Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προϋποθέσεις αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό και περιπτώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού

Προϋποθέσεις αξιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό

Βασικές προϋποθέσεις της αξίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι: α) η ύπαρξη πλουτισμού (ωφέλειας) του λήπτη, δηλαδή κάθε βελτίωση της οικονομικής κατάστασής του είτε θετική, συνισταμένη στην αύξηση της περιουσίας του είτε αποθετική, εγκείμενη στην αποφυγή ελάττωσης αυτής, β) η επέλευση του πλουτισμού σε βάρος άλλου, γ) το αδικαιολόγητο του πλουτισμού, δηλαδή η έλλειψη νόμιμης αιτίας του και δ) η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πλουτισμού του λήπτη και επιβάρυνσης του δότη, που προκύπτει, έμμεσα, από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 904 παρ.1 ΑΚ.

Περιπτώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού

Συνηθέστερες περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμό είναι η παροχή αχρεωστήτως και η παροχή για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε η είναι παράνομη ή ανήθικη. Λοιπές περιπτώσεις αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι: α) η ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης / πλειστηριασμού, β) η παράνομη παροχή εργασίας / άκυρη σύμβαση εργασίας και γ) ο αδικαιολόγητος πλουτισμός από αξιόγραφα.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.