Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Απόρριψη αίτησης για μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς σε πλειστηριασμό διότι η ματαίωση των πλειστηριασμών οφείλεται όχι στις υψηλές τιμές της α΄ προσφοράς αλλά στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και στις επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών ακινήτων (Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, αριθμός απόφασης 333/2013)

Περίληψη: Εκτέλεση. Πλειστηριασμός. Αίτηση για μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς λόγω έλλειψης πλειοδοτών σε δύο συνεχόμενους πλειστηριασμούς. Απόρριψη της αίτησης με την κρίση ότι η ματαίωση των πλειστηριασμών οφείλεται όχι στις υψηλές τιμές της α` προσφοράς (αφού η πολλά από τα κατασχεθέντα ακίνητα παραμένουν απούλητα, ακόμα και αν ως α` προσφορά ορίζονται τιμές εξευτελιστικές, σε σχέση με τα δάνεια που λήφθηκαν και τις προσημειώσεις που εγγράφηκαν, προκειμένου να αγοραστούν αυτά), αλλά στην έλλειψη ρευστότητας, που πλήττει γενικά την αγορά, καθώς και στη μεγάλη φορολόγηση και τις λοιπές επιβαρύνσεις των ιδιόκτητων ακινήτων, που επίσης αποτρέπει τους επίδοξους αγοραστές. Η οικονομική κρίση, όμως, δεν είναι δυνατόν να μετακυληθεί μόνο στους δανειολήπτες - οφειλέτες, οι δε τράπεζες να παραμένουν αλώβητες και να δύνανται, αφ` ενός μεν να εκπλειστηριάζουν τα κατασχεθέντα ακίνητα σε τιμές πολύ κατώτερες των πραγματικών, αφ` ετέρου δε να εξακολουθούν να απαιτούν από τους δανειολήπτες ολόκληρο το κεφάλαιο, που χορήγησαν σε αυτούς, προκειμένου οι τελευταίοι να αγοράσουν τα κατασχεθέντα ακίνητα, καθώς και τους τόκους και τα έξοδα, κατάσχοντας, πολλές φορές, και άλλα στοιχεία της περιουσίας τους.

[...] Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ζητά να διαταχθεί η διενέργεια νέου πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας της καθ` ης, που βρίσκεται στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και αναλυτικά περιγράφεται, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 200.000,00 €, ήτοι κατώτερο του ποσού των 400.000,00 €, που ορίστηκε δυνάμει της υπ` αριθμό 610/12 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία διορθώθηκε η υπ` αριθμό 1499/10.6.11 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή Χαλκιδικής Δημητρίου Κρυωνά, ως προς την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου και, συνακόλουθα, ως προς την τιμή της α` προσφοράς, επειδή ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ήδη δύο φορές, λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 933 και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 3 ΚΠολΔ και, επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν. Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων απόδειξης .... , δικαστικού επιμελητή Χαλκιδικής και ανταπόδειξης ....................... , κατοίκου Θεσσαλονίκης, πολιτικού μηχανικού και από τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : δυνάμει της υπ` αριθμό 1499/10.6.11 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή Χαλκιδικής Δημητρίου Κρυωνά, κατασχέθηκε αναγκαστικά, με επίσπευση της αιτούσας, το παρακάτω ακίνητο της καθ` ης η παρούσα, ήτοι από ένα συγκρότημα τριών κατοικιών - μεζονετών με τα στοιχεία 3Α, 3Β και 3Γ, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του άλλοτε δημοτικού διαμερίσματος και ήδη της τοπικής κοινότητας Πευκοχωρίου Παλλήνης Κασσάνδρας Χαλκιδικής, στην τοποθεσία “Αμπαρίτσα” ή “Ξυρόβρυση”, που έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης, εμβαδού 4.019,22 τ.μ…………………………..

Στην κατοικία αυτή αντιστοιχεί ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,33% εξ αδιαιρέτου επί του όλου αγροτεμαχίου και των λοιπών κοινόκτητων και κοινόχηστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων του συγκροτήματος. Επίσης, στην ως άνω κατοικία ανήκει α) ως παρακολούθημα και κατά αποκλειστική χρήση, η με στοιχειο 4 αποθήκη στο ισόγειο και β) το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης τμήματος του παραπάνω αγροτεμαχίου, έμπροσθεν, πλάγια και όπισθεν της κατοικίας, εμβαδού 1.380 τ.μ. Τέλος, στο υπόγειο της κατοικίας έχει δημιουργηθεί ένας κλειστός χώρος στάθμευσης ακινήτου, με την ένδιξη 3Γ, εμβαδού 52,96 τ.μ. Το παραπάνω ακίνητο, περιήλθε στην κυριότητα της καθ` ης δυνάμει του υπ` αριθμό …………….συμβολαίου του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης .................... , που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 914 και αριθμό 48 των βιβλίων μεταγραφών του υποθυκοφυλακείου Κασσάνδρας. Το ως άνω ακίνητο εκτιμήθηκε αρχικά στο ποσό των 120.000,00 €, ως τιμή δε πρώτης προσφοράς, ορίστηκαν τα 2/3 αυτού, ήτοι το ποσό 80.000,00 €. Δυνάμει της υπ` αριθμό 3258/3.9.12 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή Χαλκιδικής Ευθυμίου Λάμπρου, ο πλειστηριασμός ορίσθηκε για τις 17.10.12, πλην όμως δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω έκδοσης της υπ` αριθμό 610/12 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία διορθώθηκε η τιμή εκτίμησης του ακινήτου και, συνακόλουθα και η τιμή της πρώτης προσφοράς, στα ποσά των 600.000,00 € και 400.000,00 €, αντίστοιχα. Ακολούθως, δυνάμει της υπ` αριθμό 3298/12 α` επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε ημέρα πλειστηριασμού η 13.2.13, πλην όμως ο πλειστηριασμός δεν έγινε, ελλείψει πλειοδοτών, όπως και ο ορισθείς, δυνάμει της υπ` αριθμό 3381/18.2.13 β` επαναληπτικής περίληψης, για τις 20.3.13, πλειστηριασμός. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι, η ως άνω κατοικία - μεζονέτα, που βρίσκεται σε ιδιαίτερου φυσικού κάλους περιοχή, στο κτήμα “..................” στη ......... Χαλκιδικής, σε απόσταση 50 μέτρων από τη θάλασσα, κατά την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, είχε εκτιμηθεί από την αιτούσα τράπεζα επίσης στο ποσό των 600.000,00 €. Και είναι μεν αληθές ότι, η εκτίμηση αυτή έγινε περί το έτος 2005, προτού ξεσπάσει στη χώρα μας η οικονομική κρίση, εξ αιτίας της οποίας ματαιώνονται πολλοί πλειστηριασμοί.

Επομένως, η ματαίωση των πλειστηριασμών οφείλεται όχι στις υψηλές τιμές της α` προσφοράς (αφού η πολλά από τα κατασχεθέντα ακίνητα παραμένουν απούλητα, ακόμα και αν ως α` προσφορά ορίζονται τιμές εξευτελιστικές, σε σχέση με τα δάνεια που λήφθηκαν και τις προσημειώσεις που εγγράφηκαν, προκειμένου να αγοραστούν αυτά), αλλά στην έλλειψη ρευστότητας, που πλήττει γενικά την αγορά, καθώς και στη μεγάλη φορολόγηση και τις λοιπές επιβαρύνσεις των ιδιόκτητων ακινήτων, που επίσης αποτρέπει τους επίδοξους αγοραστές. Η οικονομική κρίση, όμως, δεν είναι δυνατόν να μετακυληθεί μόνο στους δανειολήπτες - οφειλέτες, οι δε τράπεζες να παραμένουν αλώβητες και να δύνανται, αφ` ενός μεν να εκπλειστηριάζουν τα κατασχεθέντα ακίνητα σε τιμές πολύ κατώτερες των πραγματικών, αφ` ετέρου δε να εξακολουθούν να απαιτούν από τους δανειολήπτες ολόκληρο το κεφάλαιο, που χορήγησαν σε αυτούς, προκειμένου οι τελευταίοι να αγοράσουν τα κατασχεθέντα ακίνητα, καθώς και τους τόκους και τα έξοδα, κατάσχοντας, πολλές φορές, και άλλα στοιχεία της περιουσίας τους. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι, όλα τα παραπάνω εκτιμήθηκαν και κατά την έκδοση της υπ` αριθμό 610/12 απόφασης, η οποία προ ολίγων μηνών και εν μέσω οικονομικής κρίσης, όρισε το ποσό των 400.000,00 € ως τιμή α` προσφοράς του κατασχεθέντος. Εν όψει όλων των παραπάνω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν την αιτούσα, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ κατ` αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της καθ` ης, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200,00) €.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.