Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κτηματολόγιο - Σώρευση αίτησης για αντιρρήσεις κατά αρνητικής απόφασης της προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου και αίτησης αγνώστου ιδιοκτήτη (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 18861/2011)

Περίληψη: Κτηματολόγιο. Σώρευση Αίτησης για Αντιρρήσεις κατά Αρνητικής Απόφασης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου και Αίτησης Αγνώστου Ιδιοκτήτη. Κατάργηση ανύπαρκτων οριζόντιων ιδιοκτησιών και αντίστοιχων ΚΑΕΚ τους. Καταδίκη της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων βάσει του άρθρου 746 εδ.β’ ΚΠολΔ ως υπαίτια για τη διεξαγωγή της δίκης.

[...] Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπό κρίση αίτηση τους, οι αιτούντες εκθέτουν, ότι ο τέταρτος εξ αυτών ........... , ο πατέρας του .......... και η αδελφή του ............ , με τον αναφερόμενο στην αγωγή παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας κατέστησαν συγκύριοι του υπ` αριθμ. 8 οικοπέδου, κατά ποσοστό 35,2325%, 29,535% και 35,2325% αντίστοιχα έκαστος, εμβαδού 344,29 τ.μ. που συνορεύει γύρωθεν με τα αναλυτικά στην αίτηση όρια, το οποίο βρίσκεται στο 21° ΟΤ του αστικού προσφυγικού συνοικισμού Δέρκων, της περιφέρειας του Δήμου ...., του ομώνυμου υποθηκοφυλακείου, του Ειρηνοδικείου και Νομού Θεσσαλονίκης, επί της διασταύρωσης των οδών ..................... ...... αριθμ. .. . Ότι οι ανωτέρω οικοπεδούχοι θέλοντας να αξιοποιήσουν το ακίνητο τους συμβλήθηκαν με εργολαβική εταιρία και δυνάμει του υπ` αριθμ. .../18-9-1987 προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Δημητριάδου- Καυκοπούλου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. ..../1987 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, ανέθεσαν στην εργολάβο εταιρία την ανέγερση πολυώροφης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, παρακρατώντας για τους ίδιους ποσοστό 49,67% εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ενώ ανέλαβαν την υποχρέωση να μεταβιβάσουν στην εργολάβο ή προς τρίτα πρόσωπα που αυτή θα υποδείξει ποσοστό 50,33% εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου ως αντάλλαγμα. Ότι δυνάμει του υπ` αριθμ. .../8-1-1987 συμβολαίου συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και διανομής διαιρετών χώρων της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, σε συνδυασμό με την υπ` αριθμ. ..../16-5-1988 πράξη διόρθωσης του ως άνω συμβολαίου της ίδιας συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκαν νόμιμα, περιήλθε στο .......... , μεταξύ άλλων, ποσοστό 75,60% εξ αδιαιρέτου του περιγραφόμενου λεπτομερώς στο δικόγραφο κατά εμβαδόν, χώρους και όρια αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της ως άνω οικοδομής, στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας 15,8888% εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής, ενώ με το υπ` ...../1988 συμβόλαιο της ανωτέρω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα κατέστη κυρία του υπόλοιπου ποσοστού 24,40% εξ αδιαιρέτου η σύζυγος του ............... του ..... και της ..

Ιστορούν περαιτέρω, ότι δυνάμει του αναφερόμενου συμβολαίου αγοραπωλησίας, που μεταγράφηκε νόμιμα, περιήλθε κατ` ισομοιρία και από κοινού στην πρώτη αιτούσα και στο σύζυγο αυτής ... , πατέρα των δεύτερου και τρίτου αιτούντων, το περιγραφόμενο διαμέρισμα του έκτου ορόφου της ως άνω οικοδομής, στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας 11,954% εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής και μία αποθήκη του υπογείου ως παρακολούθημα αυτού και ότι ο ................. με το υπ` αριθμ. ...../1992 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταυρούλας Ανδρέου, που μεταγράφηκε νόμιμα, μετεβίβασε το ποσοστό του επί του ως άνω διαμερίσματος στους υιούς του δεύτερο και τρίτο αιτούντες και δη κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε έκαστο. Ότι στις 10-7-1996 απεβίωσε ο πατέρας του τέταρτου αιτούντος με μοναδικούς εξ αδιαθέτου κληρονόμους τον υιό του τέταρτο αιτούντα και τις ως άνω σύζυγο και θυγατέρα του, οι οποίοι με την υπ` αριθμ. ...../11-6-1998 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς αποδέχθηκαν το ποσοστό 75,60% εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, κατά ποσοστό αντίστοιχα έκαστος 28,35%, 18,90% και 28,35% εξ αδιαιρέτου. Ισχυρίζονται, περαιτέρω, ότι στα πλαίσια της δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, η περιοχή του Δήμου .... , του Νομού Θεσσαλονίκης, υπήχθη στις διαδικασίες κτηματογράφησης, οι οποίες ήδη ολοκληρώθηκαν και ότι το ανωτέρω οικόπεδο έλαβε ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0. Ότι οι τρεις πρώτοι δήλωσαν τη συγκυριότητα τους επί του ως άνω διαμερίσματος του έκτου ορόφου, το οποίο έλαβε ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ..... , όπως και ο τέταρτος αιτών τη συγκυριότητα του -μαζί με τους λοιπούς ανωτέρω συγκυρίους- επί του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου που έλαβε ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3. Ότι μετά την έναρξη του Κτηματολογίου στην περιοχή ...... , ο δεύτερος αιτών μετεβίβασε το ποσοστό του 25% εξ αδιαιρέτου του διαμερίσματος του έκτου ορόφου στον τρίτο με το υπ` ....../16- 7-2009 συμβόλαιο δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταυρούλας Ανδρέου, που μεταγράφηκε νόμιμα και πως οι πρώτη και τρίτος αιτούντες μοναδικοί πλέον συγκύριοι του διαμερίσματος κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος αιτήθηκαν να καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου η υπ` αριθμ. 9406/2010 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για την εγγραφή προσημείωσης επ` αυτού, προκειμένου να λάβουν δάνειο από την Τράπεζα ...., πλην όμως η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου .... αρνήθηκε εκδίδοντας την από 19-3-2010 πράξη απορρίψεως αιτήσεως και αρνήσεως εγγραφής στα ως άνω κτηματολογικά βιβλία, διότι στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου καταχωρήθηκε ως ποσοστό συνιδιοκτησίας του ως άνω διαμερίσματος επί του οικοπέδου 11,95%ο εξ αδιαιρέτου και στην παραπάνω απόφαση αναφερόταν ποσοστό 11,95% εξ αδιαιρέτου.

Ότι με βάση τους ανωτέρω τίτλους ιδιοκτησίας τους το ορθό ποσοστό ανέρχεται σε 11,954% ή 119,54%ο εξ αδιαιρέτου και το λάθος εμφιλοχώρησε στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου λόγω εσφαλμένης μετατροπής του δηλωθέντος ποσοστού της συγκυριότητας του επιδίκου στο οικόπεδο από εκατοστά σε χιλιοστά από τα αρμόδια όργανα του ΟΚΧΕ, ήτοι από 11,954% εξ αδιαιρέτου αντί να μετατραπεί σε 119,54%ο εξ αδιαιρέτου μετατράπηκε σε 11,95%ο (κατά στρογγυλοποίηση) εξ αδιαιρέτου κι επειδή το υπόλοιπο ποσοστό 107,57%ο εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα τους διανεμήθηκε σε δύο ανύπαρκτες οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής, ήτοι στην οριζόντια ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/12 διανεμήθηκε ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 87,810%ο εξ αδιαιρέτου, που στα κτηματολογικά βιβλία καταχωρήθηκε με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, η οποία δεν αντιστοιχεί σε οριζόντια ιδιοκτησία αλλά αποτελεί το γνωστό «κουβά», δηλαδή τα αδιάθετα ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στην οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/5 διανεμήθηκε ποσοστό συνιδιοκτησίας 19,76%ο εξ αδιαιρέτου με φερόμενο συγκύριο στο κτηματολογικό φύλλο τον τέταρτο αιτούντα κατά ποσοστό 28,35% εξ αδιαιρέτου και άγνωστο ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 71,65% εξ αδιαιρέτου, η οποία επίσης είναι ανύπαρκτη διότι στον πρώτο όροφο της οικοδομής υπάρχουν δύο μόνο διαμερίσματα που καταχωρήθηκαν με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3 και 19 047 36 04 005 /0/4. Ότι οι 1η και 3ος αιτούντες υπέβαλαν κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 2664/1998, στην Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ........ την υπ` αριθμ. πρωτ. 29/4815/13-4-2010 αίτηση τους, συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα δημόσια έγγραφα, ζητώντας τη διόρθωση του ανωτέρω πρόδηλου σφάλματος, αλλά η αίτηση τους απορρίφθηκε με την από 3-5-2010 απόφαση της ανωτέρω Προϊσταμένης, που την επισυνάπτουν στο δικόγραφο, η οποία αρνήθηκε να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση και καταχώρηση με την αναφερόμενη στην πράξη της εσφαλμένη αιτιολογία, αφού από τα δημόσια έγγραφα που προσκόμισαν αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 18 του Ν. 2664/1998. Περαιτέρω, εκθέτουν ότι το ποσοστό συγκυριότητας 28,35% εξ αδιαιρέτου του τετάρτου αιτούντος επί του παραπάνω διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, που έλαβε ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005/0/3, δεν καταχωρήθηκε εκ σφάλματος των αρμοδίων υπαλλήλων του Κτηματολογίου στο κτηματολογικό φύλλο και φέρεται ότι ανήκει σε «άγνωστο ιδιοκτήτη», αλλά καταχωρήθηκε στο ανύπαρκτο διαμέρισμα με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/5, ενώ αντίθετα ορθά καταχωρήθηκαν τα ποσοστά των λοιπών συγκυρίων. Με βάση αυτό το ιστορικό, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον τους, ζητούν να διαταχθεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ......... Θεσσαλονίκης να προβεί στη διόρθωση του πρόδηλου σφάλματος που εμφιλοχώρησε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10, αναγράφοντας σ` αυτό το ορθό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 ανερχόμενο σε 119,54%ο εξ αδιαιρέτου και κατά στρογγυλοποίηση 119,50%ο εξ αδιαιρέτου, να διορθωθούν οι ως άνω εσφαλμένες πρώτες εγγραφές στα εν λόγω κτηματολογικά βιβλία με τη διαγραφή των οριζόντιων ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/5 και 19 047 36 04 005 /0/12 και την αναγραφή του τετάρτου αιτούντος ως συγκυρίου κατά ποσοστό 28,35% εξ αδιαιρέτου στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3, με τίτλο κτήσης την ανωτέρω δήλωση αποδοχής κληρονομιάς και να καταδικασθεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ..... στα δικαστικά έξοδα ως υπαίτια για τη διεξαγωγή της δίκης.

Μ` αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση, στην οποία παραδεκτά σωρεύονται αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2664/1998 και του άρθρου 18 παρ. 2 του ίδιου νόμου (αρθρ. 218 ΚΠολΔ), αρμόδια καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθρ. 6 παρ. 3α Ν. 2664/1998, 18 παρ. 2, 16 παρ. 5 και 13 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», 29 και 739 επ. ΚΠολΔ), αντίγραφο της οποίας της έχει εγγραφεί εμπρόθεσμα στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3, 19 047 36 04 005 /0/4, 19 047 36 04 005 /0/5, 19 047 36 04 005 /0/10 και 19 047 36 04 005 /0/12, με αριθμό καταχώρησης 7174 και ημερομηνία 14-6- 2010 (βλ. επικαλούμενο και προσκομιζόμενο με αριθμ. πρωτ. 39/7174/14-06- 2010 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου .......), ενώ για το παραδεκτό της σωρευόμενης αίτησης του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2664/1998, αφενός αυτή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, εντός της οκταετούς προθεσμίας του αρθρ. 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, καθότι σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 262/3 απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ, ορίστηκε ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή ..... του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το επίδικο, η 14-7-2005 και αφετέρου αντίγραφο της κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα - εντός εικοσαημέρου από την κατάθεση της - στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο (βλ. την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ` αριθμ. 00188Ε/17- 6-2010 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αντωνίας Καρκάνη-Αναγνώστου). Όσο δε αφορά στη σωρευόμενη αίτηση του άρθρου 18 παρ. 2 του ίδιου νόμου, ασκήθηκε επίσης εμπρόθεσμα στις 8-6-2010, εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του αρθρ. 18 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, από τις 5-5-2010 που οι πρώτη και τρίτος αιτούντες έλαβαν γνώση της απόρριψης της από 13-4-2010 αίτησης τους, δυνάμει της από 3-5-2010 απορριπτικής απόφασης περί διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου .... , δοθέντος ότι με την από 26-5-2010 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α781/26-5-2010) από 14-5-2010 έως και 4-6-2010 είχαν ανασταλεί οι εργασίες όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (βλ. την ως άνω απορριπτική απόφαση περί διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου ....... και σημείωση ημερομηνίας παραλαβής 5-5-2010 από τους αιτούντες της ως άνω απορριπτικής απόφασης από το Κτηματολογικό Γραφείο ........). Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 369, 496, 513, 1002, 1033, 1117, 1192, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1509, 1710, 1711 επ., 1846 του ΑΚ, 1 επ. του Ν.3741/1929, 68, 746, 791 του ΚΠολΔ, 6 παρ. 1, 2, 3, 13 παρ. 2, 16 παρ. 5, 18 παρ. 2, του Ν. 2664/1998 και 791 του Ν. 2664/1998. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ` ουσίαν.

Από όλα τα έγγραφα που οι αιτούντες νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ` αριθμ. 12.042/11-6-1998 δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Δημητριάδη-Καυκοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου ..... , στον τόμο 198, με αύξοντα αριθμό 147 (βλ. το υπ` αριθμ. πρωτ. 51/16/4-1-2011 πιστοποιητικό μεταγραφής της Υποθηκοφύλακα ...... ), ο τέταρτος αιτών κατέστη συγκύριος κατά ποσοστό 28,35% εξ αδιαιρέτου ενός αυτοτελούς και διηρημένου διαμερίσματος, του πρώτου κύριου ορόφου οικοδομής, με εσωτερική αρίθμηση Α1, που είναι γωνιακό, αποτελούμενο από δύο (2) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, χολ και λουτροαποχωρητήριο, μικτού εμβαδού 63,50 τ.μ., καθαρού δε 51,20 τ.μ., στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 15,8888% ή 158,888°/οο εξ αδιαιρέτου, το οποίο συνορεύει γύρωθεν με τις οδούς ............... , με το υπό στοιχείο Α2 διαμέρισμα, το πλατύσκαλο του ορόφου και τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, που βρίσκεται σε οικοδομή (πολυκατοικία), κτισμένη εντός οικοπέδου, με αριθμό . , εμβαδού, κατά τον τίτλο κτήσης, 344,29 τ.μ., και κατά το κτηματολόγιο 346 τ.μ., κειμένου στο 21° ΟΤ του αστικού προσφυγικού συνοικισμού .... , της περιφέρειας του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου ... , του Νομού και Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών ....... αριθμ. .. , το οποίο συνορεύει γύρωθεν, κατά τον τίτλο κτήσης, βορειοανατολικά με το υπ` αριθμ. 7/21 οικόπεδο, νοτιοανατολικά με το υπ` αριθμ. 9/29 οικόπεδο,νοτιοδυτικά με την οδό....... και βορειοδυτικά με την οδό ......... . Με την ανωτέρω δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ο τέταρτος αιτών, η μητέρα του .... χήρα ....... , το γένος .......... και η αδελφή του .... (μη διάδικοι στη δίκη αυτή) αποδέχθηκαν την κληρονομιά του αποβιώσαντος την 10η-7ου-1996, χωρίς ν` αφήσει διαθήκη, πατέρα και συζύγου τους ............... , ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αυτού, επί του ποσοστού 75,60% εξ αδιαιρέτου του κληρονομουμένου στο ανωτέρω διαμέρισμα, κατά ποσοστό 28,35% εξ αδιαιρέτου έκαστο από τα τέκνα του και 18,90% εξ αδιαιρέτου η σύζυγος του, η οποία με το υπ` αριθμ. ..../1988 συμβόλαιο πώλησης της ανωτέρω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα παραπάνω βιβλία μεταγραφών στον τόμο 67 με αύξοντα αριθμό 195, ως πώληση και ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (βλ. το υπ` αριθμ. πρωτ. 51/12/4-1-2011 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα .....), ήταν ήδη κυρία του υπόλοιπου ποσοστού 24,40% εξ αδιαιρέτου του επιδίκου διαμερίσματος.

Ο ως άνω δικαιοπάροχος τους είχε καταστεί συγκύριος του ποσοστού 75,60% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ` αριθμ. ../8-1-1987 συμβολαίου συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και διανομής διαιρετών χώρων της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, σε συνδυασμό με την υπ` αριθμ. ..../16-5-1988 πράξη διόρθωσης του ως άνω συμβολαίου της ίδιας συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου .... στους τόμους 67 και 69 αντίστοιχα, με αύξοντες αριθμούς 194 και 49 αντίστοιχα. Εξάλλου, στα πλαίσια της δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, η περιοχή του Δήμου ..... , του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το επίδικο, υπήχθη στις διαδικασίες κτηματογράφησης, οι οποίες ήδη ολοκληρώθηκαν, ως ημερομηνία δε έναρξης ισχύος του θεσμού του Κτηματολογίου στην εν λόγω περιοχή ορίστηκε η 14-7-2005. Το ανωτέρω οικόπεδο έλαβε ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 και σύμφωνα με το κτηματολόγιο συνορεύει γύρωθεν με τα ακίνητα με ΚΑΕΚ 190473604003, 190473604006 και με τις οδούς ..... (βλ. το υπ` αριθμ. πρωτ. 38/14069/14-12- 2010 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου .....). Ο αιτών, παρόλο που δήλωσε τη συγκυριότητα του επί της παραπάνω οριζόντιας ιδιοκτησίας στα αρμόδια γραφεία του Εθνικού Κτηματολογίου κατά το χρόνο των πρώτων εγγραφών, το εμπράγματο αυτό δικαίωμα του δεν καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, αντίθετα με τους λοιπούς συγκυρίους μητέρα και αδελφή του τα δικαιώματα συγκυριότητας των οποίων καταχωρήθηκαν, αλλά το επίδικο σήμερα εμφανίζεται στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου .... με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3, με ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 158,90000 %ο εξ αδιαιρέτου κατά στρογγυλοποίηση από τον ΟΚΧΕ και φέρεται να ανήκει κατά συγκυριότητα ποσοστού 28,35% εξ αδιαιρέτου σε άγνωστο ιδιοκτήτη και όχι σ` αυτόν (βλ. το υπ` αριθμ. πρωτ. 38/14069/14-12-2010 επικαλούμενο και προσκομιζόμενο κτηματολογικό φύλλο-έγγραφο αρχικών εγγραφών -οριζοντίου ιδιοκτησίας του Κτηματολογικού Γραφείου ...), με αποτέλεσμα να προσβάλλεται το δικαίωμα της συγκυριότητας του στο ανωτέρω ακίνητο και συνεπώς υφίσταται έννομο συμφέρον του για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης. Επομένως, σύμφωνα με τα όσα προειπώθηκαν, η ανωτέρω αρχική εγγραφή είναι εσφαλμένη και πρέπει να διορθωθεί.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι δυνάμει του υπ` αριθμ. 8119/27-4- 1989 συμβολαίου αγοραπωλησίας διαμερίσματος κατά τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Δημητριάδη-Καυκοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου ... , στον τόμο 81, με αύξοντα αριθμό 97 ως πώληση και ως σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (βλ. το υπ` αριθμ.15/3451/16-5- 1989 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα ...),περιήλθε κατ` ισομοιρία και από κοινού στην πρώτη αιτούσα και στο σύζυγο αυτής ....... , πατέρα των δεύτερου και τρίτου αιτούντων και δη κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου σε έκαστο εξ αυτών, ένα αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του έκτου (6) κυρίου ορόφου οικοδομής, που καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, αποτελούμενο από τρία (3) δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και χολ, μικτού εμβαδού 117,18 τ.μ., καθαρού δε 95 τ.μ., στο οποίο αναλογεί ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της οικοδομής 11,954% ή 119,54°/οο εξ αδιαιρέτου, το οποίο συνορεύει γύρωθεν με τις οδούς ........ , το πλατύσκαλο του ορόφου, τον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής και το κλιμακοστάσιο, που βρίσκεται σε οικοδομή (πολυκατοικία), κτισμένη εντός του προαναφερόμενου οικοπέδου, καθώς και μία αποθήκη του υπογείου με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης 3, εμβαδού 16 τ.μ. ως παρακολούθημα του διαμερίσματος. Ο ......... με το υπ` αριθμ. 13.878/27- 7-1992 συμβόλαιο γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταυρούλας Ανδρέου, που μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 122 και με αριθμό 170, των ανωτέρω βιβλίων μεταγραφών, ως γονική παροχή και σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, μετεβίβασε το ποσοστό του επί του ως άνω διαμερίσματος στους υιούς του δεύτερο και τρίτο αιτούντες και δη κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου σε έκαστο. Κατά την κτηματογράφηση της περιοχής οι τρεις πρώτοι αιτούντες δήλωσαν τη συγκυριότητα τους επί του ως άνω διαμερίσματος του έκτου ορόφου, το οποίο έλαβε ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ..... , πλην όμως αυτό καταχωρήθηκε με ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου στο οποίο κείται με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 11,95000%ο εξ αδιαιρέτου αντί του ορθού αναγραφόμενου στους ανωτέρω τίτλους κτήσης τους 11,954% ή 119,54°/οο εξ αδιαιρέτου (βλ. τα ανωτέρω δύο συμβόλαια και τα υπ` αριθμ. πρωτ. 38/14068/14-12-2010 επικαλούμενα και προσκομιζόμενα κτηματολογικό φύλλο- έγγραφο αρχικών εγγραφών -οριζοντίου ιδιοκτησίας και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου .....).

Μετά την έναρξη του Κτηματολογίου στην περιοχή ...... , ο δεύτερος αιτών μετεβίβασε το ποσοστό του 25% εξ αδιαιρέτου του διαμερίσματος με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 στον τρίτο αιτούντα με το υπ` 34.769/16-7-2009 συμβόλαιο δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταυρούλας Ανδρέου- Κωνσταντινίδου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου στα κτηματολογικά βιβλία ...... με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 9377/28-8-2009 (βλ. το υπ` αριθμ. πρωτ. 25/9377/28-8-2009 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου .....). Έτσι οι πρώτη και τρίτος αιτούντες κατέστησαν μοναδικοί πλέον συγκύριοι της επίδικης οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, οι οποίοι ακολούθως αιτήθηκαν να καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου η υπ` αριθμ. 9406/2010 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) για την εγγραφή προσημείωσης επ` αυτού, πλην όμως η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ........ αρνήθηκε εκδίδοντας την από 19-3-2010 πράξη απορρίψεως αιτήσεως και αρνήσεως εγγραφής στα ως άνω κτηματολογικά βιβλία, διότι στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου καταχωρήθηκε ως ποσοστό συνιδιοκτησίας του ως άνω διαμερίσματος επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 11,95% ο εξ αδιαιρέτου και στην παραπάνω απόφαση αναφερόταν ποσοστό 11,954% ή 119,54%ο εξ αδιαιρέτου, ενώ ταυτόχρονα την ίδια ημέρα η ως άνω προϊσταμένη σημείωσε οίκοθεν στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 ότι δεν μπορεί να γίνει καμία περαιτέρω καταχώριση σ` αυτό (κτηματολογικό φύλλο) αν δεν προηγηθεί διόρθωση της αρχικής εγγραφής του ποσοστού συγκυριότητας του επιδίκου επί του ως άνω γεωτεμαχίου, η οποία κατά τα αναγραφόμενα έπρεπε να προηγηθεί και της καταχώρισης του ανωτέρω συμβολαίου δωρεάς. Ακολούθως, οι πρώτη και τρίτος αιτούντες υπέβαλαν κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 2664/1998, στην Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ........ την υπ` αριθμ. πρωτ. 29/4815/13-4-2010 αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, συνοδευόμενη από τα αναφερόμενα σ` αυτήν συμβόλαια, τις αρχικές δηλώσεις του Ν. 2308/1995 για την καταχώριση των δικαιωμάτων τους στο κτηματολόγιο και τα λοιπά αναφερόμενα δημόσια έγγραφα (βλ. την αίτηση), ζητώντας τη διόρθωση του ανωτέρω πρόδηλου σφάλματος. Με την από 3-5-2010 πράξη απορρίψεως αιτήσεως και αρνήσεως εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ...... , που γνωστοποιήθηκε στους ως άνω αιτούντες στις 5-5-2010, η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου .... αρνήθηκε τη ζητούμενη διόρθωση και εγγραφή και απέρριψε την ανωτέρω αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος με την ακόλουθη αιτιολογία «1)... από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν προκύπτει τόσο από ποια οριζόντια ιδιοκτησία λαμβάνονται αυτά τα υπολειπόμενα 107,55%ο, αλλά ούτε και η συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου ιδιοκτήτη..., 2)... στο προσκομιζόμενο συμβόλαιο υπ` αριθμ. 8119/89 της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Δημητριάδου - Καυκοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα αναφέρεται ρητά ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στο εν λόγω διαμέρισμα είναι 11,954% ή άλλως 119,54% ο εξ αδιαιρέτου, ενώ οι αιτούντες με την αίτηση πρόδηλου σφάλματος ζητούν να διορθωθεί το ποσοστό της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 στο ορθό 11,95% ή άλλως 119,5%ο, επομένως σε αναντιστοιχία με τον προσκομιζόμενο τίτλο. 3)...κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολογικό γραφείο ..... προέκυψε ότι υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/12 χωρίς άλλα στοιχεία και δικαιούχο άγνωστο.

Όμως οι αιτούντες θέλουν να λάβουν συνολικά 107,55%ο για να συμπληρώσουν το ποσοστό της οριζόντιας ιδιοκτησίας τους, ήτοι θέλουν να λάβουν ακόμη 19,74%ο, τα οποία ποσοστά δεν βρίσκονται ούτε στην οριζόντια ιδιοκτησία των εναπομεινάντων-μη πωληθέντων ποσοστών, πράγμα που σημαίνει ότι βρίσκονται πιθανόν σε κάποια άλλη οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία προφανώς φαίνεται εγγεγραμμένη στα κτηματολογικά φύλλα με μεγαλύτερο ποσοστό συγκυριότητας από αυτό που έχει σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως της, γεγονός όμως το οποίο μόνο πρόδηλο δεν είναι για να διαπιστωθεί, καθώς ως προς αυτό χρειάζεται έρευνα τόσο στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου .......... όσο και στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ........ στις 12 συνολικά οριζόντιες ιδιοκτησίες που είναι εγγεγραμμένες στα κτηματολογικά φύλλα, έρευνα που ούτε οι ίδιοι οι αιτούντες δεν ενήργησαν και την οποία φυσικά δεν είναι πρόδηλο ούτε είναι αρμόδιος να διενεργήσει ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου.

Εκτός των άλλων, ακόμη κι αν είχε διενεργηθεί μια τέτοια έρευνα θα χρειαζόταν η συναίνεση του εμφανιζόμενου ως κυρίου στα κτηματολογικά φύλλα της άλλης ιδιοκτησίας, η οποία προφανώς φαίνεται εγγεγραμμένη στα κτηματολογικά φύλλα με μεγαλύτερο ποσοστό συγκυριότητας από αυτό που έχει σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως της... 4)... κύριος κατά τις αρχικές εγγραφές ήταν και ο ............... κατά ποσοστό 25%, ο οποίος στη συνέχεια μετεβίβασε το ποσοστό του στον .............. , δυνάμει του υπ` αριθμ. 34769/09 συμβολαίου δωρεάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταυρούλας Ανδρέου και επομένως έπρεπε και αυτός να συναινεί στην ως άνω διόρθωση πρόδηλου σφάλματος». Η ανωτέρω αιτιολογία είναι εσφαλμένη. Ειδικότερα, από τα παραπάνω αναφερόμενα διεξοδικά συμβόλαια αποδείχθηκε ότι με βάση τους ανωτέρω τίτλους ιδιοκτησίας των πρώτης και τρίτης αιτούντων το ορθό ποσοστό συγκυριότητας του διαμερίσματος τους με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 ανέρχεται σε 11,954% ή 119,54%ο εξ αδιαιρέτου. Το αναγραφόμενο στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου λανθασμένο ποσοστό συγκυριότητας εμφιλοχώρησε λόγω εσφαλμένης μετατροπής του δηλωθέντος ποσοστού της συγκυριότητας του επιδίκου στο γεωτεμάχιο από εκατοστά σε χιλιοστά από τα αρμόδια όργανα του ΟΚΧΕ, ήτοι από 11,954% εξ αδιαιρέτου αντί να μετατραπεί σε 119,54%ο ή κατά στρογγυλοποίηση 119,5%ο εξ αδιαιρέτου μετατράπηκε σε 11,95%ο (κατά στρογγυλοποίηση) εξ αδιαιρέτου κι επειδή το υπόλοιπο ποσοστό 107,57%ο εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα τους διανεμήθηκε εσφαλμένα σε δύο ανύπαρκτες οριζόντιες ιδιοκτησίες της οικοδομής. Συγκεκριμένα, στην οριζόντια ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/12 καταχωρήθηκε ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 87,81000%ο εξ αδιαιρέτου, που στα κτηματολογικά βιβλία καταχωρήθηκε με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, η οποία δεν αντιστοιχεί σε οριζόντια ιδιοκτησία αλλά αποτελεί το γνωστό «κουβά», δηλαδή τα αδιάθετα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου, που δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτές οριζόντιες ιδιοκτησίες, ενώ ποσοστό συνιδιοκτησίας 19,76000%ο εξ αδιαιρέτου καταχωρήθηκε στην οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/5 με φερόμενο συγκύριο στο κτηματολογικό φύλλο τον τέταρτο αιτούντα κατά ποσοστό 28,35% εξ αδιαιρέτου (ο οποίος όπως προεκτέθηκε ανωτέρω είναι συγκύριος της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3) και άγνωστο ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 71,65% εξ αδιαιρέτου, η οποία ιδιοκτησία επίσης είναι ανύπαρκτη, διότι στον πρώτο όροφο της οικοδομής υπάρχουν δύο μόνο διαμερίσματα που καταχωρήθηκαν με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3 και 19 047 36 04 005 /0/4, το άθροισμα των οποίων αντιστοιχεί το υπολειπόμενο ποσοστό συγκυριότητας της επίδικης οριζόντιας ιδιοκτησίας, αφού 87,81000%ο + 19,76000%ο = 107,57%ο (βλ. τα υπ` αριθμ. πρωτ. 38/14068/14-12- 2010 και 38/14069/14-12-2010 επικαλούμενα και προσκομιζόμενα κτηματολογικά φύλλα-έγγραφα αρχικών εγγραφών -οριζοντίου ιδιοκτησίας και αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου ...... και το υπ` αριθμ. πρωτ. 38/36/4-1-2011 κτηματολογικό φύλλο-έγγραφο αρχικών εγγραφών - οριζοντίου ιδιοκτησίας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου).

Από τα αποδειχθέντα παρέπεται ότι η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ...... ευχερώς μπορούσε να διαπιστώσει το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα και να διορθώσει την εσφαλμένη αρχική εγγραφή, καθόσον η ανακρίβεια της (αρχικής εγγραφής) προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο από τα καταχωρηθέντα συμβόλαια και τα συνοδευτικά τους έγγραφα, τα οποία συμβόλαια προηγουμένως είχαν καταχωρηθεί και στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου ........ , ενώ μέσω της διορθώσεως δεν εκτοπίζεται κανένα δικαίωμα τρίτου, δεν απαιτείται δε εν προκειμένω κανενός η συναίνεση, παρόλο που ο δεύτερος αιτών, συγκύριος του επιδίκου με τους πρώτη και τρίτο κατά τις αρχικές εγγραφές, με τη συμμετοχή του στη δίκη τούτη δηλώνει τη συναίνεση του ως προς την αιτούμενη διόρθωση του πρόδηλου σφάλματος. Τέλος, ο υπό στοιχείο 2 ισχυρισμός της ως άνω Προϊσταμένης παρίσταται αβάσιμος, καθόσον στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές τα ποσοστά συγκυριότητας και εμβαδού των ακινήτων στρογγυλοποιούνται, λόγω του ότι στην ψηφιακή βάση δεδομένων δεν καταχωρούνται τρία δεκαδικά ψηφία αλλά δύο, όπως και η ίδια αναφέρει στις παρατηρήσεις της υπ` αριθμ. 9.377/28-8-2009 οριστικής καταχώρισης της στο κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου ακινήτου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 (βλ. αυτήν).

Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσίαν βάσιμη, να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3, με την αναγραφή του τετάρτου αιτούντος ως συγκυρίου αυτής κατά ποσοστό 28,35% εξ αδιαιρέτου, να διαγραφούν οι καταχωρίσεις των ακινήτων με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/5 και 19 047 36 04 005 /0/12 από τα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού γραφείου ..... , να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις που προέβαλαν οι πρώτη και τρίτος αιτούντες κατά της ως άνω πράξης απόρριψης αίτησης και άρνησης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου .......... της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου ..... , να διαταχθεί η διόρθωση της πρόδηλης εσφαλμένης αρχικής εγγραφής του ποσοστού συγκυριότητας της οριζόντιας ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10 επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 από το εσφαλμένο 11,95000%ο εξ αδιαιρέτου στο ορθό 119,54%ο εξ αδιαιρέτου ή κατά στρογγυλοποίηση 119,5%ο εξ αδιαιρέτου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας, καθώς και να διαταχθεί η κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ....... με επιμέλεια της Γραμματείας αυτού του Δικαστηρίου (αρθρ. 791 αριθμ. 3 ΚΠολΔ). Τέλος, Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου .... πρέπει να καταδικασθεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, ως υπαίτια για τη διεξαγωγή της παρούσας δίκης του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 (αρθρ. 746 εδ. β` ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ..... , που αφορά στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/3, από το εσφαλμένο ότι συγκύριος του ακινήτου αυτού κατά ποσοστό 28,35% είναι «άγνωστος» ιδιοκτήτης, στο ορθό ότι συγκύριος του ακινήτου αυτού κατά ποσοστό 28,35% είναι........... και της ....... , με τίτλο κτήσης την υπ` αριθμ. ......./11-6-1998 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δανάης Δημητριάδη- Καυκοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου .... , στον τόμο 198, με αύξοντα αριθμό 147.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ........ του ακινήτου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/5 με ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 19,76000°/οο εξ αδιαιρέτου, με τη διαγραφή της καταχώρησης του από τα ως άνω κτηματολογικά βιβλία.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου .......... του ακινήτου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/12 με ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 87,81000°/οο εξ αδιαιρέτου, με τη διαγραφή της καταχώρησης του από τα ως άνω κτηματολογικά βιβλία.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της πρόδηλης ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου ........ , που αφορά στην οριζόντια ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/10, από το εσφαλμένο ότι το ποσοστό συγκυριότητας του ακινήτου αυτού επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 είναι 11,95000%ο εξ αδιαιρέτου, στο ορθό ότι το ποσοστό συγκυριότητας του ακινήτου αυτού επί του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 19 047 36 04 005 /0/0 είναι 119,54%ο εξ αδιαιρέτου ή κατά στρογγυλοποίηση 119,5%ο εξ αδιαιρέτου.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κοινοποίηση της απόφασης στην Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου ...... , με επιμέλεια της Γραμματείας αυτού του Δικαστηρίου

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου .... .... στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των αιτούντων, τα οποία καθορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.