Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναγνώριση πατρότητας τέκνου - Αδικαιολόγητη άρνηση του φερόμενου πατέρα να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση - Αναγνώριση της πατρότητας του εναγομένου (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 24/2010)

Περίληψη: Αναγνώριση πατρότητας τέκνου. Κρίση ότι η αδικαιολόγητη άρνηση του φερόμενου ως πατέρα να υποβληθεί σε σχετική ιατρική εξέταση που διατάχθηκε στα πλαίσια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο για την πατρότητα ή μη αυτού, όμως συνάγεται εκ μέρους του αποδοχή του ισχυρισμού της ενάγουσας - μητέρας ότι αν είχε διενεργηθεί η πραγματογνωμοσύνη θα αποδεικνυόταν επιστημονικά ότι αυτός ήταν ο πατέρας. Δεκτή η αγωγή, αναγνώριση της πατρότητας του εναγομένου.

[...] Παραδεκτά η ενάγουσα επαναφέρει με την από 13/10/2008 κλήση της, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, την υπό κρίση, από 10.01.2006 αγωγή της περί δικαστικής αναγνωρίσεις της πατρότητας του εναγομένου επί του αναφερομένου σε αυτήν τέκνου της, μετά την έκδοση της υπ` αριθμ. 2364/2007 μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη καθώς και να αποδείξει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εναγομένου την ειδική πληρεξουσιότητα του για τη διεξαγωγή της δίκης είτε προσκομίζοντας σχετική συμβολαιογραφική πράξη είτε με την παράσταση του μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου. Κατά την παρούσα δικάσιμο όμως ο εναγόμενος δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και ως εκ τούτου ύλες οι διαδικαστικές πράξεις που ενήργησε μέχρι το σημείο αυτό ο πιο πάνω δικηγόρος είναι άκυρες και συνεπώς ο εναγόμενος δεν παραστάθηκε κανονικά στην προηγούμενη συζήτηση, ώστε να θεωρείται ότι παρίσταται και στην προκειμένη επαναλαμβανόμενη συζήτηση, η οποία θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.

Από την υπ` αριθμ. 15464/12-01-2009 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Φρειδερίκης Κ. Νασοπούλου, την οποία η ενάγουσα επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο. Ο τελευταίος όμως δεν παραστάθηκε στην παρούσα δικάσιμο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο (βλ. τα πρακτικά) και πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν και αυτός παρών (άρθρο 614, 603 παρ. 2 εδ. α` ΚΠολΔ).

Από την επανεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με επιμέλεια της ενάγουσας, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την υπ` αριθ. 2364/2007 απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, την υπ` αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως 33/2008 έκθεση πραγματογνωμοσύνης της Ιατρού ............., η οποία διορίστηκε πραγματογνώμονας με την ως άνω μη οριστική απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που η ενάγουσα επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει είτε για να ληφθούν υπόψη ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι γνωρίσθηκαν τα τέλη του 1997 και από τις αρχές του 1998 συνήψαν συναισθηματική σχέση με σαρκική συνάφεια. Από τη σχέση αυτή η ενάγουσα έμεινε έγκυος και ενημέρωσε τον εναγόμενο οπότε και αρραβωνιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2003 έχοντας σκοπό να παντρευτούν μετά το Πάσχα του Ιδίου έτους. Λίγο πριν τον γάμο ο εναγόμενος απομακρύνθηκε και διέκοψε τη σχέση τους. Στις 22- 08-2003 η ενάγουσα γέννησε ένα κοριτσάκι, το οποίο βαπτίσθηκε και έλαβε το όνομα ............... Περαιτέρω με την προαναφερόμενη μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη και διορίσθηκε πραγματογνώμονας η γιατρός Γενετικής Ιατροδικαστικής και Μοριακή Βιολόγος .................., προκειμένου με τη λήψη αίματος από την ενάγουσα, τον εναγόμενο και το ανήλικο τέκνο της (ενάγουσας) και την εξέτασή τους με την μέθοδο της υβριδοποίησης DNA με RNA ή οποιαδήποτε άλλη περισσότερο πρόσφορη επιστημονική μέθοδο, να γνωμοδοτήσει αν ο εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας του εν λόγω τέκνου.

Η πραγματογνωμοσύνη όμως αυτή, δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί, διότι ο τελευταίος, καίτοι κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως (αρθρ. 615 παρ. 3 ΚΠολΔ) να παραστεί στις 28-12-2007 για τη διενέργεια της (βλ. την υπ` αριθμ. 14997/18-12-2007 έκθεση επίδοσης της από 18-12-2007 κλήσης του Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Φρειδερίκης Νασοπούλου, που η ενάγουσα επικαλείται και προσκομίζει νόμιμα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 18-12-2007 κλήσης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο), ο τελευταίος (εναγάμενος) δεν εμφανίστηκε (βλ. την υπ` αριθ. 33/18-01-2008 έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην οποία αναφέρεται ότι αυτή δεν κατέστη εφικτή λόγω της μη προσέλευσης του εναγομένου). Η μη προσέλευσή του ισοδυναμεί με αδικαιολόγητη άρνηση να υποβληθεί στην αιματολογική εξέταση, αφού δεν είχε επικαλεστεί ειδικό λόγο υγείας που να εμποδίζει την αιμοληψία. Η αδικαιολόγητη αυτή άρνησή του εκτιμάται ελεύθερα σε συνδυασμό με τις λοιπές αποδείξεις και δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο για την πατρότητα ή μη του εναγομένου (βλ. ΟλΑΠ 32/1990 ΑΠ ΑρχΝ 1990.642, ΕλλΔνη 1991.55, ΔΙΚΗ 1990.996, ΕΕΝ 1990.597, ΝοΒ 1991.228, ΑΠ 3/2005 ΕλλΔνη 2005.822, ΕφΑθ 9974/2002 ΕλλΔνη 2003.1002. ΕφΑθ 9847/1995 Αρμ 1997.359, ΕφΘεσ 1364/2001 Αρμ 2001.1246, ΕφΠατρ 711/2003 ΑχαΝομ 2004.171), όμως από αυτήν συνάγεται εκ μέρους του αποδοχή, κατ` άρθρο 615 παρ. 1 ΚΠολΔ, του ισχυρισμού της ενάγουσας ότι αν είχε διενεργηθεί η πραγματογνωμοσύνη θα εντοπίζονταν στο αίμα του ανήλικου τέκνου της, γονιδιακές μορφές που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον εναγόμενο, δηλαδή θα αποδεικνυόταν επιστημονικά ότι αυτός είναι φυσικός πατέρας του. Συνεπώς η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν και να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος είναι ο φυσικός πατέρας του ανηλίκου θηλέος τέκνου της ενάγουσας, το οποίο γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας στις 22.08.2003 και έλαβε το όνομα ................. Τέλος, πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του εναγομένου η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου. ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Δέχεται την αγωγή. Αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος .................... είναι ο φυσικός πατέρας του ανηλίκου θήλεος τέκνου της ενάγουσας ..................., το οποίο γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας στις 22.08.2003 και έλαβε το όνομα ................. Επιβάλλει εις βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποίαν καθορίζει στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.