Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έφεση κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου για υπαγωγή στο ν.3869/2010 (αριθμός απόφασης 20/2013, Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έφεση κατά της υπ΄αριθμ.159/2011 απόφασης Ειρηνοδικείου Σκύδρας για υπαγωγή στο ν.3869/2010. Συνολικές οφειλές του αιτούντος δημοτικού υπαλλήλου, που πάσχει παράλληλα από τη νόσο Crohn, 112.338,84 ευρώ και ετήσια εισοδήματά του κατά μέσο όρο 12.000 ευρώ των τριών τελευταίων ετών. Τα έξοδα της νοσηλείας του ανέρχονται κατά μέσο όρο στις 8.000 ευρώ ετησίως για τα τρία τελευταία έτη, ενώ η σύζυγός του έχει ετήσιο εισόδημα περί τα 1.500 ευρώ και δη πριν δύο χρόνια από την αίτηση. Εισόδημα του οφειλέτη το τεκμαρτό ποσό που προκύπτει με βάση τις δαπάνες διαβίωσης. Επίσης ο εκκαλών κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 80% και λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ ύψους 575,95 μηνιαίως και συνεπώς έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Πάντως δόλος του δεν υφίσταται εκ του γεγονότος ότι έλαβε δάνεια αξίας μεγαλύτερης από τις δυνατότητές του, αλλά θα μπορούσε να θεμελιωθεί εφόσον προέκυπτε ότι εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία. Ο εκκαλών είναι κύριος ενός διαμερίσματος αξίας 60.000 ευρώ και ενός αυτοκινήτου πολυτελείας, που αγόρασε με παρακράτηση της κυριότητας τις δόσεις του οποίου αποπληρώνει ο πατέρας του. Κρίση ότι δεν διάγει πολυτελή βίο και ότι τα έξοδα διαβίωσής του ανέρχονται στο ποσό των 350 ευρώ. Δεν κρίνεται πρόσφορη η εκποίηση του αυτοκινήτου, αλλά κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του στις διατάξεις του ν.3869/2010, όχι όμως και σ` αυτών της παρ. 5 του αρ. 8 του Ν.3869/2010, διότι οι εκεί αναφερόμενες εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να συνέτρεξαν για πρώτη φορά μετά τη λήψη των δανείων, ενώ η κατάσταση της υγείας του εκκαλούντος ήταν γνωστή σε αυτόν προ αρκετού χρόνου. Η ρύθμιση του χρέους θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιστωτές, από τα εισοδήματα του αιτούντος, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, ύψους 250 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως. Εξαφανίζει την υπ` αριθμ 159/2011 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκύδρας.

[...] Η κρινόμενη έφεση του αιτούντος κατά της με αριθμό 159/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την εκούσια δικαιοδοσία, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 17, 495 επ., 511, 513 παρ. 1β, 516, 517, 518 παρ. 2, 734 παρ. 3 ΚΠολΔ), καθώς από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει η επίδοση της εκκαλουμένης, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται τέτοια επίδοση, από τη δημοσίευση δε αυτής μέχρι την άσκηση της κρινόμενης έφεσης δεν έχει παρέλθει τριετία. Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, κατά την ίδια διαδικασία, το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

Όπως προκύπτει από την υπ` αριθμ. 1839Β/3-2-2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ................................, την οποία προσκομίζει και επικαλείται ο εκκαλών, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς εμφάνιση για τη δικάσιμο της 8ης Μαρτίου 2012, οπότε και αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για τη σημερινή δικάσιμο, επιδόθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως στην τρίτη εφεσίβλητη. Η τελευταία όμως δεν εμφανίσθηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου. Ως εκ τούτου πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ. β` Κ.Πολ.Δ.), αφού, επί αναβολής της συζήτησης στην οποία έχει κλητευθεί ο εναγόμενος, δεν απαιτείται νέα κλήση αυτού προς εμφάνιση στη νέα δικάσιμο και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, κατ` άρθρο 226 παρ. 4 εδ. γ`, δ` Κ.Πολ.Δ., το οποίο εφαρμόζεται και στην ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δίκη (αρθρ. 498 παρ. 2 εδ. β` ΚΠολΔ, βλ. ΕφΑθ 5454/1994 Αρμ 1995.366, ΕφΑθ 2926/1990 Δ 22.252), ισχύει ως κλήτευση και του μη εμφανισθέντος μέρους (βλ. ΑΠ 1171/2006 ΝΟΜΟΣ). Το Δικαστήριο, όμως, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σα να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 524 παρ. 4).

Με τη με αριθμό κατάθεσης 82/8-4-2011 αίτηση του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκύδρας, ο αιτών και ήδη εκκαλών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ` ων και ήδη εφεσίβλητες, ζητούσε τη ρύθμιση του συνολικού ως άνω χρέους του, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, λαμβανομένης υπόψη της περιουσιακής του κατάστασης και των δυνατοτήτων της συζύγου του, με σκοπό την απαλλαγή του απ` αυτό. Η εκκαλουμένη απόφαση έκρινε την αίτηση επαρκώς ορισμένη, παραδεκτή και νόμιμη (αρθρ. 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 ν.3869/2010), την έκανε εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, καθόρισε την επί τετραετία μηνιαία καταβολή του αιτούντος-εφεσίβλητου προς τις καθ` ων -εφεσίβλητες στο ποσό των 400 ευρώ, της τετραετίας αρχομένης από την δημοσίευση της εκδοθείσας απόφασης, εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος και του επέβαλε την υποχρέωση να καταβάλει στις καθ` ων, για τη διάσωση αυτού, το ποσό των 68.000 ευρώ εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ετών, ήτοι το ποσό των 377,77 ευρώ μηνιαίως, με έναρξη της καταβολής των μηνιαίων δόσεων από την 20-12-2014, ήτοι τρία έτη μετά τη δημοσίευση της εκκαλουμένης απόφασης, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο εκκαλών με την υπό κρίση έφεση και για τους λόγους που περιέχονται σ` αυτή, παραπονείται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, με σκοπό να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η ως άνω αίτηση.

Από την επανεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος απόδειξης που νομότυπα εξετάστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, π ροσκομίζονται δε σε επικυρωμένο αντίγραφο, από όλα τα έγγραφα, τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα παρακάτω πραγματικά γεγονότα: Ο αιτών, ..........................του ........................, κάτοικος Σκύδρας, είναι 42 ετών και έγγαμος με την .............................του ........................... Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη, είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, με εξαίρεση τις κάτωθι αναφερόμενες εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν.3869/2010). Ειδικότερα, ο εκκαλών - αιτών οφείλει τα κάτωθι χρηματικά ποσά προς τις παρακάτω πιστώτριες τράπεζες: 1) προς την «...............................................», α) από την υπ` αρ. .................σύμβαση στεγαστικού δανείου ύψους 56.800 ευρώ με εμπράγματη ασφάλεια, ποσό 48.093,92 ευρώ, β) από την υπ` αρ. ............................ σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 1.701,69 ευρώ, και γ) από την υπ` αρ. ..................σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 11.754,98 ευρώ, δηλαδή συνολικά 61.550,59 ευρώ, 2) προς την «................................. Α.Ε.» α) από την υπ` αρ.............................σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 1.940,53 ευρώ, β) από την υπ` αρ. .................................. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 5.029,77 ευρώ, απαίτηση που είναι εξοπλισμένη έως του ποσού των 4.501,21 ευρώ με εμπράγματη ασφάλεια και ειδικότερα με προσημείωση υποθήκης στο παρακάτω αναφερόμενο διαμέρισμα που ο εκκαλών - αιτών χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του και γ) από την υπ` αρ. 322148768801 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 17.980,30 ευρώ, δηλαδή συνολικά 24.950,60 ευρώ, 3) προς την «...................» α) από την υπ` αρ. ................../3-1-2008 σύμβαση προσωπικού δανείου, ποσό 9.412,48 ευρώ, και β) από την υπ` αρ. ........................ σύμβαση κάρτας «..................», ποσό 4.235,68 ευρώ, δηλαδή συνολικά 13.648,16 ευρώ, 4) προς την «..........................» α) από την υπ` αρ. ....................../5-12-2005 σύμβαση καταναλωτικού δανείου CASH 4U, ποσό 2.581,94 ευρώ, β) από την υπ`αρ. ..................../2-1-2008 σύμβαση καταναλωτικού δανείου CASH 4U, ποσό 5.919,41 ευρώ και γ) από την υπ` αρ. .........................../26-4-2005 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ποσό 3.688,14 ευρώ, δηλαδή συνολικά 12.189,49 ευρώ.

Επομένως, το σύνολο των οφειλών του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχεται σε 112.338,84 ευρώ. Ο αιτών εργαζόταν ως δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Σκύδρας και το εισόδημα του κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 (οικονομικά έτη 2005, 2006 και 2007) ανερχόταν αντιστοίχως σε 10.845,94 ευρώ, 12.160,81 ευρώ, 13.106,67 ευρώ, αντίστοιχα. Πάσχει από τη νόσο του CROHN επί δεκαεπτά έτη, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις κατά τα έτη 2001 και 2007, η κατάσταση δε της υγείας του παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση κατά το έτος 2008 και στις 6-10-2008, υπεβλήθη πειραματικώς σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Το εισόδημα του κατά τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 (οικονομικά έτη 2008, 2009, 2010 και 2011) ήταν αντιστοίχως 5.661,35 ευρώ, 8.742,34 ευρώ, 7.574,71 ευρώ και 7.951,38 ευρώ, επιπλέον δε λαμβάνει οικονομικά βοηθήματα από τον ασφαλιστικό του φορέα σε περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας (βλ. προσκομιζόμενα βιβλιάρια υγείας ΙΚΑ), ενώ η σύζυγος του είχε κατά το έτος 2004 εισόδημα 1.393 ευρώ από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕΚ «........................» και κατά το έτος 2009 εισόδημα 1.519,01 Eυρώ (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2009), άλλα δε εισοδήματα κατά τα κρίσιμα έτη αυτή δεν είχε, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα. Επίσης, δεν μπορεί να υπολογιστεί ως εισόδημα του εκκαλούντος η αναφερόμενη στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. Σκύδρας οικονομικού έτους 2011 «προστιθέμενη διαφορά δαπανών διαβίωσης» ύψους 1.508,62 ευρώ, η οποία αποτελεί λογιστικό τεκμαρτό υπολογισμό, καθώς το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα του αιτούντος, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, που αποδεικνύονται αναμφισβήτητα και όχι αυτά που τεκμαίρονται κατόπιν υποθετικών λογιστικών υπολογισμών. Με την υπ`αρ. 161/19-5- 2009, περαιτέρω, γνωμάτευση της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Έδεσσας, ο εκκαλών κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό 80% από 28-1-2009 μέχρι 31-1-2011 και με την υπ`αρ. 4/11-1-2011 γνωμάτευση κρίθηκε το ίδιο από 1-2- 2011 μέχρι 31-1-2013. προς τούτο δε λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ ύψους 575,95 μηνιαίως και συνεπώς έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Η κρίση αυτή συνάγεται από την σχέση της ρευστότητας του προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του (κατά τα κατωτέρω οριζόμενα), η υπολειπόμενη ρευστότητα του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του ή τουλάχιστον σε ουσιώδες μέρος τους. Περαιτέρω ο ισχυρισμός ότι ο εκκαλών περιήλθε δολίως σε αδυναμία πληρωμής επωμιζόμενος δανειακές υποχρεώσεις δυσανάλογες των οικονομικών του δυνατοτήτων, είναι απορριπτέος, διότι ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου, δεν έχει την ευχέρεια να υποχρεώσει των πιστωτή να αποδεχθεί την πρόταση του, ιδιαίτερα δε όταν οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δανείου (μέσω βεβαίωσης αποδοχών), να διαπιστώσουν και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του σε άλλες τράπεζες ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του διατραπεζικού συστήματος Τειρεσίας. Δολιότητα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους.

Προσθέτως, κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου, ο δανειολήπτης δεν έχει καμία εξουσία διαμορφώσεως ή τροποποιήσεως όρων των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται με τις τράπεζες, διότι πρόκειται περί συμβάσεων προσχωρήσεως προς εκτέλεση των οποίων αυτές, αφού εκτιμούσαν ορισμένες παραμέτρους στο πρόσωπο του δανειολήπτη και βαθμολογούσαν την πιστοληπτική του ικανότητα, χορηγούσαν το τραπεζικό προϊόν. Περαιτέρω, ο εκκαλών είναι κύριος ενός διαμερίσματος, καθαρού εμβαδού 58,75 τ.μ. και μικτού 71,784 τ.μ., ευρισκομένου στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί του υπ` αρ. 306α οικοπέδου στη συμβολή των οδών 24ης Ιουλίου και Ευξείνου Πόντου (βλ. το 2.330/13-9-2005 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Σκύδρας Ευαγγελίας Καλαμπαλίκη), το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού και της συζύγου του και είναι το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο. Η εμπορική αξία αυτού (διαμερίσματος) εκτιμάται σε 60.000 ευρώ, με βάση τις ιδιότητες του ακινήτου, ήτοι την παλαιότητα του (23 ετών περίπου), την περιοχή στην οποία βρίσκεται, αλλά και τις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, με τη γνωστή, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, σημαντική πτώση της αγοραίας αξίας των ακινήτων, λόγω της ελάχιστης ζήτησης τους. Επιπλέον, ο εκκαλών έχει στην κατοχή του, συντηρεί και κινεί αυτοκίνητο πολυτελείας (DAIMLER CHRYSLER DODGE CALIBER) μ εγάλου κυβισμού (1800 cc), με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 26-1-2007 (βλ. την άδεια κυκλοφορίας του), το οποίο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα κατά το παρελθόν, δεν προέκυψε όμως ότι αυτό έχει υποστεί ουσιώδη μείωση της εμπορικής του αξίας, δεδομένου ότι δεν απέδειξε εάν αυτό έχει υποστεί ουσιώδεις φθορές, καθώς προσκομίζει μόνο ένα δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος στο οποίο δεν υπάρχει καταγραφή των ζημιών που αυτό υπέστη.

Σημειώνεται, όμως, ότι ο εκκαλών αγόρασε το προαναφερόμενο αυτοκίνητο με παρακράτηση της κυριότητας του από την πωλήτρια εταιρία, έως ότου προβεί σε εξόφληση του τιμήματος, για το οποίο καταβάλει δόσεις. Προσκομίζει δε σχετική όχληση του από την πωλήτρια εταιρία λόγω μη καταβολής κάποιων δόσεων, ωστόσο, δεν αποδείχτηκε ότι έπαυσε οριστικά να πληρώνει αυτές αφού δεν προσκομίζεται κάποια σχετική βεβαίωση, ή ότι απέδωσε το ως άνω αυτοκίνητο στην πωλήτρια εταιρία λόγω μη εξόφλησης του τιμήματος. Επιπλέον, ο εκκαλών έως πρόσφατα δεχόταν την οικονομική βοήθεια από συγγενείς και φίλους, η οποία, όμως, έχει περιοριστεί λόγω των υφιστάμενων δυσχερών οικονομικών συγκυριών (βλ. σχετικά την κατάθεση της μάρτυρος ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου), πλέον δε δέχεται μόνο την οικονομική βοήθεια του πατέρα του, ο οποίος καλύπτει τις δόσεις για την εξόφληση του τιμήματος για το πιο πάνω αυτοκίνητο, όπως και ο ίδιος ο εκκαλών συνομολογεί. Αντιθέτως, δεν αποδείχτηκε ότι ο εκκαλών διαβιώνει πολυτελώς, αφού οι αγορές στις οποίες προέβη (αγορά εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών), σύμφωνα με τις προσκομισθείσες αποδείξεις σούπερ μάρκετ, ήταν μεμονωμένες και έγιναν σε εγγύ προς τις εορτές των Χριστουγέννων χρόνο. Με βάση επομένως, τα μηνιαία εισοδήματα του εκκαλούντος, όπως αυτά προεκτέθηκαν, το γεγονός ότι η σύζυγος του είναι άνεργη και δεν μπορεί να εργαστεί λόγω της κατάστασης της υγείας του εκκαλούντος, ο οποίος χρειάζεται τις φροντίδες της και το γεγονός ότι αυτός απαιτείται να μετακινείται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας του για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης του εκκαλούντος ανέρχονται στο ποσό των 350 ευρώ. Περαιτέρω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του, το αυτοκίνητο δε που έχει στην κατοχή του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί αφενός δεν πρόκειται να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των παραπάνω πιστωτών του, ενόψει της απροθυμίας αγοράς αυτοκινήτων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η παρούσα, αφετέρου ενόψει των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης του (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), γι` αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά το άρθρο 9 παρ.1 του ν.3869/2010 εκποίηση του. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του εκκαλούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν.3869/2010. Δεν συντρέχει, όμως, εν προκειμένω η περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν.3869/2010 περί προσδιορισμού με την απόφαση μηνιαίων καταβολών μικρού ύψους ή και μηδενικών, την εφαρμογή της οποίας αιτείται ο εκκαλών, διότι κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης οι εκεί αναφερόμενες εξαιρετικές περιστάσεις θα πρέπει να συνέτρεξαν για πρώτη φορά μετά τη λήψη των δανείων από τα οποία γεννήθηκαν οι οφειλές του, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάσταση της υγείας του εκκαλούντος ήταν γνωστή σε αυτόν προ αρκετού χρόνου γεγονός που δεν δικαιολογεί τέτοια ευνοϊκή ρύθμιση σε συνδυασμό άλλωστε και με την οικονομική του κατάσταση, όπως αυτή προεκτέθηκε.

Ετσι, η ρύθμιση του χρέους του εκκαλούντος προς τους ως άνω πιστωτές του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας σε αυτούς, από τα εισοδήματα του, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, αρχής γενομένης από το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 250 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του. Ειδικότερα, 1) στην Τράπεζα «........................», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 54,79% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο εκκαλών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των (61.550,59 χ 250 : 112.338,84 =) 136,98 ευρώ, 2) στην Τράπεζα «....................» της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 22,21% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο εκκαλών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των (24.950,60 χ 250 : 112.338,84 =) 55,53 ευρώ, 3) στην Τράπεζα «..............», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,15% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο εκκαλών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των (13.648,16 χ 250 : 112.338,84 =) 30,37 ευρώ, 4) στην Τράπεζα «..........................», της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 10,85% επί του συνόλου των απαιτήσεων, ο εκκαλών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των (12.189,49 χ 250 : 112.338,84 =) 27,13 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, στο τέλος της τετραετίας, κάθε πιστωτής θα έχει να λάβει τα εξής ποσά: 1) η «..........................................», (136,98 Χ 48 μήνες =) 6.575,04 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της ποσού (61.550,59 - 6.575,04 =) 54.975,55 ευρώ, 2) η «.........................................» (55,53 Χ 48 μήνες =) 2.665,44 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της ποσού (24.950,60 -2.665,44 =) 22.285,16 ευρώ, 3) η «............» (30,37 Χ 48 μήνες =) 1.457,76 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της ποσού (13.648,16 - 1.457,76 =) 12.190,40 ευρώ, 4) η «...........................................» (27,13 Χ 48 μήνες =) 1.302,24 ευρώ και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της ποσού (12.189,49 - 1.302,24 =) 10.887,25 ευρώ. Επομένως, εφόσον ηε τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του εκκαλούντος και προβάλλεται σχετικό αίτημα απ` αυτόν, είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας του, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο όπως ο εκκαλών, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση. Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό των (60.000 χ 85% =) 51.000 ευρώ.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή του ποσού των 51.000 ευρώ θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο χρόνος δε εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε (15) χρόνια, λαμβανομένων υπόψη της υπόλοιπης διάρκειας του στεγαστικού δανείου, του συνόλου των χρεών του εκκαλούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει ο εκκαλών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σ ε (51.000 ευρώ : 180 μήνες =) 283,33 ευρώ το μήνα. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της Τράπεζας «..................» από την υπ` αρ. ........../27-9-2005 σύμβαση στεγαστικού δανείου και της Τράπεζας«................... Α.Ε.» έως του ποσού των 4.501,21 ευρώ από την υπ` αρ. ............................... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ενόψει του ότι οι απαιτήσεις τους είναι εξοπλισμένες με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του εκκαλούντος, από τις υπόλοιπες δε δόσεις θα ακολουθήσει η ικανοποίηση των λοιπών μη εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων των πιστωτών του. Η εκκαλούμενη, επομένως, απόφαση που δέχτηκε τα αντίθετα, εσφαλμένα τις αποδείξεις εκτίμησε και συνεπώς πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη έφεση ως ουσιαστικά βάσιμη, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση και στη συνέχεια, διακρατουμένης και εκδικαζομένης της υποθέσεως από το Δικαστήριο τούτο (ΚΠολΔ 535 παρ. 1), πρέπει, ενόψει των ανωτέρω, να γίνει αυτή εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του εκκαλούντος - αιτούντος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010, η οποία τυγχάνει εφαρμογής και στη δευτεροβάθμια δίκη.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και εν μέρει κατ` ουσία την έφεση κατά της υπ` αριθμό 159/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη υπ` αριθμ 159/2011 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκύδρας.

ΚΡΑΤΕΙ και δικάζει επί της ουσίας την υπ` αρ. καταθ. 82/8-4-2011 αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει κατ` ουσίαν αυτήν.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί μία τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τους πιστωτές του στο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό, και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης του ακινήτου του αιτούντος, ήτοι ενός διαμερίσματος καθαρού εμβαδού 58,75 τ.μ. και μικτού 71,784 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 24ης Ιουλίου και Ευξείνου Πόντου στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί του υπ` αρ. 306α οικοπέδου, εκτάσεως 679,50 τ.μ., κειμένου στο 36 Ο.Τ. της Σκύδρας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει, για την παραπάνω αιτία, στους ως άνω πιστωτές του το συνολικό ποσό των πενήντα ενός χιλιάδων (51.000) ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (283,33 €) και το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των πιστωτών του, μετά την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων της Τράπεζας «.................» από την υπ` αρ. ............................../27-9-2005 σύμβαση στεγαστικού δανείου και της Τράπεζας «..........................» έως του ποσού των 4.501,21 ευρώ από την υπ`αρ. .............................. σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Οι καταβολές αυτές, θα είναι έντοκες χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με έναρξη των μηνιαίων δόσεων μετά την παρέλευση τετραετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.