Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κτηματολόγιο - Αίτηση σε Κτηματολογικό Γραφείο για να καταχωρηθεί εγγραπτέο δικαίωμα στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ως μεταγενέστερη εγγραφή (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 506/2011)

Περίληψη: Κτηματολόγιο. Οταν στις πρώτες εγγραφές έχει καταχωρηθεί ένα δικαίωμα που ήδη πριν από τις πρώτες εγγραφές είχε υποστεί κάποια μεταβολή μη εμφαινόμενη στις πρώτες εγγραφές, ο δικαιούχος αυτού (μη καταχωρηθέντος δικαιώματος) μπορεί με αίτηση του ενώπιον του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου να ζητήσει να καταχωρηθεί το εγγραπτέο δικαίωμά του στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ως μεταγενέστερη εγγραφή άρθρο 8 Ν. 2664/1998. Αρνηση της Προισταμένης του κτηματολογικού γραφείου να καταχωρήσει την διορθωτική πράξη εφαρμογής από άγνωστο ιδιοκτήτη στους αιτούντες επειδή η μία εκ των αιτούντων αναφερόταν διαφορετικά στην πράξη εφαρμογής και διαφορετικά στον τίτλο της. Κρίθηκε ότι από ένορκες βεβαιώσεις και το αποδεικτικό υλικό προέκυψε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Προθεσμία αντιρρήσεων. Δεκτή η αίτηση. Διατάσσει την καταχώρηση.

[...] Φέρεται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, μετά τη βίαιη διακοπή της δίκης, λόγω θανάτου του αρχικού αιτούντος ......... στις 27.6.2010 και την άμεση επανάληψη ταυτόχρονα με τη δήλωση διακοπής από τους νόμιμους κληρονόμους του ........, ......... και ....... ή ........, η από 29.12.2008 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 116/7.1.2009 αίτηση.

Κατά το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν. 3127/2003, ορίζεται "1. Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση β` του άρθρου 3... 2. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ` ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών, εκτός αν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο και για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της πενταετούς αυτής προθεσμίας, για τους οποίους η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι επτά (7) ετών... Η αποκλειστική προθεσμία αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 3. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων όσο και κατά του ειδικού διαδόχου αυτού. ... 4, Κατ` εξαίρεση των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αν το δικαίωμα που καταχωρήθηκε στην αρχική εγγραφή είχε μεταβιβασθεί, αλλοιωθεί ή καταργηθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών, η διόρθωση της αρχικής εγγραφής δεν απαιτείται να γίνει με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει μεσολαβήσει άλλη εγγραφή, επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώματος πράξη, καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αίτηση του δικαιούχου σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως και 16 του νόμου αυτού, ως μεταγενέστερη εγγραφή υπό την έννοια του άρθρου 8. Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ισχύει για την αγωγή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 7α. Επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα επιδίδεται με επιμέλεια του αιτούντος στον θιγόμενο από την αιτούμενη καταχώριση, ο οποίος έχει δικαίωμα εναντίωσης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Η εναντίωση ασκείται εγγράφως, εγγράφεται στο ημερολόγιο σύμφωνα με όσα ορίζονται για τις αιτήσεις στο άρθρο 15 και καταχωρείται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου, εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις, προβαίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων στην καταχώριση της πράξης υπό την επιφύλαξη της μη εμπρόθεσμης άσκησης εναντίωσης από τον θιγόμενο (προσωρινή καταχώριση). Αν ο θιγόμενος δεν εναντιωθεί στην αιτούμενη καταχώριση εντός της σχετικής προθεσμίας, ο Προϊστάμενος πρέπει την προσωρινή καταχώριση σε οριστική, σημειώνοντας την τροπή στην οικεία θέση του κτηματολογικού φύλλου. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία της οριστικής καταχώρισης θεωρείται η ημερομηνία της προσωρινής καταχώρισης αν ο θιγόμενος από την εγγραφή ασκήσει εντός της ως άνω προθεσμίας το δικαίωμα εναντίωσής του, ο Προϊστάμενος αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία και είτε τρέπει την προσωρινή καταχώριση σε οριστική, σημειώνοντας στην οικεία θέση του κτηματολογικού φύλλου την τροπή, είτε την εξαλείφει από τα βιβλία αυτεπαγγέλτως. Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου μπορούν ο αιτών ή ο αρχικός εγγεγραμμένος να υποβάλουν αντιρρήσεις ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 16΄΄. Επίσης κατ` άρθρο 16 παρ. 2 και 5 του ανωτέρου νόμου"...2.Αν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου αρνηθεί τη ζητούμενη καταχώριση, σημειώνει την άρνηση του και εκθέτει συνοπτικά τους λόγους επί της αρνήσεως ή σε επισυναπτόμενο στην αίτηση πρόσθετο φύλλο και γνωστοποιεί αμελλητί την απόφαση του στον αιτούντα....5.Κατά της αρνητικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.... ο αιτών δικαιούται να προβάλλει αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση αυτής. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και εγγράφονται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Ο Κτηματολογικός Δικαστής, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ελέγχει αν η αντίρρηση έχει εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και σε αρνητική περίπτωση την απορρίπτει ως απαράδεκτη...". Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση που στις πρώτες εγγραφές έχει καταχωρηθεί ένα δικαίωμα (πχ. κυριότητα), το οποίο ήδη πριν από τις πρώτες εγγραφές στο κτηματολόγιο είχε υποστεί κάποια μεταβολή (πχ. μεταβιβάσθηκε ή αλλοιώθηκε με πρόξη εφαρμογής ή επιβαρύνθηκε με υποθήκη) μη εμφαινόμενη στις πρώτες εγγραφές, ο δικαιούχος αυτού (μη καταχωρηθέντος δικαιώματος) μπορεί με αίτηση του ενώπιον του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου να ζητήσει να καταχωρηθεί το εγγραπτέο δικαίωμά του στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως και 16 του Ν. 2664/1998, ως μεταγενέστερη εγγραφή υπό την έννοια του άρθρου 8 του ιδίου νόμου, εφόσον 1) το εγγραπτέο δικαίωμα περιήλθε στον δικαιούχο δυνάμει δικαιοπραξίας διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών η ως άνω πράξη πρέπει να αφορά σε μεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση του ήδη καταχωρηθέντος στις αρχικές εγγραφές δικαιώματος 2) δεν έχει μεσολαβήσει άλλη εγγραφή, επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώματος 3) προκύπτει κατά τρόπο ευχερή το εγγραπτέο δικαίωμα από τίτλο που στηρίζεται σε δικαιοπραξία ή διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση ή διαδικαστική πράξη και 4) έχει κοινοποιήσει την αίτηση στον θιγόμενο από την αιτούμενη καταχώρηση και ο τελευταίος δεν εναντιώθηκε. Η ανωτέρω δυνατότητα "εξωδικαστικής διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής" προβλέφθηκε το πρώτον από το ν. 3127/2003 με την προσθήκη στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 της παραγράφου 4, χωρίς να αποκλείεται η επίλυση της διαφοράς με την έγερση τακτικής αναγνωριστικής αγωγής κατ` άρθρο 6 παρ. 2 και 3 του ν. 2664/1998 η τελευταία μάλιστα (δικαστική επίλυση) αποτελεί την συνηθέστερη - αν όχι αποκλειστική- επιλογή των δικαιούχων, όσο χρόνο εφαρμόζεται το εν λόγω νομοθέτημα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 του Ν. 1337/1983, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της με το άρθρο 8 παρ. 5 περ. β` του Ν. 1512/1985 και στη συνέχεια την αντικατάστασή της με το άρθρο 4 του Ν. 1772/1988, μεταξύ των πράξεων που μεταγράφονται είναι και η πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, η οποία κυρώνεται με απόφαση του νομάρχη. Η μεταγραφή της κυρωθείσας με απόφαση του νομάρχη πράξης εφαρμογής διενεργείται από τον υποθηκοφύλακα και καταχωρείται στις μερίδες των ιδιοκτητών ακινήτων που αναφέρονται σε αυτή. Κατά δε την υπ` αριθμ. 48166/2856/30.6.1988 κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης και του αναπληρωτή υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ` αριθμ. 453 Φ.Ε.Κ. του Β` τεύχους, ο υποθηκοφύλακας δικαιούται να αρνηθεί να ενημερώσει τη μερίδα αναφερόμενου στην πράξη εφαρμογής ιδιοκτήτη, μόνο στην περίπτωση που ο τελευταίος αναφέρεται με ελλιπή στοιχεία, καθώς έτσι δημιουργείται σύγχυση ως προς την ταυτότητά του ή όταν στην πράξη αναφέρονται ιδιοκτησίες αγνώστων ιδιοκτητών. Λόγω δε του ότι η πράξη εφαρμογής αποτελεί εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη, η οποία εκδίδεται κατά την περιγραφόμενη σης ανωτέρω εκτιθέμενες διατάξεις ειδική διοικητική διαδικασία (βλ. Ολομ.Σ.τ.Ε. 1732/2000 και 1731/2000 δημοσιευμένες σε "Νόμος"), μετά την έκδοση της περιβάλλεται με το λεγόμενο τεκμήριο της νομιμότητας. Κατ` εφαρμογή του τεκμηρίου αυτού, από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με άλλη διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή την κατάργηση της ή γενικά την παύση της ισχύος της καθ` οιονδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξαρτήτως του αν κατά τη διαδικασία έκδοσης της ή κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου της υπάρχει νομική πλημμέλεια (βλ. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος σε "Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου" έκδοση 1996, παρ. 100) και υποχρεώνει τον διοικούμενο ή το διοικητικό όργανο (ΑΠ 1175/2005 Νόμος, ΣτΕ 1528/2002 Νόμος, ΕφΑθ 325/2001 Δνη 2001 σελ. 1400). Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 περ. β και ιστ του Ν. 2264/1998, όπως ισχύει σήμερα, που ορίζει ότι "Στα κτηματολογικά φύλλα καταχωρούνται οι πράξεις Εφαρμογής ρυθμιστικών Πολεοδομικών και σχεδίων και μελετών, ..όλες οι δικαιοπραξίες, δικαστικές αποφάσεις και διοικητικές πράξεις, οι οποίες, εγγράφονται, με βάση την κείμενη εκάστοτε νομοθεσία, στα βιβλία που τηρούνται στα Υποθηκοφυλακεία", συνάγεται με σαφήνεια σε συνδυασμό με τα προεκτιθέμενα, ότι ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου υποχρεούται να καταχωρίσει την πράξη εφαρμογής στα οικεία κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες με την υπό κρίση αίτησή τους, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον οι μεν δύο πρώτοι ως καθολικοί διάδοχοι του ........., συνδικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, η δε τρίτη τόσο ως καθολικός διάδοχος του ως άνω, όσο και ως συνδικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους κατά της από 6.6.2008 και με αριθμό 3336/2008 αρνητικής απόφασης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου, που εκδόθηκε από της υπ` αριθμ. 4580/3.6.2008 αίτησής τους και ζητούν να διαταχθεί η τελευταία να καταχωρήσει στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 05 039 10 22 003/0/0 την με αριθμ. πρωτ. 1020/21.1.2008 διορθωτική πράξη της υπ` αριθμ. 1ης πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και να καταδικαστεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι αρμόδιος κατά τόπο (άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2664/1998), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και για το παραδεκτό της εγγράφηκε στο οικείο κτηματολογικό φύλλο (βλ. το υπ` αριθμ. πρωτ. 333/23.1.2009 πιστοποιητικό καταχώρισης του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου). Είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 8, 12 παρ. 1α, 14, 16 παρ. 1, 2 και 5 του ν. 2664/1998, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3127/2003 και το ν. 3481/2006 και 791 του ΚΠολΔ. Σημειωτέον, ότι, όπως το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 2664/1998 τροποποιήθηκε με τα άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 3481/2006, δεν προβλέπεται πλέον προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθούν οι αντιρρήσεις ενώπιον, του Κτηματολογικού Δικαστή κατά της απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου. Οσον αφορά στο αίτημα περί καταδίκης της Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, παρόλο που αυτή δεν είναι διάδικος, είναι νόμιμο, στηριζόμενο στη διάταξη του άρθρου 746 εδ. β του ΚΠολΔ (Β. Βαθρακοκοίλης ΕρμΚΠολΔ τόμος Δ σελ. 417 στην παρ. με αρ. 2). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

Από την υπ` αριθμ. πρωτ. 1602/29.11.2010 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά των μαρτύρων ....... και ........ και από τα έγγραφα που οι αιτούντες επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Με το υπ` αριθμόν 9432/17.4.1964 συμβόλαιο πώλησης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσάνου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κρωπίας στον τόμο ... και με αριθμό ..., ο αρχικός αιτών ......... και η δεύτερη αιτούσα, σύζυγος του απέκτησαν με αγορά από του ....... και δη κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, ένα αγροτεμάχιο, κείμενο στη θέση «ΓΕΡΑΚΑΣ» της κτηματικής περιφέρειας του τέως Δήμου Κρωπίας, εκτός σχεδίου πόλης και ζώνης επιφανείας 227,50 τ.μ., εμφαινόμένο υπό τον αριθμό (4) του (Ξ) τετραγώνου στο σχεδιάγραμμα του μηχανικού ........., το οποίο είναι προσαρτημένο στο υπ` αριθμ. .... συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου, αποτελούν τμήμα του .... τεμαχίου, συνορευόμενο ανατολικά επί πλευράς μήκους 12,30 μέτρων με αγροτεμάχιο (8) του ίδιου τετραγώνου, δυτικά επί προσώπου μήκους 12,30 μέτρων με ιδιωτική οδό, βόρεια επί πλευράς μήκους 18,50 μέτρων με αγροτεμάχιο (5) του ίδιου τετραγώνου και νότια επί πλευράς μήκους 18,50 μέτρων με αγροτεμάχιο (3) του ίδιου τετραγώνου. Το ως άνω ακίνητο μετά από την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης δυνάμει του από 16.9.1987 Π.Δ/τος και της υπ` αριθμ. 9019/Τ633/3Μ.1990 απόφασης του Νομάρχη Αν.Αττικής, νομίμως μεταγεγραμμένης, αποτελεί οικόπεδο, κείμενο στην κτηματική f περιφέρεια του Δήμου Γέρακα, στη θέση «ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι», στο υπ` αριθμ. ... Ο.Τ. και επί της οδού ........, στην οποία φέρει τον αριθμό .... Κατά την ένταξη του Δήμου Γέρακα στο Εθνικό Κτηματολόγιο, οι αιτούντες υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το ν. 2308/1995 κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης και ενεγράφησαν ως δικαιούχοι κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος στο ως άνω ακίνητό τους, το οποίο έλαβε ΚΑΕΚ 05 039 10 22 003/0/0 στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου για το Δήμο Γέρακα. Επειδή, όμως στον πίνακα που συνόδευε την υπ` αρ. 1 πράξη εφαρμογής της περιοχής ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ, το ως άνω ακίνητο των αιτούντων φερόταν εσφαλμένα ως αγνώστου ιδιοκτήτη, οι τελευταίοι υπέβαλαν την υπ` αριθμ. πρωτ. 1020/21.1.2008 - αίτηση προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας-Πολεοδομίας Νότιου Τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την οποία συνυπέβαλαν τον ως άνω τίτλο κτήσης του ακινήτου τους, πιστοποιητικά και αντίγραφα των μερίδων τους από το Υποθηκοφυλακείο Κρωπίας και ζήτησαν τη διόρθωση της πιο πάνω πράξης εφαρμογής.

Επί της αιτήσεως αυτής εξεδόθη η από 18.4.2008 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί διόρθωσης της υπ` αριθμ. 1ης πράξης εφαρμογής στην περιοχή Γαργηττού Ι του Δήμου Γέρακα, με την οποία διορθώθηκαν τα στοιχεία ιδιοκτησίας και αναγνωρίστηκαν οι αιτούντες συνιδιοκτήτες με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής του επιδίκου οικοπέδου με ΚΑΕΚ 05 039 10 22 003/0/0. Σημειωτέον άτι στον τίτλο κτήσης του επιδίκου, ήτοι στο υπ` αριθμ. 9432/17.4.1964 συμβόλαιο πώλησης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσάνου, η εκ των αιτούντων ...... συζ. ........ αναφέρεται ως ......., ενώ στην πιο πάνω απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής αναφέρεται ως ....... και στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου ορθώς ως ......... Στη συνέχεια, οι αιτούντες, ......... και ........ συζ. ....... ζήτησαν με την υπ` αριθμ. 4580/3.6.2008 αίτηση τους την καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο της πιο πάνω διορθωτικής πράξης, πλην, όμως, η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου με την προσβαλλόμενη 3336/2008 πράξη της αρνήθηκε να προβεί στην καταχώριση αυτής με την αιτιολογία ότι ενώ δικαιούχος του ακινήτου σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου αναφέρεται η ........., το γένος ........ με τίτλο κτήσης το υπ` αριθμ. 9432/17.4.1964 συμβόλαιο πώλησης του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσάνου (στο οποίο, όπως ήδη ειπώθηκε αναφέρετε ως .....), στην προς καταχώριση διορθωτική πράξη δικαιούχος του ακινήτου εμφανίζεται η ......... συζ. ......., με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ταυτότητα των δικαιούχων του κτηματολογικού φύλλου και της προς καταχώριση πράξης. Οπως, όμως, προκύπτει τόσο από τις ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων των αιτούντων, όσο και από το σύνολο των προσκομιζομένων εγγράφων, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται στην αστυνομική ταυτότητα και στο οικείο κτηματολογικό φύλλο ως «.........», στον τίτλο κτήσης, τον οποίο μνημόνευσε μάλιστα η Προϊσταμένη στην αρνητική της πράξη και άρα τον έλαβε υπόψη της, ως «......» και στην προς καταχώριση διορθωτική πράξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής ως «.........».

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και κατ` ουσίαν και να διαταχθεί η καταχώρηση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 05 039 10 22 003/0/0 της με αρ. πρωτ. 1020/21. L2008 διορθωτικής πράξης της υπ` αρ. 1ης πράξης εφαρμογής στην περιοχή Γαργηττός Ι Δήμου Γέρακα Αττικής, με χρόνο καταχώρησης κατ` άρθρο 15 παρ. 2 εδ. γ` του ν. 2664/1998 την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης για καταχώρηση, ήτοι την 3.6.2008. Περαιτέρω, το αίτημα περί καταδίκης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, κρίνεται αβάσιμο κατ` ουσίαν, διότι η τελευταία δεν κρίνεται υπαίτια για τη διεξαγωγή της προκείμενης δίκης με την άρνησή της να καταχωρήσει την εν λόγω διορθωτική πράξη στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, αφού ναι μεν σ` αυτήν (διορθωτική πράξη) δεν αναφερόταν η αιτούσα με ελλιπή στοιχεία, πλην, όμως, η διαφορετική γραφή του ονόματός της, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προκαλούσε σύγχυση ως προς την ταυτότητά της.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου να καταχωρήσει στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ 05 039 10 22 003/0/0 την με αρ. πρωτ. 1020/21.1.2008 διορθωτική πράξη της υπ` αρ. 1ης πράξης εφαρμογής στην περιοχή Γαργηττός Ι Δήμου Γέρακα Αττικής, με χρόνο καταχώρησης την 3.6.2008.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.