Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός απόφασης 3011/2010)

[...] Με την κρινομένη αίτησή του ο αιτών, ιστορών ότι έχει λυθεί ο μετά της καθ' ης η αίτηση γάμος του, ζητά, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, να ρυθμισθεί προσωρινά και κατά τον διαλαμβανόμενο στο δικόγραφό της τρόπο η επικοινωνία του μετά του κοινού των διαδίκων θήλεος ανηλίκου τέκνου, την επιμέλεια του προσώπου του οποίου έχει νομίμως αναλάβει η αντίδικός του - πρώην σύζυγός του, σε βάρος της οποίας ζητά, περαιτέρω, ν' απαγγελθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, για κάθε περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την μετά του ανηλίκου τέκνου τους επικοινωνία του. Μ' αυτό το περιεχόμενο η ένδικη αίτηση, αρμοδίως φερομένη, ως εκ της επικαλουμένης επειγούσης περιπτώσεως, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683, 686 επ., 735 του ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1520 του Α.Κ. και 735, 950 παρ. 2 και 947 παρ. 1α΄ του ΚΠολΔ και πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Εκ των εκατέρωθεν συναποδεχθέντων και συνομολογηθέντων πιθανολογήθηκε ότι εκ του νομίμου, μεταξύ των διαδίκων, γάμου, που τελέσθηκε το έτος 2001, αποκτήθηκε θήλυ τέκνο, η ..., που διανύει το όγδοο έτος της ηλικίας της. Η έγγαμη όμως συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και ήδη ο γάμος τους λύθηκε με συναινετικό διαζύγιο, την επιμέλεια δε του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους έχει αναλάβει έκτοτε, κατόπιν κοινής εγγράφου συμφωνίας των διαδίκων γονέων, επικυρωθείσης από το Δικαστήριο κατά τη διαδικασία λύσεως του γάμου τους και στα πλαίσια της διατάξεως του άρθρου 1441 του Α.Κ., η καθ' ης η αίτηση μητέρα του. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 681Γ΄ του ΚΠολΔ, προκειμένης δίκης, μεταξύ άλλων, και για τη ρύθμιση της επικοινωνίας ανηλίκου τέκνου με τον γονέα του, με τον οποίο, για οποιοδήποτε λόγο, δεν διαμένει, το Δικαστήριο υποχρεούται, κατά την πρώτη συζήτηση της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση, να επιλύσει συμβιβαστικά την μεταξύ των γονέων του διαφορά, μετά από ακρόαση των ιδίων και των πληρεξουσίων τους. Ο τυχόν επιτυγχανόμενος όμως, τελικά, συμβιβασμός πρέπει ν' αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου, διαφορετικά δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. Πάντα ταύτα τυγχάνουν εφαρμογής και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όταν, στα πλαίσια της διατάξεως του άρθρου 735 του ΚΠολΔ, χωρεί η προσωρινή ρύθμιση του ως άνω ζητήματος.

Στην προκειμένη περίπτωση, εν αρμονία προς τους ορισμούς της προαναφερθείσης διατάξεως, οι διάδικοι πρώην σύζυγοι προσήγγισαν, προ της ενάρξεως της επί της ενδίκου αιτήσεως συζητήσεως, συμβιβαστικά το ένδικο εδώ ζήτημα της προσωρινής επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα με το ανήλικο τέκνο τους, προσέγγιση η οποία κρίνεται επωφελής για την ανήλικη, ιδία αν ληφθεί υπ' όψιν ότι η επιβαλλομένη, για λόγους ομαλής ψυχοσωματικής αναπτύξεώς της, τακτική επικοινωνία με τον πατέρα της ρυθμίζεται ήδη κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στην ηλικία της και τις εν γένει περιστάσεις. Συνακολούθως, και αφού πιθανολογήθηκε επείγουσα, εν προκειμένω, περίπτωση, υπό την έννοια ότι επιβάλλεται, πρωτίστως από το συμφέρον της ανηλίκου, όπως η επικοινωνία με τον πατέρα της αρχίσει αμέσως και είναι συνεχής, πρέπει, σύμφωνα και με όσα σχετικώς ανωτέρω αναφέρονται, να εκδοθεί απόφαση σύμφωνη με την, περί το ένδικο εδώ ζήτημα, συμβιβαστική προσέγγιση των διαδίκων πρώην συζύγων, με τις επιβεβλημένες, ώστε η επικοινωνία αυτή να διεξάγεται κατά τον πλέον ομαλό τρόπο, προσθήκες και διευκρινίσεις του Δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, κατά παραδοχή του αντιστοίχου, παρεπομένου αιτήματος της ενδίκου αιτήσεως, πρέπει ν' απειληθεί χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος της καθ' ης, για κάθε περίπτωση που ήθελε παρεμποδίσει την εν προκειμένω ρυθμιζομένη επικοινωνία, παραβιάζουσα τους περί αυτή όρους του διατακτικού της παρούσης αποφάσεως, στο οποίο δεν θα περιληφθεί διάταξη περί εξόδων, αφού οι διάδικοι παρητήθησαν αμοιβαίως του αντιστοίχου αιτήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση.

Επιτρέπει στον αιτούντα πατέρα να επικοινωνεί προσωρινά με την ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων πρώην συζύγων, .... και υποχρεώνει, αντιστοίχως, την καθ' ης η αίτηση μητέρα της ν' ανέχεται την επικοινωνία αυτή, ως ακολούθως: 1) Κ. πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, από της 10.00΄ πρωινής ώρας του Σαββάτου, έως της 17.00΄ απογευματινής ώρας της Κ. 2) Κάθε τρίτη Κυριακή ημέρα κάθε μήνα από της 10.00΄ πρωινής, έως της 17.00΄ απογευματινής ώρας. 3) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και Νέου ΄Ετους, ήτοι κατά το από 24ης Δεκεμβρίου έως της 5ης Ιανουαρίου του επομένου έτους χρονικό διάστημα, δεν θα εφαρμόζεται η ανωτέρω, υπό τους αριθμούς 1 (ένα) και 2 (δύο), ρύθμιση και η επικοινωνία πατέρα και τέκνου θα γίνεται, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από της 10.00΄ πρωινής ώρας της 24ης Δεκεμβρίου, έως της 18.00΄ απογευματινής ώρας της 30ής Δεκεμβρίου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 10.00΄ πρωινής ώρας της 30ής Δεκεμβρίου, έως της 18.00΄ απογευματινής ώρας της 5ης Ιανουαρίου του επομένου έτους. 4) Κατά τις εορτές του Πάσχα, ήτοι κατά το από της Κ. των Β. έως και της Κ. του Θωμά χρονικό διάστημα, επίσης δεν θα εφαρμόζεται η ανωτέρω, υπό τους αριθμούς 1 (ένα) και 2 (δύο), ρύθμιση και η επικοινωνία πατέρα και τέκνου θα γίνεται, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από της 10.00΄ πρωινής ώρας της Μεγάλης Δευτέρας, έως της 20.00΄ βραδινής ώρας της Δευτέρας ημέρας της Διακαινησίμου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 10.00΄ πρωινής ώρας της Δευτέρας ημέρας της Διακαινησίμου, έως της 17.00΄ απογευματινής ώρας της Κ. του Θωμά. 5) Επί χρονικό διάστημα ενός μηνός συνολικά κάθε καλοκαίρι και δη, από της 10.00΄ πρωινής ώρας της 1ης ημέρας του μηνός Ιουλίου, έως της 20.00΄ βραδινής ώρας της 15ης ημέρας του αυτού μηνός και από της 10.00΄ πρωινής ώρας της 16ης ημέρας του μηνός Αυγούστου, έως της 20.00΄ βραδινής ώρας της 31ης ημέρας του αυτού μηνός. 6) Κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, ο αιτών πατέρας θα επικοινωνεί με την ανήλικη θυγατέρα του την αμέσως επομένη των κατά την 16η Νοεμβρίου γενεθλίων της Κυριακή ημέρα και εφ' όσον η επέτειος αυτή συμπίπτει με καθημερινή ημέρα της εβδομάδος, κατά την οποία ο ίδιος δεν θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας το Σαββατοκύριακο και δη από της 10.00΄ πρωινής έως της 17.00΄ απογευματινής ώρας. 7) Κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, ο αιτών πατέρας θα επικοινωνεί με την ανήλικη θυγατέρα του την αμέσως επομένη της κατά την 9η Δεκεμβρίου ονομαστικής της εορτής Κυριακή ημέρα και εφ' όσον η επέτειος αυτή συμπίπτει με καθημερινή ημέρα της εβδομάδος, κατά την οποία ο ίδιος δεν θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας το Σαββατοκύριακο και δη από της 10.00΄ πρωινής έως της 17.00΄ απογευματινής ώρας. 8) Επιτρέπει στον αιτούντα πατέρα να επικοινωνεί ελευθέρως τηλεφωνικά με την ανήλικη θυγατέρα του, υπό τον περιορισμό ότι η επικοινωνία αυτή δεν θα επιχειρείται σε ώρες κοινής ησυχίας. Σημειώνεται ότι: 1) Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η ανήλικη θα παραλαμβάνεται από την κατοικία της μητέρας της, που υποχρεώνεται να την παραδίδει, κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία, στον πατέρα της, ο οποίος, αντιστοίχως, υποχρεούται να επαναφέρει το τέκνο του στην κατοικία της μητέρας του, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία. 2) Στις περιπτώσεις που η κατά τα άνω ρυθμιζομένη επικοινωνία εκτείνεται σε χρονικό διάστημα πλέον της μιας ημέρας, εξυπακούεται ότι η ανήλικη θα διανυκτερεύει στην κατοικία του αιτούντος πατέρα της. 3) Η κατά τ' ανωτέρω, υπό τους αριθμούς 1 (ένα) και 2 (δύο), προσδιοριζομένη επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο του θ' ατονεί επί είκοσι, κατά μέγιστο όριο, συνεχόμενες ημέρες κατά το θέρος, προσδιοριζόμενες μετά προηγουμένη, από μέρους της μητέρας της ανηλίκου, ειδοποίηση του πατέρα και εφ' όσον αυτή πραγματοποιεί, στο χρόνο αυτό, μαζί με την ανήλικη, τις θερινές της διακοπές σε χώρο εκτός Θεσσαλονίκης.

Απειλεί σε βάρος της καθ' ης η αίτηση μητέρας της ανηλίκου και υπέρ του αιτούντος πατέρα της χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ και προσωπική κράτηση είκοσι (20) ημερών, για κάθε περίπτωση που αυτή ήθελε παρεμποδίσει την προαναφερομένη επικοινωνία, παραβιάζουσα τους, ως άνω, περί αυτή όρους.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.