Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Σχέσεις γονέων και τέκνων. Αγωγή ακύρωσης της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, λόγω απάτης. (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 684/2010)

Περίληψη: Πολιτική Δικονομία. Σχέσεις γονέων και τέκνων. Αγωγή ακύρωσης της εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, λόγω απάτης. Πραγματικά περιστατικά. Νομιμοποίηση διαδίκου. Ανήλικο τέκνο - παράσταση στο δικαστήριο διά του νομίμου αντιπροσώπου του, ήτοι της μητρός του. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του τέκνου και του πατέρα του που ασκεί και αυτός τη γονική του μέριμνα. Διορισμός ειδικού επιτρόπου για να εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο. Αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσμία 4 μηνών για το διορισμό του ειδικού επιτρόπου.

[...] Από τις υπ` αριθμ. 6129 και 6130/25.08.09 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Κλεάνθη Καλαμπαλίκη, τις οποίες μετ` επικλήσεως προσκομίζει ο ενάγων, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη εναγομένη, ατομικά, και υπό την ιδιότητα αυτής ως ασκούσας τη γονική μέριμνα του προσώπου του ανήλικου τέκνου της ............ (άρθρα 124 παρ. 1, 127 παρ. 1, 229 και 591 παρ. 1 περ. α` ΚΠολΔ). Οι εναγόμενοι, όμως, δεν εμφανίστηκαν στην παρούσα δικάσιμο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρα 614 παρ. 1 και 603 παρ. 2 εδ. α` ΚΠολΔ).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι με τη δεύτερη εναγομένη τέλεσαν νόμιμο γάμο στο Χαϊδάρι Αττικής, στις 21.06.97, ο οποίος λύθηκε με την υπ` αριθμ. 4.839/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Οτι με την υπ. αρ. 15.976/06.02.98 πράξη αναγνωρίσεως τέκνου ενώπιον της συμβ/φου Ελευσίνας Νίκης Κωβαίου αναγνώρισε το άρρεν ανήλικο τέκνο της εναγομένης, ............., το οποίο γεννήθηκε την 03.11.94. Οτι είχε γνωρίσει την εναγομένη το έτος 1993 και από τότε είχαν ερωτικές σχέσεις, έστω και αραιές. Οτι η εναγομένη του ανακοίνωσε ότι ήταν έγκυος από αυτόν (τον ενάγοντα) και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχαν κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης ερωτικές επαφές του δημιουργήθηκε η αντίληψη ότι το τέκνο ήταν δικό και γι` αυτό προχώρησε στην ως άνω αναγνώριση. Οτι το έτος 2008 η εναγομένη άσκησε εναντίον του ενάγοντος την από 24.06.08 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζητούσε την οριστική επιμέλεια του τέκνου της, χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε διατροφής από τον ενάγοντα. Οτι όταν ο ενάγων της ζήτησε εξηγήσεις γιατί προσπαθεί να τον αποξεώσει από το παιδί του και κατόπιν έντονης λογομαχίας η εναγομένη του αποκάλυψε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του. Κατόπιν τούτων ζητεί να ακυρωθεί η ως άνω δήλωση βουλήσεώς του περί αναγνωρίσεως του ως άνω τέκνου, που έγινε με την υπ. αρ. 15.976/06.02.98 πράξη αναγνωρίσεως τέκνου ενώπιον της συμβ/φου Ελευσίνας Νίκης Κωβαίου, επειδή εξαπατήθηκε και να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή, αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 18 αριθμ. 1, 22 ΚΠολΔ). Εφόσον, όμως, η κρινόμενη αγωγή έχει ως αντικείμενο την ακύρωση της εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου λόγω απάτης, ασκείται από τον πατέρα του και απευθύνεται κατά του ίδιου του τέκνου (άρθρο 155 ΑΚ, βλ. και Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου ΑΚ, υπ` άρθρο 1476, αρ. 16 και υπ` άρθρα 1477-1478 αρ. 2 και 4).

Το εναγόμενο τέκνο είναι ανήλικο και συνεπώς δεν έχει την ικανότητα να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα (άρθρο 63 Κ.Πολ.Δ) αλλά με το νόμιμο αντιπρόσωπό του (άρθρο 64 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ), ο οποίος ορίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο και εν προκειμένω είναι ο ειδικός επίτροπος και όχι η μητέρα του ως ασκούσα τη γονική του μέριμνα, δεδομένου ότι στην παρούσα δίκη, υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του τέκνου και του πατέρα του που ασκεί και αυτός τη γονική του μέριμνα (άρθρα 1510, 1517 ΑΚ), η οποία καθιστά αναγκαίο το διορισμό ειδικού επιτρόπου για να εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο (βλ. σχετ. Έφη Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμος II, Δ έκδοση, σελ. 309, 310). Κατόπιν των ανωτέρω, υπάρχουν ελλείψεις, ως προς τη νόμιμη εκπροσώπηση του ανηλίκου, οι οποίες είναι δυνατό να συμπληρωθούν με το διορισμό ειδικού επιτρόπου και για το λόγο αυτό πρέπει να αναβληθεί η πρόοδος της δίκης και να ταχθεί προθεσμία για τη συμπλήρωση των ελλείψεων κατ` άρθρο 67 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην των εναγομένων. Αναβάλλει την πρόοδο της δίκης. Ορίζει προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την επίδοση της παρούσας αποφάσεως, προκειμένου να διοριστεί ειδικός επίτροπος του .............., ανήλικου υιού των διαδίκων, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει στην παρούσα δίκη.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.