Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υποχρέωση καταβολής διατροφής για την ανατροφή ανήλικου τέκνου (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ασφαλιστικά μέτρα, αριθμός απόφασης 3385/2010)

[...] Με την κρινομένη αίτηση ο αιτών άρρην ανήλικος, εκπροσωπούμενος από την ασκούσα την επιμέλειά του μητέρα του, ζητά, ως στερούμενος ιδίων πόρων ζωής, να υποχρεωθεί ο καθ' ου πατέρας του, ως έχων την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα, να συνεισφέρει προσωρινά, εντεύθεν της προς αυτόν κοινοποιήσεώς της, για την κάλυψη των αμέσων και μη επιδεχομένων αναβολή διατροφικών του αναγκών το ποσόν των 835 ευρώ κατά μήνα, προκαταβολικά και με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής εκάστης μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση, καταδικαζόμενος, συγχρόνως, και στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Μ' αυτό το περιεχόμενο, που επαρκεί απολύτως για το ορισμένο του δικογράφου της, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ' ου, η ένδικη αίτηση αρμοδίως φέρεται, ως εκ της επικαλουμένης επειγούσης περιπτώσεως, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683, 686 επ. και 728 παρ. 1α΄ του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498 του Α.Κ. και 728 παρ. 1α΄, 729 παρ. 1-2 του ΚΠολΔ, εκτός από το παρεπόμενο αίτημά της να ορισθεί καταβλητέα η αιτουμένη διατροφή μέχρι τελεσιδικίας της ήδη ασκηθείσης παρά του αιτούντος τακτικής αγωγής, το οποίο δεν είναι νόμιμο και πρέπει ν' απορριφθεί, αφού ο χρόνος ισχύος της επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων εκδιδομένης αποφάσεως ορίζεται ευθέως από το νόμο (άρθρο 695 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 332, 693, 696 και 698 του ιδίου Κώδικα - Α.Π. 1077/2008 ΝΟΜΟΣ). Πρέπει, συνεπώς, η ένδικη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, Ζ. Ι. και Δ. Μ., που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, τα εκατέρωθεν διισχυριζόμενα και απ' όλη γενικά τη συζήτηση της υποθέσεως πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών ανήλικος είναι γνήσιο τέκνο του καθ' ου η αίτηση από τον νόμιμο γάμο του με την Β. Τ., που τελέσθηκε το έτος 1992. Η έγγαμη όμως συμβίωση των γονέων του δεν εξελίχθηκε ομαλά, διασπάσθηκε και ήδη ο γάμος τους λύθηκε με συναινετικό διαζύγιο, την επιμέλεια δε του προσώπου του ανέλαβε έκτοτε, στα πλαίσια εγγράφου συμφωνίας αυτών, επικυρωθείσης από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1441 Α.Κ., κατά τη διαδικασία λύσεως του γάμου τους, η μητέρα του, παρά της οποίας νομίμως, μετά ταύτα, εκπροσωπείται στην παρούσα Δίκη. Ο προαναφερόμενος διανύει το ένατο έτος της ηλικίας του και είναι μαθητής της τρίτης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου. Παραλλήλως, παρακολουθεί μαθήματα αγγλικής γλώσσης σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, έναντι ετησίων διδάκτρων τα οποία, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την αγορά των αναγκαίων βοηθημάτων, υπερβαίνει το ποσόν των 400 ευρώ. Ιδιαίτερα προβλήματα υγείας ο ανήλικος δεν έχει, η δαπάνη δε αντιμετωπίσεως των τυχόν εμφανισθησομένων τοιούτων μπορεί να καλύπτεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από τον δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό των γονέων του, στον οποίο είναι εμμέσως ασφαλισμένος. Στερείται προσοδοφόρου περιουσίας, αλλά και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή, ενώ οι λοιπές, για διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή του, δαπάνες είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων του, της αυτής, από απόψεως οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων των γονέων τους, καταστάσεως. Εξ άλλου, ο καθ' ου η αίτηση πατέρας του είναι υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας δραστηριοποιουμένης στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΑΙ της Θεσσαλονίκης, οι ετήσιες δε αποδοχές του, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των δώρων εορτών, του επιδόματος αδείας και των προσθέτων, εκ της εργασίας του, απολαβών, ανήλθαν το έτος 2008, με βάση το προσκομιζόμενο αντίγραφο της φορολογικής του δηλώσεως οικονομικού έτους 2009, στο ύψος των 17.547,03 ευρώ, πιθανολογουμένου, μετά ταύτα, του ύψους των μηνιαίων αποδοχών του μη υπολειπομένου των 1.450 ευρώ. Περιουσία ή εισοδήματα από άλλη πηγή δεν έχει, ενώ, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, μισθώνει, αντί μηνιαίου μισθώματος 300 ευρώ, κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Είναι υγιής και δεν βαρυνεται με ιδιαίτερες άλλες δαπάνες, πέραν των συνήθων για διατροφή και εν γένει συντήρησή του.

Ο ίδιος διατείνεται ότι επιβαρύνεται, επί πλέον, με τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, ύψους 190 ευρώ, για την εξυπηρέτηση καταναλωτικού δανείου, ύψους 10.000 ευρώ, που έλαβε από την Τράπεζα Πειραιώς κατά μήνα Ιούνιο 2009, προκειμένου, κατά τους ισχυρισμούς του, να εξοπλίσει το διαμέρισμα που μίσθωσε για να διαμένει. Παρατηρείται όμως ότι ο καθ' ου εγκαταστάθηκε στο μίσθιο διαμέρισμα, κατά μήνα Σεπτέμβριο 200, δηλονότι ένα σχεδόν έτος πριν τη σύναψη του ως άνω δανείου, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, παρίσταται υπερβολικά υψηλό, για την αιτία που φέρεται να ελήφθη. Εν όψει τούτων αλλά και του γεγονότος ότι ο καθ' ου δεν προσκομίζει καμία απόδειξη αγοράς οποιασδήποτε οικιακής συσκευής ή άλλου οικιακού είδους, το Δικαστήριο πιθανολογεί προσχηματική την προβαλλομένη αιτιολογία λήψεως του δανείου αυτού, εν όψει δε του ύψους των εκ της επαγγελματικής ενασχολήσεώς του αποδοχών του καθ' ου, οι οποίες ήταν και είναι ικανές να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες διαβιώσεώς του και τη συνεισφορά του στη διατροφή του αιτούντος τέκνου του, η οποία, σημειωτέον, δεν υπερέβη, από του μηνός Απριλίου 2009 και εντεύθεν, το ποσόν των 400 ευρώ, δεν δικαιολογείται ποσώς ο κατά τα άνω δανεισμός του. Επομένως, πιθανολογείται ότι το προϊόν του κατά τα άνω δανείου κατευθύνθηκε σε δαπάνες μη αναγκαίες για την άμεση συντήρησή του, δηλονότι, τελικώς, πολυτελείς για το επίπεδο των εισοδημάτων και των εν γένει οικονομικών του δυνατοτήτων και, συνεπώς, η εκ της αιτίας ταύτης επικαλουμένη επιβάρυνσή του δεν θα ληφθεί υπ' όψιν, ως στοιχείο μειωτικό των εισοδημάτων του, βάσει των οποίων θέλει κριθεί η συνεισφορά του στις διατροφικές ανάγκες του αιτούντος τέκνου του, αφού για τους γονείς προδήλως προηγείται, έναντι της ικανοποιήσεως προσωπικών, μη αναγκαίων για την άμεση συντήρησή τους, δαπανών, η εκ του νόμου επιβεβλημένη υποχρέωση ανατροφής και διατροφής των τέκνων τους.

Εξ άλλου, η μητέρα του ανηλίκου διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία της στη Θεσσαλονίκη και έτσι δεν υποβάλλεται σε δαπάνες για τη στέγασή της, η εκεί όμως διαμονή και του ανηλίκου τέκνου της επιβαρύνει τα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας αυτής, τα αναφερόμενα, ιδία, στις δαπάνες θερμάνσεως και καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, τα οποία φέρει η ιδία. Έχει την εκμετάλλευση μικρής επιχειρήσεως επιδιορθώσεως υποδημάτων, λειτουργούσης σε ιδιόκτητο, παρά την κατοικία της, χώρο, η οποία, με βάση τα δηλωθέντα κατά το οικονομικό έτος 2009 εισοδήματά της, όπως αυτά προκύπτουν από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της αντιστοίχου δηλώσεώς της φόρου εισοδήματος, τα οποία, πάντως, αναφέρονται σε ανέλεγκτη χρήση και δεν αποδίδουν τ' αληθή εκ της δραστηριοποιήσεώς της ταύτης εισοδήματα, πιθανολογείται ότι δεν υπολείπονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εξαγομένη εκ της συνεκτιμήσεως πάντων των προαναφερθέντων αποδεικτικών στοιχείων, των 800 ευρώ κατά μήνα. ’λλη, πλην της προαναφερθείσης, περιουσία δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει, ούτε εισοδήματα από άλλη πηγή και δεν βαρύνεται με ιδιαίτερες δαπάνες άλλες, πέραν των συνήθων για διατροφή και συντήρησή της και αυτών που, μη καλυπτομένων πλήρως από τον ασφαλιστικό της φορέα, προκύπτουν από την επιβαρυμένη, από τις παθήσεις της οσφυαλγίας και αυχεναλγίας, υγεία της. Με βάση όλα τα προαναφερόμενα το Δικαστήριο κρίνει ότι για την ανάλογη με τις ανάγκες του αιτούντος ανηλίκου διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις σημερινές συνθήκες της ζωής του και συγκεκριμένα τις ανάγκες του για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, ιατρική παρακολούθηση, ψυχαγωγία και εν γένει συντήρησή του, απαιτείται, εν όψει και της οικονομικής καταστάσεως των γονέων του, ποσόν 470 ευρώ κατά μήνα. Στο ποσόν αυτό συμπεριλαμβάνεται και η, ως εκ της εκεί διαβιώσεώς του, προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της όπου διαμένει κατοικίας, τα οποία φέρει η μητέρα του, ενώ συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του, υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή του και του προσφέρονται από την ιδία. Το ολικό αυτό, αναγκαιούν για τη διατροφή του αιτούντος ανηλίκου ποσόν, εν όψει της, κατά τα άνω, αδυναμίας αυτοδιατροφής του, υποχρεούνται, κατά νόμο (άρθρο 1489 παρ. 2 του Α.Κ.), να καλύπτουν οι γονείς του, κατά το λόγο των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων εκάστου.

Ειδικότερα, ο καθ' ου η αίτηση πατέρας του είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζομένη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας του, να καλύπτει το μερικότερο κονδύλιο των 300 ευρώ μηνιαίως, ενώ το υπόλοιπο, το αναγκαιούν για τη διατροφή του ποσόν βαρύνει, κατά μερική παραδοχή της νομίμου (άρθρο 1489 παρ. 2 του Α.Κ.) συναφούς ενστάσεως του ιδίου, τη μητέρα του, η οποία, έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του, μπορεί να το καλύπτει με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών, αλλά και την ανάλωση κεφαλαίου εκ των εισοδημάτων της. Ο ισχυρισμός του καθ' ου ότι καταχρηστικώς ασκείται η ένδικη αίτηση, για το λόγο ότι ήδη η διατροφή του αιτούντος ανηλίκου ρυθμίσθηκε εξωδίκως με ιδιωτικό συμφωνητικό, είναι απορριπτέος, για το λόγο ότι, στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος της διατροφής διατηρεί πάντοτε, μη δυνάμενο ν' αποκρουσθεί το δικαίωμα να προσφύγει στο Δικαστήριο και να ζητήσει από αυτό τον καθορισμό του ποσού της διατροφής στο προσήκον μέτρο, αποκτώντας, σε κάθε περίπτωση, και εκτελεστό για την απαίτησή του τίτλο (Α.Π. 620/99 ΕλλΔνη 41. 73, ΕφΘεσσ 1101/2002 Αρμ ΝΖ΄ 38). Κατ' ακολουθίαν πάντων τούτων και δεδομένου ότι είναι πρόδηλη η ανάγκη του αιτούντος τέκνου για άμεση, από πλευράς του καθ' ου η αίτηση πατέρα του, καταβολή της προσδιορισθείσης στον προαναφερόμενο ύψος διατροφής, προκειμένου ν' αντιμετωπίσει τις μη επιδεχόμενες αναβολή βιοτικές του ανάγκες, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσίαν βάσιμη κατά ένα μέρος, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντος ανηλίκου, ανάλογο της εκτάσεως της νίκης του, πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του καθ' ου η αίτηση πατέρα του (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση. Υποχρεώνει τον καθ' ου η αίτηση να καταβάλλει στο αιτούν ανήλικο τέκνο του, Φώτιο Μπελεβέγκα, εντεύθεν της κοινοποιήσεως της ενδίκου αιτήσεως και μέσω της μητέρας του, που ασκεί την επιμέλεια του προσώπου του, ποσόν διατροφής ύψους τριακοσίων (300) ευρώ κατά μήνα, προκαταβολικά και με το νόμιμο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής εκάστης μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση. Επιβάλλει σε βάρος του καθ' ου η αίτηση μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντος ανηλίκου τέκνου του, που ορίζεται στο ποσόν των διακοσίων τριάντα (230) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.