Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή προσβολής πατρότητας τέκνου γεννημένο σε γάμο (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 180/2010)

Περίληψη: Αγωγή προσβολής πατρότητας τέκνου γεννημένο σε γάμο. Αναγκαστική ομοδικία λόγω κοινής παθητικής νομιμοποιήσεως μητέρας και ειδικής επιτρόπου και διεξαγωγή της δίκης ερήμην της δεύτερης, με αντιπροσώπευσή της από την πρώτη. Αμφιβολίες αποτελεσμάτων εξέτασης DNA που παρουσιάζουν τον ενάγοντα να μην είναι ο πατέρας του τέκνου, λόγω μη συναίνεσης της μητέρας του και αμφισβήτησης της φύσεως του γενετικού υλικού. Επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη.

[...] Από την υπ` αριθμ. 9680Β`/23-7-2009 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίου Μπαλή, την οποία επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, στο οποίο υπήρχε καταχωρημένη πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση της υποθέσεως, έχει επιδοθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στην απολειπόμενη δεύτερη εναγομένη. Επομένως, η δεύτερη εναγομένη, η οποία κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς συζήτηση της υποθέσεως και δεν παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση με τη σειρά της από το σχετικό πινάκιο, πρέπει να δικασθεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, ως να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διότι αμφότερες οι εναγόμενες, λόγω υποχρεωτικής κοινής παθητικής νομιμοποιήσεώς τους στην άσκηση της υπό κρίση αγωγής, είναι αναγκαίοι ομόδικοι και συνεπώς η δεύτερη εξ αυτών, η οποία απολείπεται, θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται από την παριστάμενη πρώτη εναγομένη (άρθρα 614 παρ. 1 α, 619 παρ. 1 γ και 76 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

Από το συνδυασμό των διατάξεων 1465 παρ. 1, 1467 και 1470 εδ. 1 ΑΚ σαφώς συνάγεται ότι το τεκμήριο καταγωγής του τέκνου από γάμο των γονέων του, μπορεί ως μαχητό, να ανατραπεί με την αγωγή προσβολής της πατρότητας, εφόσον συντρέχει κάποια από τις αναφερόμενες στη δεύτερη από τις προπαρατεθείσες διατάξεις (1467 ΑΚ) περιπτώσεις και ότι η προσβολή αυτή αποκλείεται για τον σύζυγο της μητέρας, όταν περάσει ένα έτος αφότου πληροφορηθεί τον τοκετό και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε απ` αυτόν, και, σε κάθε περίπτωση όταν περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1601 εδαφ. β` ΑΚ «Αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εκπροσωπηθεί ο ανήλικος σε συγκεκριμένη δικαιοπραξία ή δίκη, το Δικαστήριο με προσωρινή διαταγή του διορίζει, με αίτηση των συγγενών ή και αυτεπαγγέλτως προσωρινό επίτροπο».

Με την κρινόμενη αγωγή του ο ενάγων, εκθέτει ότι, με την πρώτη ενανόμενη τέλεσε νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην Μεταμόρφωση Αττικής στις 3-10-2004. Οτι η πρώτη εναγομένη στις 12-1- 2005 γέννησε στην Αθήνα ένα θήλυ τέκνο που βαπτίστηκε ..................., το οποίο εκπροσωπείται στην παρούσα δίκη από την δεύτερη εναγομένη ως προσωρινή ειδική επίτροπο αυτού, που συνελήφθη από τις σαρκικές σχέσεις της μητέρας του με άλλον άνδρα, αλλά τεκμαίρεται ότι αυτό έχει πατέρα τον ίδιο, εφόσον γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου του με την πρώτη εναγομένη. Ότι ο ίδιος για πολύ καιρό θεωρούσε ότι το εν λόγω τέκνο είναι δικό του, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2008 οπότε και άρχισαν τα προβλήματα στην σχέση τους, λόγω της αδιαφορίας της πρώτης εναγομένης προς το πρόσωπό του και τις συχνές απουσίες της από την συζυγική οικία, άρχισε να υποψιάζεται ότι αυτή διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και τότε του γεννήθηκαν αμφιβολίες και για την πατρότητα του τέκνου αυτού. Ότι στα πλαίσια ενός καυγά η σύζυγος του ανέφερε ότι δεν θα μάθει ποτέ ποιου είναι το παιδί. Ότι αυτός της ζήτησε να συμπράξει για τη διενέργεια εξέτασης DNA, αλλά εκείνη αρνήθηκε και τότε προέβη μόνος του στις 29-9-2008 στην εξέταση αυτή προσκομίζοντας δείγμα γενετικού υλικού δικού του και του ανηλίκου τέκνου του σε ιδιωτικό κέντρο γενετικής. Ότι σύμφωνα με την από 17-10-2008 έκθεση εξέτασης DNA δεν είναι αυτός ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αυτού. Με το παραπάνω ιστορικό ζητά με την κρινόμενη αγωγή να κηρυχθεί μη γνήσιο τέκνο του το παραπάνω ανήλικο θήλυ τέκνο της πρώτης εναγομένης, διότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του, η μητέρα του δεν συνέλαβε από τον σύζυγο της αλλά από άλλον άντρα με τον οποίο διατηρούσε σχέση με σαρκική συνάφεια, γεγονός που προκύπτει από το αποτέλεσμα της προαναφερόμενης εξέτασης DNA, και να καταδικασθούν οι εναγόμενες στη δικαστική του δαπάνη.

Η αγωγή αρμόδια, εμπρόθεσμα (δεδομένου ότι κατά το χρόνο επίδοσης της στις εναγόμενες, ήτοι 23-7-2009, δεν είχε παρέλθει έτος από τότε (17-10-2008) που πληροφορήθηκε τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε από αυτόν, ούτε πενταετία από τον τοκετό) και παραδεκτά, παρά τις περί του αντιθέτου αιτιάσεις της πρώτης εναγομένης οι οποίες είναι απορριπτέες ως αβάσιμες, σύμφωνα και με την προαναφερόμενη μείζονα σκέψη, εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 18 αριθ. 1 και 22 και ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 615 έως 622 του ΚΠολΔ (άρθρο 614 παρ. 1 στοιχ. α` και 619 παρ. 1α του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1465, 1467, 1468, 1469 αρ. 1, 1470 αρ. 1 του ΑΚ και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί κατ` ουσίαν.

Με τις νομίμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της η πρώτη εναγομένη προβάλλει ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, ισχυριζόμενη ότι ο ενάγων ομολογεί ότι είχε και αυτός σχέσεις με σαρκική συνάφεια με την ίδια κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης του τέκνου και επιπλέον η αγωγή του ασκείται μετά από πέντε έτη από τη σύλληψη του εν λόγω τέκνου. Τα περιστατικά αυτά και αληθή υποτιθέμενα δεν συνιστούν κατάχρηση δικαιώματος γι` αυτό η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, ο ενάγων εξέτασε μία μάρτυρα, την αδελφή του ............., ενώ η πρώτη εναγομένη δεν επιμελήθηκε την εξέταση μάρτυρα, πλην όμως, από την εξέταση μόνο της εν λόγω μάρτυρος, τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, την υπ` αριθμ. 20431/9-10-2009 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλειούς Δημητρίου-Δέδε, που ελήφθη επιμέλεια του ενάγοντος, κατόπιν νομότυπης κλητεύσεως των εναγομένων (βλ. τις υπ` αριθμ. 2238, 2239/6-10-2009 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Φωτίου Σπυρέτου) και από την από 17-10-2008 ανάλυση αποτελεσμάτων αποτύπωσης DNA του Διαγνωστικού Κέντρου Γενετικής του ................. την οποία προσκομίζει μετ` επικλήσεως ο ενάγων, η οποία αμφισβητείται από την πρώτη εναγομένη, καθώς η ίδια δεν συνέπραξε σε αυτήν και αμφισβητεί αν το γενετικό υλικό που εξετάστηκε προέρχεται πράγματι από το ανήλικο τέκνο της, διότι η ίδια δεν συναίνεσε στη λήψη γενετικού υλικού από αυτό και δεδομένου ότι δεν αναφέρονται τα στοιχεία του στο αποτέλεσμα της εξέτασης, το Δικαστήριο, δεν μπορεί να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση περί του ότι ο ενάγων δεν είναι ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου της πρώτης εναγομένης. Ενόψει δε του ότι στην προκειμένη περίπτωση απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης, πρέπει να διαταχθεί η επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο (άρθρο 254 Κ.Πολ.Δ.), προκειμένου να διενεργηθεί με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων ιατρική πραγματογνωμοσύνη (άρθρα 368 παρ. 1 και 615 του Κ.Πολ.Δ). ώστε να διακριβωθεί, αν στο ανήλικο τέκνο της πρώτης εναγομένης εντοπίζονται γονιδιακές μορφές που μπορούν να αποδοθούν στον τεκμαιρόμενο πατέρα, ενάγοντα, ή αν αποκλείεται αυτός να είναι φυσικός (βιολογικός) πατέρας του ως άνω τέκνου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης εναγομένης, η οποία θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται από την παριστάμενη αναγκαία ομόδικο της πρώτη εναγομένη, και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. ΔΙΑΤΑΖΕΙ την επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη με την επίσπευση του επιμελέστερου των διαδίκων από ιατρό Γενετικής, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Δικαστηρίου τούτου.- Και ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα την .................., Ιατρό, Μοριακή Βιολόγο, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός ............. αριθμός ..., τηλ. ............., κιν. ............., η οποία θα δώσει τον όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σ` αυτήν της παρούσας απόφασης. Στη συνέχεια, αφού λάβει γνώση των στοιχείων από το φάκελο της δικογραφίας, ως και δείγμα αίματος από τον ενάγοντα (τεκμαιρόμενο πατέρα), το ανήλικο τέκνο ..............., και την πρώτη εναγομένη (μητέρα του τέκνου), μετά από ανάλυση των δειγμάτων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της υβριδοποίησης DNA με RNA, ή την προσφορότερη κατά την κρίση της επιστημονική μέθοδο, θα αποφανθεί με ειδικά αιτιολογημένη έκθεση, περί του αν αποκλείεται ο ενάγων να είναι ο βιολογικός πατέρας του ανηλίκου θήλεος τέκνου της πρώτης εναγομένης που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-1-2005 και φέρει το όνομα ........... Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που η πραγματογνώμονας θα ορκιστεί.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.