Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προσφυγή κατά απόφασης Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου (Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας, αριθμός απόφασης 41/2010)

Περίληψη: Προσφυγή κατά απόφασης Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 2664/1998). Προσεπίκληση του Ελληνικού Δημοσίου με το ίδιο δικόγραφο σε παρέμβαση, προκειμένου να βεβαιώσει δια του αρμοδίου υπαλλήλου του ότι δεν είναι επιτρεπτή η μετατόπιση των συντεταγμένων που καθορίζουν το εμβαδόν του ακινήτου του προσφεύγοντος. Απαραδέκτως ασκείται η προσφυγή ως προς το Ελληνικό Δημόσιο διότι αφενός και προεχόντως ελλείπει το έννομο συμφέρον του προσεπικαλουμένου Ελληνικού Δημοσίου να παρέμβει στην ανοιγείσα δίκη, αφετέρου το Ελληνικό Δημόσιο με την κατάθεση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταστεί διάδικος και επομένως δεν έχει την ιδιότητα του "τρίτου" που απαιτείται για την προσεπίκληση, καθόσον για το παραδεκτό της προσεπίκλησης απαιτείται η κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου της κύριας δίκης προς τον τρίτο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 747 και 748 ΚΠολΔ. Απορρίπτει την προσφυγή ως προς το Ελληνικό Δημόσιο.

[...] Ι. Κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998, "Αν υπάρχουν σφάλματα που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου προβαίνει σε διόρθωση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση αυτή καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στα κτηματολογικά φύλλα στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή. Αν η αποδοχή της αίτησης μπορεί να επηρεάσει δικαιώματα όμορων δικαιούχων, κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου, στους όμορους δικαιούχους. Ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου ορίζει εύλογη προθεσμία, μέσα στην οποία οι όμοροι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως. Η απόφαση του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου κοινοποιείται και στους όμορους δικαιούχους. Ο αιτών ή όμορος δικαιούχος, που βλάπτεται από την απόφαση, δικαιούται να προσφύγει στον κτηματολογικό δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σε αυτόν. Η προσφυγή στον κτηματολογικό δικαστή καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στα κτηματολογικά φύλλα, στη θέση που καταχωρίζεται η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλει τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον κτηματολογικό δικαστή. Η προθεσμία και η άσκηση ένδικων μέσων κατά της απόφασης του κτηματολογικού δικαστή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δικαίωμα προσφυγής στον κτηματολογικό δικαστή έχει επίσης ο αιτών και σε περίπτωση που ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσμίας που τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των όμορων δικαιούχων. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προσφυγής στον κτηματολογικό δικαστή είναι στην περίπτωση αυτή δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του κατά το προηγούμενο εδάφιο διμήνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 16".

II. Σύμφωνα με το άρθρο 753 ΚΠολΔ κάθε διάδικος μπορεί να προσεπικαλεί τρίτο που έχει έννομο συμφέρον να προσέλθει στη δίκη. Το ίδιο μπορεί να πράξει και το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Η προσεπίκληση ασκείται με δικόγραφο και εφαρμόζονται τα άρθρα 747, 748 και 751 ΚΠολΔ. Στην προκείμενη περίπτωση, ο αιτών, με την υπό κρίση προσφυγή, επικαλούμενος έννομο συμφέρον ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, ζητεί, κατ` ορθή εκτίμηση του αιτήματος, την καταχώρηση του ακινήτου του που περιγράφεται στην αίτηση με ΚΑΕΚ 16008 053 30 02 με εμβαδόν 5.050 τ.μ., για το λόγο ότι ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου Βέροιας με την 38/ΓΣ/2009 απόφασή του δέχτηκε την αίτηση όμορου ιδιοκτήτη, κρίνοντας παράλληλα αβάσιμες τις δικές του αντιρρήσεις σχετικά με το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του. Με την κρινόμενη προσφυγή του, ο αιτών προσεπικαλεί επίσης το Ελληνικό Δημόσιο να παρέμβει, προκειμένου να διαβεβαιώσει δια του αρμοδίου υπαλλήλου του ότι δεν είναι επιτρεπτή η μετατόπιση των συντεταγμένων, που καθορίζουν το εμβαδόν του ακινήτου του. Η υπό κρίση προσφυγή απαράδεκτα ασκείται ως προς το δεύτερο των καθ` ων Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην υπό στοιχείο II μείζονα σκέψη της παρούσας, διότι αφενός και προεχόντως ελλείπει το έννομο συμφέρον του προσεπικαλουμένου Ελληνικού Δημοσίου να παρέμβει στην ανοιγείσα δίκη, αφετέρου το Ελληνικό Δημόσιο με την κατάθεση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταστεί διάδικος και επομένως δεν έχει την ιδιότητα του «τρίτου», που απαιτείται για την προσεπίκληση, καθόσον για το παραδεκτό της προσεπίκλησης απαιτείται η κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου της κύριας δίκης προς τον τρίτο κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 747 και 748 ΚΠολΔ (βλ. Κεραμεύς - Κονδύλης - Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, εκδ. Σάκκουλα 2000, άρθρο 753 σελ. 1497). Κατά τα λοιπά, η προσφυγή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 19 παρ. 2, 16, παρ. 5 του ν. 2664/1998 "Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις" και 739 επ. του ΚΠολΔ), ασκήθηκε εμπρόθεσμα εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της 38/ΓΣ/2009 απόφασης του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας στον προσφεύγοντα και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 19 και 20α του ν. 2664/1998, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 3127/2003 (ΦΕΚ Α` 67/19.3,2003). Επομένως, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης η υπ` αριθμ. 4016/ΕΜ/393/2009 κρινόμενη προσφυγή έχει καταχωρηθεί στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, πρέπει η προσφυγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν, ερήμην του πρώτου καθ` ου η προσφυγή, ο οποίος αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα (βλ. την 9236/21-10-2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Βέροιας Κωνσταντίνου Δαδιώτη), δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο (άρθρο 754 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του αιτούντος και από όλα τα έγγραφα αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι κύριος του με ΚΑΕΚ 16008 053 30 02 γεωτεμαχίου, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Βέροιας, στο ΟΤ ..., στη θέση «ΜΕΡΑΣ». Σύμφωνα με την εμβαδομέτρηση του γεωτεμαχίου του από το Εθνικό Κτηματολόγιο, με βάση το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 1987), το γεωτεμάχιο του προσφεύγοντος έχει εμβαδόν 5.050 τ.μ. Με το ανωτέρω εμβαδόν 5.050 τ.μ. εμφαίνεται το γεωτεμάχιο του προσφεύγοντος στο με ΑΠ 002547 κτηματογραφικό διάγραμμα του κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας (βλ. το από 9-6-2009 ακριβές αντίγραφο του κτηματογραφικού διαγράμματος), στο οποίο αναφέρεται επίσης και το εμβαδόν των όμορων γεωτεμαχίων. Εξάλλου, στο ανωτέρω κτηματογραφικό διάγραμμα αναφέρονται και οι συντεταγμένες, βάσει των οποίων έγινε η εμβαδομέτρηση του γεωτεμαχίου του προσφεύγοντος και των όμορων ιδιοκτησιών καθώς επίσης αναφέρεται επιλέξει: «Οι συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του Κρατικού Τριγωνομετρικού Δικτύου χορηγούνται από τον ΟΚΧΕ ή τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)». Επίσης, στο υπ` αριθμ. Κτ 6/3397/21-10-2005 πιστοποιητικό κατοχής, το γεωτεμάχιο του προσφεύγοντος εμφαίνεται με εμβαδόν 5.050 τ.μ. Στη συνέχεια, ο όμορος ιδιοκτήτης του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 16008 053 30 01, υπέβαλε στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας την υπ` αριθμ. πρωτ. 2143/19-6-2008 αίτησή του, με την οποία ζητούσε τη διόρθωση ορίων σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδίδονται στο τοπογραφικό διάγραμμα μηνός Ιουνίου 2008 του τοπογράφου ........, βάσει του οποίου το γεωτεμάχιο του προσφεύγοντος αποτυπώνεται με εμβαδόν 4.406 τ.μ. Επί της ανωτέρω αίτησης ο προσφεύγων υπέβαλε νομότυπα τις αντιρρήσεις του ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας.

Στη συνέχεια, επί της 2143/19-6-2008 αίτησης του όμορου ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 16008 053 30 01 και των υποβληθεισών αντιρρήσεων του προσφεύγοντος εκδόθηκε η 38/ΓΣ/2009 απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας, με την οποία απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις του προσφεύγοντος και έγινε δεκτή αιτούμενη διόρθωση του όμορου ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 16008 053 30 01, με αποτέλεσμα το εμβαδόν του γεωτεμαχίου του προσφεύγοντος μειώνεται από 5.050 τ.μ. σε 4.406 τ.μ. Ωστόσο, στο συνταχθέν από τον Ιούνιο του έτους 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού .........., χρησιμοποιήθηκαν αυθαίρετα συντεταγμένες κορυφές διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κτηματογράφηση της περιοχής και συγκεκριμένα το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα δεν συντάχθηκε με βάση τις συντεταγμένες κορυφές (Χ και Υ) που προβλέπονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 1987), με αποτέλεσμα, λόγω της αυθαίρετης μετατόπισης των συντεταγμένων κορυφών, το γεωτεμάχιο του προσφεύγοντος να εμφαίνεται με εμβαδόν 4.406 τ.μ. αντί του ορθού 5.050 τ.μ. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών πρέπει να απορριφθεί η σωρευόμενη με την προσφυγή προσεπίκληση ως προς το δεύτερο των καθ` ων ως απαράδεκτη και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ του προσφεύγοντος και του Ελληνικού Δημοσίου, διότι η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ). Επίσης, πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή ως προς το πρώτο των καθ` ων αναφορικά με την 38/ΓΣ/2009 απόφαση του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας και να καταχωρηθεί στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας το γεωτεμάχιο του προσφεύγοντος με ΚΑΕΚ 16008053 30 02 με εμβαδόν 5.050 τ.μ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του πρώτου των καθ` ων η προσφυγή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την προσφυγή ως προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ μεταξύ του προσφεύγοντος και του Ελληνικού Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα. ΔΕΧΕΤΑΙ την προσφυγή ως προς το πρώτο των καθ` ων η προσφυγή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συμμόρφωση της 38/ΓΣ/2009 απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας, ώστε το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 16008053 30 02 να καταχωρηθεί στα κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Βέροιας με εμβαδόν 5.050 τ.μ.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.