Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προσωρινή ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου σε ίδρυμα. Ασφαλιστικά μέτρα. Θάνατος μητέρας και προσβολή πατρότητας. (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 11940/2011)

Περίληψη: Προσωρινή ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου σε ίδρυμα. Ασφαλιστικά μέτρα. Θάνατος μητέρας και προσβολή πατρότητας. Η απαιτούμενη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να ανατεθεί σε κατάλληλο ίδρυμα ή τρίτο η άσκηση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου δεν είναι αναγκαία για ιδρύματα που από το καταστατικό τους έχουν καθήκον να περιθάλπουν και να ανατρέφουν τα ανήλικα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Αγωγή προσβολής κατά της εκούσιας αναγνώρισης πατρότητας από το έχον την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου ίδρυμα, κατά του καθ`ου. Η διατήρηση επικοινωνίας της ανήλικης με τον καθ`ου και με τους γονείς του δεν θα δημιουργήσει κανένα διακύβευμα ως προς το συμφέρον της. Η τυχόν ένταξη όμως της ανήλικης στην οικογένεια θα δημιουργήσει ψυχοσυναισθηματικούς δεσμούς, με αποτέλεσμα ακόμη και αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σχέση πατέρα -τέκνου, το αιτούν να οδηγηθεί σε υποχρεωτική συντέλεση υιοθεσίας, ακόμα και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση του, το αιτούν ίδρυμα εκθέτει ότι με διάταξη εισαγγελέα του ανατέθηκε προσωρινά η φιλοξενία της ανήλικης ............ Ενόψει τούτων επικαλούμενο επείγουσα περίπτωση, η οποία ανάγεται στη παρατιθέμενη στο δικόγραφο συμπεριφορά του καθ`ου ο οποίος επικαλείται ότι είναι πατέρας της ανήλικης ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του αναφερομένου σ` αυτήν ανηλίκου τέκνου και να καταδικασθεί ο καθ`ου στη δικαστική του δαπάνη.

Η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς εκδίκαση στο δικαστήριο αυτό κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 682 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1513, 1514, 1515,1518, 1532, 1533, του Α.Κ, (όπως τα δύο τελευταία τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 28 και 29 αντίστοιχα του ν.2497/1996) και 735 Κ.Πολ.Δ. (βλ.Ε.Α 8270/1990 Δ/νη 1992, 855, Ε.Α. 1010/1991 Αρχ.Ν, 1993, 101, Μ.Πρ.Θεσ.954/1990 και 165/1992 Αρμ, 1991, 449 και Αρμ, 1992, 632 αντίστοιχα). Επομένως, η αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω για να κριθεί και η ουσιαστική της βασιμότητα. Η κατά το άρθρο 1533 παρ. 1 Α.Κ. απαιτούμενη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να ανατεθεί σε τρίτο ή κατάλληλο ίδρυμα η άσκηση της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου δεν είναι αναγκαία, κατά την επί του προκειμένου εφαρμοζόμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (βλ.Μ.Πρ.Α. 4155/94, 17999/91, 10630/90, 13915/90, 15020/87, 8329/87,1201/86, 13403/86 (αδημοσίευτες) 3695/1995 Αρχ, νομ. ΜΖ, 745, Π.Σαλκιτζόγλου, σχόλιο στο Αρχ, ν. 1994/283-284), παρεκτός του ότι η εν λόγω διάταξη δεν αφορά και Οργανισμούς ή Ιδρύματα, όπως το Π.Ι.Κ.Π.Α. ή ο Εθνικός Οργανισμός Προνοίας κ.λ.π., που από το καταστατικό τους έχουν καθήκον να εξυπηρετούν, να περιθάλπουν και να ανατρέφουν τα ανήλικα που βρίσκονται οε κίνδυνο (εγκαταλειμμένα, κακοποιημένα κ.λ.π.) και παρέχουν τα από τη διάταξη αυτή εχέγγυα για το ήθος την καταλληλότητα κ.λ.π. για την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων, δεδομένου μάλιστα ότι οι υπηρεσίες τους, κατά το άρθρο 9 του ν.Δ. 610/1970, δικαιούνται να εκδίδουν τις σχετικές, κατά το άρθρο 1533 παρ. 1 Α.Κ., βεβαιώσεις. Επομένως, επί του προκειμένου δεν τίθεται ούτε θέμα δικονομικού απαραδέκτου της συζητήσεως ή του παραδεκτού της αίτησης, ούτε ουσιαστικού απαραδέκτου της αίτησης (βλ Σαλκιτζόγλου ό.π. Μον.Πρ.Ροδ. 456/1999 δημ.νόμος και Μ.Πρ. Αθ. 3695/95).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος ............., η οποία εξετάσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και την εκτίμηση των προσκομισθέντων εγγράφων πιθανολογήθηκα τα εξής: Στις 08-04-2008 γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη εκτός γάμου από τη ...... μολδαβικής υπηκοότητας ένα θήλυ τέκνο ονόματι ............. Η μητέρα της ανήλικης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και με την υπ`αριθμ. 338/28-08- 2009 διάταξη του εισαγγελέα ανατέθηκε προσωρινά η φιλοξενία της ανήλικης ............ στο αιτούν ίδρυμα, το οποίο ασκεί την πραγματική του φροντίδα, ενώ στις 02-06-2010 η μητέρα της ανήλικης απεβίωσε. Ήδη από την εισαγωγή της ανήλικης στο αιτούν προσήλθε τρίτο πρόσωπο ονόματι ....... ........ και εκδήλωσε επιθυμία να επικοινωνεί με την ανήλικη, αποδεχόμενος ότι είναι ο φυσικός της πατέρας. Μετά ταύτα και αφού συναντήθηκε ο ανωτέρω με παιδοψυχίατρο του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ η επιστημονική ομάδα του νοσοκομείου συνέστησε να επιτραπεί η επικοινωνία της ανήλικης με τον ισχυριζόμενο πατέρα (βλ. το από 10-09-2009 σύντομο κοινωνικό ιστορικό της κοινωνικού λειτουργού .............. Στα πλαίσια της άνω γνωμάτευσης το αιτούν επέτρεπε την επικοινωνία της ανήλικης με το φερόμενο ως πατέρα της .......... στις εγκαταστάσεις του δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Τρίτη και Πέμπτη),η οποία επικοινωνία διενεργούνταν μέχρι το θάνατο της μητέρας της ανήλικης. Εν τω μεταξύ κατά το χρονικό διάστημα που η μητέρα της ανήλικης ακόμη ζούσε, η μητέρα του καθ`ου ....... ..........., η οποία ήταν γειτόνισσα της μητέρας της ανωτέρω ανήλικης, ενεγράφη στο σύλλογο εθελοντών και συνέδραμε στη μη ιδρυματοποίηση του ανηλίκου με το να την παίρνει βόλτα δύο φορές την εβδομάδα και να τη φιλοξενεί κατά τις γιορτές και το θέρος (βλ. την υπ`αριθμ. 258/2009 απόφαση του ΔΣ του αιτούντος).

Μετά το θάνατο της μητέρας της ανήλικης η μητέρα του καθ`ου εξέφρασε την επιθυμία στην μάρτυρα και κοινωνική λειτουργό του αιτούντος ιδρύματος να υιοθετήσει την ανήλικη η ίδια με το σύζυγο της την. Στο αίτημα αυτό η κοινωνική λειτουργός ήταν συγκρατημένη, διότι στο ίδρυμα εκκρεμούν 600 αιτήσεις προς υιοθεσία. Ακολούθως και για πρώτη φορά η μητέρα του καθ`ου διατύπωσε την άποψη ότι μπορεί η ανήλικη να είναι εγγονή της, δηλαδή κόρη του καθ`ου, διότι ο τελευταίος είχε ερωτική σχέση με την αποβιώσασα μητέρα της ανήλικης (βλ. και την από 9.03.2011 βεβαίωση του φερόμενου ως πατέρα της ανήλικης ........, όπου αναφέρεται ότι ο ίδιος και ο καθ`ου είχαν σχέσεις με την αποβιώσασα). Μετά την εξέλιξη αυτή το αιτούν πρότεινε να πραγματοποιηθεί εξέταση γενετικού υλικού προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο καθ`ου είναι πατέρας της ανήλικης, ώστε να αποδοθεί η ανήλικη στον καθ`ου. Ο τελευταίος αρνήθηκε στην εξέταση αυτή και προέβη στην αναγνώριση της ανήλικης .......... με την υπ`αριθμ. 4928/15-12-2010 δήλωση αναγνώρισης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ελευθερίας Τραϊνού. Ακολούθως το αιτούν υπέβαλλε αίτημα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για διορισμό επιτρόπου προκειμένου να ασκήσει αγωγή προσβολής πατρότητας. Με την υπ`αριθμ.29035/2010 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών εισήχθηκε το αίτημα προς εκδίκαση ενώπιον αυτού του Δικαστήριο και μετ`αναβολή ορίστηκε δικάσιμος η 16-09-2010 και εκδόθηκε η υπ`αριθμ....... προδικαστική απόφαση για την προσκόμιση του αλλοδαπού Μολδαβικού Δικαίου.

Συγχρόνως το αιτούν κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την από 18-02-2011 υπ`αριθμ.καταθ. 5020/2011 αγωγή προσβολής της εκούσιας αναγνώρισης πατρότητας δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 01-03- 2012. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η τυχόν ένταξη της ανήλικης στην οικογένεια του καθ`ου θα δημιουργήσει ψυχοσυναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ τους με αποτέλεσμα ακόμη και αν αποδειχθεί ότι ο καθ`ου δεν συνδέεται με σχέση πατέρα -τέκνου το αιτούν να οδηγηθεί σε μία υποχρεωτική συντέλεση υιοθεσίας, ακόμα και αν δεν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας προς τούτο. Αντίθετα, η διατήρηση επικοινωνίας της ανήλικης με τον καθ`ου και με τους γονείς δεν θα δημιουργήσει κανένα διακύβευμα ως προς το συμφέρον της ενήλικης. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το ενημερωτικό σημείωμα του καθηγητή παιδοψυχιατρικής της Γ/Δ Ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης .............

Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσία βάσιμη η αίτηση και να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης στο αιτούν και να καταδικασθεί ο καθ`ου στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος (176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση ΑΝΑΘΕΤΕΙ την επιμέλεια της ανήλικης ................., που γεννήθηκε στις 08-04-2008, στο αιτούν ίδρυμα. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ`ου στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.