Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας - Αίτηση και παράταση της προθεσμίας απογραφής της κληρονομίας, δεδομένων και των άγονων πλειστηριασμών (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 858/2012)

Περίληψη: Πολιτική Δικονομία. Εκούσια Δικαιοδοσία. Δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας. Αίτημα παράτασης της προθεσμίας απογραφής της κληρονομίας. Προγενέστερες άδειες για δημόσιο πλειστηριασμό και για άδειες εκποίησης ακινήτων. Άγονοι πλειστηριασμοί. Δέχεται την αίτηση και παρατείνει την προθεσμία απογραφής της κληρονομίας, δεδομένων και των άγονων πλειστηριασμών.

[...] Ο αιτών, υπό την ιδιότητά του ως εκκαθαριστής της κληρονομίας του ............ , ζητεί να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας απογραφής της κληρονομίας, για τους λόγους που εκθέτει στην αίτησή του. Η αίτηση με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα αρμοδίως εισάγεται, καθ’ ύλην και κατά τόπον, προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1, 810 και 814 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ). Είναι ορισμένη (216 αρ. 1 ΚΠολΔ) και νόμιμη, στηριζόμενη στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 1913 επ. και 1917 παρ. 2 του ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, ήτοι της ..... (Δικηγόρου Αθηνών), στο ακροατήριο του Δικαστηρίου (βλ. πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης) και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών, αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1656/1999 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού διατάχθηκε η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας του ................................. , που απεβίωσε στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, στις 5/1/1998 και εκκαθαριστής της κληρονομίας του διορίστηκε ο αιτών. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο αιτών ανέλαβε την διοίκηση της ομάδας της κληρονομίας του αποβιώσαντος, προκειμένου να προβεί στην εκκαθάρισή της, η προθεσμία της οποίας (εκκαθάρισης) είχε παραταθεί, με την υπ’ αριθμ. 854/2011 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι τις 26/1/2012. Μετά από αγωγές που άσκησε ο αιτών, εκδόθηκαν οι με αριθμ. 1721/2002 και 2760/2003 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες κηρύχθηκαν άκυρες, λόγω εικονικότητας, οι μεταβιβάσεις ακινήτων, στις οποίες είχε προβεί ο αποβιώσας, των κατοικιών που βρίσκονται στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, προς αλλοδαπές εικονικές εταιρείες, που δεν είχαν αναπτύξει καμία εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Οι αποφάσεις αυτές κατέστησαν αμετάκλητες και τα ακίνητα που αναφέρονται στις δικαστικές αυτές αποφάσεις, περιήλθαν στην υπό εκκαθάριση κληρονομία. Με την υπ’ αριθμ. 3073/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), χορηγήθηκε στον αιτούντα η άδεια να προβεί στην εκποίηση με δημόσιο πλειστηριασμό των κατωτέρω κατοικιών και οικοπέδου, ήτοι: 1) της υπό στοιχεία Γ-3 κατοικίας- μεζονέτας, συνολικής επιφάνειας 132,12 τ.μ. κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ» του Πόρτο Ράφτη Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσόγαιας Αττικής και στην ειδικότερη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», εντός του υπ’ αριθμ. 21στ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του ως άνω Δήμου, επί των οδών .................... , 2) της υπό στοιχεία Γ-4 κατοικίας- μεζονέτας, συνολικής επιφάνειας 134,01 τ.μ., κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ» του Πόρτο Ράφτη Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσόγαιας Αττικής και στην ειδικότερη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», εντός του υπ’ αριθμ. 21στ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του ως άνω Δήμου, επί των οδών ............................. , με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 93,601 εξ αδιαιρέτου, 3) της υπό στοιχεία Γ-2 κατοικίας-μεζονέτας, συνολικής επιφάνειας 134,08 τ.μ. κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ» του Πόρτο Ράφτη Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσόγαιας Αττικής και στην ειδικότερη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», εντός του υπ’ αριθμ. 21στ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του ως άνω Δήμου, επί των οδών ..................................... , 4) της υπό στοιχεία Β-3 κατοικίας-μεζονέτας, συνολικής επιφάνειας 95,76 τ.μ., κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ» του Πόρτο Ράφτη Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσόγαιας Αττικής και στην ειδικότερη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», εντός του υπ’ αριθμ. 21στ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του ως άνω Δήμου, επί των οδών Τρίτωνος, Θησέως και Γρέγου, 5) της υπό στοιχεία Β-5 κατοικίας-μεζονέτας, συνολικής επιφάνειας 93,50 τ.μ., κτισμένης επί οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ» του Πόρτο Ράφτη Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσόγαιας Αττικής και στην ειδικότερη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», εντός του υπ’ αριθμ. 21στ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του ως άνω Δήμου, επί των οδών ................................. και 6) ενός οικοπέδου μετά της εντός αυτού οικίας με τα συστατικά και παραρτήματά της, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ» του Πόρτο Ράφτη Αττικής στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσόγαιας Αττικής και στην ειδικότερη θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», εκτάσεως 3.464,25 τ.μ. . Ακόμα, με την υπ’ αριθμ. 5289/2006 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, χορηγήθηκε στον αιτούντα η άδεια να εκποιήσει το 25% εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου της κληρονομίας έναντι ανταλλάγματος όχι κατώτερου της τιμής των 4.000.000 ευρώ και τέλος με την υπ’ αριθμ. 6835/2004 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, χορηγήθηκε στον αιτούντα η άδεια να προβεί στην απευθείας εκποίηση του 25% εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου της υπό εκκαθάριση κληρονομίας (....................., Αθήνα) και μάλιστα σε τιμή όχι κατώτερη των 375.000 ευρώ. Ήδη ο αιτών έχει προβεί στην εκποίηση του ακινήτου, η άδεια του οποίου του παρασχέθηκε με την υπ’ αριθμ. 5289/2006 απόφαση, δυνάμει του με αριθμ. 14013/2007 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αννας Παγκράτη (βλ. τις παραδοχές της υπ’ αριθμ. 854/2011 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού). Εξάλλου, οι πλειστηριασμοί που είχαν οριστεί μέχρι σήμερα κηρύχθηκαν άγονοι, λόγω μη εμφανίσεως υποψήφιων αγοραστών, για τις με στοιχεία Β5, Γ2 και Γ3 μεζονέτες, ενώ εκποιήθηκε μόνον η με στοιχεία Γ4 (βλ. τις από 28/7/2011 βεβαιώσεις της Συμβολαιογράφου Μαρκοπούλου, Δήμητρας Κόλλια, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 2.195/11-10-2011, 2.313/10-6-2011 και 2.312/10-6- 2011 Περιλήψεις του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ι. Παπακωνσταντίνου).

Απομένει δηλαδή η εκποίηση των ανωτέρω ακινήτων, η οποία δεν ολοκληρώθηκε μέχρι την 26/1/2012, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία παρατάσεως της απογραφής της κληρονομίας, που δόθηκε με την υπ’ αριθμ. 854/2011 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (βλ. και την κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος). Κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να παραταθεί η προθεσμία απογραφής της υπό εκκαθάριση κληρονομίας του ....................... , σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ την προθεσμία απογραφής της κληρονομίας του ............ (η οποία παρατάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 854/2011 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι τις 26/1/2012), μέχρι τις 26/1/2013.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.