Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010) - Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών - Απαγορεύεται στην καθ' ης τράπεζα η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων δόσεων στην αρμόδια ΔΟΥ

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης - Προσωρινή Διαταγή 14925/2013

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών. Προσωρινή διαταγή. Οφειλή προερχόμενη από δάνειο στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Απαγορεύεται στην καθ' ης τράπεζα η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων δόσεων στην αρμόδια ΔΟΥ και διατάσσεται η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης. Ορίζεται καταβολή μηνιαίων δόσεων ύψους 40 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης, λόγω υποβολής αιτήματος εξαίρεσης από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ 14925/2013 Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επί της αιτήσεως με αυξ. αριθμ. έκθεσης κατάθεσης ... ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: … , η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της και ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ): ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθμ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό των Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη, αριθμ. 10, ως εγγυητή της υπό ρύθμιση απαίτησης της καθ' ής πιστώτριας και το οποίο δεν παραστάθηκε, παρόλο που κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από την με αριθμ. ... έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά ….

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 και του άρθρ.5 του Ν. 3869/2010,όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ.2 του άρθρ. 12 και τη διάταξη του άρθρ. 13 του Ν. 4161/2013, αντίστοιχα και αφού διαπιστώθηκε ότι απέτυχε η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρ.4 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 12 του Ν. 4161/2013, έλαβε υπόψη το αίτημα της αιτούσας για χορήγηση προσωρινής διαταγής κατ' άρθρ. 781 ΚΠολΔικ. καθώς και όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, μελέτησε τα προσκομιζόμενα έγγραφα και κατέληξε στην παρακάτω κρίση:πιθανολογείται ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/10, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενη πτωχευτικής ικανότητας και έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου.

Ενόψει αυτών ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερόμενων στην ως άνω αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως καθώς και δεδομένου ότι η υπό ρύθμιση οφειλή της αιτούσας προέρχεται από δανειακή σύμβαση στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών στο πλαίσιο της με αριθμ. … δανειακής σύμβασης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της με αριθμ. 2/31230/ 0025/06-06-2003 απόφασης του Υφυπουργού Οίκον και Οικονομικών ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην καθ' ής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως, οποιαδήποτε ενέργεια που θα μεταβάλλει τη νομική και πραγματική κατάσταση της οφειλής της αιτούσας και ιδίως τη βεβαίωση ληξιπρόθεσμων δόσεων στην αρμόδια ΔΟΥ, κατά την παρ. 5 του άρθρου μόνου της με αριθμ. 2/31230/0025/06-06-2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον με τον τρόπο αυτό υφίσταται κίνδυνος η ως άνω απαίτηση να λάβει το χαρακτήρα δημοσίου εσόδου και ΟΡΙΖΕΙ την καταβολή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω αιτήσεως, μηνιαίων δόσεων ποσού 40 ευρώ στην καθ' ής πιστώτρια, κατ' άρθρ. 9 παρ.2 του Ν. 3869/2010 (άρθρ. 5 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 13 του Ν. 4161/2013), εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία της αιτούσας.

Θεσσαλονίκη, Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.