Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κτηματολόγιο. Διόρθωση πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας φερόμενης ως "αγνώστου ιδιοκτήτη" (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 2453/2013)

Περίληψη: Κτηματολόγιο. Διόρθωση πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας φερόμενης ως "αγνώστου ιδιοκτήτη". Διαδικασία. Αντικείμενο της σχετικής δίκης. Σύμβαση εργολαβίας. Ανέγερση από την αιτούσα - εργολήπτρια εταιρεία πολυώροφης οικοδομής επί οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος. Κτήση της κυριότητας επί της επίδικης αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας από την αιτούσα - εργολήπτρια εταιρεία, λόγω της μη πώλησης αυτής από τους οικοπεδούχους. Το δικαστήριο δέχεται εν μέρει την αίτηση. Διατάσσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής.

[...] Το αντικείμενο της δίκης της, ρυθμιζόμενης από τα άρθρα 741 - 781 ΚΠολΔ, εκούσιας δικαιοδοσίας, εντοπίζεται στη δημοσίου δικαίου αξίωση του αιτούντος κατά της πολιτείας να προβεί στην επιδιωκόμενη αυθεντική βεβαίωση νομικού γεγονότος ή τη διάπλαση κατάστασης. Σε αντίθεση με την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία, αντικείμενο της δίκης δεν αποτελεί η διάγνωση έννομης σχέσης, ζητήματος αμφισβητούμενου μεταξύ ορισμένων υποκειμένων ως φορέων του ή ιδιωτικού δικαιώματος του αιτούντος, το οποίο ελέγχεται ενδεχομένως ως προϋπόθεση για τη ζητούμενη διάπλαση ή διαπίστωση, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου, αλλά περιορίζεται στην ως άνω αξίωση, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάγνωσης αμφισβητουμένου δικαιώματος (βλ. ΑΠ 1030/2001 ΕλλΔνη 2001.1599, Αρβανιτάκη σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, Τόμος II (2000), εισαγ. παρατηρήσεις στα άρθρα 739 - 866, αριθ. 10-12, και τις εκεί παραπομπές στη θεωρία και νομολογία). Μόνο σε υποθέσεις που υπάγονται με διάταξη νόμου στην εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 739 ΚΠολΔ), δηλαδή που υπάγονται μόνο κατά παραπομπή στη διαδικασία αυτή, αν ενέχουν αναγνώριση δικαιώματος ή έννομης σχέσης, παράγουν δεδικασμένο αφού καταστούν τελεσίδικες, όπως και οι αποφάσεις που αφορούν υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 321 επ. ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 385/2001 ΕλλΔνη 2002.111). Περαιτέρω, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 6 παρ. παρ. 1 και 2 του ν. 2664/1998 (όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3559/2007) και η 6 παρ. 3 περ. α του ιδίου νόμου (όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2006), προκύπτει ότι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως "άγνωστου ιδιοκτήτη", όποιος ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου (και μέχρι να οριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Αντικείμενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση αλλά την έλλειψη διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώματος.

Συνακόλουθο του παραπάνω αντικειμένου της δίκης είναι, ότι δεν απαιτείται να ζητηθεί με την εν λόγω αίτηση η αναγνώριση δικαιώματος, που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ούτε να περιληφθεί αντίστοιχη διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται δεν είναι η αυθεντική διάγνωση δικαιώματος που αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3481/2006, αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την εγγραφή αυτή, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998 στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Επισημαίνεται, πως η αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας θα είχε ως συνέπεια με την τελεσιδικία της απόφασης να αναγνωρίζεται το δικαίωμα τούτο έναντι πάντων, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στην δίκη, γεγονός που βέβαια δεν ισχύει στην αμφισβητούμενη διαδικασία και δε μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός του νόμου (ΕφΑθ 4502/2007 ΝοΒ 56.86, ΜονΠρωτΑθ 1052/2007, ΜονΠρωτΑθ 2009/2007 δημ. ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 και 1117 ΑΚ, 1 και 14 του ν. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ` ορόφους", που διατηρήθηκε ισχύ με το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, 1 και 2 του ν.δ. 1024/1971 "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου" προκύπτει, ότι, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης οροφοκτησίας με βάση τη διάταξη του άρθρου 480 Α` του Κ.Πολ.Δ., που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 1562/1985 ή τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του τελευταίου νόμου, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με. δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή, είτε με σύμβαση του κυρίου και του αποκτώντος, είτε με σύμβαση μεταξύ των συγκυρίων του όλου ακινήτου, είτε με διάταξη τελευταίας δήλωσης, όχι όμως και με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, η οποία, ας σημειωθεί, είναι δυνατή μόνο επί συνεστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος. Η σύσταση, εξάλλου, της οροφοκτησίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και της μεταγραφής. Δεν μπορεί, επομένως, κατά το νόμο να αποκτηθεί κυριότητα με χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, σε τμήμα, όροφο ή δωμάτιο του όλου ακινήτου, ακόμη και αν το τμήμα αυτό είναι αυτοτελές και προορισμένο για αυτοτελή χρήση και εκμετάλλευση, εφόσον το εν λόγω τμήμα δεν αποτελεί συνεστημένη ήδη οριζόντια ιδιοκτησία (ΑΠ 779/2008).

Η αιτούσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον, ζητά να αναγνωριστεί κυρία του Υ-1 διαμερίσματος του υπογείου, κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση, να διαταχθεί η διόρθωση του ΚΑΕΚ 05 104 05 41 002/0/14, το οποίο φέρεται ως ιδιοκτησία "αγνώστου ιδιοκτήτη", ώστε να αναγραφεί αυτή κυρία αυτού, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία και να υποχρεωθεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Σμύρνης να καταχωρήσει στα κτηματολογικά βιβλία την εκδοθησόμενη απόφαση.

Η αίτηση, αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2-8-2006 και άρθρα 29, 739, 740 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2006, 974, 1045 ΑΚ, όσον αφορά το αίτημα της διόρθωσης της πρώτης κτηματολογικής εγγραφής. Αντιθέτως, το αίτημα για την αναγνώριση του εμπράγματου δικαιώματος της αιτούσας στο επίδικο ακίνητο κρίνεται απορριπτέο ως νομικά αβάσιμο, διότι αυτό προϋποθέτει αμφισβήτησή του από τρίτο και στην προκειμένη διαδικασία δε νοείται τέτοια αμφισβήτηση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη. Επίσης, το ειδικότερο αίτημα να υποχρεωθεί η Προϊσταμένη του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί στην καταχώριση της εκδοθησόμενης απόφασης, είναι απορριπτέο ως αλυσιτελές, εφόσον η σχετική υποχρέωση αυτής είναι αυτόθροη συνέπεια της τυχόν αποδοχής του αιτήματος για την διόρθωση. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η υπό κρίση αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι: α) ασκείται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 με δεδομένο ότι η ημερομηνία έναρξης της κτηματογράφησης στην περιοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης ορίστηκε η 10-11-2004, β) περίληψη της καταχωρήθηκε νομότυπα στο κτηματολογικό γραφείο Νέας Σμύρνης (βλ. το με αριθμό πρωτ. 3382/17-11-2011 πιστοποιητικό της προϊσταμένης του κτηματολογικού γραφείου Νέας Σμύρνης), γ) αντίγραφο της επιδόθηκε στον Υπουργό των Οικονομικών (βλ. την με αριθμό 9895Β`/18-11- 2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Μαυριανού) και δ) όπως προκύπτει από το κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου που προσκομίζει η αιτούσα, δεν έχουν προγενέστερα της ένδικης αίτησης καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο από άλλους αιτούντες (η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 4015/11-4-2007 αίτηση που έχει καταχωριστεί στο εν λόγω κτηματολογικό φύλλο αφορά το Β-2 διαμέρισμα και έγινε δεκτή δυνάμει της υπ` αριθμ. 7532/2008 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού), και επομένως δεν τίθεται θέμα κοινοποίησης αυτής (αίτησης), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 εδαφ. δ` του ν. 2664/1998.

Από την χωρίς όρκο εξέταση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας ............. στο ακροατήριο του δικαστηρίου που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από το σύνολο των εγγράφων, τα οποία προσκομίζει νόμιμα η αιτούσα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει των 1) υπ` αριθμ. ..../1935 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ............., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο ... και αριθμό ..., 2) υπ` αριθμ. ..../1935 πράξης του συμβολαιογράφου Αθηνών ............., ως αναπληρωτού του εν αδεία τελούντος Συμβολαιογράφου Αθηνών ............., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο ..... και αριθμό ..., 3) υπ` αριθμ. 2936/1931 και 4368/1935 οριστικών παραχωρητηρίων του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως, που το τελευταίο από αυτά μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο .... και αριθμό ..., 4) υπ` αριθμ. ..../1973 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών ............., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας στον τόμο ... και αριθμό ..., οι 1) ............. και 2) ............. σύζ. ............., το γένος ............., κατέστησαν συγκύριοι κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου 500,00% ο έκαστος, ενός οικοπέδου, κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του συνοικισμού Νέας Σμύρνης Αττικής Κτηματικής Περιφέρειας του Ομωνύμου Δήμου και επί της οδού ............. εφ` ης φέρει τον αριθμό ..., τέως Δήμου Αθηναίων, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων τριάντα και 40% (330,40), εμφαινόμενου υπό τον αριθμό ένα (1) του ............. (...) οικοδομικού τετραγώνου στο διάγραμμα που εικονίζεται στο με αριθμό 4368/1935 οριστικό παραχωρητήριο του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως και ωσαύτως στο από Δεκεμβρίου 1972 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού ............., που προσαρτάται στο υπ` αριθμόν ...../1973 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ............., συνορευόμενο δε ανατολικώς με το υπ` αριθμόν τρία (3) οικόπεδο του αυτού ...ου οικοδομικού τετραγώνου ιδιοκτησίας κληρονόμων ............. και ήδη πολυκατοικία αγνώστων συνιδιοκτητών επί πλευράς μέτρων δέκα πέντε και 70% (15,70), δυτικώς με το υπ` αριθμόν δέκα τέσσερα (14) οικόπεδο του αυτού (...) οικοδομικού τετραγώνου ιδιοκτησίας ............. επί πλευράς μέτρων τριάντα ενός και 50% (31,50) νοτιοανατολικούς με το υπ`αριθμόν δύο (2) οικόπεδο του εν λόγω (...) οικοδομικού τετραγώνου, ιδιοκτησίας κληρονόμων ............. και ήδη πολυκατοικία αγνώστων συνιδιοκτητών επί πλευράς μέτρων είκοσι ενός (21) και βορείως με πρασιά και πέραν ταύτης με την οδό ............. επί προσώπου μέτρων δέκα τεσσάρων (14), και το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Σμύρνης, στο οποίο υπάγεται η περιοχή ως γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 05 104 05 41 002/0/0 και έκταση 327 τ.μ.. Απαντες οι οικοπεδούχοι, επιθυμώντας την εκμετάλλευση του οικοπέδου τους κατήρτισαν με την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «.............» που από τον Φεβρουάριο του 2011 έχει αλλάξει επωνυμία σε «.............», σύμβαση εργολαβίας, οι όροι της οποίας περιλαμβάνονται στο με αριθμ. ..../31-1-1973 προσύμφωνο μεταβιβάσεως ποσοστών οικοπέδου και εργολαβικό ανεγέρσεως πολυκατοικίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών ............., με το οποίο η τελευταία ανέλαβε την υποχρέωση να ανεγείρει στο οικόπεδο των πρώτων πολυώροφη οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής, παρακρατώντας για τον εαυτό τους ως οικοπεδούχοι ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 331 %ο εξ αδιαιρέτου, με ορισθείσα αμοιβή ποσοστό 669% ο του οικοπέδου, το οποίο οι οικοπεδούχοι ανέλαβαν την υποχρέωση να μεταβιβάσουν σ` αυτήν ή σε τρίτα υποδειχθεισόμενα απ` αυτήν πρόσωπα (εργολαβικό αντάλλαγμα).

Απαντες οι ως άνω οικοπεδούχοι με την υπ` αριθμ. .../11-6-1973 πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού εσωτερικών σχέσεων συνιδιοκτητών πολυκατοικίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών ............., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας στον τόμο ... και αριθμό ... ως σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και ως κανονισμός πολυκατοικίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. ..../12-11-1974 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου (που ενδιαφέρει εδώ), που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλλιθέας στον τόμο ... και αριθμό ..., υπήγαγαν την οικοδομή στις διατάξεις του ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, οι οικοπεδούχοι κράτησαν για τον εαυτό τους και ως ιδιοκτησία τους ποσοστό των 331%ο του οικοπέδου και διένειμαν τους χώρους της αντιπαροχής, το ποσοστό της οποίας ορίστηκε σε 669% ο εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, περιήλθε δε στην κυριότητα των οικοπεδούχων με την υποχρέωση να πωλήσουν και να μεταβιβάσουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την εργολάβο εταιρία ή προς τρίτα πρόσωπα, που αυτή θα υποδείκνυε, μεταξύ άλλων, το υπ` αριθμόν ένα (1) διαμέρισμα του υπογείου (Υ-1) ως εμφαίνεται στα συνημμένα στην υπ` αριθμ. ..../12-11- 1974 τροποποιητική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ............. από Οκτώβριος 1974 σχεδιαγράμματα κατόψεως του υπογείου ορόφου του Πολιτικού Μηχανικού ............. και από Οκτώβριος 1974 πίνακα αναλογιών του ίδιου πολιτικού μηχανικού, συνορευόμενο γύρωθεν με κοινόχρηστους διαδρόμους ορόφου, ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, όμορη ιδιοκτησία, φωταγωγό και υπ`αριθμόν ένα (1) κατάστημα, αποτελούμενο από χωλλ, Λιβιγκ - ρουμ, κουζίνα και λουτρό, έχον επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τριάντα ένα και 0,06 (31,06), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά ογδόντα έξι και 0,97 (86,97), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου είκοσι τρία χιλιοστά (23/000), αντιστοιχούντα σε μέτρα τετραγωνικά επτά και 0,60 (7,60), συμμετοχή σε δαπάνες ανελκυστήρος πέντε χιλιοστά (0,005) και δαπάνες κοινοχρήστων είκοσι τέσσερα χιλιοστά (0,024) και ψήφους είκοσι τρεις (23) επί συνόλου χιλίων (1000). Επί του οικοπέδου ανεγέρθη πολυόροφη οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, τέσσερις υπέρ το ισόγειο ορόφους και δώμα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν πωληθεί και μεταβιβαστεί σε τρίτους από τους οικοπεδούχους και υπέρ της εργολήπτριας εταιρίας τα 23/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου που αντιστοιχούν στο Υ-1 διαμέρισμα του υπογείου, όπως ορίστηκε με το υπ` αριθμ. ..../31-1-1973 προσύμφωνο εργολαβικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών ............. και αποτελούν εναπομείναντα από 669%ο ποσοστά του εργολαβικού ανταλλάγματος.

Εν συνεχεία αποδείχθηκε ότι η αιτούσα κατέστη κυρία του Υ-1 διαμερίσματος του υπογείου με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, καθόσον νέμεται και κατέχει το διαμέρισμα συνεχώς και αδιατάραχτα με διάνοια κυρίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα είκοσι έτη και συγκεκριμένα από το έτος 1974 εως τις πρώτες εγγραφές, ασκώντας όλες τις πράξεις νομής και κατοχής που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισμό του και συγκεκριμένα το επιτηρεί, το επιβλέπει, το εξουσιάζει, το συντηρεί, το εκμεταλλεύεται, το εκμισθώνει, το δηλώνει στην Εφορία, χωρίς ποτέ το εμπράγματο δικαίωμα της να αμφισβητηθεί από κανέναν. Περαιτέρω, η περιοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης, όπου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο, κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση και παράλληλα με την υπ` αριθμ. 254/2/27.10.2004 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΧΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1666/10.11.2004 (τεύχος B`), διαπιστώθηκε η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για τα ακίνητα της εν λόγω περιοχής και με την υπ` αριθμ. 255/2/4.11.2004 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΧΕ, που δημοσιεύτηκε στο ίδιο ΦΕΚ, ορίστηκε η 10.11.2004 ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου σ` αυτήν. Πλην, όμως, η αιτούσα δεν προέβη σε δήλωση του δικαιώματος της κυριότητας της επί της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας μετά του αναλογούντος ποσοστού επί του γεωτεμαχίου κατά την προβλεπόμενη διαδικασία κτηματογράφησης της περιοχής και απώλεσε την προθεσμία, αφού ήδη στην περιοχή έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των πρώτων εγγραφών και έχει τεθεί σε ισχύ το Κτηματολόγιο από την 10-11-2004, με συνέπεια να μην αποτυπώνεται η ιδιοκτησία της ως αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία στα κτηματολογικά βιβλία. Αντίθετα είναι καταχωρημένη σε οικείο κτηματολογικό φύλλο και με ΚΑΕΚ 05 104 05 41 002/0/14 ως ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου 23,00000 0/00, με την ένδειξη άγνωστος ιδιοκτήτης, το οποίο αντιστοιχεί στην προρρηθείσα οριζόντια ιδιοκτησία, αποκλειστικής κυριότητας της αιτούσας. Για τον λόγο αυτό είναι ανακριβής η εν λόγω πρώτη εγγραφή και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας της αιτούσας. Υφίσταται επομένως εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα της και ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπόψη και του έννομου συμφέροντος της, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως βάσιμη από ουσιαστική άποψη και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Σμύρνης, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, που έλαβε τον αριθμό ΚΑΕΚ 05104 05 41 002/0/14, αντί της ένδειξης άγνωστος ιδιοκτήτης κατά τα ποσοστά συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο 23/1000 εξ αδιαιρέτου, να αναγραφεί η αιτούσα ως κυρία κατά ποσοστό 100% με αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας Σμύρνης, ώστε για την περιγραφόμενη ανωτέρω αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία (Υ-1 διαμέρισμα του υπογείου, επιφάνειας 31,06 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας οικοπέδου 23/1000, από πολυόροφη οικοδομή κτισμένη επί οικοπέδου κείμενου εντός της περιφερείας του Δήμου Νέας Σμύρνης και επί της οδού ............. αρ. ..., εκτάσεως 330,40 τ.μ.), με ΚΑΕΚ ποσοστού συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο 23,00000%ο εξ αδιαιρέτου 05 104 05 41 002/0/14, να αναγραφεί κυρία αυτής κατά ποσοστό 100% η αιτούσα, με αιτία κτήσεως την έκτακτη χρησικτησία, αντί του εσφαλμένου «άγνωστου ιδιοκτήτη».

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.