Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κτηματολόγιο και διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη "άγνωστου ιδιοκτήτη" (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 5617/2011)

Περίληψη: Κτηματολόγιο και διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την ένδειξη "άγνωστου ιδιοκτήτη". Ο κληρονόμος από την επαγωγή και δια της επαγωγής αποκτά κυριότητα επί του κληρονομιαίου ακινήτου, υπό τη νομική αίρεση της μεταγραφής της αποδοχής της κληρονομίας. Δημόσιο έγγραφο από το οποίο συνάγεαι σιωπηρή αποδοχή του κληρονόμου είναι και το πιστοποιητικό της ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομίας ή το πιστοποιητικό, περί μη αποποίησης της κληρονομίας. Μπορεί να ζητηθεί διόρθωση της εγγραφής και όταν ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγραπτέα που δεν έχει μεταγραφεί. Η τυχόν μη μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομίας μέχρι την έναρξη του κτηματολογίου αναπληρώνεται από την άσκηση από τον κληρονόμο και την καταχώρηση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998. Παραδεκτή η ένδικη αίτηση για την οποία τηρήθηκε η νόμιμη προδικασία. Μη νόμιμο το αίτημα περί αναγνώρισης του δικαιώματος κυριότητας της αιτούσας, διότι προϋποθέτει αμφισβήτησή του από τρίτον. Διατάσσεται η αιτούμενη διόρθωση.

[...] Για την κτήση της Κυριότητας ακινήτου με κληρονομική διαδοχή απαιτείται, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1193, 1195, 1198, 1199 και 1846 Α.Κ., η αποδοχή της κληρονομιάς με δημόσιο έγγραφο και η μεταγραφή αυτού. Αφού συντελεστεί η μεταγραφή θεωρείται ότι περιήλθε η κυριότητα στον κληρονόμο από το θάνατο του κληρονομουμένου, ενόψει του ότι ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομιά μόλις γίνει η επαγωγή. Η μεταγραφή αξιώνεται για λόγους δημοσιότητας και εξασφάλισης της συνέχειας των μεταβιβάσεων στα βιβλία μεταγραφών και δεν έχει την έννοια ότι πριν από τη μεταγραφή η κυριότητα επί του κληρονομιαίου ακινήτου δεν έχει αποκτηθεί από τον κληρονόμο από την επαγωγή. Αντίθετα, γίνεται παγίως δεκτό ότι ο κληρονόμος από την επαγωγή και διά της επαγωγής αποκτά την κυριότητα (ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα) επί του κληρονομιαίου ακινήτου, αλλά η κτήση αυτή τελεί υπό τη νομική αίρεση της μεταγραφής, μέχρις ότου δε αυτή συντελεστεί η κυριότητα του ακινήτου είναι μετέωρη (βλ. Αστ. Γεωργιάδη σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, αρθρ. 1846, αρ. 15 - 17 και τις εκεί παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία). Για την παύση της ως άνω μετέωρης κατάστασης απαιτείται η μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομιάς, η οποία (αποδοχή) πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, όπως είναι η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς και το κληρονομητήριο (ΑΚ 1195), αν δε από τη μεταγραφόμενη πράξη δεν προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου και το εμπράγματο δικαίωμα στο οποίο αναφέρεται η αποδοχή, πρέπει να παραδίδεται στο γραφείο μεταγραφών και έκθεση, που να περιέχει τα ελλείποντα στοιχεία (ΑΚ 1197). Δημόσιο έγγραφο, από το οποίο εμμέσως πλην σαφώς συνάγεται η περί αποδοχής βούληση (σιωπηρή αποδοχή) του κληρονόμου είναι και το πιστοποιητικό της αρμόδιας ΔΟΥ περί υποβολής από τον κληρονόμο δήλωσης για την επιβολή φόρου κληρονομιάς ή το πιστοποιητικό του γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς περί μη αποποίησης της κληρονομιάς, καθόσον τούτο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1195 εδ. α` Α.Κ. (βλ. Αστ. Γεωργιάδη, ο.π., αρ. 20 - 21 και τις εκεί παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία). Ακολούθως, στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 περ. α του ν. 2664/1998, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2-8-2006, ορίζεται ότι «Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου, που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου οριστεί αυτός, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αίτησης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή..».

Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. β της ίδιας παραγράφου (3), με την πιο πάνω αίτηση μπορεί να ζητηθεί η διόρθωση της εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγραπτέα κατά το άρθρο 1192 αρ. 1 - 4 Α.Κ., η οποία δεν έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 7α παρ. 1 περ. α του αυτού νόμου, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, για τη διόρθωση της οποίας ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7, μέχρι την οριστικοποίηση της ισχύουν τα ακόλουθα: Τα μη καταχωρισθέντα στις πρώτες εγγραφές δικαιώματα μεταβιβάζονται και επιβαρύνονται σύμφωνα με τις οικείες γι` αυτά διατάξεις, χωρίς να απαιτείται και η τηρηση της τυχόν προβλεπομένης στις διατάξεις αυτές προϋπόθεσης της εγγραφής της σχετικής πράξης στο κτηματολόγιο. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας, εφόσον ο μεταβιβάζων δεν έχει ασκήσει και καταχωρίσει στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου την αγωγή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, την εγγραφή αναπληρώνει η εκ μέρους του αποκτώντος άσκηση και η με επιμέλεια του καταχώριση της αγωγής αυτής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Ακόμη, κατά τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 περ. ζ του αυτού νόμου, στα κτηματολογικά φύλλα καταχωρούνται: Η κατά το άρθρο 1193 του Αστικού Κώδικα αποδοχή κληρονομιάς, εφόσον με αυτήν περιέχεται στον κληρονόμο ή τον κληροδόχο η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο της κληρονομιάς ή εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο ακίνητο, καθώς επίσης το αναφερόμενο στο άρθρο 1195 του Α.Κ. κληρονομητήριο. Από τις συνδυασμένες ως άνω διατάξεις συνάγεται, ότι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», όποιος ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου (και μέχρι να οριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Αντικείμενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης εγγραπτέου δικαιώματος κατά το χρόνο καταχώρισης της πρώτης εγγραφής είτε του αιτούντος είτε δικαιοπαρόχου του και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή «άγνωστου ιδιοκτήτη» δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του δικαιώματος συγκεκριμένου δικαιούχου. Αν, δε, το εγγραπτέο δικαίωμα που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή θεμελιώνεται σε κληρονομιά, η αποδοχή αυτής με συγκεκριμένο δημόσιο έγγραφο (όπως είναι, πέραν της αποδοχής με συμβολαιογραφικό έγγραφο, κατά τα προαναφερθέντα, η δήλωση φόρου κληρονομιάς, το κληρονομητήριο ή το πιστοποιητικό του γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς) πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση για να είναι ορισμένη. Η τυχόν, ωστόσο, μη μεταγραφή της ως άνω αποδοχής μέχρι την έναρξη του κτηματολογίου και την αντικατάσταση από αυτό του συστήματος των μεταγραφών στην περιοχή όπου βρίσκεται το ένδικο ακίνητο αναπληρώνεται από την εκ μέρους του κληρονόμου άσκηση και την με επιμέλεια του καταχώριση της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 3 στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Στην προκείμενη περίπτωση, η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτηση της, όπως παραδεκτά διορθώθηκε, εκθέτει ότι, είναι συγκυρία, κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, ενός οικοπέδου, όπως περιγράφεται κατά θέση, έκταση και όρια στην αίτηση, το οποίο περιήλθε σε αυτήν, λόγω εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, από την αποβιώσασα, στις 20-11-1994, μητέρα της ........... σύζυγο ..............., το γένος ................ Ότι, κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης -που έχει ήδη περαιωθεί- στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, εντός της περιφέρειας του οποίου βρίσκεται το επίδικο, από παραδρομή δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν. 2308/1995, με συνέπεια το παραπάνω ακίνητο, που έχει καταχωρισθεί στον ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου 050022506009/0/0, να φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Βάσει του ιστορικού αυτού, ζητεί να αναγνωριστεί το δικαίωμα συγκυριότητας της, κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, επ` αυτού και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής ως προς το επίδικο ακίνητο στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, ώστε να καταχωρισθεί στο όνομα της, κατά το προαναφερόμενο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου, αντί του εσφαλμένου «άγνωστος ιδιοκτήτης».

Με αυτό το περιεχόμενο, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι αρμόδιος κατά τόπο (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2-8-2006), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής, 1) κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2-8-2006 (βλ. την υπ` αριθ. 2797Δ713-7-2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Παντελή Κακλαμάνου) και 2) καταχωρίσθηκε εμπρόθεσμα στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με την αυτή ως άνω διάταξη (βλ. το υπ` αριθ. πρωτ. 3669/29-7-2009 πιστοποιητικό καταχώρισης του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, από το οποίο προκύπτει ότι η ένδικη αίτηση καταχωρίστηκε στις 29-7-2009 με αριθμό καταχώρισης ....). Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο με ημερομηνία 23-3-2011 κτηματολογικό φύλλο του επίδικου ακινήτου, που προσκομίζει η αιτούσα, δεν έχουν προγενέστερα της ένδικης αίτησης καταχωρισθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο από άλλους αιτούντες και, επομένως, δεν τίθεται θέμα κοινοποίησης αυτής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 6 παρ. 3 εδ. δ` ν. 2664/1998. Είναι νόμιμη, όσον αφορά στο αίτημα περί διόρθωσης της πρώτης εγγραφής, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3 περ. α του ν. 2664/1998, όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3481/2006, 1710, 1813 και 1846 Α.Κ.. Αντίθετα, μη νόμιμο και εντεύθεν απορριπτέο είναι το αίτημα περί αναγνώρισης του δικαιώματος κυριότητας της αιτούσας επί του ως άνω ακινήτου, διότι αυτό, όπως προεκτέθηκε στην μείζονα σκέψη της παρούσας, προϋποθέτει αμφισβήτηση του από τρίτο, στην προκείμενη δε διαδικασία δε νοείται τέτοια αμφισβήτηση. Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ` ουσίαν.

Από όλα τα έγγραφα, που προσκομίζει η αιτούσα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 20-11-1994, απεβίωσε η ............ σύζυγος ............., το γένος ............ (βλ. την υπ` αριθ. 55/ΣΤ/1994 ληξιαρχική πράξη θανάτου, που συνέταξε η Ληξίαρχος Παλλήνης), χωρίς να αφήσει διαθήκη (βλ. το υπ` αριθ. πρωτ. 16441/2011 πιστοποιητικό, που εξέδωσε ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου Αθηνών), κατέλιπε δε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμο της, μεταξύ άλλων, την αιτούσα (βλ. το υπ` αριθ. πρωτ. 11688/2007 πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, που εξέδωσε ο Δήμαρχος Παλλήνης), κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, επί ενός οικοπέδου, έκτασης 295,54 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγίας Παρασκευής Αττικής περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου και επί παρόδου της οδού ............, εμφαίνεται στο από Ιουνίου 1983 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού ..............., το οποίο προσαρτάται στο υπ` αριθ. 10473/1983 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Μαρίας Μπατα, το γένος ........, περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α και συνορεύει, κατά το εν λόγω διάγραμμα, βόρεια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων 16,90 με ιδιοκτησία ................ και ................, νότια επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων 13,70 εν μέρει με ιδιοκτησία .................... και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου, ανατολικά επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων 20,08 εν μέρει με ιδιοκτησία ..........., εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου και εν μέρει με την πάροδο της οδού .........., πλάτους μέτρων 3 και δυτικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων 18,80 με ιδιοκτησία αγνώστου, το οποίο είχε περιέλθει, κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, στην ως άνω κληρονομουμένη, δυνάμει των υπ` αριθ. 10472, 10473 και 10474/1983 συμβολαίων της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αγίας Παρασκευής στον τόμο ... και με αριθμούς ..., ... και ..., αντίστοιχα, η δε αιτούσα αποδέχθηκε την επαχθείσα σε αυτην κληρονομιά με την με αριθμό 529/2009 δήλωση φόρου κληρονομιάς, που υπέβαλε προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Περαιτέρω, η περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, όπου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο, κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση και με την υπ` αριθ. 460/11-4-2005 απόφαση του ΔΣ του «ΟΚΧΕ» διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής και ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή αυτή η 11-4-2005. Το επίδικο ακίνητο, το οποίο έχει καταχωρισθεί στον ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου 050022506009/0/0, εμβαδού 261 τ.μ., φέρεται στα πιο πάνω κτηματολογικά βιβλία ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», καθόσον η αιτούσα δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν. 2308/1995, κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ` ουσίαν και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, ώστε να καταχωρισθεί, ότι κατά το χρόνο των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, το επίδικο ακίνητο ανήκε στην κυριότητα της αιτούσας, κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, αντί του εσφαλμένου «άγνωστος ιδιοκτήτης».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τα ως απορριπτέα στο σκεπτικό κριθέντα.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αγίας Παρασκευής Αττικής ως προς το περιγραφόμενο στο σκεπτικό της παρούσας ακίνητο, ήτοι ένα οικόπεδο, έκτασης 295,54 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγίας Παρασκευής Αττικής περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου και επί παρόδου της οδού ............., εμφαίνεται στο από Ιουνίου 1983 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού ..........., το οποίο προσαρτάται στο υπ` αριθ. 10473/1983 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κρωπίας Μαρίας Μπατα, το γένος .................., περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α και συνορεύει, κατά το εν λόγω διάγραμμα, βόρεια επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων 16,90 με ιδιοκτησία ............... και ................., νότια επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων 13,70 εν μέρει με ιδιοκτησία .............. και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου, ανατολικά επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων 20,08 εν μέρει με ιδιοκτησία ..............., εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου και εν μέρει με την πάροδο της οδού ............., πλάτους μέτρων 3 και δυτικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων 18,80 με ιδιοκτησία αγνώστου, έχει δε λάβει τον ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου 050022506009/0/0, εμβαδού 261 τ.μ. και φέρεται στα ως άνω κτηματολογικά βιβλία ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», ώστε να καταχωρισθεί, ότι, κατά το χρόνο των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, το παραπάνω ακίνητο ανήκε στην κυριότητα της αιτούσας, κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, αντί του εσφαλμένου «άγνωστος ιδιοκτήτης».

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.