγός της από την διάσπαση της συμβίωσής τους και έκτοτε δεν άσκησε τακτικά το δικαίωμα επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο. Κρίσιμα στοιχεία για την ανάθεση επιμέλειας του τέκνου είναι μεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης και περιθάλψεως του τέκνου. Και πρωτίστως πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη το συμφέρον της σωματικής και πνευματικής διαπλάσεως του τέκνου και όχι η ικανοποίηση των θελήσεων του κάθε γονέα, ο οποίος στη διαμάχη του για το ζήτημα της αναθέσεως της γονικής μέριμνας δεν κινείται πολλές φορές απόν πνεύμα αποκλειστικής προστασίας του συμφέροντος του τέκνου.

Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη της συμπεριφοράς του εναγομένου τόσο πριν όσο κυρίως μετά την διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους, το συμφέρον του ανήλικου τέκνου λόγω της ηλικίας του (10 ετών) και από λόγους ηθικής τάξεως, επιβάλλει την ανάθεση της επιμέλειας του στην ενάγουσα, που είναι πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να επιμεληθεί της ανατροφής του, αφού η ενάγουσα είναι 32 ετών, χωρίς κανένα σοβαρό πρόβλημα σωματικής ή ψυχικής υγείας, απόφοιτος λυκείου, και ως εκ τούτου έχει πλήρως την ικανότητα να ασχοληθεί αποκλειστικά με την ανατροφή και την διαπαιδαγώγησης του ανήλικου τέκνου τπου η ίδια, όπως έκανε πάντα από την γέννηση του μέχρι και σήμερα. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων μετά την διάσπαση του έγγαμου βίου τους, κατά τα ως άνω, και μέχρι σήμερα κατοικεί μαζί της σε μισθωμένο διαμέρισμα στην οδό Μ. 14 στο οποίο κατοικεί και η μητέρα της ενάγουσας. Η τελευταία εργάζεται με σταθερό ωράριο καθημερινά και μετά την εργασία της και εφόσον έχει επιστρέψει το παιδί της από το σχολείο τους, το φροντίζει η ίδια απερίσπαστα και το βοηθάει στην μελέτη του, ενώ το χρόνο που εργάζεται, το παιδί φροντίζει η μητέρα της που κατοικεί μαζί τους. Αντίθετα ο εναγόμενος, εργάζεται όλη την ημέρα και αδυνατεί ο ίδιος να παράσχει οποιαδήποτε φροντίδα ή βοήθεια στην ανατροφή και εκπαίδευση του τέκνου. ’λλωστε πρέπει να τονισθεί ότι ο ίδιος συναίνεσε με το από 13.2.2008 συμφωνητικό στην ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στην ενάγουσα, συνομολογώντας έτσι ότι η ενάγουσα είναι η πλέον κατάλληλη για την ανατροφή του. Επομένως σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ανατεθεί η οριστική επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου Δ. στην ενάγουσα. Ο εναγόμενος μετά από ατύχημα στα τρία δάκτυλα του χεριού του λαμβάνει λόγω μερικής αναπηρίας του ποσό 300 Ευρώ ως σύνταξη από το ΙΚΑ. Ταυτόχρονα όμως επειδή το ποσοστό της αναπηρίας του είναι σχετικά μικρό δύναται να εργασθεί, πράγματι εργάζεται ως διανομέας στο εστιατόριο Ε..στην Καλλιθέα στην οδό Π. 17, οι δε αποδοχές του ανέρχονται σε 30 Ευρώ ημερησίως και με τα μπουρμπουάρ σε 40 Ευρώ και μηνιαίως σε (26 ημέρες χ 4) σε 1140 Ευρώ. Ακόμη εργάζεται περιστασιακά, και δη τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα ως φορτοεκφορτωτής σε εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων που βρίσκεται επίσης στην οδό Π. στην Καλλιθέας από όπου αποκερδαίνει τουλάχιστον (4 χ 50 ) = 200 Ευρώ το μήνα. Και συνολικά τα εισοδήματα του ανέρχονται σε 1640 Ε το μήνα. Είναι ακόμη ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στην οδό Π. 6 το οποίο αγόρασε με δάνειο από την Ε..Τ.... (Π.) για το οποίο καταβάλει περί τα 1400 Ευρώ το εξάμηνο ή 230 Ε το μήνα περίπου και στο οποίο κατοικεί. Ο εναγόμενος, εκτός από την διατροφή του και τα ατομικά του έξοδα και το ως άνω δάνειο των 230 Ευρώ το μήνα δεν βαρύνεται με άλλες δαπάνες, ούτε με διατροφή άλλου προσώπου αφού άλλωστε η οικία στην οποία κατοικεί και η οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούσε συζυγική τους οικία είναι ιδιοκτησίας του. Η ενάγουσα εργάζεται στο οικοτροφείο «Η..» που βρίσκεται στην Κυψέλη στην οδό Δ. 112, από την εργασία αυτή αποκερδαίνει το ποσό των 740 Ευρώ το μήνα. Δεν έχει ακίνητο ή αυτοκίνητο στο όνομά της.

Αντιθέτως κατά την αγορά από τον αντίδικο του ως άνω διαμερίσματός του στην οδό Π. 6, έλαβε ανοιχτό δάνειο από την Εθνική για να επισκευάσουν το διαμέρισμα αυτό και προς εξόφληση του καταβάλει 100 Ε μηνιαίως για επισκευές του σπιτιού που κατοικεί ο εναγόμενος, ποσό όμως που δεν προσθαφαιρείται από το εισόδημα της ενάγουσας, αλλά λαμβάνεται υπόψη για το επίπεδο διαδικασίας αυτής. Καταβάλλει δε ενοίκιο 350 Ευρώ το μήνα για το διαμέρισμα που κατοικεί με το τέκνο της και την μητέρα της, η οποία δεν εργάζεται, δεν λαμβάνει σύνταξη και και προσέχει το ανήλικο τέκνο όταν η ενάγουσα εργάζεται. Βαρύνεται ακόμη και με την αναλογία δαπανών κατοικίας, ήτοι αναλογία ΔΕΗ, Ύδρευσης, κοινοχρήστων, κ.λ.π. Με τις δαπάνες διαβίωσης, διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στοιχειώδους προσωπικής περιποίησης του τέκνου, ανάλογης της επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης των διαδίκων που ανέρχεται σε 400 Ευρώ μηνιαίως. Ακόμη οι δαπάνες για την εκπαίδευση του ανηλίκου ανέρχονται μηνιαίως σε 50 Ευρώ για μαθήματα Αγγλικών στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών «Σ.., 30 Ευρώ για δαπάνες για σχολικά είδη και βοηθητικά βιβλία εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών. Ήτοι οι μηνιαίες ανάγκες του ανηλίκου τέκνου Δ. ανέρχονται σήμερα κατά τα ανωτέρω σε 520 Ευρώ μηνιαίως. Έτσι σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβανομένων υπ' όψη των εισοδημάτων του εναγομένου και των εισοδημάτων της ενάγουσας, της παντελούς έλλειψης εισοδήματος του παιδιού τους και των αυξημένων αναγκών λόγω της ηλικίας του, συνυπολογιζομένης και της προσωπικής ενασχόλησης της ενάγουσας με την φροντίδα του ανηλίκου τέκνου, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα, θα πρέπει η αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα, με την ιδιότητά της ως έχουσας την γονική μέριμνα και ασκούσας εκ των πραγμάτων την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου Δ., το ποσό των 350 Ευρώ το μήνα σύμφωνα με το άρθρο 1489 παρ. 2 Α.Κ. και μάλιστα το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα από την επίδοση της αγωγής νομιμότοκα από την καθυστέρηση κάθε απαιτητής δόσης. Σύμφωνα με τις προηγούμενες σκέψεις, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή κατά ένα μέρος, όπως και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη (άρθρο 910 αριθ.4 ΚΠολΔ). Τέλος, ο εναγόμενος πρέπει να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας εν μέρει όμως, λαμβανομένης υπόψη της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθ. 178 §1 Κ.Πολ.Δ.), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος πρέπει να οριστεί το παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (αρθρ. 673, 509 παρ.2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζει ερήμην του εναγομένου. Ορίζει το παράβολο της ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Δέχεται την αγωγή κατά ένα μέρος. Αναθέτει οριστικά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου Δ. Σ. στην ενάγουσα. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για το ανήλικο τέκνο των διάδικων Δ. στην ενάγουσα μητέρα, η οποία έχει οριστικά την επιμέλεια, για δύο (2) χρόνια από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης έως την εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Επιβάλλει στον εναγόμενο τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, το ύψος της οποίας ορίζει σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.