Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανάκληση διαθήκης - Πιστοποίηση κληρονομικού δικαιώματος εκ διαθήκης κληρονόμου - Χορήγηση κληρονομητηρίου (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 190/2009)

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Ανάκληση διαθήκης. Πιστοποιείται το κληρονομικό δικαίωμα εκ διαθήκης κληρονόμου, ο οποίος εγκαταστάθηκε με μεταγενέστερη διαθήκη, με την οποία ο κληρονομούμενος ανακάλεσε προγενέστερη με την οποία είχε εγκαταστήσει άλλους κληρονόμους.

[...] Κατά τη διάταξη του αρθ. 1763 ΑΚ "Κάθε διαθήκη μπορεί να ανακληθεί 1) με σχετική δήλωση σε μεταγενέστερη διαθήκη ... 2) Με δήλωση που γίνεται ενώπιον ουμβολαιογράφου με την παρουσία τριών μαρτύρων και με τις λοιπές διατυπώσεις των συμβολαιογραφικών εγγράφων" κατά δε εκείνη του άρθρου 1764 του ίδιου κώδικα "Μεταγενέστερη διαθήκη καταργεί με το περιεχόμενο της την προηγούμενη, μόνο κατά το μέρος που εναντιώνεται σ` αυτήν". Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι κάθε διαθήκη ανακαλείται είτε με σχετική δήλωση του διαθέτη σε μεταγενέστερη διαθήκη του, είτε με δήλωση του που γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου με την παρουσία τριών μαρτύρων και με τις λοιπές διατυπώσεις των συμβολαιογραφικών εγγράφων, είτε με μεταγενέστερη διαθήκη του ίδιου, ακόμη και σιωπηρώς, ήτοι χωρίς τη χρήση πανηγυρικών εκφράσεων περί ανακλήσεως της προηγούμενης, Όταν το περιεχόμενο της νέας διαθήκης δεν συμβιβάζεται εν όλω ή εν μέρει με το αντίστοιχο της προηγούμενης, η οποία και καταργείται μόνο κατά το μέρος που η νέα διαθήκη εναντιώνεται σ` αυτήν αφού, λογικά, δεν μπορούν να εκτελεστούν και οι δύο διαθήκες. Εφόσον δε η εναντίωση δεν είναι ολοκληρωτική, οι δύο διαθήκες ισχύουν παραλλήλως ως ενιαία διαθήκη αφού αλληλοσυμπληρώνονται (ΑΠ 1031/03, ΑΠ 540/96 στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 870/1987 ΕΕΝ 1988.373, ΕφΑΘ 7481/2006 Δνη 2007/903 Ν. Παπαντωνίου ΚληρΔ, σελ. 291 επ. εκδ. 1985, Γ. Μπαλή Κληρονομικό Δίκαιο σελ. 83 επ. εκδ. 1965).

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών ζητεί να του χορηγηθεί κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί την ύπαρξη του αναφερόμενου σε αυτήν κληρονομικού δικαιώματόις του, για τους επίσης αναφερόμενους σε αυτήν λόγους. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740, 810 και 819 ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1710, 1814, 1956 επ. ΑΚ., και 819 επ. ΚΠολΔ και επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

Από τα δημόσια έγγραφα, τα οποία προσκομίζει, μετ` επικλήσεως, ο αιτών και ειδικότερα από: α) την, υπ` αρ. πρωτ. ΔΥ/23-11-2008, ληξιαρχική πράξης θανάτου της ................ χήρας Δ., που συνέταξε ο Ληξίαρχος του δήμου Λινδίων, β) το υπ` αρ. πρωτ. 1343/14-2-2008 πιστοποιητικό πληοιεστέων συγγενών της ανωτέρω που εξέδωσε ο Δήμος Λινδίων, γ) τα υπ` αρ. 8244,8245 και 8246/2008 καθώς και 11073/2008 πιστοποιητικά του Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού και του Πρωτοδικείου Αθηνών αντίστοιχα, δ) από το με αριθμό 66/2006, πρακτικό αυτού του Δικαστηρίου, περί δημοσιεύσεως της ως άνω υπ` αριθμ. 13074/10-12-1986 δημόσιας διαθήκης, και ε) το υπ` αριθμ. 30/2008 πρακτικό αυτού του Δικαστηρίου, περί δημοσιεύσεως της υπ` αριθμ. 26799/24- 10-1998 δημόσιας διαθήκης της ως άνω, αποδείχθηκαν·τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Η Α. Μ. χήρα Δ., κάτοικος εν ζωή Λίνδου απεβίωσε στη Ρόδο στις 21- 5-2001. Κατά το χρόνο του θανάτου της δεν άφησε πλησιέστερους συγγενείς και εξ` αδιαθέτου κληρονόμους της. Περαιτέρω δε η κληρονομουμένη κατέλιπε τις προαναφερομένες διαθήκες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν νομίμως. Συγκεκριμένα με τη με αριθμ. 13074/10-12-1986 δημόσια διαθήκη του Συμβολαιογράφου Ρόδου Γ. Ρ., εγκατέστησε κληρονόμους της τις α) Σ. συζ. Η. Ζ. και β) Β. συζ. Λ. Γ. και δη κατέλιπε ποσοστό ½ της περιουσίας της, κινητής και ακίνητης, σε εκάστη αυτών. Ακολούθως δε με αριθμό 26799/24-10-1998 δημόσια διαθήκη της του Συμβολαιογράφου Ρόδου Γ. Ρ., ανακάλεσε την ως άνω διαθήκη, και εγκατέστησε ως κληρονόμο της τον αιτούντα στο σύνολο της της περιουσίας της, κινητής και ακίνητης. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μέχρι την προηγουμένη της συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως δεν δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη της ως άνω αποβιώσασας πλην των ήδη αναφερθέντων, ούτε έλαβε χώρα δήλωση αποποιήσεως της κληρονομίας εκ μέρους του αιτούντος, ούτε, τέλος, εκκρεμεί μεταξύ αυτού και άλλων προσώπων δίκη που ν` αφορά την κληρονομία της. ΕΠΕΙΔΗ, κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικώς βάσιμη, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ, την αίτηση.

ΔIATAΣΣEI τη Γραμματέα του Δ/ρίου αυτού να χορηγήσει στον αιτούντα πιστοποιητικό (κληρονομητήριο), το οποίο να πιστοποιεί ότι η αποβιώσασα ενταύθα την 21η-5-2001, ............ χήρα Δ., κάτοικος εν ζωή Λίνδου, κατέλιπε κατά τον χρόνο του θανάτου της τη με αριθμ. 13074/10-12-1986 δημόσια διαθήκη του Συμβολαιογράφου Ρόδου Γ. Ρ. που δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 66/2006, πρακτικό αυτού του Δικαστηρίου, και η οποία ανακλήθηκε με την υπ` αριθμ. 26799/24-10-1998 δημόσιας διαθήκης της του ιδίου Συμβολαιογράφου και περί δημοσιεύθηκε με το υπ` αριθμ. 30/2008 πρακτικό αυτού του Δικαστηρίου με την οποία ονομάζει και εγκαθιστά μοναδική της κληρονόμο τον αιτούντα, στο σύνολο της κινητής και ακίνητης κληρονομιαίας περιουσίας της.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.