Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κτηματολόγιο. Διόρθωση ανακριβούς εγγραφής. Αναγνώριση συγκυριότητας επί αγροτεμαχίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 23133/2011)

Περίληψη: Κτηματολόγιο. Διόρθωση ανακριβούς εγγραφής. Αναγνώριση συγκυριότητας επί αγροτεμαχίου. Κρίσιμος ο χρόνος έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου. Αναγνώριση των αιτούντων καθώς και του μη αιτούντος δικαιοπαρόχου των λοιπών, ο οποίος ήταν εν ζωή κατά την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή του ακινήτου. Κληροτεμάχια. Επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών με δικαστικές αποφάσεις. Κτήση κυριότητας με τίτλους και με έκτακτη χρησικτησία. Εκουσία δικαιοδοσία. Διατάσσει τη διόρθωση, προκειμένου να αναγραφούν οι αναγνωρισθέντες ως συγκύριοι του ακινήτου.

[...] Οι αιτούντες εκθέτουν ότι με τους αναφερόμενους τίτλους και την έκτακτη χρησικτησία είναι συγκύριοι κατά τα αναφερόμενα ποσοστά του λεπτομερώς περιγραφόμενου ακινήτου που βρίσκεται στη θέρμη θεσσαλονίκης και εντάχθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου με ΚΑΕΚ .................006/0/0 ως γεωτεμάχιο εμβαδού 4.462 τ.μ. με ιδιοκτήτη άγνωστο πρόσωπο. Κατόπιν τούτων, οι αιτούντες ζητούν να αναγνωρισθεί το δικαίωμα της συγκυριότητας τους επί του γεωτεμαχιου και να διορθωθεί σχετικά η ως άνω ανακριβής πρώτη εγγραφή. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια καθ` ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 6 παρ.3 ν.2664/1998, όπως ισχύει), δεδομένου ότι ασκήθηκε εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των οκτώ ετών από την ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στην περιοχή Θέρμης, κοινοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφηκε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κατάθεση της (βλ. τη με αριθμό 8649/8-3-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ......................και το με αριθμό ........../10-3-2011 πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς). Επίσης, η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρα 6 παρ. 3 ν. 2664/1998, όπως ισχύει 999, 1000, 1033, 1113, 1192, 974, 976, 1045ΑΚ και 70 ΚΠολΔ) και πρέπει να εξεταστεί, περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης που εξετάστηκε νόμιμα και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και από τα προσκομιζόμενα νόμιμα από τους αιτούντες έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει των με αριθμούς 4197/27-8-1970 και 4317/3-9-1970 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο .... και με αριθμό.......και στον τόμο ..... και με αριθμό.....αντίστοιχα, η ............. σύζυγος .......... .................. το γένος........................απέκτησε σε ποσοστό 75% εξ αδιαιρέτου τη συγκυριότητα ενός ακινήτου εμβαδού 4.025 τ.μ. περίπου, ήτοι του με αριθμού..........κληροτεμαχίου Α` Κατηγορίας του αγροκτήματος Θέρμης Θεσσαλονίκης. Επίσης, δυνάμει της με αριθμούς 4197/27-8-1970 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο .... και με αριθμό 367 ο έκτος αιτών απέκτησε τη συγκυριότητα του ανωτέρω ακινήτου σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου. Για το εν λόγω ακίνητο είχε εκδοθεί στο όνομα του ..................του ........... με αριθμό ............/1932 τίτλος της.............Τράπεζας της Ελλάδος που μεταγράφηκε νόμιμα, ενώ στην πάροδο των ετών αυτό κατατμήθηκε σε δύο τμήματα εμβαδόν 2.000 τμ το καθένα οι δε σχετικές ανώμαλες δικαιοπραξίες μέχρι τις τελευταίες, με τις οποίες οι ανωτέρω απέκτησαν τη συγκυριότητα του ενωθέντος εκ νέου ακινήτου με τα ανωτέρω ποσοστά επικυρώθηκαν με τις ως άνω αποφάσεις που μεταγράφηκαν νόμιμα. Περαιτέρω, η ............ σύζυγος .....................το γένος...................και ο έκτος αιτών από το έτος 1962 ασκούσαν πράξεις νομής με διάνοια κυρίου σε ακίνητο εμβαδού 440 τ.μ. περίπου, όμορο του ανωτέρω, ήτοι καλλιέργειας αμπέλου και περιποίησης, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τη συγκυριότητα του σε ποσοστό 50% με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας.

Επίσης, την 15-8-1989 η ............ σύζυγος ............................ το γένος ..................απεβίωσε χωρίς να συντάξει διαθήκη, κατέλειπε δε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους της στο ακίνητο τους πλησιέστερους συγγενείς της, ήτοι τα τέκνα της πρώτο αιτούντα, δεύτερη αιτούσα και ...............του ......, σε ποσοστό 1/3 τον καθένα. Στη συνέχεια ο...................του ........ απεβίωσε την 27-5-2007 χωρίς να συντάξει διαθήκη, κατέλειπε δε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους της στο ακίνητο τους πλησιέστερους συγγενείς της, ήτοι τα τέκνα του τρίτο και τέταρτο των αιτούντων σε ποσοστό 3/8 τον καθένα και τη σύζυγο του πέμπτη αιτούσα σε ποσοστό 2/8. Τα ανωτέρω πρόσωπα αποδέχτηκαν τις ως άνω κληρονομιές των αποβιωσάντων συγγενών τους με τη με αριθμό 1638/18-3-2011 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ερρίκου Φλωράν που καταχωρήθηκε στο κατωτέρω κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αριθμό..../2011. Περαιτέρω, το ανωτέρω ενιαίο ακίνητο, εντάχθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Εθνικού Κτηματολογίου με ΚΑΕΚ ................06/0/0, ως γεωτεμάχιο εμβαδού 4.462 τ.μ. με ένδειξη άγνωστος ιδιοκτήτης, πλην όμως είναι ανακριβής η εν λόγω πρώτη εγγραφή, προσβάλλεται με αυτή το δικαίωμα της συγκυριότητας του πρώτου, της δεύτερης και του έκτου των αιτούντων, καθώς και του προαναφερόμενου δικαιοπαρόχου των λοιπών, διότι ήταν εν ζωή κατά την έναρξη του κτηματολογίου στην περιοχή της Θέρμης. Ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπόψη και του εννόμου συμφέροντος τους, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωρισθεί (ήδη από την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή Θέρμης) το δικαίωμα της συγκυριότητας του πρώτου, του δεύτερου, του έκτου των αιτούντων, καθώς και του ....................του ...................... σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου στον καθένα που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και να διορθωθεί αυτή στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ήδη από το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή Θέρμης, τον πρώτο, το δεύτερο, τον έκτο των αιτούντων και το .........................του ................. συγκύριους σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου τον καθένα ενός ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς με ΚΑΕΚ ...................006/0/0, ως γεωτεμάχιο εμβαδού 4.462 τ.μ..

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς, ώστε για την περιγραφόμενη στην προηγούμενη διάταξη ιδιοκτησία να αναγραφούν ο πρώτος, ο δεύτερος των αιτούντων και ο ..................του .............. συγκύριοι σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ο καθένας με τίτλο κτήσης τη με αριθμό ...../18-3-2011 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ερρίκου Φλωράν που καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με αριθμό ......../2011 και ο έκτος αιτών συγκύριος σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου με τίτλους κτήσης τη με αριθμό 4197/27-8-1970 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο ........ και με αριθμό ....... και την έκτακτη χρησικτησία.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.